close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PANAMA

 • Panama

  •  

    Informacje o kraju


    

   1. Panama - informacje ogólne

    

   1.1.      Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

    

   Położenie geograficzne. Panama (oficjalna nazwa: Republika Panamy, hiszp. República de Panamá) zajmuje wąski (od ok. 50 km do ok. 200 km) pas lądu łączący Amerykę Północną z Ameryką Południową. W najwęższej części, zwanej Przesmykiem Panamskim, znajduje się Kanał Panamski. Od północy Panama graniczy z Kostaryką, od południa – z Kolumbią.

    

   Ponad 50% powierzchni kraju zajmują wyżyny i góry Kordylierów Centralnych. Linia brzegowa Panamy charakteryzuje się licznymi zatokami, największe z nich to Panamska (od strony Oceanu Spokojnego) i Moskitów (od Morza Karaibskiego). Do terytorium Panamy należy też ok. 1600 wysp położonych wzdłuż jej wybrzeży..

    

   Ludność: Panamę zamieszkuje 3.850.735 mieszkańców (dane z 2013 roku - źródło INEC/Instituto Nacional de Estadísticas de Panamá). Ponad 60% ludności stanowią Metysi, 20% — Mulaci i Murzyni, 10% — ludność pochodzenia europejskiego, ponadto Indianie, zamieszkujący głównie tereny na wybrzeżu Morza Karaibskiego, które stanowią autonomiczne terytorium Indian Kuna.

    

   Obszar: terytorium Panamy zajmuje powierzchnię:75.517 km⊃2; (wg. Krajowego Instytutu Geograficznego "Tommy Guardia"). Administracyjnie kraj dzieli się na 9 prowincji, 75 departamentów, 3 autonomiczne jednostki tzw. comarcas zamieszkane przez Indian (Kuna Yala, Embera, Bugle Ngöbe) i 621 powiatów (w tym 2 comarcas: Kuna i Kuna Madugandí Wargandi).

    

   Stolica: stolicą Panamy jest Panama, miasto portowe położone nad Oceanem Spokojnym, w pobliżu Kanału Panamskiego. Liczbę mieszkańców szacuje się na ok. 700 tys.

    

   Języki urzędowe:  językiem urzędowym Panamy jest hiszpański.

    

    

   1.2.      Warunki klimatyczne

    

   Klimat równikowy, na północy bardzo wilgotny (opady całoroczne do 4000 mm), na południu wilgotny (opady głownie w półroczu letnim, 1500–2500 mm rocznie). Pora deszczowa jest długa (od maja do grudnia) i krótki sezon letni (od połowy grudnia do końca kwietnia). Średnia temperatura miesięczna: 26–28°C na nizinach i około 17–10°C w górach. Panama jest położona w strefie aktywnej sejsmicznie.

    

   1.3.      Główne bogactwa naturalne

    

   • sól kamienna,
   • rudy żelaza, manganu i miedzi
   • złoto
   • lasy mahoniowe

    

   1.4.      System walutowy, kurs

    

   Oficjalna walutą Panamy jest Balboa, PAB, jednak w powszechnym użyciu jest dolar amerykański. Kurs balboa: 1 PAB = 1 USD

    

    

   1.5.      Religia

    

   W Panamie przeważają katolicy: 65,1%. Znaczącą grupę stanowią zielonoświątkowcy: 14,43%. Protestanci to 6,38%. Islam wyznaje 3,5%, a buddyzm – 2,1%.

    

   1.6.      Infrastruktura transportowa

    

   Infrastruktura drogowa w Panamie jest słabo rozwinięta, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Istnieje ok. 12 tys. km dróg, w tym ponad 1/3 o utwardzonej nawierzchni. Główny szlak transportowy stanowi Droga Panamerykańska (545 km) łącząca Panamę z Kostaryką. Długość linii kolejowej wynosi 355 km (głównie kolej wąskotorowa). Najważniejsze porty to Panama, Cristóbal, Colón i Balboa. Główny port lotniczy — Panama.

    

   1.7.      Obowiązek wizowy

    

   Od 23 sierpnia 2002 r. między Polską a Panamą obowiązuje umowa o ruchu bezwizowym. Zgodnie z nią obywatele polscy mający ważne paszporty mogą wjeżdżać oraz przebywać na terytorium Panamy do 90 dni bez wizy. Zwolnienie z obowiązku wizowego nie obejmuje osób zamierzających podjąć naukę, pracę lub inną działalność zarobkową, a także przyjeżdżających na pobyt stały. Każdy przyjeżdżający do Panamy ma obowiązek posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (gotówka nie jest konieczna, wystarczy udokumentowany stan konta bankowego i karta kredytowa).

   Panamska służba graniczna może skrócić dozwolony pobyt obcokrajowca w Panamie do mniej niż 90 dni. Turystów opuszczających Panamę samolotem obowiązuje tzw. podatek wyjazdowy (w postaci opłaty lotniskowej) w wysokości 20 USD od osoby. W Panamie nie ma obowiązku meldunkowego.

    

   1.8.      Wykaz świąt państwowych

    

   1 stycznia - Nowy Rok

   9 stycznia - Dzień Męczenników

   Karnawałowy poniedziałek - Poniedziałek przed środą popielcową.

   Karnawałowy wtorek - Wtorek przed środą popielcową.

   Wielki Piątek

   1 maja - Święto Pracy

   3 listopada - Dzień Niepodległości (od Kolumbii).

   4 listopada - Dzień Flagi

   5 listopada - Dzień Krzysztofa Kolumba

   10 listopada - Primer Grito de Independencia de la Villa de los Santos” czyli “Pierwszy krzyk Niepodległości w Villa de los Santos”- Powstanie w Villa de los Santos przeciwko Hiszpanii.

   28 listopada - Dzień Niepodległości (od Hiszpanii).

   8  grudnia - Dzień Niepokalanego Poczęcia oraz Dzień Matki.

   25 grudnia - Boże Narodzenie

    

    

   System administracyjny


    

   2. System administracyjny

    

   2.1. Ustrój polityczny

    

   Panama jest republiką. Głową państwa i jednocześnie szefem rządu jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję.

    

    

   2.2. Władza ustawodawcza

    

   Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Ustawodawczego wybieranego w wyborach powszechnych na 5 lat.

    

    

   2.3. Władza wykonawcza

    

   Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta i przed nim odpowiedzialny.

    

    

   2.4. Struktura administracji gospodarczej

    

   Dyrekcja Generalna do Międzynarodowych Spraw Ekonomicznych (Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales) przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych

    

    

   2.5. Sądownictwo gospodarcze

    

   Sądownictwem gospodarczym  zajmują się: 

   - wyspecjalizowane Sądy Gospodarcze

   - Komisja Wolnej Konkurencji i Ochrony Konsumentów  (Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor CLICAC)

   - Sąd Najwyższy

    

   Gospodarka


    

   Gospodarka Panamy – podsumowanie 2015 r.

    

   PKB

    

   Wzrost gospodarczy Panamy w drugim kwartale 2015 r., wyliczony na podstawie dynamik kwartalnych,  wyniósł 5,8%, w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, według danych z  Narodowego Instytutu Statystyki i Spisu Ludności (INEC) Kontrolera Generalnego Panamy. W pierwszej połowie 2015 roku wzrost osiągnął poziom 5,9%, w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r. , kiedy to wzrost gospodarczy wyniósł z kolei 4,9%.
    

   Działalność gospodarcza, która uzyskała najlepsze wyniki w pierwszej połowie roku to: dostawy energii elektrycznej, gazu i wody (15,6%), pośrednictwo finansowe (11,7%), budownictwo (6,7%), górnictwo i wydobywanie (6,7%) oraz handel (5,7%). Na drugim biegunie znajduje się działalność gospodarcza, która doświadczyła najmniejszego wzrostu, w tym także ta, która miała negatywny wpływ na PKB,  tj. rybołówstwo (-3,4%), produkcja (-0,5%) oraz rolnictwo, hodowla zwierząt, łowiectwo i leśnictwo (-0,1%).
    

   Znaczny wzrost aktywności w dostawach energii elektrycznej, gazu i wody zanotowano dzięki zwiększeniu wytwarzania energii wodnej (69,9%) i wiatrowej (130,3%). Produkcja energii wodnej wzrosła z 1711.5 GWh w pierwszym semestrze 2014 do 2908.5 GWh w analogicznym okresie roku 2015. Był to wzrost historyczny, spowodowany z jednej strony zwiększoną ilością opadów na obszarze wybrzeża Karaibów, z drugiej zaś otwarciem dwóch nowych elektrowni wodnych (Bajo Frio w Chiriqui i Bonyic w Bocas del Toro), które dostarczyły łącznie 59,2 Gwh.
    

   Pośrednictwo finansowe wypracowało zysk brutto w wysokości 746.6 mln dolarów i portfel kredytowy, którego wartość sięgała sześćdziesięciu miliardów dolarów. Wzrost w sektorze budowlanym był spowodowany nowymi projektami mieszkaniowymi, których inwestycje wzrosły o 14,1%.


   Spadek aktywności w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie w pierwszej połowie roku był spowodowany ograniczeniem produkcji rolnej i co za tym idzie, eksportu produktów rolnych, a to ze względu na dłuższy suchy okres w rejonie Arco Seco, w przeciwieństwie do ulewnych deszczy wzdłuż wybrzeża Karaibów. Wzrósł jednak eksport bananów i melona oraz odnotowano wzrost w działalności hodowlanej i leśnictwie.
   Odnotowano wzrost w handlu dzięki ekspansji popytu krajowego, handel hurtowy pozostaje w stagnacji ze względu na sytuację firm działających w strefie wolnocłowej Colón (Zona Libre Colón). Wzrost popytu krajowego był wynikiem tworzenia miejsc pracy, wyższych zarobków, transferów rządowych i finansowania udzielonego przez krajowy systemu bankowy na użytek prywatny. W strefie Colón trzeci rok z rzędu spadła sprzedaż (8,0%), choć mniej niż w r. 2014 (13,4%), przede wszystkim do Kolumbii, Wenezueli i Ekwadoru, z powodu trudności w wymianie walut w Wenezueli, wyższych podatków dla producentów tekstyliów i obuwia w Kolumbii oraz dewaluacji walut narodowych tych krajów i innych w stosunku do dolara.


   Rachunek bieżący bilansu płatniczego
   Według resortu gospodarki i finansów, deficyt sektora publicznego niefinansowego wyniósł w drugiej połowie 2015 roku 724 milionów dolarów, tj. odnotowano jego zmniejszenie o $ 1.187 mln (62,1%) w porównaniu do pierwszej połowy 2014 r. Osiągnięto to głównie poprzez korekty wydatków (o 15,3% mniej) i wzrost przychodów (3,7%), uzyskanych głównie przez FUS (ze względu na większą liczbę podatników i ich wynagrodzenia) i przez agencje jednostkowe (Krajowy Urząd ds. Usług Publicznych, Krajowy Urząd Celny, Loteria Narodowa i inne).
    

   Deficyt rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego wyniósł 947.3 milionów dolarów w tym okresie, co oznacza spadek o 1114.2 mln (54%) w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 r. Decydujący okazał się tu najniższy deficyt salda towarów (1.038,2 milionów dolarów – 25,2%) w związku ze spadkiem cen paliw. Z kolej handel usługami odnotował nadwyżkę w wysokości 3818.9 mln dolarów (o 12,6% więcej niż w 2014 r.) spowodowaną zwiększonymi wydatkami na podróże obcokrajowców na terytorium Panamy oraz dochodem uzyskanym przez Kanał Panamski,  Narodowy System Portów i banki.


   Inflacja
   Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku, w porównaniu do grudnia 2014 r., wykazał wzrost o 1,3%, zarówno w Nacional Urbano, jak w okręgu Panamy i San Miguelito; w innych obszarach miejskich wzrósł o 1,9%.
    

   Dług publiczny
   Według danych Ministerstwa Gospodarki i Finansów dług publiczny w pierwszej połowie 2015 roku wynosił 19,294.1 mln dolarów. Oznacza to wzrost o 1654.6 mln (9,4%) w porównaniu z pierwszą połową 2014 roku. Zgodnie z rodzajem kredytodawcy,  4.222,5 milionów przynależą do długu wewnętrznego , a 15,071.5 do zadłużenia zagranicznego.
    

   Handel zagraniczny
   Bilans handlowy w pierwszym półroczu 2015 r. wykazał deficyt w wysokości 3087.6 mln dolarów. Eksport towarów sięgnął 8.052 mln dolarów (96,2 milionów dolarów lub 1,2% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.), a import 11,139.6 mln dolarów (1134.4 mln lub 9,2% mniej niż w 2014 roku).


   Wartość eksportu, wyłączając strefę wolnocłową Colón,  wyniosła 349,1 mln dolarów, co oznacza spadek o 14,8%, w wyniku zmniejszenia produkcji na eksport spowodowanego czynnikami klimatycznymi w niektórych przypadkach i niższych cen międzynarodowych w innych. Spadła sprzedaż, głównie w przemyśle spożywczym (15,3 mln USD), tłuszczów i olejów jadalnych (8,8 mln USD), drewna (8,6 mln USD), produktów z żeliwa i stali (USD 6, 3 mln), cukrów ($ 5,0 mln), papieru i tektury (4,4 mln USD) i owoców (3,9 mln). Eksport wzrósł głównie do Indii, Meksyku i Turcji, spadł zaś do Chin, Stanów Zjednoczonych, Danii, Holandii i Japonii.
    

   Wartość importu w pierwszej połowie 2015 roku, z wyłączeniem firm działających w strefie wolnocłowej Colón, wyniosła 5796.3 mln - spadek o 888 mln (13,3%) w stosunku do 2014 r. Spadła również waga importowanych towarów (12,4%), ze względu na niższe zapotrzebowanie na paliwo do wytwarzania energii elektrycznej oraz wyrobów z żeliwa i stali, wobec postępu rozbudowy Kanału Panamskiego. W rozdziałach taryfowych, najbardziej znaczący był import paliw (801,2 mln dolarów), maszyn, urządzeń i sprzętu mechanicznego (596,2 mln dolarów), samochodów i ich części (585,4 mln dolarów), maszyn i urządzeń elektrycznych do odtwarzania dźwięku (433,7 mln dolarów) i wyrobów z żeliwa i stali (321,3 mln dolarów). Do głównych dostawców towarów należą Stany Zjednoczone (1.519,2 mln), Chiny (507,3 mln dolarów), Meksyk (306,9 mln dolarów), Kostaryka (225,8 mln dolarów) i Hiszpania (197,1 mln dolarów).

    

   Inwestycje zagraniczne w Panamie
   Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do gospodarki Panamy wyniósł  2.558,5 mln dolarów, o 386,3 mln (17,8%) więcej niż w pierwszej połowie 2014 roku, dzięki zyskom reinwestowanym przez banki i firmy zajmujące się świadczeniem usług elektrycznych, handlowych i turystycznych. Wzrosły także inwestycje w inne formy kapitału.

    

   Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych

    

   Główne wskaźniki makroekonomiczne

   2012

   2013

   2014

   20151

   PKB wartość globalna w cenach bieżących (mln USD)

   37.956,21

   42.648,09

   46.515,11

   bd

   PKB wartość per capita w cenach bieżących (USD)

   9.984,89

   11.036,37

   11.844,68

   bd

   Roczne tempo wzrostu PKB w %

   10,24%

   8,35%

   6,16%

   5,9%

   Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w %*

   37,6%

   36,8%

   39,5%

   38,7%

   Roczna stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

   5,6%

   4,0%

   2,6%

   1,3%

   Stopa bezrobocia w % **

   4,8%

   5,7%

   5,4%

   5,1%2

   Wartość obrotów handlu zagranicznego (mln USD) - łącznie ze strefą wolnocłową w Colón **

   40.669,5

   38.291,1

   35.881,0

   17.524,8

   Wartość obrotów narodowego handlu zagranicznego (mln USD)

   12.192,0

   12.696,7

   13.260,2

   5.631,4

   Wartość narodowego eksportu FOB (mln USD) - bez strefy wolnocłowej w Colón**

   821,6

   843,9

   818,2

   349,1

   Wartość eksportu FOB (mln USD) - ze strefy wolnocłowej w Colón **

   16.141,7

   14.735,5

   12.962,1

   5.580,7

   Wartość narodowego importu FOB (mln USD) - bez strefy wolnocłowej w Colón **

   11.370,4

   11.852,8

   12.442,0

   5.282,3

   Wartość importu FOB (mln USD) strefy wolnocłowej w Colón **

   14.650,8

   12.685,5

   11.060,3

   5.192,9

   Deficyt na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego **

   -3.527,5

   -4.919,5

   -5.258,0

   -947,3

   Relacja deficytu na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w %

   9,29%

   11,53%

   11,30%

   bd

   Wartość netto rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (w mln USD)

   2.979,6

   4.653,5

   4.718,9

   2.558,5

   Źródło: CEPAL / * Najwyższa Izba Kontroli Panamy / ** INEC

   1 Wstępne dane na koniec czerwca 2015 r. / źródło: Najwyższa Izba Kontroli Panamy

   2 Dane na koniec sierpnia 2015 r. / źródło: INEC Panama

    

    

    

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   4. Dwustronna współpraca gospodarcza.

    

   4.1. Gospodarcze umowy dwustronne

    

   Polska nie ma dwustronnej umowy gospodarczej z Panamą.

    

   4.2. Handel zagraniczny.

    

   Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce (GUS) w pierwszej połowie 2015 r. Polska importowała z Panamy towary o wartości 53.668.915 dolarów. 87,73% tej kwoty stanowią towary z rozdziału  89, który obejmuje łodzie oraz inne jednostki  pływające, podczas gdy 9,62% odpowiada importowi  bananów. Tymczasem polski eksport do Panamy wyniósł 59.541.170 dolarów, z czego 79,21% stanowił eksport statków i innych konstrukcji pływających z rozdziału 89, 11,08% produktów farmaceutycznych, 1,82%  pozostałych respiratorów oraz masek gazowych z pozycji 9020, 1,55% opon pneumatycznych, nowych, gumowych, a 1,43% pozostałych gotowych artykułów.

    

   Wśród gałęzi rynku, które oferują największy potencjał eksportu na panamski rynek, z uwzględnieniem popytu zewnętrznego, który on generuje, znajdują się maszyny dla budownictwa i robót publicznych, towary konsumpcyjne, farmaceutyki, pojazdy, wytwarzanie energii i technologia przemysłowa.

    

   4.3. Inwestycje.

    

   W chwili obecnej nie ma znaczących polskich inwestycji bezpośrednich w Panamie.

    

   4.4. Współpraca regionalna.

    

   Między Polską a Panamą nie ma tej formy współpracy.

    

   Dostęp do rynku


    

   5. Dostęp do rynku.

    

   5.1. Dostęp do rynku dla towarów i usług /bariery/.

    

   W rankingu krajów o najbardziej sprzyjających warunkach dla prowadzenia działalności gospodarczej, na liście 189 krajów, Panama znalazła się na 55. miejscu (dane Banku Światowego, Doing Business 2014). Wśród 32 państw regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów zajmuje piąte miejsce. Oba te wyniki są znacząco lepsze niż w poprzednich latach. Fitch Ratings ocenia, że perspektywa gospodarcza Panamy jest stabilna, a prowadzenie działalności wiąże się z niewielkim ryzykiem.

    

   Gospodarka Panamy jest otwarta i dynamiczna, z dobrze rozwiniętym sektorem usług. Kraj ma również dogodną lokalizację geograficzną, dzięki której stał się nowoczesną platformą logistyczną, z jej głównym atutem – Kanałem Panamskim. Panama jest międzynarodowym centrum redystrybucji dóbr, ruchu pasażerskiego i komunikacji międzynarodowej. W strefie wolnocłowej w Colón działa około 3000 firm, a wielkość rocznych obrotów wynosi ponad 19 mld USD. W Międzynarodowym Centrum Bankowości funkcjonuje ponad 90 instytucji finansowych.

    

   W ostatnich latach rząd dokonał istotnych zmian w ustawodawstwie, których celem jest poprawa funkcjonowania rynku, uproszczenie procedur i wyeliminowanie barier celnych. Panama ma podpisane umowy handlowe z głównymi partnerami, zarówno w regionie, jak i poza nim, dzięki czemu wzmacnia swój udział w handlu światowym. Jest też stroną umowy stowarzyszeniowej między UE a blokiem krajów Ameryki Środkowej, ratyfikowanej w 2011 r., która przewiduje stopniową redukcję ceł importowych.

    

   Bariery:

   - pozwolenie na import jest wymagane dla niektórych towarów objętych kontyngentem lub mających wpływ na produkcję krajową;

   - import produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wymaga przedłożenia świadectwa sanitarnego wystawionego w kraju pochodzenia;

   - środki owadobójcze, leki i ich pochodne wymagają certyfikatu, potwierdzającego ich dopuszczenie do sprzedaży w kraju ich pochodzenia;

   - w niektórych sektorach gospodarki, istotnych dla interesu narodowego, istnieją ograniczenia dla inwestycji zagranicznych. Są to m.in.:

   1. ograniczenie zakupu ziemi: artykuł 286 Konstytucji zakazuje cudzoziemcom nabywania gruntów państwowych, a także prywatnych, położonych w odległości mniejszej niż 10 km od granicy;

   2. ograniczenie w prowadzeniu handlu detalicznego: artykuł 288 Konstytucji zastrzega handel detaliczny dla rodowitych Panamczyków, obcokrajowców posiadających kartę stałego pobytu od co najmniej trzech lat oraz licencjonowanych podmiotów prawnych;

   3. połów niektórych gatunków ryb w wodach Panamy jest zarezerwowany dla podmiotów krajowych, co określa Ustawa o Zasobach Morskich. Artykuł 4 nr 38 przepisów wykonawczych z dnia 15 czerwca 1992 r. zastrzega dla obywateli Panamy połowy tuńczyka na łodziach poniżej 150 ton wyporności i połowy krewetek w wodach przybrzeżnych na łodziach poniżej 10 ton wyporności (Artykuł 3 nr 124 z 8 listopada 1990 r.);

   4. artykuł 74 ustawy nr 21 z 29 stycznia 2003 zezwala firmom zagranicznym na lotniczy transport kabotażowy, o ile Panama ma podpisaną umowę z państwem, w którym te firmy są zarejestrowane. Nie wszystkie takie umowy zawierają pozwolenie na tego typu transport. Np. Hiszpania od 2001 r. ma podpisaną Umowę o Transporcie Lotniczym z Panamą, która jednak nie uwzględnia transportu kabotażowego;

   5. artykuł 14 ustawy nr 24 z dnia 30 czerwca 1999 rezerwuje dla obywateli Panamy prawo do działalności nadawczej.

    

   5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie cudzoziemców.

    

   Kodeks pracy przewiduje zatrudnianie cudzoziemców pod warunkiem udzielenia zezwolenia na pracę przez Ministerstwo Pracy i Rozwoju Pracowników. Jednak, co do zasady, pracownicy zagraniczni nie mogą przekroczyć 10% wszystkich zatrudnionych w firmie ani 10% funduszu płac. Na takich samych prawach jak obywateli Panamy można zatrudniać cudzoziemców pozostających w związku małżeńskim z Panamczykami oraz cudzoziemców przebywających w Panamie od minimum 10 lat. W przypadku pracowników technicznych lub specjalistycznych udział personelu zagranicznego może sięgać 15% wszystkich pracowników (jednak istnieje obowiązek szkolenia Panamczyków, by mogli zastąpić cudzoziemców, gdy ich kontrakt przekroczy 6 miesięcy). Firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników mogą zatrudniać jednego pracownika zagranicznego.

    

   Podatek i składkę na ubezpieczenie społeczne płaci zarówno pracownik, jak i pracodawca, odpowiednio 9,75% i 12,25%. Pracownicy na własny rachunek płacą 12,5% od 52% dochodu brutto.

    

   5.3. Inwestycje zagraniczne i działalność gospodarcza.

    

   Panama zachęca do inwestowania podmioty zarówno lokalne jak i zagraniczne poprzez udogodnienia w zakładaniu firm lub ich filii:

   http://proinvex.mici.gob.pa/images/stories/pdf/Ley_SEM.pdf.

    

   Ponadto w Panamie funkcjonują specjalne strefy gospodarcze ułatwiające prowadzenie działalności, wśród nich warto wymienić Specjalny Obszar Gospodarczy Panama – Pacyfik, strefę wolnocłową w Colón i w Ciudad del Saber.

    

   Aby rozpocząć działalność gospodarczą w Panamie należy:

    

   1. zarejestrować się w Wydziale Dochodów (DGI) i uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Podatników (RUC);

   2. uzyskać licencję komercyjną (Aviso de Operaciones );

   3. zarejestrować się w gminie, w której firma ma siedzibę;

   4. zarejestrować się w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (CSS);

   5. zarejestrować się w Ministerstwie Pracy i Rozwoju Pracowników

   6. uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności od służb sanitarnych (Operación Sanitaria).

    

   Istnieje możliwość założenia firmy w Panamie jako spółki zagranicznej. Musi ona być zarejestrowana w rejestrze publicznym i wnieść opłatę 250 dolarów w pierwszym roku i po 300 dolarów w kolejnych latach. Nie ma wymogów co do minimalnego kapitału. Proces rejestracji jest zwykle prowadzony przez prawnika (koszt od 800 do 2000 dolarów).

   Rok rozliczeniowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, chociaż w niektórych przypadkach organy podatkowe mogą żądać specjalnego okresu rozliczeniowego (zawsze obejmującego dwanaście miesięcy). Organami podatkowymi są: Ministerstwo Gospodarki i Finansów oraz Urząd Celny. Firmy zagraniczne muszą być zarejestrowane w Generalnej Dyrekcji Wpływów i są zobowiązane do płacenia podatku w wysokości 25% dochodu netto. Specjalne ulgi podatkowe występują w strefach wolnocłowych.

    

    

   Przydatne linki i kontakty


    

   Panamá Tramita

   Zbiór wszystkich wymaganych procedur i formalności urzędowych w Panamie

   www.panamatramita.gob.pa

    

   PROINVEX Panamá

   Panamska agencja ds. inwestycji zagranicznych

   http://proinvex.mici.gob.pa

    

   INEC

   Panamski Urząd Statystyczny

   www.contraloria.gob.pa/inec/

    

   Autoridad Nacional de Aduanas

   Panamski Urząd Celny

   www.ana.gob.pa

   27 sierpnia 2013 (ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2015)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: