close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TANZANIA

 • Tanzania

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1 Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

  Położenie geograficzne: płaskowyż na wysokości 900-1500m we  wschodniej Afryce w rejonie Wielkich Jezior Afrykańskich. Przez kraj przebiega  Wielki Rów Afrykański, a od wschodu ma dostęp do  Oceanu Indyjskiego.

  Powierzchnia: 947 tys. km⊃2;

  Sąsiedzi: Demokratyczna Republika Kongo, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambia, Malawi, Mozambik

  Ludność: 49 mln mieszkańców.

  Stolica: Dodoma (324 tys. mieszkańców).

  Języki urzędowe: angielski i suahili.

   

  1.2 Warunki klimatyczne

  W Tanzanii panuje klimat tropikalny. W górach, w zależności od sezonu, temperatury wahają się pomiędzy 10 a 20° C. Na pozostałych obszarach kraju temperatury rzadko spadają poniżej 20°C. Pora ciepła trwa od listopada do lutego (25-31° C), natomiast najzimniejszy okres występuje od maja do sierpnia (15-20° C). Roczna średnia temperatura wynosi 23° C.

  W Tanzanii występują dwie strefy opadów. Pierwsza przypada na okres od grudnia do kwietnia (pd, pd-wsch., zach. i środkowa część kraju), a druga na okres od października do grudnia i od marca do maja (pn. i północne wybrzeże).

   

  1.3 Główne bogactwa naturalne

  W wydobyciu są : diamenty, rubiny i szafiry, złoto, sól, gips, kaolin, fosforyty, rudy cyny i żelaza, węgiel kamienny, gaz ziemny. Nieeksploatowane złoża to rudy ołowiu, kobaltu, niklu, uranu, niobu, miedzi, tytanu, wanadu.

   

  1.4 System walutowy, kurs i wymiana

  Walutą Tanzanii jest szyling tanzański (TZS), którego równowartość w październiku 2014 r. wynosi:

  1000 TZS = 1.83 PLN
  1000 TZS = 0.60 USD
  1000 TZS = 0.44 EUR

   

  1.5 Religia

  W Tanzanii chrześcijanie stanowią 61,4 % ludności, muzułmanie 35,2%, inne wyznania 3,4%.

  Na Zanzibarze niemal 100% ludności to muzułmanie.

   

  1.6 Infrastruktura transportowa

  Przez Tanzanię przechodzą korytarze drogowe zapewniające połączenia lądowe z Kenią, Ugandą, Zambią. ich jakość i przepustowość pozostaje jednak niska.

  Sieć kolejowa składa się z dwóch systemów o różnych rozstawach toru. Starszym systemem jest oparta o rozstaw metrowy linia centralna łącząca Tanzanię z Kenią oraz Ugandą (prom kolejowy) i Kongiem. Nowszym systemem jest linia Tazara łącząca Tanzanię z Zambią i przez to z całą siecią kolejową południowej Afryki. 

  W Dar es Salaam znajduje się jeden z głównych portów w Afryce Wschodniej, w którym rocznie przeładowuje się 0,2 mln kontenerów TEU oraz 8 mln ton pozostałych ładunków. Jest to kluczowy ośrodek przeładunkowy dla całego regionu.

  Transport lotniczy w Tanzanii został zliberalizowany w 1992 r. Tanzania zajmuje czwarte miejsce w Afryce Subsaharyjskiej pod względem intensywności transportu lotniczego. Lotnisko Julius Nyerere  w Dar es Salaam posiada 2 terminale i odprawia rocznie blisko 2 mln pasażerów, w 2015 r. przewidywane jest otwarcie terminala nr 3.

   

  1.7 Wizy

  Od obywateli polskich wymagana jest wiza pobytowa. Wiza jednorazowa kosztuje 50 USD
  i daje możliwość pobytu przez okres 90 dni. Wiza wielokrotna ważna 180 dni kosztuje 100$. Wizę można otrzymać na lotnisku lub na każdym innym przejściu granicznym. Do aplikacji wizowej należy dołączyć dokumenty informujące o celu pobytu i 2 fotografie.

   

  1.8 Wykaz świąt państwowych

  1 stycznia                   Nowy Rok

  12 stycznia                Dzień Wyzwolenia Zanzibaru

  13 stycznia                Dzień urodzin Proroka Mohameta

  kwiecień                    Wielkanoc

  26 kwietnia              Dzień Zjednoczenia Narodowego

  1 Maja                         Dzień Pracy

  7 lipca                         Saba Saba Day

  8 sierpnia                  Nane Nane Day - Dzień rolników  

  4 października        Dzień poległych

  14 października       Mwalimu Nyerere Day – Urodziny założyciela Unii Eid al-Adh

  9 grudnia                   Dzień Niepodległości i Dzień Republiki

  25 grudnia                 Boże Narodzenie

  26 grudnia                 2 dzień Świąt (Boxing day)

   

   

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny

  Tanzania jest republiką konstytucyjną. Konstytucja Tanzanii została uchwalona 25 kwietnia 1977 roku, a poprawki wprowadzono w październiku 1984 r. Na czele państwa stoi prezydent, który jest jednocześnie szefem rządu, i którym od 2005 r. jest Jakaya Kikwete. Jednoizbowy parlament Tanzanii tworzy Zgromadzenie Narodowe (zwane Bunge), które składa się z 357 członków. Autonomiczną częścią Tanzanii jest Zanzibar, który w 1964 roku (po uprzednim odzyskaniu niepodległości) wraz z ówczesną Tanganiką utworzył Zjednoczoną Republikę Tanzanii. Zanzibar wybiera swojego prezydenta, który stoi na czele rządu ds. Zanzibaru. Od listopada 2010 r. funkcję tę pełni Ali Mohamed Shein.

  Tanzania  dzieli się na 26 regionów (mkoa) – 21 na lądzie i 5 na Zanzibarze – oraz 99 dystryktów (wilaya). Każdy z dystryktów ma co najmniej jedną radę. W sumie jest 114 rad: 22 rady miejskie i 92 rady wiejskie.

   

  2.2. Władza ustawodawcza i wykonawcza

  Zgodnie z konstytucją z 1977 r. Tanzania jest republiką, z prezydentem jako głową państwa, wybieranym w wyborach powszechnych na 5 letnią kadencję. Władza wykonawcza należy do rządu, na którego czele stoi prezydent. Prezydent wybiera członków rządu spośród Zgromadzenia Narodowego.  

  Władzę ustawodawczą sprawuje 357-osobowy, jednoizbowy parlament (Zgromadzenie Narodowe). Zgromadzenie Narodowe składa się z 239 deputowanych wyłanianych w wyborach powszechnych, 102 kobiet mianowanych przez prezydenta, 5 członków wskazywanych przez Izbę Reprezentantów Zanzibaru, do 10 członków mianowanych przez prezydenta oraz jedno miejsce zarezerwowane dla Prokuratora Generalnego. Kadencja parlamentu trwa pięć lat. Jednakże wszystkie ustawy, które nie dotyczą całej Republiki Tanzanii, mają zastosowanie tylko do części kontynentalnej. Zanzibar posiada własną Izbę Reprezentantów składającą się z 50 członków wybieraną w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję, która ma wyłączne jurysdykcję w kwestiach dotyczących terytorium Zanzibaru. W październiku 2014 r. Komisja Konstytucyjna zakończyła prace nad projektem nowej ustawy zasadniczej.


  2.3. Struktura administracji gospodarczej 

  Sprawy gospodarcze państwa należą do kompetencji Ministerstwa Przemysłu i Handlu Tanzanii, którego celem jest stworzenie warunków sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi przemysłu i handlu poprzez realizację odpowiednich strategii, udziału sektora prywatnego, rozwój przedsiębiorczości i ułatwienia dywersyfikacji produkcji, usług i rynków.  W ramach Ministerstwa Przemysłu i Handlu działają departamenty zajmujące się promocją handlu, małą i średnią przedsiębiorczością, integracją handlu zagranicznego, industrializacją itp. Kwestie gospodarcze, wg kompetencji są również obsługiwane przez:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Spraw Gospodarczych i finansowych, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Ministerstwo Energetyki i Minerałów.

  Inne Ministerstwa zajmujące się kwestiami gospodarczymi to: Ministerstwo Rolnictwa, Bezpieczeństwa Żywieniowego i Spółdzielczości, Ministerstwo Przemysłu Zwierzęcego i Rybołówstwa, Ministerstwo Zasobów Mineralnych i Turystyki, Ministerstwo Transportu.  

   

  2.4 Sądownictwo gospodarcze

  Sądownictwo w Tanzanii składa się z Sądu Apelacyjnego (Court of Appeal of Tanzania – CAT), który ma jurysdykcję jedynie w sprawach odwoławczych. Poniżej jest Wysoki Trybunał, w ramach którego funkcjonują sądy handlowe, sądy ziemi i sądy pracy. Sądami najniższej instancji są sądy podległe, w tym Resident Magistrate Courts (sądy usytuowane w miastach) oraz District Courts (sądy usytuowane na obszarach wiejskich).

  Do innych wyspecjalizowanych sądów należą: District Land and Housing Tribunals, the Tax Tribunal and the Tax Appeals Tribunal, the Labour Reconciliation Board, the Tanzania Industrial Court and Military Tribunals for Arm forces. Instancją odwoławczą w każdym przypadku jest Wysoki Trybunał. 


  Ponadto podobnie jak to ma miejsce w innych państwach Afryki Wschodniej, Tanzania promuje mechanizmy alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR). Mechanizmy te są przewidziane w konstytucji (art. 107A) oraz ustawach szczegółowych. W ostatnich latach powstała np. Komisja ds. Mediacji i Arbitrażu (Commission for Mediation and Arbitration – CMA), która rozstrzyga spory pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w oparciu o procedury mniej formalne i nastawione na rekoncyliację

   

   

  Gospodarka


   

  3.1 Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

  Tanzania jest jednym z najbiedniejszych państw świata. Niemniej jednak roczny wzrost gospodarczy od roku 2000 wynosi średnio 7% PKB rocznie. Gospodarka oparta jest w głównej mierze na rolnictwie, co stanowi ponad jedną czwartą PKB, 85% eksportu i daje zatrudnienie około 80% siły roboczej. Tanzania jest biorcą pomocy finansowej zarówno od Banku Światowego, IMF, jak i wielu donatorów dwustronnych. Znaczna część funduszy przekazywana jest na poprawę infrastruktury, w tym kolejowej i portowej, która oferuje niezbędne połączenia handlowe dla krajów śródlądowych.

   

  3.2 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (2013-2014)

  PKB                                     33.23 mld USD

  Roczne tempo wzrostu PKB    7,4 %

  PKB na 1 mieszkańca:           502 USD

  PKB na 1 mieszkańca PPP      1655 USD

  Środki trwałe brutto              3532,7 mln USD

  Stopa bezrobocia                  10,70%

  Inflacja                                6,7 %

  Stopa procentowa                 12%

  Dług publiczny w PKB            39,90 %

  Podatek dochodowy               30 %

  Podatek VAT                         18%

  Ubóstwo                                28,2%

   

  źródło: worldbank.org

   

  3.3. Główne sektory gospodarki

   

  rolnictwo:         27,6%,

  przemysł:         25%,

  usługi:              47,4%  

   

  Gospodarka Tanzanii od wielu lat wzrasta średnio o ok. 6-7 % PKB rocznie. Najszybciej rozwijającym się podsektorem jest komunikacja, której wzrost wynosi blisko 20% rocznie.  Sektor rolny wzrasta zaledwie o ok. 4%. Głównym problemem tego sektora jest fakt, iż 80% gruntów stanowią małe gospodarstwa rolne, stosujące archaiczne metody uprawy ziemi. Główne uprawy: pszenica, kukurydza, sorgo, kawa, herbata, bawełna, orzeszki ziemne, orzechy nerkowca, sizal, goździki, tytoń, kukurydza, banany.

  Na rozwój górnictwa niekorzystnie wpływają nieścisłości reformy podatkowej w zakresie dochodów państwa z wydobycia surowców.

  Przemysł: przetwórczy, tekstylny, wydobywczy (gaz, diamenty, złoto, kamienie szlachetne, węgiel, fosfaty, wapień, cynk).

   

  3.4 Struktura i kierunki handlu zagranicznego

  Tanzania jest członkiem East African Community (EAC). W ramach EAC - Kenia, Tanzania, Uganda, Rwanda i Burundi - w styczniu 2010 roku przyjęły wspólną zewnętrzną taryfę celną (CET), składającą się z trzech stawek: 0% (surowce i dobra inwestycyjne), 10% (dobra pośrednie) i 25% (gotowe produkty). Opłaty w wysokości do 100% stosuje się jedynie do produktów, które są uznane za wrażliwe w państwach członkowskich, a należą do nich: kukurydza, ryż, cement, cukier i produkty mleczne. Ponadto w dniu 1 lipca 2010 r. wszedł w życie Protokół EAC dotyczący wspólnego rynku. Docelowo to porozumienie ma umożliwić swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału w strefie o łącznej populacji 143 mln ludzi. Tanzania, podobnie jak pozostałe państwa członkowskie jest w trakcie implementacji  Protokołu. Jednym z głównych partnerów handlowych Tanzanii jest Unia Europejska. Większość eksportu Tanzanii  do państw UE stanowi żywność (ponad 50%). Państwa UE eksportują zaś do Tanzanii przede wszystkim  maszyny (55 % całości eksportu) i chemikalia.

   

  Eksport - wartość eksportu Tanzanii w połowie  2014 r. - 7,62 mld USD. Towary eksportowe to przede wszystkim złoto, tytoń, kawa, orzechy, bawełna.

  Główne rynki eksportowe: Indie (15,2%), Chiny (11%), Japonia (6,2%), Niemcy (5,1%). Zjednoczone Emiraty Arabskie (4,8%).


  Import - wartość przywozu towarów do Tanzanii w połowie 2014 r. wyniosła 11,32 mld USD. Główne importowane towary to: maszyny, pojazdy, surowce, ropa naftowa.

  Towary importowane do Tanzanii w 2012 r. pochodziły przede wszystkim z: Chin (21,3%), Indii (16,3%), RPA (6,4%), Kenii (6%) i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (5%).

   

  Saldo wymiany handlowej  (2014)     

  Export (f.o.b.)           7,62 mld USD                       

  Import (f.o.b.)          11,32 mld USD

   

  Bilans handlowy      

  -3,7 mld USD   

                    

  3.5 Uczestnictwo Tanzanii w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   ACP, AfDB, AU, C, EAC, EADB, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUSCO, NAM, OPCW, SADC, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMISS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO.

   

  3.6 Relacje gospodarcze z UE

  UE zaangażowana jest od wielu lat w Tanzanii i Afryce Wschodniej. Tanzania korzysta z wieloletnich unijnych programów partnerstwa na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego.

  Ramy współpracy gospodarczej pomiędzy Unią Europejską a Tanzanią uregulowane zostały w umowie Economic Partnership Agreement, której nowa wersja została wynegocjowana pomiędzy blokiem państw Afryki Wschodniej a UE w dn. 14 października 2014 r., Wejście w życie nowej umowy spodziewane jest na 1 marca 2015 r. Do tego czasu Tanzanię obowiązują stawki eksportowe w ramach „Everything but arms” - podkategoria Generalised System of Preferences (GSP).

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne

  Aktualnie (2014r.) brak podpisanych umów dwustronnych pomiędzy Polską  a Tanzanią. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej ramy współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Tanzanią uregulowane zostały umową Economic Partnership Agreement, której nowa wersja została wynegocjowana pomiędzy blokiem państw Afryki Wschodniej a UE w dn. 14 października 2014 r. Wejście w życie nowej umowy spodziewane jest na 1 marca 2015 r.

   

  4.2. Handel zagraniczny

  Obroty handlowe z Tanzanią w 2013 r. wyniosły 57,8 mln USD. Klasyfikuje to Tanzanię na 106. miejscu w rankingu Ministerstwa Gospodarki. Eksport towarów z Polski wyniósł 18,4 mln USD. Wartość importu to 39,4 mln USD, co daje ujemne dla nas  saldo w wysokości 21,0 mln USD. Wymiana ta stanowi zaledwie 0,01 % całości polskiej wymiany handlowej.

   

  W strukturze eksportu do Tanzanii w 2013 r. największymi grupami towarowymi były:

   

  • zboża (głównie pszenica) - 5,4 mln USD; przewaga udziału w polskim eksporcie - 29,3%,
  • artykuły włókiennicze (odzież używana) - 5,3 mln USD, udział 28,7 %,
  • paliwa mineralne; oleje mineralne i produkty ich destylacji -  4,0 mln USD, udział 21,9%,
  • maszyny i urządzenia elektryczne - 1,3 mln USD, udział 6,8 %.

  Główni eksporterzy: Cefetra Polska, Vive-Textile Recycling, Lotos Oil, Lotos Asfalt, Wtórpol, Robobat Polska, International Tobacco Machinery Poland, Michelin Polska.

   

  W strukturze importu z Tanzanii  w 2013 r. największymi grupami towarowymi były:

  -     tytoń  - 38,0 mln USD, czyli ponad  96,2 % udziału w n/imporcie ogółem                   

  -     kawa, herbata i przyprawy - 1,3 mln USD, udział 3,2 %.

  -     ryby i skorupiaki, mięczaki - 0,1 mln, udział 0,3 %.

   

  Główni importerzy: Imperial Tobacco Polska, JTI Polska, Mokate, Philip Morris, Seamor International Ltd, Dnhs-Poland, Bero Polska.

  W okresie styczeń – czerwiec 2014 r. wartość obrotów wyniosła 30,6 mln USD (spadek o ok. 3 % w porównaniu z I. półroczem 2013 r.), w tym polski eksport – 6,0 mln USD (spadek o 14 %), zaś import z Tanzanii – 24,5 mln USD (wzrost o 0,3 %).

   

  Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP  w Zjednoczonych Emiratach Arabskich posiada w swoim zakresie terytorialnym także  Tanzanię, dlatego prośby o wsparcie i informacje można kierować także do Radcy Handlowego w Abu-Zabi.

   

  4.3. Współpraca regionalna

  W maju 2013 r. podczas V Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach zainaugurowano I Forum Współpracy Gospodarczej Afryka – Europa Centralna. Wśród gości Forum, któremu patronat udzielił Minister Gospodarki RP, znaleźli się przedstawiciele biznesu Tanzanii (m.in. Pan Godfrey Mramba, Managing Partner&CEO, Basil&Alred). W maju 2014 roku w trakcie VI EKG odbyło się II Forum Współpracy Gospodarczej Afryka – Europa Centralna. Uczestniczył w nim P. Richard Kasesela, prezes Komitetu Doradczego ds. Górnictwa w Ministerstwie ds. Energetyki i Minerałów Tanzanii oraz P. Daniel Machemba, Dyrektor Wykonawczy Izby Handlowej z Tanzanii. Kluczowym działaniem na rzecz rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczo-regionalnej z Tanzanią są działania rządu RP w ramach Projektu Go Africa. Uruchomiony w 2013 r. Projekt zrodził się w wyniku analiz globalnych trendów gospodarczych. Go Africa to inicjatywa rządowa, która proponuje spójną strategię rozwoju współpracy z rynkami afrykańskimi. W projekt zaangażowane jest przede wszystkim Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Celem Projektu Go Africa jest zwiększenie polskich inwestycji w Afryce oraz wymiany handlowej, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polski w krajach afrykańskich. Projekt wspiera przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w krajach całej Afryki. Regionalna Izba Gospodarcza (RIG) w Łodzi  przy wsparciu Afrykańskiego Instytutu z Łodzi oraz PAIiIZ  wspierają polskie firmy, które firmy mają w planach inwestycje (rolnictwo, górnictwo oraz sektor farmaceutyczny) w Afryce. Firmy mogą się rejestrować na stronie www.polandafrica.pl

   

  4.4. Współpraca naukowo-techniczna

  Współpraca między Polską a Tanzanią w dziedzinie naukowo-technicznej ogranicza się do polskiej oferty stypendialnej „bez świadczeń” oraz do odpłatnego kształcenia kadr tanzańskich (aktualnie studiuje na polskich uczelniach kilkudziesięciu studentów tanzańskich).

   

  4.5 Pomoc rozwojowa

  RP realizuje program pomocy rozwojowej na rzecz krajów afrykańskich (w tym Tanzanii) w ramach projektów inicjowanych przez polskie organizacje pozarządowe, ambasady oraz misjonarzy. Wielkość dwustronnej  polskiej pomocy rozwojowej (projekty realizowane przez polskie NGOs, szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze, ambasada) dla Tanzanii w latach 2010–2014 wyniosła ok. 4.5 mln PLN (1.12 mln euro).

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

   

  Tanzania w 2013 roku została uznana za jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w Afryce i odnotowała najwięcej zagranicznych inwestycji w tym regionie kontynentu(1,87 mld USD). Największym zainteresowaniem cieszą się inwestycje w niedawno odkryte złoża gazu, ale rynek budowlany przeżywa hossę inwestycji zagranicznych.

  Złożyło się na to wiele czynników:

   

  • wysoki stopień bezpieczeństwa inwestycji z powodu stabilności politycznej,
  • stabilny kurs waluty,
  • łatwość rejestracji przedsiębiorstwa poprzez agencję rządową Tanzania Investment Centre,
  • przeprowadzona liberalizacja gospodarki,
  • korzystne położenie geograficzne, członkostwo w EAC.    
  • gwarancje inwestycyjne i mechanizmy rozstrzygania sporów.    

  Ponadto podobnie jak to ma miejsce w innych państwach Afryki Wschodniej, Tanzania promuje mechanizmy alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR). Mechanizmy te są przewidziane w konstytucji (art. 107A) oraz ustawach szczegółowych. W ostatnich latach powstała np. Komisja ds. Mediacji i Arbitrażu (Commission for Mediation and Arbitration – CMA), która rozstrzyga spory pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w oparciu o procedury mniej formalne i nastawione na rekoncyliację

  W rankingu World Bank GroupDoing Business 2014 Tanzania zajmuje 145. miejsce. Zaś w kwestii wolności gospodarczej według Indeksu Wolności Gospodarczej 2014 publikowanym przez The Wall Street Journal Heritage Foundation, Tanzania plasuje się na pozycji 106 pośród 178 klasyfikowanych krajów. Stanowi to 15 pozycję w regionalnym rankingu obejmującym kraje afrykańskie.

   

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP

  Wniosek o pozwolenie na pracę w Tanzanii jest w rzeczywistości wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy. Wyróżnione są trzy klasy pozwoleń na pobyt (A, B, C). Wnioski należące do kategorii A i B powinny być złożone do Director of Immigration Services w Dar es Salaam. Klasa A dotyczy wniosków na pobyt dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej, rolniczej, hodowlą zwierząt, rozpoznawaniem złóż, górnictwem i produkcją. Zgoda na pobyt wydawana jest na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia (po wniesieniu ponownej opłaty) do lat czterech. Koszt to 1 620 USD. Pozwolenia należące do klasy B dotyczą osób, które otrzymały ofertę pracy w Tanzanii. Koszt pozwolenia wynosi 600 USD i jest wydawany na okres dwóch lat. Klasa C dotyczy studentów, którzy chcą podjąć naukę w Tanzanii, misjonarzy, naukowców, lekarzy i wolontariuszy. Wnioski należące do kategorii C należy składać do regionalnego biura emigracji w państwie, w którym aplikant rezyduje. Koszt pozwolenia wynosi 120 USD. Więcej informacji na stronie: http://www.tic.co.tz/

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości

  Publiczne grunty w Tanzanii sklasyfikowane są w następujący sposób: grunty miejskie, grunty wiejskie oraz grunty  zarezerwowane. Zgodnie z ustawą o ziemi z 1999 r. wszystkie grunty w Tanzanii należą do państwa. Ziemię można jednak nabyć na trzy sposoby: poprzez nadanie prawa użytkowania przez rząd, udostępnianie ziemi przez TIC (Tanzania Investment Centre), leasing gruntów zajmowanych przez sektor prywatny. Dzierżawa, jak i inne formy nabycia nieruchomości, są przyznawane na okresy krótko i długoterminowe. Długoterminowe prawo dzierżawy pozwala na użytkowanie gruntu od 5 do 99 lat i jest odnawialne. W przypadku gruntów miejskich wniosek należy złożyć do  Urban Authority Allocation Committee. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosek jest uzupełniany poprzez uiszczenie odpowiednich opłat, certyfikat stwierdzający zajęcie danej posiadłości, certyfikat rejestracji wydany przez Registrar of Titles. W przypadku gruntów rolnych procedura jest bardziej rozwinięta i wymaga zatwierdzenia m.in. przez Ministerstwo Ziemi. Agencja rządowa TIC asystuje przy realizacji wszystkich procedur dotyczących dzierżawy ziemi.    

   

  5.4. System zamówień publicznych

  Prawo o zamówieniach publicznych w Tanzanii regulowane jest dwoma ustawami z 2004 i 2011 r. Na podstawie ustawy z 2004 r. uruchomiono organ kontroli i monitoringu – Public Procurement Regulatory Authority (PPRA), którego struktura umożliwia zdecentralizowane działanie w zakresie realizacji zamówień publicznych, na poziomie rządowym i samorządowym. Ustawa obejmuje wszelkie zasady funkcjonowania systemu zamówień publicznych, w tym wprowadza kodeks postępowania, jak również sankcje karne i dyscyplinarne za jej naruszenie. Wszelkie szczegóły dotyczące zamówień publicznych, jak również obowiązujące akty prawne, są dostępne na stronie: http://www.ppra.go.tz/

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

  Tanzania jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), przystąpiła również do paryskiej Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Własności Przemysłowej, podpisała Universal Copyright Convention, Konwencję Berneńską  (International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works), Konwencję Nicejską  (Classification of Goods and Services) oraz Konwencję Waszyngtońską (PCT). Tanzania jest również członkiem Afrykańskiej Regionalnej Organizacji Własności Intelektualnej. Inwestorom zagranicznym przysługuje uznanie i ochrona praw patentowych na rynku lokalnym. Kwestie związane z ochroną własności intelektualnej regulują ustawy Copyright and Related Rights z 1966 r.,  Industrial Designs z 1937 r., Trademarks z 1986 r. oraz  Patents z 1987 r., które weszły w życie w 1994 r. Za kwestie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej w Tanzanii odpowiada rządowa agencja Business Registrations and Licensing Agency (BRELA). Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.brela-tz.org/

    

  5.6. Informacja o aktach prawnych

  Prawo Tanzanii jest w trakcie ciągłej reformy mającej na celu przyspieszenie procesu rozwoju państwa oraz dostosowanie prawa wewnętrznego do potrzeb międzynarodowego handlu i inwestycji. Do ważnych aktów prawnych należą:

   

  • Business Activities Registration Act, 2007,
  • Law of Contract Act (R.E Cap 345),
  • Companies Act, 2002,
  • Employment Act: (RL. Cap 366),
  • Severance Allowance Act: Cap 487 (No. 57 of 1962),
  • Security of Employment Act: (Act No.62 of 1964),
  • Workmen’s Compensation Act: (R.L Cap 263),
  • Immigration Act, 1995,
  • Fair Competition Act, 2003,
  • The Land Act, 1999 and Land (Amendment) Act, 2004,
  • The Village Land Act, 1999,
  • Mining Act, 1998,
  • Petroleum (Exploration and Production) Act, 1980 (Act No.27 of 1980),
  • Environmental Management Act No. 20 of 2004.

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  Ministerstwo Przemysłu i Handlu

  Waterfront Building
  Sokoine Drive

  P.O. Box 9503
  Dar es Salaam, Tanzania

  E-mail: ps@mit.go.tz
  www.mit.go.tz

   

  Ministerstwo Energetyki i Minerałów 

  754/33 Samora Avenue

  P.O. Box 2000

  Dar es Salaam, Tanzania

  Email: info@mem.go.tz

  www.mem.go.tz

   

  Ministerstwo Rolnictwa, Bezpieczeństwa Żywieniowego i Spółdzielczości

  P.O Box 9192
  Dar es Salaam, Tanzania

  Email: psk@kilimo.go.tz 

  www.kilimo.go.tz

   

  Ministerstwo Hodowli i Rybołówstwa

  P.O. BOX 9152

  Dar es Salaam, Tanzania

  Email: ps-mlfd@mlfd.go.tz

  www.mifugouvuvi.go.tz

   

  Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Turystyki

  Wizara ya Maliasili na Utalii
  S.L.P. 9372
  Dar es Salaam, Tanzania

  Email:  ps@mnrt.go.tz

  www.mnrt.go.tz

   

  Tanzania Investment Centre

  Shaaban Robert Street
  P.O. Box 938
  Dar es Salaam, Tanzania

  Email: information@tic.co.tz

  www.tic.co.tz

   

  Tanzania Chamber of Commerce and Industry

  Makamba Street

  Dar es Salaam, Taznania

  Email: dsm@tccia.com      

  www.tccia.com    

   

  Export Processing Zones Authority (EPZA)

  Benjamin William Mkapa SEZ,
  Mabibo External

  P.O. Box 12112
  Dar es Salaam, Tanzania
  E-mail: info@epza.go.tz

  epza.go.tz

   

   

  Tanzania Private Sector Foundation

  Mwaya road, Msasani Peninsula
  Address: Private Sector House
  Plot: 1288, Mwaya Road
  Masaki, Msasani Peninsula
  P. O. Box 11 313, Dar es Salaam, Tanzania

  Email: info@tpsftz.org

  www.tpsftz.org

   

   

  25 września 2013 (ostatnia aktualizacja: 28 października 2014)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: