close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • NIDERLANDY

 • Niderlandy

  •  

    Informacje o kraju


    

   1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   Położenie geograficzne

   Królestwo Niderlandów (KN) składa się z czterach krajów: Niderlandów, Aruby, Curaçao i Sint-Maarten. Pozostałe drobnewyspy karaibskie: Bonaire, Sint Eustatius i Saba są traktowane jako nadzwyczajne gminy w Niderlandach (tj. w europejskiej części KN).  Niderlandy położone są w zachodniej części Europy, nad Morzem Północnym i są krajem wybitnie nizinnym (znaczna część terytorium leży poniżej poziomu morza). Graniczą one z Belgią (na odcinku 450 km) i Niemcami (577 km).

    

   Nazwa kraju

   Obok oficjalnej nazwy: Królestwo Niderlandów często używa się formy: Holandia. Właściwie jest ona nazwą dwóch zachodnich prowincji nadmorskich, Noord- i Zuid-Holland (Północna i Południowa Holandia), które odegrały istotną rolę w historii kraju. Największym miastem (744 tys. mieszkańców), a zarazem centrum finansowym i kulturalnym KN jest jego stolica Amsterdam. Do większych miast zaliczyć można również Rotterdam,  Utrecht i Hagę.

    

   Ludność:

   KN, pomimo jego niewielkiej powierzchni, zamieszkuje aż 16,8 miliona osób. Najgęściej zaludniona jest tradycyjnie zachodnia część kraju (obejmująca prowincje Północnej i Południowej Holandii, a także prowincji Utrecht), gdzie mieszka 44% populacji. KN jest najgęściej zaludnionym krajem Europy. Aktualna struktura wiekowa ludności KN nie różni się znacznie od innych zachodnioeuropejskich krajów. Największy procent populacji stanowią osoby w wieku 25-54 lat.

   Społeczeństwo holenderskie składa się obecnie prawie w 20% z osób o narodowości innej niż holenderska, przy czym 10% pochodzi spoza Europy. Najliczniejszymi mniejszościami narodowymi są Indonezyjczycy, Niemcy, Turcy, Surinamczycy i Marokańczycy. Od otwarcia niderlandzkiego rynku pracy dla obywateli RP bardzo liczna jest społeczność polska (ok. 170.000 osób wg. danych holenderskiego urzędu statystycznego).

   Obszar: Powierzchnia KN wynosi 41543 km2., przy czym powierzchnia części lądowej wynosi 33893 km2, a części morskiej 7650 km2.

    

   Stolica

   Stolicą konstytucyjną KN jest Amsterdam. Natomiast rząd i parlament KN, a także wiele organizacji międzynarodowych, mają siedziby w Hadze (stolica administracyjna).

   Języki urzędowe: Językiem urzędowym KN jest język niderlandzki. Ponad 75% populacji biegle włada językiem angielskim, większość Holendrów mówi także po niemiecku i francusku.

    

   1.2. Warunki klimatyczne.

   W Niderlandach występuje klimat umiarkowany morski, charakteryzujący się chłodnymi latami i łagodnymi zimami. Średnia temperatura to 17 stopni Celsjusza w lecie i 2 stopnie w zimie. Przeciętne roczne opady wynoszą 750 mm i są mniej więcej równo rozłożone w przeciągu 12 miesięcy.

    

   1.3. Główne bogactwa naturalne.

   KN posiada największe wśród państw UE zasoby naturalne gazu ziemnego. Rezerwy gazu ziemnego w KN szacowane są na 1390 mld m3 (01.01.2008 r.). W 2007 r. w KN wydobyto 68,3 mld m3 gazu. Wydobycie gazu ziemnego stanowi 87% całkowitego wydobycia bogactw naturalnych w KN. W nieznacznych ilościach wydobywane są również ropa naftowa (2,5 mln m3 w 2007r.), torf, wapień, żwir oraz sól i piasek.

    

   1.4. System walutowy, kurs i wymiana.

   Od 2002 r. jednostką monetarną w KN jest euro (EUR) = 100 eurocentów.

    

   1.5. Religia.

   KN określane jest jako państwo świeckie, ok. 44% społeczeństwa nie deklaruje żadnej przynależność religijnej. Najliczniejsze grupy wyznaniowe w KN stanowią katolicy (30%), protestanci (20%), muzułmanie (6%).

    

   1.6. Infrastruktura transportowa.

   KN posiada bardzo dobrze rozbudowaną i nowoczesną infrastrukturę transportową i komunikacyjną. Sieć drogowa: 137 tys. km; drogi wodne: 6,2 tys. km; sieć kolejowa: 2,8 tys. km.

    

   Na terenie KN działa 8 portów morskich (Amsterdam, Delfzijl and Eemshaven, Ijmuiden, Moerdijk, Rotterdam, Scheveningen, Terneuzen, Vlissingen) i 5 lotnisk (Amsterdam Schiphol, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Rotterdam). Port Rotterdam jest największym w Europie portem pod względem ilości przeładowywanych towarów (ok. 400 mln ton rocznie). Na terytorium KN znajduje się również 5-ty pod względem ilości przeładowanych towarów port w Europie, Port Amsterdam (ok. 88 mln ton rocznie). Lotnisko Schiphol (Amsterdam) jest 3-cim pod względem ilości przeładowanych towarów portem lotniczym w Europie (ok. 1,5 mln ton rocznie i ok. 48 mln pasażerów rocznie).

   KN jako strona Układu z Schengen nie utrzymuje stałych przejść granicznych - za wyjątkiem portów morskich i lotnisk, które są zewnętrznymi granicami obszaru Schengen. Służby celne, straż graniczna i inne właściwe służby przeprowadzają wyrywkowe kontrole na terytorium całego państwa.

    

   1.7. Obowiązek wizowy.

   Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Królestwa Niderlandów jest paszport bądź dowód osobisty.

    

   1.8. Wykaz świąt państwowych.

    

    

   2013

   Nowy Rok

   1 stycznia

   Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny

   24 i 25 kwietnia

   Urodziny Króla

   27 kwietnia

   Dzień Pamięci

   (poległych podczas wojen i misji pokojowych od czasu rozpoczęcia II Wojny Światowej)

   4 maja

   Dzień Wyzwolenia

   5 maja

   Święto Wniebowstąpienia

   2 czerwca

   Pierwszy i Drugi Dzień Zielonych Świąt

   12 i 13 czerwca

   Dzień Bożego Narodzenia i Drugi Dzień Świąt

   25 i 26 grudnia

        

    

    

   System administracyjny


    

   2.1. Ustrój polityczny.

   Królestwo Niderlandów jest monarchią konstytucyjną. Obecnie panującym monarchą jest król Wilhelm Aleksander (nid.: Willem-Alexander), który zasiada na tronie od 30 kwietnia 2013 roku. Następczynią tronu jest najstarsza z trzech córek Wilhelma – księżniczka Catharina Amalia. Król jest głową państwa dla całego Królestwa i każdego z czterech krajów wchodzących w jego skład (Niderlandów, Aruby, Curaçao, Sint-Maarten). Karaibskie części Królestwa (Aruba, Curaçao i Sint-Maarten) posiadają gubernatora reprezentującego monarchę. Władza polityczna wynika z demokratycznego systemu parlamentarnego opartego na spisanej Konstytucji, która zapewnia ochronę indywidualnych wolności obywatelskich.

    

   2.2. Władza ustawodawcza.

   Parlament (Staten-Generaal) składa się z dwóch izb. Izba Wyższa (Izba Pierwsza – Erste Kamer) – odpowiednik polskiego Senatu – liczy 75 członków wybieranych pośrednio przez członków Stanów Prowincji (Provinciale Staten) na 4-letnią kadencję. Izba Niższa (Izba Druga – Tweede Kamer) – odpowiednik polskiego Sejmu – liczy 150 członków, wybieranych w wyborach powszechnych również na 4-letnią kadencję. Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel KN, który ukończył 18 rok życia.

    

   Ostatnie wybory do Izby Wyższej odbyły się w maju 2011 roku (kolejne odbędą się w maju 2015 roku), natomiast wybory do Izby Niższej – 12 września 2012 roku (kolejne odbędą się we wrześniu 2016 roku).

    

   Ilość mandatów uzyskanych przez poszczególne partie w wyborach do Izby Niższej  (Tweede Kamer): Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD): 41 mandatów, Partia Pracy (PvdA): 38, Partia Wolności (PVV): 15, Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA): 13, Partia Socjalistyczna (SP): 15, Partia Zielonych (Groen Links): 4, Demokraci 66 (D66): 12, Unia Chrześcijańska (CU): 5, inne: 7.

    

   2.3. Władza wykonawcza.

   Władza wykonawcza sprawowana jest przez rząd składający się formalnie z premiera, ministrów i Króla. Uchwały rządowe podpisywane są przez Króla. Członków gabinetu formalnie mianuje Król, jednak odpowiedzialność polityczną ponoszą wyłącznie ministrowie. Premier KN ma ograniczoną władzę nad Radą Ministrów i często bywa określany jako primus inter pares (pierwszy pośród równych). Do jego obowiązków należą: przewodniczenie gabinetowi rządowemu, sprawowanie stanowiska Ministra Spraw Ogólnych (Minister van Algemene Zaken), cotygodniowe spotkania z Królem w celu omówienia polityki rządu oraz reprezentowanie KN na arenie międzynarodowej. Formalnie Premier nie ma uprawnień do wydawania poleceń poszczególnym ministrom.

    

   Obecny rząd utworzyła koalicja partii VVD (liberałowie) i PvdA (socjaldemokraci). Został on zaprzysiężony 5 listopada 2012 r., a na czele rządu stoi premier Mark Rutte (VVD).

    

   Niderlandy składają się z 12 prowincji (Południowa Holandia, Północna Holandia, Utrecht, Północna Brabancja, Limburgia, Zelandia, Geldria, Groningen, Drenthe, Fryzja, Flevoland, Overijssel). Ciałem stanowiącym na szczeblu prowincji są Stany Prowincji (Provinciale Staten) mające kompetencje w dziedzinie ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, zaopatrzenia w energię, działań socjalnych, kultury i sportu. Zarząd każdej prowincji tworzy "het college van gedeputeerde staten" (władze wykonawcze prowincji) oraz komisarz Króla (przewodniczący).

    

   Kolejnym szczeblem administracyjnym Niderlandów są 458 gminy i trzy „nadzwyczajne” gminy położone na Karaibach (Bonaire, Saba, Sint-Eustatius). Dbają one o infrastrukturę w zakresie wód i transportu, mieszkalnictwa, zarządu oświaty publicznej, gminnej opieki społecznej i zdrowotnej, kultury, sportu i rekreacji. Zarząd gminy tworzy nominowany burmistrz (przewodniczący, nominowany przez rząd), rada gminy (uchwały i ich projekty) oraz kolegium składające się z burmistrza i członków zarządu gminy (uchwały i ich wykonawstwo). Obywatele krajów UE są uprawnieni do głosowania w wyborach lokalnych zaraz po osiedleniu się w KN. Obcokrajowcy spoza UE muszą przebywać legalnie w KN co najmniej 5 lat, żeby otrzymać takie prawo.

    

   2.4. Struktura administracji gospodarczej.

   Za politykę gospodarczą odpowiada Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Innowacji. W ramach swoich kompetencji posiada ono także kwestie rolnictwa i jakości żywności.

   Kompetencje wykonawcze w ramach administracji holenderskiej sprawują:

   Agencja NL ds. Międzynarodowego Biznesu i Współpracy w skład którego wchodzi Niderlandzkie Centrum Patentowe (Netherlands Patent Centre);

   Niderlandzki Urząd Konkurencji (Netherlands Competition Authority - Nma);

   Niezależny Urząd Pocztowy i Telekomunikacyjny (Independent Post and Telecommunication Authority – OPTA);

    

   Kwestiami statystyki i prognozowania ekonomicznego zajmują się:

   Biuro ds. Analizy Polityki Gospodarczej (Bureau for Economic Policy Analysis – CPB);

   Niderlandzkie Biuro Statystyczne (Netherlands Statistics – CBS);

    

    

   2.5. Sądownictwo gospodarcze.

   W KN nie istnieją osobne sądy gospodarcze czy nawet odpowiednie wydziały w sądach powszechnych. Sprawy gospodarcze (dotyczące np. prawa kontraktowego) są rozpatrywane przez wydziały cywilne sądów okręgowych. KN jest podzielone na 19 okręgów, z których każdy posiada swój własny sąd. Sąd okręgowy składa się z czterech obowiązkowych wydziałów: administracyjnego, cywilnego, karnego oraz dzielnicowego. Orzeczenia sądów okręgowych mogą być zaskarżane do odpowiedniego sądu odwoławczego. Niderlandy są podzielone na pięć obszarów jurysdykcji sądów odwoławczych.

   Wyjątek stanowi sąd w Amsterdamie, który oprócz orzekania w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego i podatkowego posiada również odrębny wydział prawa handlowego. Wydział ten posiada szczególne kompetencje z zakresu działalności przedsiębiorstw. Należą do nich m.in.: rozpatrywanie wniosków o zbadanie nieprawidłowości w zarządzaniu. Funkcjonuje on również, jako sąd apelacyjny i orzeka w spawie odwołań akcjonariuszy od decyzji sądu niższej instancji w kwestiach dotyczących fuzji, przejęć, reorganizacji, obniżenia kapitału oraz wyboru członków rad nadzorczych. Ponadto orzeka w sprawach z zakresu dyscyplinarnej odpowiedzialności notariuszy w drugiej instancji oraz w spawach celnych.

    

   W KN szeroko rozpowszechniona jest działalność sądów arbitrażowych. Główne organizacje zaangażowane w arbitraż to:

   Izba Przemysłowo-Handlowa (Kamer van Koophandel): www.kvk.nl;

   Niderlandzki Instytut Arbitrażowy (Nederlands Arbitrage Instituut): www.nai-nl.org;

   Transport and Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam (TAMARA): www.tamara-arbitration.nl.

    

   Opis niderlandzkiego porządku prawnego w języku polskim dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej (Europejska Sieć Sądownicza ds. cywilnych i handlowych): http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_net_pl.htm.

    

    

   Gospodarka


    

   3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

    

   Królestwo Niderlandów (KN) jest wysoko rozwiniętą i otwartą gospodarką, z bardzo ważną rolą handlu zagranicznego, który przyczynia się do wytworzenia ponad połowy niderlandzkiego PKB. Struktura gospodarki KN jest charakterystyczna dla kraju wysokorozwiniętego z wiodącym udziałem sektora usług. Sektory usługowe (w tym handel) generują ok. 74% wartości dodanej KN, produkcja przemysłowa ok. 26% (w tym rolnictwo ok. 2%), sektor instytucji rządowych ok. 12%. Główne dziedziny działalności przemysłowej KN to przetwórstwo spożywcze, produkcja chemiczna, rafinacja ropy naftowej oraz produkcja maszyn elektrycznych.

    

   Gospodarka KN – w wyniku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego – od 2008 r. znajduje się w fazie spowolnienia rozwoju gospodarczego i jest to prawdopodobnie najgłębsza recesja gospodarcza KN w historii państwa. Stopa wzrostu gospodarczego KN w 2014 r., w stosunku do 2007 r., spadła o 2,8  p.p. (+3,9% w 2007 r.,  – 0,8 w 2012 r., - 0,7 w 2013 r.). Spadek wzrostu wartości dodanej odnotowały praktycznie wszystkie sektory gospodarki. W 2014 r. odnotowano - po raz pierwszy - wzrost PKB na poziomie 1,1 %.

    

   Głównymi czynnikami wzrostu gospodarczego KN pozostają handel oraz antykryzysowe działania KN podejmowane od 2008 r., które skupiły się przede wszystkim na wsparciu dla sektora finansowego, wzmożeniu inwestycji publicznych (gł. infrastruktura), pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Należy odnotować znaczący wzrost bezrobocia w latach 2012-2014 (stopa bezrobocia w KN była najniższa w UE: 5,4 % w 2010 i 2011 r. w chwili obecnej jest powyżej 7 %).

    

   Polityka gospodarcza rządu premiera Marka Rutte została oparta na dziewięciu sektorach priorytetowych (rolnictwo, ogrodnictwo, wysokie technologie, energia, logistyka, przemysł „kreatywny”, nauki przyrodnicze, chemia, gospodarka wodna), na rozwój których w latach 2011-2015 planuje się przeznaczyć 1,5 mld euro. Ponadto rząd skoncentrował się na wsparciu innowacyjności oraz wprowadzeniu dalszych redukcji obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców.

    

   Dynamika PKB i sytuacja budżetowa

    

   Wg danych CBS.NL z końca 2014 r. gospodarka holenderska zanotowała wzrost o 05 % w IV kw. i 0,2 w III kw. 2014 r. W stosunku rocznym gospodarka zwiększyła się o 1 % w grudniu 2014 r., w stosunku rok do roku, po raz pierwszy od 3 lat. W okresie od 3 kwartału 2011 r. (kiedy wzrost wyniósł 1 %) do końca 2013 r. gospodarka holenderska odnotowywała negatywny wzrost gospodarczy. Recesji towarzyszył niski poziom konsumpcji wewnętrznej i odnotowuje się ciągły spadek jej poziomu w trakcie całego okresu od początku 2012 r. a konsumpcja gospodarstw domowych zmniejszyła się o 2,3 %. Trend spadkowy konsumpcji obserwuje się od 2 i pół roku i dotyczy zarówno środków trwałych jak i żywności, energii. Odnotowano również spadek nakładów przedsiębiorców na inwestycje w środki trwałe o 3,0 % w 2013 r. stosunku do III kw. 2012 r. Po raz pierwszy od kilku lat na przełomie 2014/2015 poziom optymizmu producentów przekroczył 0 %, osiągając 3,2 % w styczniu 2015 r. Poziom optymizmu konsumentów pozostaje wciąż ujemny.

   Przypomnijmy, że średni poziom wzrostu PKB KN w okresie lat 2000-2010 wynosił 1,6%. Stopa wzrostu gospodarczego w 2010 r. wzrosła i wyniosła ok. 1,7% (-3,9% w 2009 r.). w 2011 r. KN odnotowuje wzrost gospodarczy na poziomie 1,2 % (choć wzrost w 3 i 4. kwartale 2011 r. w stosunku kwartalnym był ujemny a w 4 kw. odnotowano spadek o 0,7 procent w stosunku do analogicznego okresu w 2010 r.). Średnia stopa wzrostu gospodarczego w ciągu 2011 r. wyniosła 1,2 %, a 2012 r. – 1,2 %.

    

   W okresie recesji pogorszeniu uległa sytuacja budżetowa. W 2011 r. KN odnotowało deficyt budżetowy na poziomie 4,6 % PKB (5,1% w 2010 r.), w 2012 – 4,1 %, a w 2013 r. deficyt wyniósł 2,5 % i zmniejszył się do 1,3 % w 2014 r. (przypomnijmy, że w okresie 2006-2008 KN posiadało nadwyżkę budżetową). Dług publiczny w 2011 r. i 2012 r. wyniósł 65,7 % PKB, w 2013 r. nastąpił jego wzrost do 71.3% PKB i w 2014 r. do poziomu 75,0%. Głównymi przyczynami pogarszania się sytuacji budżetowej KN są finansowanie działań antykryzysowych i wzrastających kosztów wynikających z rosnącego bezrobocia lub jego przeciwdziałania oraz zmniejszone wpływy budżetowe wynikające ze spowolnienia gospodarczego.

    

   Inflacja.

    

   Średni poziom inflacji w KN w okresie lat 2000-2010 wynosił 2,1%. W latach 2010-2013 wyniósł 2,2 %. Inflacja  w 2012 r. i 2013 r. wyniosła 2,5%. W 2014 r. odnotowano spadek do poziomu poniżej 1%.

    

   Bezrobocie.

    

   KN pozostawało krajem niskiego bezrobocia. Średni poziom bezrobocia w KN w okresie lat 2003 – 2010 wynosił 5,3%. Stopa bezrobocia w 2010 i 2011 r. w porównaniu do roku 2009 wzrosła i osiągnęła poziom 5,4% (4,8% w 2009 r.). W 2012 r. jej dalszy wzrost - do 7,4 % (ponad 13 % wśród ludzi młodych) - był znacznie wyższy, niż przewidywano, a w ciągu roku ubyło aż 82 tys. miejsc pracy. Do 322 tys. wzrosła liczba osób pobierających zasiłek. Największy spadek zatrudnienia nastąpił w sektorze rolniczym, budowlanym i hotelarsko-restauracyjno-cateringowym (tzw. horeca). Wzrost bezrobocia do poziomu historycznie wysokiego powyżej 8 % w 2013 r. stanowi znaczące zjawisko w kraju, w którym tradycyjnie stopa bezrobocia wynosiła ok. 5% przed kryzysem finansowym. W 2014 r. odnotowano zmniejszenie bezrobocia do poziomu 7%. Pomimo, że nominalnie niezbyt wysoka w porównaniu z innymi krajami, postrzegana jest w KN jako znaczący problem ekonomiczny powodujący niechęć w stosunku do pracowników migrujących.

    

   Inwestycje.

    

   Skumulowana wartość BIZ ulokowanych w KN (stocks inward) na koniec 2014 r. wyniosła 4 090 864 mln euro (3 953 383 mln euro w 2013 r.). Skumulowana wartość niderlandzkich BIZ za granicą (stocks outward) na koniec 2014 r. wyniosła  3 456 572 mln euro (3 280 380 mln euro w 2013 r.).

   Według rankingu Central Intelligence Agency (CIA) w  2013 r. KN było 10. krajem inwestorem BIZ (stocks outward) i 14 krajem przyjmującym BIZ (stocks inward) na świecie. W KN swoją siedzibę posiada 5 wiodących korporacji transnarodowych: Philips, Unilever, Royal Dutch / Shell Group, DSM NV i Akzo Nobel.

   Do najważniejszych zagranicznych inwestorów w KN należą firmy amerykańskie, brytyjskie, belgijskie, niemieckie i japońskie. Inwestycje napływają głównie do sektorów wydobywczego, petrochemicznego i przemysłu spożywczego. Zainteresowanie rynkiem KN wzrasta w Korei Południowej, Chinach oraz Indiach (głównie w sektor IT). Na podkreślenie zasługuje szczególnie dynamicznie rosnąca liczba projektów badawczych realizowanych z zaangażowaniem zagranicznego kapitału. Najwięcej inwestuje się w dużych metropoliach - Amsterdamie i Rotterdamie.

   Firmy niderlandzkie inwestują głównie w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Belgii i Szwajcarii. Jedną czwartą całkowitej sumy niderlandzkich inwestycji zagranicznych stanowią inwestycje w przemysł wydobywczy i petrochemiczny. Ważną rolę odgrywają także zagraniczne inwestycje w bankowości i ubezpieczeniach.

    

   Handel zagraniczny.

    

   Według danych Światowej Organizacji Handlu (WTO), w rankingu handlu światowego w 2013 r. Niderlandy zajmowały 5 pozycję w eksporcie towarów [3,6% udziału w eksporcie światowym] (5 pozycja w 2012 r.) i 8 pozycję w imporcie towarów [3,1%] (7 pozycja w 2012 r.) oraz 7 pozycję w eksporcie usług komercyjnych [2,99 %] (9 pozycja w 2012 r.) i 8 pozycję w imporcie usług komercyjnych [2,9%] (8 pozycja w 2012 r.).

   Głównymi partnerami według wartości obrotów są: Niemcy (20,3%), Belgia (10,8%), Wlk. Brytania (7,6 %), Francja (6,6 %), USA (5,6%), Chiny (4.8 %,). Zarówno w eksporcie jak i imporcie KN dominuje handel maszynami, urządzeniami transportowymi, wyrobami chemicznymi, paliwami i olejami oraz żywnością.

   Eksport z KN w latach 2013-2014 odnotował minimalny wzrost wartości na poziomie około 2 % (dla przypomnienia jeszcze 5,4 % w 2012 r., 19,8% w 2010 r. oraz - 16,5% w 2009 r.);  w 2014 r. nastąpiło zmniejszenie wartości importu o 4% (-1,3 % w 2013 r.). Przypomnijmy, że około 50% towarów importowanych do KN, po niewielkim przetworzeniu, jest re-eksportowanych.

    

   3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych.

    

   Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki Królestwa Niderlandów

   w latach 2011 – 2014

    

    

   Wyszczególnienie

   jedn.

   2011 r.

   2012

   2013

   2014

    

    

    

    

    

    

   Ludność

   tys.

   16 7251

   16 7781

   16 7791

   16 829

   PKB – dynamika

   %

   1,21

   -0,91

   -0,71

   1,11

   PKB – wartość

   mld euro

   601,94

   6014

   6425

   6495

   PKB na 1 mieszkańca

   euro

   35 992

   35 825

   38 2605

   38 5745

   PKB na 1 mieszkańca wg PPS3

   euro

   32 900

   32 500

    

   32 6002

   b.d.

   Inflacja

   %

   2,51

   2,51

   2,51

   0,91

   Stopa bezrobocia

   %

   4,21

   4,71

   5,51

   8,01

   Stopa zatrudnienia (na podstawie średniej z 3 lat)

   %

   71,11

   70,81

   72,31

   72,1

   Nadwyżka/deficyt budżetowy (EMU)

   - procentowa relacja do PKB

   %

   -4,02

   -4,02

   -2,31

   -1,34

   Dług publiczny (EMU)

   - procentowa relacja do PKB

   %

   65,7

   65.7

   71.3%

    

   75,0%

   Relacja deficytu/nadwyżki na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB

   %

   7,3

   9,4

   9,7

    

   b.d

   BIZ – wartość rocznego napływu

   (flow inward)4

   mln euro

   b.d.

   190 050

    

   274 939

   b.d.

   BIZ – wartość rocznego odpływu

   (flow outward) 4

   mln euro

   b.d.

   190 084

    

   238 348

   b.d.

   BIZ w KN – wartość skumulowana

   (stocks inward) 4

   mln euro

   3 737 319

   3 953 383

    

   4 090 8644

   b.d.

   BIZ KN za granicą –wartość skumulowana (stocks outward) 4

   mln euro

   3 079 317

   3 280 380

    

   3 456 572

   b.d.

   Wartość obrotów handlu zagranicznego –

   (ceny bieżące)

   mln euro

   768 8031

    

   821 3031

   819 4611

   814 942

   Eksport – ceny bieżące

   mln euro

   404 8631

    

   431 430

   386 3551

   382 5561

   Eksport – dynamika (wartość)

   %

   9 1

                         5.4

   1,0 1

   2 1

   Import – ceny bieżące

   mld euro

   363 940

   389 8731

   433 1061

   432 3861

   Import – dynamika (wartość)

   %

   9.71

   6.8 1

   -1,3 1

   -4 1

   Saldo obrotów HZ – ogółem

   mln euro

   40,9

   41,5

   46,8

   49,8

    

    

   Źródła: 1CBS, 2CPB, 3EUROSTAT, 4DNB, 5 IMF

   Haga, 09.03.2015 r.

    

    

   Aktualne prognozy gospodarcze.

    

   W ślad za wzrostem gospodarek światowych i europejskich, Centralne Biuro Planowania KN prognozuje, że gospodarka holenderska wzrośnie w 2015 r. o 1,8%[i].  Odbicie jest stabilne. Eksport nadal będzie głównym motorem wzrostu. Przewidywane zwiększenie eksportu o ponad 5% (z wyłączeniem energii) w 2014 r. zapewni gospodarce holenderskiej bodziec wzrostowy. Inflacja (HICP) w 2014 r. zbliżyła się do - 0,1%, co jest wartością średnia dla strefy euro, zgodnie z ostatnimi prognozami KE. W 2015 r. roku inflacja wzrośnie do 0,9%  w wyniku wzrostu gospodarczego. Obniżenie kosztów produkcji  i zwiększenie rentowności w wyniku zmniejszenie kosztów pracy zapewnia im więcej środków na inwestycje. Efekt ten odegra szczególnie ważną rolę w 2015 r., ale również będzie miał opóźniony wpływ na wskaźniki 2016 r. Zatrudnienie wzrośnie, co z kolei prowadzi do wyższych dochodów gospodarstw domowych, a tym samym zwiększoną konsumpcję. Ponadto firmy będą uwzględniać spadek kosztów produkcji częściowo w cenach rynkowych, co doprowadzi do obniżenia inflacji. Siła nabywcza gospodarstw domowych wzrośnie ze względu na niższe ceny. Zwiększenie płac o 1,1% w 2014 r. i 1,4 % w 2015 r.  przełoży się na pozytywny impuls konsumpcyjny ze względu na niską inflację. Bezrobocie spada powoli. Oczekuje się nieznacznego spadku bezrobocia do 7% w 2015 r. i 2016. Deficyt budżetowy spadnie do 1,8% PKB w 2015 r. oraz 1,2% w 2016 r.  Spadek deficytu sektora instytucji rządowych między 2014 i 2016 będzie miał miejsce dzięki wzrostowi gospodarczemu. Wydatki publiczne wyraźnie maleją po raz pierwszy od 2009 r. Wydatki na opiekę zdrowotną zmniejszone zostaną z 47,3% PKB w 2014 r. do 45,1% w 2016 r. na podstawie projektu cięć budżetowych rządu Rutte II.

    

   Biorąc pod uwagę całą planowaną kadencję rządu (2011-2015) średni wzrost gospodarczy powinien wynieść 1%, podczas gdy na początku urzędowania gabinetu M. Rutte w 2010 r. przewidywano wzrost na poziomie 1,25%. Różnica ta jest przede wszystkim rezultatem recesji z końca 2011 r. i początku 2012 r. Spowolnienie wzrostu nie zostanie w pełni skompensowane w późniejszych latach.

    

   Dane makroekonomiczne na okres 2014-2016 - prognozy

    

    

   Wskaźnik

   Jedn.

   2014

   2015

   2016

   PKB (wzrost gospodarczy

   %

   0,8

   1,7

   1,8

   PKB (wartość)

   mld euro

   647

   669

    

   Deficyt budżetowy

   % PKB

   -2,6

   -1,8

   -1,2

   Dług publiczny (UGiW)

   % PKB

   69.0

   68.8

   67.8

   Konsumpcja gospodarstw domowych

    

   %

    

   0,1

    

   1,5

    

   1,7

   Inwestycje sektora przedsiębiorstw (brutto)

    

   %

    

   1,5

    

   3,8

    

   4,5

   Eksport (bez energii)

   %

   4

   4,6

   4,8

   Import

   %

   3,8

   4,9

   5,3

   Bezrobocie

   %

   7,4

   7,2

   7

   Inflacja (CPI)

   %

   0,3

   - 0,1

   0,9

   Siła nabywcza (gospodarstwa domowe)

    

   %

    

   1,4

    

   1,2

    

   0

   Produkcja przemysłowa

   %

   1,9

   2,3

   2,6

   Wydajność pracy

   %

   1,5

   1,1

   1,3

   Źródło CPB.NL

    

    

   3.3. Główne sektory gospodarki.

    

   Usługi.

    

   Procentowy udział sektora usług w wartości dodanej brutto KN wynosi ok. 74%, w tym udział usług komercyjnych ogółem (handel, hotele, restauracje i naprawy, transport, magazynowanie i komunikacja, działalność finansowa i biznesowa) stanowił ok. 48%, a udział usług nie-komercyjnych ogółem (działalność administracji publicznej, zabezpieczenie społeczne, obronność i edukacja, opieka zdrowotna, prace społeczne, usługi komunalne, rekreacja, kultura, sport itp.) stanowił ok. 26% wartości dodanej brutto KN ogółem.

   W KN występuje mocno rozwinięty sektor usług finansowych i bankowych. Na terytorium KN działa kilka dużych banków (m.in. ING, ABN AMRO, Rabobank) oraz giełda papierów wartościowych Amsterdam Stock Exchange (AEX) należąca do platformy Euronext.

    

   Przemysł wydobywczy.

    

   KN posiada największe wśród państw UE zasoby naturalne gazu ziemnego. Roczne wydobycie gazu ziemnego wynosi ok. 70 mld m3 i blisko dwukrotnie przekracza zapotrzebowanie kraju. Gaz ziemny jest podstawowym i praktycznie jedynym minerałem wydobywanym w KN. Przy okazji wydobycia gazu w KN wydobywane są również nieznaczne ilości ropy naftowej, ok. 2 mln m3 (ok. 10% zapotrzebowania KN). Ponadto w KN wydobywa się również sól kamienną i piasek (głównie z dna Morza Północnego). Przemysł wydobywczy generuje ok. 3% PKB rocznie.

   Szacuje się, że zasoby gazu ziemnego w KN wyczerpią się w przeciągu 25 lat. W związku z tym rząd KN, mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia zapasów produktów energetycznych na przyszłość, wprowadził ograniczenia w wydobyciu ropy i gazu ziemnego. Polityka ta powoduje, że wielkość produkcji (wydobycie) znajduje się na zbliżonym poziomie w poszczególnych latach.

   Duże zasoby gazu ziemnego spowodowały, że w KN rozwinęła się produkcja o wysokiej energochłonności, tj. przemysł metalowy, maszynowy czy chemiczny.

    

   Przemysł chemiczny.

    

   Przemysł chemiczny odgrywa istotną rolę w gospodarce KN. Zatrudnia ok. 1% zatrudnienia w KN oraz dostarcza ok. 3% PKB bezpośrednio, a pośrednio ok. 10% PKB. Produkcja chemiczna stanowi ok. 15% całkowitej produkcji KN. Blisko 20% całości niderlandzkiego eksportu stanowią produkty przemysłu chemicznego.

   Przemysł chemiczny w KN rozwija się głównie przy okazji przerobu gazu ziemnego oraz ropy naftowej. W KN ulokowana jest duża ilość rafinerii, przetwarzających ropę naftową, która w postaci surowej trafia do portu w Rotterdamie. Rafinerie oprócz swojej głównej produkcji, jaką jest pozyskiwanie paliw i olejów, pozyskują również szereg związków szeroko wykorzystywanych w dalszej produkcji chemicznej, kosmetycznej oraz farmaceutycznej. Natomiast gaz ziemny jest podstawowym składnikiem przy wytwarzaniu takich produktów jak nawozy sztuczne. Istotnym czynnikiem rozwoju przemysłu chemicznego w KN jest dostępność wysokiej jakości infrastruktury naukowej.

   Przemysł chemiczny KN jest światowym liderem w produkcji chemii podstawowej, składników żywności, powłok (w tym farby) oraz materiałów chemicznych o wysokich parametrach (tj. włókna). Największe przedsiębiorstwa chemiczne w KN to Shell Chemicals, Akzo Nobel i DSM NV.

    

   Przemysł metalowy.

    

   W przemyśle metalowym KN działa ok. 20 tys. przedsiębiorstw. Profil produkcji niderlandzkiego przemysłu metalowego obejmuje: produkty metalowe (31%), maszyny (21%), inżynieria elektryczna (16%), urządzenia transportowe (10%), metale nieszlachetne (2%) i inne (20%).

   Maszyny i urządzenia transportowe stanowią największą część wartości eksportu KN (ok. 30%). KN specjalizują się w produkcji i eksporcie maszyn i urządzeń dla przemysłu rolno-spożywczego i przetwórczego, transportu wewnętrznego, chłodzenia przemysłowego oraz pomp i kompresorów.

   Niderlandzcy producenci coraz częściej - około 25% przedsiębiorstw niderlandzkiego przemysłu metalowego - zlecają produkcję wyspecjalizowanym zagranicznym producentom, a sami kładą coraz większy nacisk na innowacyjne metody produkcji.

    

   Rolnictwo.

    

   Całość działalności gospodarczej związanej z rolnictwem i produkcją żywności (tzw. agro-complex) generuje ponad 10% wartości dodanej brutto KN oraz obejmuje ok. 10% całości zatrudnienia w KN. Agro-complex obejmuje: handel i logistykę (46%), przemysł spożywczy (żywność, napoje) i tytoniowy (31%), podstawową produkcję rolniczą (19,5%) i inne (4%). Niderlandy są 2 światowym eksporterem produktów rolnych, z udziałem ok. 7,5% w światowym eksporcie tych produktów. Około 60% produkcji rolnej KN jest eksportowana. Eksport produktów rolnych stanowi ok. 10% całości eksportu KN.

   Zatrudnienie w sektorze produkcji rolnej obejmuje ok. 2% siły roboczej KN. Udział produkcji rolnej w tworzeniu PKB to ok. 1,5%. Od ponad 15 lat ilość gospodarstw rolnych w KN spada średnio o ok. 3% rocznie, z ok. 120.000 w 1992 r. do ok. 68.500 w 2012 r. Jednocześnie wzrasta wielkość gospodarstw i ich wydajność. Średni obszar gospodarstwa rolnego w KN to ok. 26 hektarów.

   W 2014 r. eksport produktów rolnych z Holandii wyniósł 80 mld euro w porównaniu z 2013 kiedy był na zbliżonym poziomie 79 mld euro. Dane oparte są na szacunkach LEI Wageningen UR. Holandia pozostaje światowym liderem w dziedzinie produkcji rolnej, drugim po Stanach Zjednoczonych w zakresie eksportu produktów rolnych.

    

    

   3.4. Przynależność do organizacji międzynarodowych o charakterze ekonomicznym.

    

   Do najważniejszych organizacji międzynarodowych o charakterze ekonomicznym, których KN jest członkiem należą:

    

   • Bank Światowy;
   • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW);
   • Światowa Organizacja Handlu (WTO);
   • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
   • Organizacje systemu narodów zjednoczonych;
   • Unia Europejska (UE) oraz system Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW);
   • Unia Beneluxu.

    

   3.5. Relacje gospodarcze z UE.

    

   KN jest członkiem założycielem obecnej UE. Wymiana handlowa KN z państwami UE stanowi ponad połowę ogółu obrotów handlowych KN. Eksport towarów KN do UE to ok. 70% eksportu ogółem, natomiast import do UE to 50% importu ogółem. Główne towary importowe z UE do KN to: pojazdy mechaniczne, ropa naftowa, komputery, leki, części pojazdów mechanicznych. Główne towary eksportowe z KN do UE to: komputery, gaz, ropa naftowa, części pojazdów mechanicznych, rury i zawory, warzywa, wyposażenie telekomunikacyjne. Holenderski handel produktami rolnymi jest realizowany w ramach UE. 77% holenderskiego eksportu rolnego jest przeznaczone dla pozostałych 27 krajów UE. Niemcy są zdecydowanie najważniejszym partnerem handlowym Niderlandów i odbiorcą prawie 26% eksportu produktów rolnych o łącznej wartości 20,7 mld EUR.    

   http://www.cpb.nl/en/publication/central-economic-plan-2015

    

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   4.1. Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej

    

   Traktat Akcesyjny ze Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi z 16.04.2003 r., który wszedł w życie w dniu 1.05.2004 r. posiada podstawowe znaczenie dla całokształtu współpracy gospodarczej i wymiany handlowej między Polską a krajami Unii Europejskiej, w tym z Królestwem Niderlandów.

   Szereg kwestii związanych z polsko-holenderską współpracą gospodarczą regulują bilateralne umowy międzyrządowe. Najważniejsze z nich, to:

   -Konwencja między Rzeczypospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, podpisana w dn.13.02.2002 r.; weszła w życie w dn.18.03.2003 r.; obowiązuje od 1.01.2004 r. (Dz.U. 2003 nr 216 poz. 2120). www.msz.gov.pl/bpt/documents/6637.pdf

   -Umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Niderlandów w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 7.09.1992 r. (Dz.U. 1994 nr 57 poz. 235 )

    

   W dniu 3 grudnia 1997 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Gospodarki RP oraz Ministrem Spraw Ekonomicznych Holandii. Porozumienie miało na celu ustanowienie więzi między urzędami w związku z przygotowaniami do akcesji Polski do UE.

    

   4.2. Wymiana handlowa z Polską

    

   Wymiana handlowa między Polską a Królestwem Niderlandów w latach 2011-2014

   (w mln EUR, za mg.gov.pl):

                                                             

    

    

    

   2011

    

    

   Dynamika

   2010=100

    

   2012

    

    

   Dynamika

   2011=100

    

   2013

    

    

   Dynamika

   2012=100

    

   2014

   9 m-cy

    

   Dynamika

   2013=100

   Eksport

   5.968,39

   113,10

   6.426,66

   107,70

   6.150,49

   95,70

   4.957,32

   108,2

   Import

   5.717,48

   114,90

   5.991,32

   104,80

   6.079,96

   101,50

   4.531,36

   102,9

   Obroty

   11.685,87

   113,90

   12.417,98

   106,30

   12.230,45

   98,50

   9.488,68

   105,2

   Saldo

        250,91

    

      435,34

    

   70,53

    

   425,96

    

    

   Królestwo Niderlandów w 2013 r. były 9. partnerem handlowym Polski pod względem wartości obrotów, które wyniosły ponad 12,23 mld euro. Stanowiło to prawie 4 proc. całości międzynarodowej wymiany towarowej Polski. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. obroty handlowe pomiędzy Polską a KN osiągnęły wartość prawie 9,49 mld euro. Eksport w okresie od stycznia do października 2014 r. osiągnął poziom ponad 4,95 mld euro. Dominującymi grupami towarowymi w eksporcie z Polski do KN są: urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty mineralne, gotowe artykuły spożywcze i napoje oraz pojazdy i jednostki pływające. Wartość importu z KN do Polski w pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. wyniosła ponad 4,53 mld euro co stanowiło wzrost o 8,2%. W imporcie dominują: urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty przemysłu chemicznego, tworzywa sztuczne oraz produkty pochodzenia roślinnego.

    

   Dynamika wzrostu obrotów handlowych w 2013 r. była ujemna i wynosiła 96,91%, dynamika wzrostu wartości eksportu z Polski do KN wyniosła 94,16%, natomiast dynamika wzrostu wartości importu z KN do Polski wyniosła 99,87%. Wzrost dynamiki wymiany handlowej w 2013 r. był najniższy od 2002 r. (z wyjątkiem 2009 r., początek światowego kryzysu gospodarczego).

    

   Dominującymi wartościowo grupami towarowymi w eksporcie z Polski do KN w 2013 r. były: urządzenia mechaniczne i elektryczne (27,11% udziału w eksporcie ogółem), produkty mineralne (13,49%), gotowe artykuły spożywcze i napoje (7,47%), pojazdy i jednostki pływające, produkty pochodzenia zwierzęcego i zwierzęta żywe, wyroby różne, wyroby z metali nieszlachetnych, tworzywa sztuczne, materiały i wyroby włókiennicze oraz produkty przemysłu chemicznego.

    

   Dominującymi wartościowo grupami towarów w imporcie z KN do Polski były: urządzenia mechaniczne i elektryczne (27,22% udziału w imporcie ogółem), produkty przemysłu chemicznego (16,06%), tworzywa sztuczne i wyroby z nich (9,98%), pojazdy i jednostki pływające, wyroby z metali nieszlachetnych, produkty pochodzenia roślinnego, gotowe artykuły spożywcze i napoje oraz zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego.

    

   4.3. Współpraca inwestycyjno-kapitałowa

    

   Inwestycje niderlandzkie w Polsce

    

   Od 2012 r. Królestwo Niderlandów zajmuje drugą (po Niemczech) pozycję na liście zagranicznych inwestorów w Polsce (przed Francją, Luksemburgiem, Włochami i Hiszpanią). Według danych NBP na koniec 2013 r. skumulowana wartość zobowiązań z tytułu inwestycji KN w Polsce wynosiła 25,9 mld euro. Również najwyższe dochody przypadły na inwestorów z Niemiec (3 mld euro) i w drugiej kolejności na inwestorów z Niderlandów (2,9 mld euro).

    

   Do największych inwestorów w Polsce zarejestrowanych w KN należą takie firmy jak:

    

   United Pan-Europe Communications (UPC) – usługi internetowe i TV kablowa;

   Grupa ING - bankowość i finanse, nieruchomości;

   BP International B.V. (firma z kapitałem brytyjskim zarejestrowana w KN) – handel detaliczny paliwami;

   Heineken International B.V. - browary Heineken Sp. z o.o. oraz 61,7% akcji Grupy Żywiec S.A.;

   CBR Baltic B.V. - produkcja cementu i gipsu;

   Fiat-GM Powertrain B.V. - produkcja silników wysokoprężnych (spółka włoskiego Fiata i amerykańskiego GM);

   Royal Philips Electronics N.V. - sprzęt oświetleniowy;

   LNM Holdings B.V. (spółka indyjska zarejestrowana w KN) - przemysł stalowy;

   Philip Morris Holland B.V. - wyroby tytoniowe;

   ITI Media Group B.V. - spółka medialna (telewizja TVN, produkcje filmowe, usługi internetowe itp.);

   Harbin B.V. - browarnictwo, właściciel 30,8% akcji Grupy Żywiec S.A.;

   Marga B.V. - produkcja środków piorących i czyszczących (Unilever Polska, Pollena Bydgoszcz), przetwórstwo ryb (Centrala Rybna Bydgoszcz) oraz produkcja tłuszczów roślinnych.

    

   Oprócz firm czysto holenderskich, kapitał niderlandzki uczestniczy w inwestycjach dużych koncernów międzynarodowych i grup kapitałowych, takich jak: LNM, BP, Unilever, Procter&Gamble. Inwestycje niderlandzkie zaangażowane są głównie w: sektor mediów, system bankowy i ubezpieczeniowy, przetwórstwo spożywcze, przemysł browarniczy, transport i logistykę, przemysł elektroniczny i maszynowy.

    

   Inwestycje polskie w Niderlandach

    

   Według danych NBP, stan należności z tytułu polskich BIZ w Niderlandach (stocks outward) na koniec 2013 r. wynosił 1,78 mld euro (w 2012 r. wynosiła 3,22 mld, w  2011 r. – 2,33 mld euro) i stanowił ok. 8% ogólnej wartości należności Polski z tytułu BIZ. Tym samym Niderlandy zajęły 3 pozycję pod względem należności z tytułu zaangażowanego kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich polskich przedsiębiorstw po podmiotach z Luksemburga (6,88 mld euro), Cypru (4,51 mld euro).

    

   Dane dotyczące konkretnych polskich inwestycji w KN nie są oficjalnie publikowane ani w Polsce, ani w KN. Żadna instytucja nie rozpowszechnia informacji o inwestorach, ze względu na ich poufny charakter.

    

   Polskie inwestycje w KN mają charakter przepływów finansowych. Niektóre z dużych polskich firm funkcjonują w formie holdingów. Ich główne spółki zarejestrowane są w KN, głownie ze względu na korzystniejsze opodatkowanie. Polskie przedsiębiorstwa lokują w Niderlandach również spółki zależne, których zadaniem jest podejmowanie inwestycji bezpośrednich na rynkach krajów trzecich. Polski kapitał kierowany do powstałych spółek-córek jest jedynie tzw. kapitałem w tranzycie wykorzystywanym do inwestowania w kraju trzecim.

    

   Ponadto na rynku niderlandzkim działa duża grupa podmiotów jednoosobowych zarejestrowanych w KN przez obywateli polskich i prowadzących działalność głównie w sektorze usług budowlanych. Według danych niderlandzkiej Izby Handlowo-Przemysłowej (KvK) na dzień 1 stycznia 2013 r. obywatele polscy zarejestrowali w Niderlandach 8 913 firm. Najwięcej z nich działa w szeroko pojętej branży budowlanej (5 074). Inną ważną dziedziną są usługi dla firm i osób prywatnych (biura pośrednictwa pracy, firmy sprzątające, transportowe, salony piękności itp.) oraz rolnictwo i handel. Zauważalny jest również wzrost liczby polskich firm prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług finansowych, jak również polskich sklepów, restauracji, firm prawniczych i doradczych.

    

    

   4.4. Dostęp do rynku

    

   Nie występują praktycznie żadne ograniczenia ani bariery w wymianie handlowej.

    

   Od 1 maja 2007 r. Niderlandy otworzyły swój rynek pracy i usług dla obywateli polskich i firm polskich. Od tego dnia firmy delegujące do Królestwa Niderlandów (KN) pracowników polskich (oraz innych z państw UE/EOG i Szwajcarii, z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii) w ramach trans-granicznego świadczenia usług nie podlegają obowiązkowi notyfikowania zamiaru świadczenia usług na terytorium KN.

    

   W związku z otwarciem z dniem 1 maja 2007 r. rynku pracy KN dla obywateli Polski (oraz innych państw, które w maju 2004 r. przystąpiły do UE), przepisy wprowadzające ww. obowiązek notyfikowania usług trasgranicznych nie dotyczą pracowników polskich oraz pozostałych państw, które posiadają prawo do swobodnego świadczenia pracy w KN.

    

   Obowiązek składania powyższych notyfikacji dotyczy firm, które zostały założone w państwach członkowskich UE/EOG lub Szwajcarii, które posiadają prawo do swobodnego świadczenia usług w KN, ale delegują pracowników z państw, które nie posiadają prawa do swobodnego świadczenia pracy w KN, tj. Bułgaria, Rumunia oraz państwa spoza EOG i Szwajcarii.

    

   Oznacza to, że firmy polskie (i inne z EOG lub Szwajcarii), które zamierzają świadczyć usługi w KN z wykorzystaniem pracowników pochodzących z Bułgarii, Rumunii lub z państwa spoza EOG i Szwajcarii, w dalszym ciągu zobowiązane są do notyfikowania zamiaru świadczenia usług na terytorium KN.

    

    

   4.5. Współpraca regionalna.

    

   Cztery polskie województwa mają podpisane umowy o współpracy międzyregionalnej z prowincjami niderlandzkimi:

    

   • Województwo Lubelskie współpracuje z Prowincją Gelderland (umowa podpisana 19.06.2000 r.);
   • Województwo Pomorskie współpracuje z Prowincją Północna Holandia (od 2002 r.);
   • Województwo Wielkopolskie współpracuje z Prowincją Północna Brabancja;
   • Województwo Zachodniopomorskie współpracuje z Prowincją Overijssel (umowa podpisana 18.10.2006 r.).

   Polskie i niderlandzkie regiony współdziałają głównie w zakresie: gospodarki wodnej, turystyki, rolnictwa, nowych technologii, ochrony środowiska, infrastruktury komunikacyjnej, nauki i edukacji oraz kultury. Oprócz współpracy między regionami obu krajów, odnotować należy kooperację na szczeblu samorządowym (umowy o współpracy między polskimi powiatami, gminami i miastami a gminami i miastami niderlandzkimi). Ponad 100. takich porozumień powstało w końcówce lat 80. i na początku lat 90. XX w. Po pierwszym entuzjastycznym etapie współpracy (mającej często korzenie w pomocy materialnej przesyłanej przez lokalne stowarzyszenia holenderskie w latach 80.) w wielu przypadkach doszło do znacznego zmniejszenia aktywności takiej formuły współpracy. Obecnie wciąż istnieje ok. 30 umów o partnerskiej współpracy miast i gmin Polski i KN.

    

   4.6. Współpraca samorządów gospodarczych.

    

   Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza.

    

   Instytucja ta, posiadająca biura w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku, współpracuje z międzynarodową siecią holenderskich izb gospodarczych działających w wielu krajach Europy. Izba działa na rzecz promocji i rozwoju kontaktów gospodarczych pomiędzy Polską a KN (organizacja warsztatów, seminariów, sympozjów poświęconych zagadnieniom istotnym dla warunków prowadzenia działalności gospodarczej, spotkania z przedstawicielami sfer politycznych). W chwili obecnej Izba zrzesza około 110 firm aktywnie uczestniczących w wymianie handlowej między Polską a KN, w tym wszystkich największych inwestorów niderlandzkich w Polsce, jak również wiele małych i średnich przedsiębiorstw. Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza oferuje również kompleksowy zakres usług doradczych w kwestiach związanych z uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku polskim i niderlandzkim. (www.nlchamber.com.pl).

    

   Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich.

    

   Działalność stowarzyszenia utworzonego w 2007 r. ma na celu zrzeszanie i reprezentację interesów polskich przedsiębiorców działających w KN oraz aktywną współpracę z miejscowym środowiskiem administracji i biznesu na rzecz rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a KN. Organizacja zapewnia wszechstronną pomoc polskim podmiotom przy realizacji ich interesów na terenie Niderlandów. (www.vpno.nl).

    

   Polsko-Niderlandzkie Centrum Wspierania Handlu i Inwestycji.

    

   Polsko-Niderlandzkie Centrum Wspierania Handlu i Inwestycji (Nederlands-Pools Centrum voor Handelsbevordering – NPCH) jest organizacją funkcjonującą w ramach zrzeszenia holenderskich izb przemysłowo-handlowych i skupiającą te firmy niderlandzkie, które są zainteresowane współpracą biznesową z Polską (obecnie ok. 80 członków). Pracami tej instytucji kieruje rada NPCH, inicjująca co roku wiele przedsięwzięć promujących polską gospodarkę oraz dwustronne kontakty handlowe i inwestycyjne. Docelowo Centrum pragnie objąć swą działalnością także polskie firmy aktywne w KN. (www.handelsbevordering.nl).

    

   Dostęp do rynku


    

    

   Przydatne linki i kontakty


    

   3 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 5 maja 2015)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: