close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MAURETANIA

 • Mauretania

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1 Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe. 

  Islamska Republika Mauretańska (IRM) leży w północno-zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim. Na północy graniczy z kontrolowaną przez Maroko Saharą Zachodni i z Algierią, na wschodzie – z Mali, a na południu – z Senegalem. Mauretania zajmuje powierzchnię 1.030.700 km⊃2;. Wg szacunkowych danych liczba ludności w 2017 roku wynosiła 3,9 mln (ok. 54% to mieszkańcy miast), a roczny przyrost naturalny – 2,17%.

  Po względem struktury ludności Mauretania jest krajem „młodym”. Osoby poniżej 15 lat stanowią 38,6% ludności, a w wieku 15-64 lata – 57,7%. Cały czas utrzymuje się bardzo wysoki współczynnik śmiertelności niemowląt – 51,9‰, oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wynosi 63,4 lat, a wskaźnik analfabetyzmu –52,1%.

  W Mauretanii 40% ludności stanowią czarnoskórzy Maurowie (mówiący po arabsku b. niewolnicy i ich potomkowie), 30% – biali Maurowie (ludność pochodzenia arabsko-berberskiego) i 30% – czarnoskóra ludność afrykańska (plemiona: Wolofowie, Tukulerzy, Soninke, Fulanie.

  Stolicą Mauretanii jest Nawakszut (1,2 mln mieszkańców). Do największych miast poza stolicą należą Nouadhibou, Kadi, Rosso. Językami oficjalnymi są: arabski i jego lokalna odmiana – hassanija, francuski (używany w administracji). Ponadto w użyciu są dialekty plemienne.

   

  1.2. Warunki klimatyczne.

  Około trzech czwartych powierzchni Mauretanii zajmuje pustynia, z klimatem zwrotnikowym, suchym. Jedynie na zachodzie kraju panuje klimat oceaniczny, z wpływami prądu kanaryjskiego.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

  Głównym eksploatowanym surowcem mineralnym jest żelazo. Poza tym Mauretania posiada złoża ropy naftowej, miedzi, gipsu, fosforytów, złota. Dysponuje też dużymi zasobami ryb.

   

  1.4. System walutowy, kurs i wymiana.

  W ramach reformy monetarnej Mauretania dokonała denominacji ugiji w stosunku 10:1. Od 1 stycznia br. Bank Centralny Mauretanii (BCM) wprowadził nową jednostkę pieniężną, zachowując jednak dotychczasową nazwę ugija (lokalny symbol: UM). Nowa ugija (kod ISO 4217: MRU) odpowiada więc 10 starym ugijom (kod ISO 4217: MRO). Nowe monety to: 1/5, 1, 5, 10 i 20 UM. Natomiast nowe banknoty mają nominały: 50, 100, 200, 500 i 1000 UM.

  Średnioroczne kursy mauretańskiej MRO w stosunku do dolara amerykańskiego kształtowały się w ostatnich latach następująco:

  2013 rok: 1 USD = 296,2 MRO,

  2014 rok: 1 USD = 301,7 MRO,

  2015 rok: 1 USD = 323,9 MRO,

  2016 rok: 1 USD = 351,5 MRO,

  2017 rok: 1 USD = 356,6 MRO.

  W okresie 28-29.08.2018 r. średnie kursy MRU w stosunku do euro i dolara amerykańskiego wyniosły: 1 EUR = 41,86 MRU, 1 USD = 35,79 MRU.

  Ugija jest walutą niewymienialną, a jej wywóz z kraju jest prawnie zabroniony. Nie ma natomiast ograniczeń przy wwozie i wywozie walut obcych. Obowiązuje jednak zadeklarowanie wwożonej kwoty, a wywóz pieniędzy jest ograniczony do kwoty zadeklarowanej przy wjeździe.

  Kurs wymiany dewiz jest właściwie jednolity w bankach, hotelach i legalnie działających kantorach.

  .

  1.5. Religia.

  Religią państwową jest islam. Wśród mieszkańców Mauretanii 100% stanowią muzułmanie.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa.

  Przejścia graniczne lądowe: do Maroka w okolicach Dakhla (Fort Guerguerat), do Mali - Timbedgha, do Senegalu – Rosso. Główne lotniska to Nawakszut i Nouadhibou. Główne porty to Rosso i Gouraye.

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

  Obywatele polscy udający się do Mauretanii objęci są obowiązkiem wizowym. Dla obywateli polskich ubiegających się o wizę do Mauretanii właściwa jest akredytowana w Polsce Ambasada Mauretanii w Berlinie: 10117 Berlin, Kommandantenstrasse 80, tel.: +(49 30) 2 06 58 83, faks: +(49 30) 2 06 7 4 750, e-mail: ambarim.berlin@gmx.de.

  O wizę można ubiegać się w niektórych innych mauretańskich przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych (na przykład w Ambasadzie Mauretanii w Rabacie). Niezbędny jest jednak wcześniejszy kontakt z daną placówką i upewnienie się, czy złożenie wniosku wizowego będzie możliwe i na jakich warunkach. Wizy biometryczne wydawane są także na międzynarodowym lotnisku w Nawakszut oraz na niektórych przejściach lądowych, ale ta możliwość zarezerwowana jest dla osób przyjeżdżających z kraju, w którym nie ma mauretańskiego przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego.

  UWAGA! Przepisy wjazdowe i celne ulegają nagłym zmianom bez powiadamiania innych krajów. Przed podróżą należy zaktualizować szczegółowe informacje wizowe i celne bezpośrednio w przedstawicielstwie tego kraju.

  Nie ma obowiązku meldunkowego.

  Powyższe informacje są opublikowane w poradniku „Polak za granicą” na stronie MSZ (http://polakzagranica.msz.gov.pl/).

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych (i religijnych).

  Oficjalnie dniami wolnymi od pracy są:

  1 stycznia – Nowy Rok

  1 maja – Święto Pracy

  25 maja – Dzień Jedności Afrykańskiej

  10 lipca – Dzień Sił Zbrojnych

  28 listopada – Dzień Niepodległości (święto narodowe)

  Mauretańskie święta religijne są planowane według kalendarza księżycowego, a więc ich daty zmieniają się co roku. Święta te trwają przeważnie dwa dni. Do świąt ruchomych należą:

  święto kończące Ramadan – Aid El Fitr (w 2018 r. ok. 16 czerwca), Święto Ofiarowania – Aid Al Adha (w 2018 r. ok. 22 sierpnia), muzułmański nowy rok – 1 Moharram (w 2018 r. ok. 11 września), urodziny proroka Mohammeda – Aid Al Maoulid (w 2018 r. ok. 20 listopada).

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

  Mauretania jest republiką parlamentarną. Ustawa zasadnicza została przyjęta w 1991 r., jednak na prawo mauretańskie silny wpływ ma szariat (prawo islamskie), a przy regulowaniu różnych kwestii w życiu publicznym dużą rolę odgrywają przywódcy religijni (imamowie). Głową państwa jest prezydent, posiadający szerokie uprawnienia, wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Po zamachu wojskowym w sierpniu 2008 r. krajem rządziła junta wojskowa. W wyniku wyborów prezydenckich, które odbyły się 18 lipca 2009 r. głową państwa został gen. Mohamed Ould Abdel Aziz, były szef junty.

  W przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2014 roku ponownie zwyciężył dotychczasowy prezydent, a ceremonia jego zaprzysiężenia na drugą kadencję odbyła się w Nawakszut 2 sierpnia.

   

  2.2. Władza ustawodawcza.

  Władzę ustawodawczą stanowi Zgromadzenie Narodowe liczące 157 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję (Senat został zniesiony w wyniku referendum z 5 sierpnia 2017 r.).

  W wyborach parlamentarnych z 2018 r. (pierwsza tura odbyła się 1 września, a druga – 15 września) zdecydowanie zwyciężyła prezydencka partia – Sojusz na rzecz Republiki (UPR), która uzyskała 89 ze 157 miejsc w jednoizbowym parlamencie. Islamska partia Tewassoul (Krajowe Zgromadzenie na rzecz Reformy i Rozwoju – RNRD), która zdobyła 14 mandatów, pozostała drugą siłą polityczną i główną opozycyjną formacją.

   

  2.3. Władza wykonawcza.

  Władza wykonawcza należy do rządu, na którego czele stoi premier mianowany przez prezydenta z uwzględnieniem większości parlamentarnej. Rząd jest odpowiedzialny przed prezydentem i parlamentem.

  Po wyborach do Zgromadzenia Narodowego z września 2018 r. prezydent Mohamed Ould Abdel Aziz mianował 29 października 2018 r. Mohameda Salema Ould Béchira nowym premierem Mauretanii i powierzył mu misję sformowania rządu, a 30 października przywódca IRM powołał dekretem prezydenckim – na propozycję premiera – nowy gabinet liczący 23 ministrów.

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej.

  Za politykę gospodarczą Mauretanii odpowiedzialny jest rząd. Decyzje w istotnych sprawach przedkładane są parlamentowi do zatwierdzenia.

  W sprawach gospodarczych główne zadania realizowane są przez:

  • Ministerstwo Gospodarki i Finansów,
  • Ministerstwo Ropy Naftowej, Energii i Górnictwa,
  • Ministerstwo Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej,
  • Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki,
  • Ministerstwo Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Zagospodarowania Terytorialnego,
  • Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Ministerstwo Infrastruktury i Transportu,
  • Ministerstwo Zaopatrzenia w Wodę Pitną i Kanalizacji,
  • Ministerstwo Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju.

   

  2.5. Sądownictwo gospodarcze.

  Spory między osobami prawnymi a rządem są rozwiązywane zgodnie z Kodeksem inwestycyjnym (www.investinmauritania.gov.mr) i oparte są o procedurę arbitrażową (art. 7.2). IRM podpisała dwustronne umowy o wzajemnej promocji i ochronie inwestycji z 12 krajami Afryki (m.in. z Marokiem), a także z Włochami, Unią Belgijsko – Luksemburską, Ligą Państw Arabskich. Mauretania jest stroną 16 konwencji międzynarodowych, dotyczących ochrony inwestycji, praw pracowników migrujących i ich rodzin, ochrony znaków towarowych, licencji i praw autorskich, m.in.:

  • Konwencja na temat rozwiązywania sporów związanych z inwestowaniem między państwami a obywatelami innych państw, znana jako Konwencja Waszyngtońska z 1965 r.,
  • Nowojorska Konwencja na temat uznawania i egzekwowania zagranicznych wyroków arbitrażowych z 1958 r.,
  • Umowa o partnerstwie między krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, podpisanej 23 czerwca 2000 w Cotonou.
  • Spory mogą być rozwiązywane także według procedur arbitrażu Komisji NZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (art. 7.2 c Kodeksu inwestycyjnego).

   Kodeks inwestycyjny jest głównym źródłem prawa i informacji na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Mauretanii. Zgodnie z art. 3.1 zagraniczni inwestorzy mają zagwarantowaną swobodę prowadzenia inwestycji zgodnie z prawem miejscowym, swobodę transferowania kapitału za granicę oraz równe traktowanie.

   Mimo gwarancji dla zawieranych kontraktów zapisanych w kodeksie handlowym i cywilnym, dochodzenie praw przed sądem jest bardzo trudne. Sukces inwestora zagranicznego przed sądem mauretańskim zależy w dużej mierze od jego kontaktów i współpracy z partnerem lokalnym, który dobrze zna i rozumie zasady panujące na miejscowym rynku oraz funkcjonowanie rządu.

   

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

  Islamska Republika Mauretanii (IRM) jest dużym, ale słabo zaludnionym krajem, którego 80% powierzchni stanowią tereny pustynne. Tradycyjnie przez ten obszar wiodły szlaki handlowe z Afryki Subsaharyjskiej na północ kontynentu, a ludność należała do mobilnych i przedsiębiorczych plemion. Od momentu uzyskania niepodległości IRM próbuje zerwać z wizerunkiem społeczeństwa biednych nomadów i zbudować zurbanizowane społeczeństwo, system demokratyczny i gospodarkę rynkową. Próbuje walczyć z powszechnym ubóstwem, które obejmuje ponad 40% społeczeństwa. Duży odsetek populacji stanowią analfabeci, a kraj cierpi na brak wykształconej siły roboczej.

  Kolejne rządy stopniowo otwierały gospodarkę na kontakty handlowe i inwestycje. Dzięki wsparciu Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) rząd liberalizował system wymiany zagranicznej, reformował system fiskalny i finansowy oraz sprywatyzował wiele firm państwowych.

  Rozwój sektora prywatnego ograniczają m.in. takie czynniki, jak słaba infrastruktura, niesprzyjające otoczenie biznesowe, ograniczony dostęp do finansowania. Gospodarka IRM, oparta głównie na eksploatacji bogactw naturalnych, jest w znacznym stopniu uzależniona od wahań cen surowców i żywności na światowych rynkach.

  Mauretańska gospodarka jest mało konkurencyjna i słabo zdywersyfikowana. Udział przemysłu przetwórczego w PKB  jest niski (ok. 8%), a duże grupy wyparły większość małych i średnich przedsiębiorstw. IRM boryka się również z problemami wynikającymi z wpływu globalnego ocieplenia na rolnictwo, w tym z dużym zagrożeniem suszą.

  Dane Mauretańskiego Banku Centralnego (BCM) wskazują, że w 2017 roku wzrost PKB wyniósł 3,5% wobec 1,8% rok wcześniej, a średnia roczna inflacja wzrosła z 1,5% w 2016 roku do 2,3% w roku 2017. MFW szacuje, że w 2018 roku wzrost PKB będzie na poziomie 2,7%, a inflacja osiągnie 3,7%.

  Trudna jest sytuacja na rynku pracy. Wg Krajowego Urzędu Statystyki (ONS) stopa bezrobocia podwyższyła się z 10,1% w roku 2012 do 11,8% w 2017 roku. Ponad 1/3 bezrobotnych stanowią osoby młode poniżej 24 lat, a prawie 2/3 zatrudnionych pracuje w sektorze nieformalnym.

  W ocenie BCM wartość mauretańskiego eksportu towarów zwiększyła się z 1,401 mld USD w 2016 roku do 1,722 mld USD w roku 2017 (wzrost o 23,0%), a importu IRM – odpowiednio z 1,900 mld USD do 2,094 mld USD (wzrost o 10,2%). Głównymi towarami eksportowanymi przez IRM w 2017 roku były: produkty rybołówstwa (0,625 mld USD), rudy żelaza (0,496 mld USD), złoto (0,370 mld USD), miedź (0,140 mld USD) i ropa naftowa (0,066 mld USD). Natomiast w mauretańskim imporcie dominowały w tym okresie: sprzęt dla przemysłu wydobywczego (0,598 mld USD), produkty naftowe (0,445 mld USD) i artykuły żywnościowe (0,392 mld USD).

  Dane BCM wskazują, że w 2017 roku głównymi odbiorcami rud żelaza eksportowanych przez IRM były: Chiny (67% całkowitej wartości wywozu tego towaru) oraz Niemcy (12%), Włochy (10%) i Francja (8%). Natomiast 58% mauretańskiego eksportu produktów rybołówstwa trafiło do Europy (głównie Hiszpania oraz Włochy i Grecja), 38% – do Azji (Japonia, Korea Płd. i Chiny), a 4% – do Afryki.

  Wg danych ONS największymi dostawcami towarów do IRM w 2016 roku były kraje Europy (41% wartości importu), Azji (17%) i Ameryki (15%), w tym zwłaszcza USA (13%), ZEA (12%), Chiny (9%) i Belgia (9%).

   

  3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych

  Wyszczególnienie

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016*

  2017*

  2018**

  Wartość globalna PKB (mld USD) 1

  3,670

  4,330

  5,176

  5,234

  5,724

  5,391

  4,839

  4,755

  5,116

  5,435

  Wartość PKB na 1 mieszkańca (USD) 1

  1 146

  1 318

  1 536

  1 515

  1 618

  1 489

  1 306

  1 253

  1 318

  1 369

  Tempo wzrostu PKB (%) 2

  -1,0

  4,8

  4,7

  5,8

  6,1

  5,6

  0,8

  1,6

  3,2

  2,7

  Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB (%)

  -3,1

  -0,6

  0,0

  2,3

  -0,8

  -4,5

  -3,4

  -0,5

  0,0

  -0,2

  Relacja całkowitego długu publicznego do PKB (%)

  89,7

  80,6

  71,6

  73,5

  70,6

  80,4

  98,5

  98,7

  91,1

  72,4

  Stopa inflacji, średnia roczna (%)

  2,1

  6,3

  5,7

  4,9

  4,1

  3,8

  0,5

  1,5

  2,3

  3,7

  Wartość obrotów handlu zagranicznego (mld USD)

  2,820

  4,009

  5,216

  5,770

  5,696

  4,582

  3,337

  3,301

  3,816

  b.d.

  Wartość eksportu FOB (mld USD)

  1,370

  2,074

  2,749

  2,641

  2,652

  1,935

  1,389

  1,401

  1,722

  b.d.

  Wartość importu FOB (mld USD)

  1,450

  1,935

  2,467

  3,129

  3,044

  2,646

  1,948

  1,900

  2,094

  b.d.

  Relacja deficytu/nadwyżki na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB (%)

  -13,4

  -8,2

  -5,0

  -24,1

  -22,0

  -27,3

  -19,8

  -14,9

  -10,0

  -9,9

  Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (mln USD)

  -3

  131

  589

  1 389

  1 126

  501

  502

  272

  b.d.

  b.d.

  Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (mln USD)

  -3

  17

  1

  -3

  19

  29

  8

  19

  b.d.

  b.d.

  Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Mauretanii (mln USD)

  2 242

  2 372

  2 961

  4 350

  5 475

  5 976

  6 478

  6 750

  b.d.

  b.d.

  Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich Mauretanii za granicą (mln USD)

  9

  26

  27

  24

  43

  72

  80

  99

  b.d.

  b.d.

   

   

   

  1 ceny bieżące

  2 ceny stałe

  * dane szacunkowe, ** prognozy

  Źródło: MFW, BCM, UNCTAD

   

  3.3. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/udziale w PKB)

  BCM szacuje, że w 2017 roku udział sektora pierwszego w tworzeniu PKB nominalnego wyniósł 23,9% (w tym rolnictwa i leśnictwa – 3,2%, hodowli – 18,4%, rybołówstwa – 2,3%), sektora drugiego – 29,0% (w tym przemysłu wydobywczego – 11,7%, przemysłu przetwórczego – 8,8%, budownictwa i robót publicznych – 8,5%), a sektora trzeciego – 39,5% (w tym transportu i telekomunikacji – 5,7%, handlu – 8,8%, innych usług – 14,5%, administracji publicznej – 10,5%).

  Wg danych BCM w 2017 roku wartość dodana w sektorze pierwszym zwiększyła się realnie o 3,9% w stosunku do roku poprzedniego (wobec 1,3% w roku 2016) w wyniku wzrostu wartości dodanej w rolnictwie i leśnictwie (+11,0%), hodowli (+2,0%) i rybołówstwie (+9,5%).

  W sektorze drugim wartość dodana zwiększyła się o 1,2% (po 0,3% w roku 2016). Spadła ona o 7,0% w przemyśle wydobywczym (żelazo, złoto, miedź i ropa naftowa), a wzrosła o 8,7% w przemyśle przetwórczym  i o 8,0% w budownictwie i robotach publicznych.

  Na wzrost wartości dodanej w sektorze trzecim o 4,1% (wobec 3,0% w 2016 roku) złożyły się pozytywne wyniki odnotowane w transporcie i telekomunikacji (+5,6%), handlu (+4,1%), innych usługach (+3,0%) oraz administracji publicznej (+3,8%).

   

  3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

  auretania jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO). Podpisała też dwustronne umowy o ochronie inwestycji z krajami członkowskimi Unii Maghrebu Arabskiego (Algierią, Libią, Tunezją, Marokiem), a także z Arabią Saudyjską, Francją, Belgią i Rumunią. IRM jest sygnatariuszem Umowy z Kotonu między Unią Europejską a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Umowa ta, podpisana w 2000 roku na 20 lat, zapewnia bezcłowy dostęp do rynku europejskiego dla towarów pochodzących z krajów stron Konwencji. W przeciwieństwie do poprzednich tego rodzaju porozumień gwarantuje ona również dostęp na zasadzie wzajemności dla towarów europejskich. Mauretania jako państwo należące do najsłabiej rozwiniętych nie musi otwierać rynku na towary z UE i jej współpraca opiera się na Konwencji z Lome oraz inicjatywie „Everything But Arms”[1].

  Mauretania otrzymuje również zagraniczną pomoc finansową i żywnościową m.in. z UNDP, Banku Światowego, Islamskiego Banku Rozwoju, Afrykańskiego Banku Rozwoju, UE. We współfinansowanie tych projektów zaangażowane są również Kuwejcki Fundusz na rzecz Arabskiego Rozwoju Gospodarczego i Saudyjski Fundusz na rzecz Rozwoju.

   

  3.5. Relacje gospodarcze i pomoc z UE

  Partnerstwo między Mauretanią i Unią Europejską opiera się na dialogu politycznym, stosunkach handlowych i współpracy w wielu dziedzinach. Relacje między UE a IRM regulują: Umowa z Kotonu, dokument strategiczny dla kraju oraz krajowy program indykatywny na lata 2014-2020.

  Mauretania, podobnie jak wszystkie kraje, które podpisały Umowę z Kotonu, zobowiązała się do spełnienia określonych wymogów w zakresie praw człowieka, dobrego sprawowania rządów i praworządności. W celu wdrożenia tych zasad, w ramach dialogu politycznego odbywają się spotkania z przedstawicielami mauretańskiego rządu, partii opozycyjnych i społeczeństwa obywatelskiego. UE finansuje też liczne projekty z dziedziny praw człowieka i wspierania społeczeństwa obywatelskiego, aby pomóc jego działaczom i organizacjom w odgrywaniu aktywnej roli w procesie budowy państwa i zagwarantowaniu swobód swoim współobywatelom. Projekty te dotyczą praw człowieka, równouprawnienia płci i praw kobiet, wspierania mniejszości lub społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji oraz integrowania różnych części mauretańskiego społeczeństwa.

  W zakresie pomocy rozwojowej głównym instrumentem finansowym jest Europejski Fundusz Rozwoju (European Development Fund – EDF). Mauretania jest również beneficjentem programów regionalnych i między państwami AKP finansowanych przez EDF oraz programów tematycznych EuropeAid finansowanych z budżetu UE.

  Unia Europejska udziela IRM największego wsparcia finansowego. Od 2001 roku, w ramach 9. EDF (2003-2007) i 10. EDF (2008-2013) oraz niektórych specjalnych linii budżetowych, UE przyznała Mauretanii 397 mln EUR na realizację projektów rozwojowych.

  Środki finansowe z 9. EDF (ponad 120 mln EUR) przeznaczono przede wszystkim na projekty infrastrukturalne (w tym budowę dróg), a z 10. EDF (156 mln EUR)  – na wsparcie handlu i sektora prywatnego, wdrożenie projektów wynikających ze współpracy mauretańsko-europejskiej oraz realizację projektu z zakresu rozbudowy infrastruktury drogowej. 

  W 2014 roku UE zatwierdziła Krajowy Program Indykatywny w ramach 11. EDF. W latach 2014-2020 Mauretania ma otrzymać 195 mln EUR na realizację projektów w takich dziedzinach, jak bezpieczeństwo żywnościowe, praworządność oraz opieka zdrowotna.    

  UE jest ważnym partnerem handlowym IRM, w tym głównym dostawcą towarów do tego kraju.

   

   

  [1] „Everything But Arms” – jest inicjatywą Unii Europejskiej zakładającą, że cały import do UE z najmniej rozwiniętych krajów odbywa się na zasadach bezcłowych i bezkwotowych, z wyjątkiem importu broni. EBA weszła w życie w marcu 2001 r.

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Polska i Mauretania podpisały w 1975 r. porozumienie o współpracy w dziedzinie rybołówstwa morskiego, ale umowa ta nie weszła w życie.

   

  W ramach swojej działalności za granicą polskie firmy powinny kierować się zasadami zawartymi w Katalogu dobrych praktyk dla przedsiębiorców w zakresie biznesu i praw człowieka.

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  Według danych GUS wartość polsko-mauretańskich obrotów towarowych osiągnęła w 2017 roku 14,8 mln EUR, a w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2018 r. wyniosła 14,7 mln EUR.

  Dwustronna wymiana ogranicza się w zasadzie do eksportu towarów z RP do Mauretanii, który w 2017 roku był na poziomie 14,7 mln EUR (dynamika 222% w stosunku do poprzedniego roku), a w okresie styczeń-październik 2018 roku osiągnął 14,5 mln EUR (dynamika 132% w ujęciu rocznym).

  Polsko-mauretańska wymiana towarowa kształtowała się w ostatnich latach następująco:

   

   

  Wartość (mln EUR)

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  I-X 2018

  Obroty

  5,311

  1,269

  5,942

  5,000

  10,004

  23,143

  18,728

  6,707

  14,830

  14,665

  Eksport do IRM

  5,240

  1,211

  5,862

  4,894

  10,002

  16,032

  18,546

  6,653

  14,735

  14,459

  Import z IRM

  0,072

  0,058

  0,080

  0,105

  0,002

  7,110

  0,183

  0,054

  0,096

  0,206

  Saldo 

  5,168

  1,154

  5,782

  4,789

  10,000

  8,922

  18,363

  6,599

  14,639

  14,254

   

  Na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Polska eksportowała do Mauretanii w 2016 roku głównie takie towary, jak:

   

  Kod

  Nazwa

  1901

  ekstrakt słodowy; przetwory z mąki, grysiku, przetwory dla niemowląt

  2713

  koks naftowy, bitumy naftowej itp.

  8703

  samochody osobowe

  0401

  mleko i śmietana, niezagęszczone, niedosłodzone

  8716

  przyczepy, naczepy; inne pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części

  1704

  wyroby cukiernicze (także biała czekolada), niezawierające kakao

  4804

  papier i karton niepowlekany siarczanowy w zwojach, arkuszach

  2710

  oleje ropy naftowej, niesurowe, benzyna, nafta, oleje napędowe, opałowe, inne

   

   

  Przedmiotem importu z IRM do RP były w 2016 roku przede wszystkim:

   

  Kod

  Nazwa

  0805

  owoce cytrusowe świeże lub suszone

  6205

  koszule męskie lub chłopięce 

  0701

  ziemniaki świeże lub schłodzone

   

   

  Natomiast w I kwartale 2017 roku do najważniejszych towarów eksportowanych z RP do Mauretanii należały:

   

  Kod

  Nazwa

  1901

  ekstrakt słodowy; przetwory z mąki, grysiku, przetwory dla niemowląt

  0402

  mleko i śmietana, zagęszczone lub dosłodzone

  8703

  samochody osobowe

  0401

  mleko i śmietana, niezagęszczone, niedosłodzone

  1704

  wyroby cukiernicze (także biała czekolada), niezawierające kakao

   

   

   

  4.3.  Inwestycje.

   

  Brak jest polskich inwestycji w Mauretanii i nie są realizowane inwestycje mauretańskie w Polsce.

  4.4. Współpraca regionalna

  Nie została dotąd nawiązana dwustronna współpraca regionalna.

  4.5. Współpraca samorządów gospodarczych

  W lutym 1997 roku Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) zorganizowała misję gospodarczą do Mauretanii, której efektem było nawiązanie nowych kontaktów handlowych.

  W dniach 12-15 października 2014 roku przebywała w IRM misja gospodarcza zorganizowana przez KIG. Polscy przedsiębiorcy towarzyszyli delegacji Senatu RP pod przewodnictwem marszałka Bogdana Borusewicza. Podczas Mauretańsko-Polskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się w Nawakszut, podpisany został Protokół o współpracy między KIG a Izbą Handlu, Przemysłu i Rolnictwa Mauretanii (CCIAM).

   

   

  Dostęp do rynku


   

        5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery)

  W rankingu Banku Światowego Doing Buisness 2012 Mauretania zajęła 159 miejsce na 183 badanych krajów pod względem swobody prowadzenia działalności gospodarczej (w 2011 była na 162 miejscu). Założenie firmy w Mauretanii wymaga spełnienia wielu procedur, które różnią się w zależności od rodzaju deklarowanej działalności. Średnio zabiera to 27 dni, a opłaty stanowią równowartość 254% dochodu narodowego na głowę mieszkańca.

  Ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej są hamowane przez braki w swobodzie zakładania firm, zatrudniania pracowników, korupcji i prawa własności. Czas założenia firmy jest długi (trwa około 38 dni), skomplikowany (otrzymanie zezwolenia na prowadzenie działalności wymaga spełnienia 18 procedur) i kosztowny. Niska jakość urzędników i korupcja są problemem dla całej gospodarki. System sądowy i prawo pracy są silnie upolitycznione. Słabo rozwinięty system finansowy hamuje rozwój przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich.

  Infrastruktura w kraju jest słabo rozwinięta, istnieje kilka utwardzonych dróg w związku z tym dostęp do interioru jest ograniczony. Słaba dostępność do wody pitnej, niedobory w dostawach prądu oraz ograniczony dostęp do usług telekomunikacyjnych szczególnie na terenach wiejskich również znacznie utrudniają prowadzenie działalności inwestycyjnej.

  Największe możliwości w zakresie inwestowania istnieją w sektorach ropy naftowej, gazu, minerałów, infrastruktury oraz przemyśle przetwórstwa ryb. Sektor wydobycia ropy naftowej jest największym źródłem dochodów Mauretanii, stanowiąc ponad 50% mauretańskiego eksportu. Badania wykazały, że istnieją jeszcze złoża ropy, które stanowią szansę dla inwestorów. Istnieją także możliwości dostaw i wsparcia logistycznego dla firm wydobywających ropę naftową.

  Górnictwo, przede wszystkim żelaza, jest jednym z największych przemysłów w Mauretanii. W 2007 r. rozpoczęto eksploatację złóż miedzi, złota, i uranu. Kraj posiada także zasoby gipsu i fosforytów. Rząd przyznaje licencje zagranicznym firmom na poszukiwania i wydobywanie minerałów.

  Mauretańska Specjalna Strefa Ekonomiczna posiada jedne z największych na świecie zasoby ryb. Roczny połów wynosi około 450 000 ton. Prawie całe połowy są eksportowane do Europy i Japonii, bez wstępnej obróbki. Nowa strategia rządu w zakresie polityki rybołówczej ma na celu zachęcenie spółek z kapitałem zagranicznym, do otwierania przetwórni ryb w Mauretanii. Zakłada również modernizację floty połowowej, co może stanowić szanse dla dostawców i producentów łodzi i sprzętu rybackiego.

  Do największych projektów zaliczyć należy budowę mostu na rzece Senegal, budowę sieci kolejowej łączącej Nouakchott z miejscowością Kaedi na południu kraju, remont i budowę nowych dróg, oraz budowę sieci wodociągowej w Nouakchott. Także w tym zakresie istnieją możliwości inwestowania w budownictwo, systemy nawadniania, technologie telekomunikacyjne i informatyczne oraz doradztwo.

  Najlepszą metodą wejścia na mauretański rynek jest stworzenie spółki z wiarygodnym partnerem lokalnym lub innym inwestorem zagranicznym, który działa w Mauretanii. Jest to szczególnie ważne ze względu na bardzo skomplikowane procedury założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

  Potencjalny inwestor powinien spotkać się także z przedstawicielem administracji rządowej, aby przedyskutować warunki i procedury które należy spełnić aby móc legalnie działać na rynku mauretańskim. Powinien także uzyskać informacje na temat zachęt i zwolnień, które można uzyskać.

  W ocenie wiarygodności lokalnego partnera mogą pomóc organizacje i pośrednicy obecni w Mauretanii i służący radą w pozyskiwaniu partnerów handlowych lub inwestycyjnych. Agenci handlowy świadczą usługi dla wielu branż – przemysłu samochodowego, ciężkiego sprzętu, dystrybucji produktów ropopochodnych, leków i produktów medycznych, elektroniki. Można im powierzyć negocjacje cen oraz wartości kontraktu. Przed podpisaniem umowy z agentem należy jednak zbadać, czy posiada on dobre kontakty z władzami oraz lokalnymi biznesmenami i organizacjami pozarządowymi, co znacznie zwiększa szanse na powodzenie w biznesie. Listę pośredników oraz inne informacje niezbędne dla otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Mauretanii można uzyskać w Urzędzie ds. Rozwoju Sektora Prywatnego, Mauretańskiej Izbie Handlowej Stowarzyszeniu Pracodawców oraz Mauretańskim Centrum Informacji Rozwoju Technologicznego i Gospodarczego (kontakty w rozdziale 6.).

  Aby otworzyć lokalne biuro, inwestor powinien udać się do Urzędu ds. Rozwoju Sektora Prywatnego lub tzw. Guichet unique w Ministerstwie Gospodarki i Finansów. Guichet unique powstało w celu ułatwienia i uproszczenia procedur inwestycyjnych. W 2007 r. powołano też prezydencką Radę ds. Inwestowania w Mauretanii (PCIM), która ma za zadanie promowanie możliwości inwestycyjnych, identyfikowanie barier inwestycyjnych oraz promowanie zachęt, oraz ocenę istniejących zasad i procedur, w celu zainteresowania zagranicznych inwestorów.

  W Guichet unique należy złożyć projekt planowanej działalności, a także wypełnić niezbędne dokumenty w celu otrzymania Certyfikatu Inwestora. Ten certyfikat jest niezbędny, aby prowadzić legalną działalność i jest wymagany przez cały czas trwania inwestycji lub projektu. Warto także skontaktować się z ministerstwem odpowiedzialnym za branżę, której będzie dotyczyła inwestycja, a także z ministerstwem gospodarki i finansów, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości.

  Importer towarów do Mauretanii powinien posiadać fakturę, certyfikat pochodzenia produktu, oraz certyfikat kontroli i jakości wydany przez mauretańskie służby nadzoru (Société Géneral de Surveillance). Opis produktu powinien być sporządzony w języku arabskim. Zgodnie z wymogami islamu, nie wolno sprowadzać do Mauretanii alkoholu, wieprzowiny a także broni palnej.

  Podatki i opłaty importowe są wysokie. Opłaty wahają się od 0% do 35% w zależności od znaczenia towaru dla lokalnego. Od momentu liberalizacji handlu w latach 90-tych nie stosuje się barier w handlu. Przeszkody pozataryfowe to opóźnienia w cleniu produktów. Importerzy skarżą się też na skomplikowane procedury i korupcję. Problemy z inwestycjami w Maroku wynikają też z braku wyszkolonego personelu, oraz infrastruktury: wody, elektryczności i transportu. Podatki i inne opłaty są relatywnie wysokie w porównaniu z krajami sąsiadującymi. Co więcej, wszechobecna korupcja i złożoność procedur celnych stanowią poważny problem i wyzwanie dla potencjalnych inwestorów.

        5.2. Dostęp do rynku pracy, świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP

  Mauretania jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy od 1961 r. Ratyfikowała 43 konwencje, z których 39 ma moc obowiązująca. Gwarantują one swobodę stowarzyszania się i konsultacji pracowniczych, zakaz zmuszania do niewolniczej pracy, zakaz dyskryminacji. Ponadto Mauretania ratyfikowała konwencje o ochronie kobiet w ciąży, zakazie pracy w nocy, wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych, ochronie rybaków i marynarzy, pracy na statkach, inspekcji pracy, zabezpieczeniu socjalnym itp. Mauretania jest także członkiem regionalnych – afrykańskich i arabskich- organizacji pracy.

  Cudzoziemcy, chcący podjąć pracę na terytorium Mauretanii powinni otrzymać pozwolenie na pracę, za zgodą mauretańskiego urzędu pracy, zatrudnienia i zabezpieczenia socjalnego.

        5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości

        5.4. System zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne dzielą się na trzy kategorie:

  • zamówienia warte więcej niż 10 mln USD. Projekty te mogą być współfinansowane przez instytucje międzynarodowe: Bank Światowy, Fundusz Arabski, Bank Rozwoju Islamu, Afrykański Bank Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny;
  • zamówienia finansowane przez rząd Mauretanii wspólnie z partnerami rozwojowymi;
  • zamówienia na kwotę mniejszą niż 1 mln USD i finansowane tylko przez rząd Mauretanii.

  Za realizację zamówień odpowiedzialny jest Urząd Zamówień Publicznych, który podlega premierowi i jest odpowiedzialny za monitorowanie zgodności przetargów z procedurami oraz za prowadzenie negocjacji z partnerami handlowymi. W przypadku dużych i skomplikowanych projektów rząd często wymaga od oferentów dostarczenia listów uwierzytelniających przed zgłoszeniem oferty. Ten system był stosowany np. w postępowaniach prywatyzacyjnych. Bank Światowy wspiera Urząd Zamówień Publicznych w wypracowywaniu procedur, zapewniania przejrzystości operacji oraz stosowania istniejących zasad.

  Możliwości uzyskania kontraktów rządowych dotyczą produktów lekarskich, środków transportu, dostaw zboża, sprzętu do wierceń, sprzętu rolnego i do nawadniania oraz sprzęt i materiały edukacyjne i ochrony zdrowia.

        5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

  W zakresie ochrony własności intelektualnej Mauretania jest członkiem Agencji Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA) oraz Afrykańskiej Organizacji Własności Intelektualnej (AOIP). Podpisała też Konwencję Paryską o Ochronie Własności Przemysłowej, Konwencję Berneńską o Ochronie Pracy Twórczej, Konwencję Haską w sprawie Znaków Towarowych, Konwencję Lizbońską w sprawie Ochrony Międzynarodowych Zarejestrowanych Znaków Towarowych. Jest też członkiem Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej, podpisała Traktat Waszyngtoński w sprawie Patentów oraz Traktat Wiedeński o rejestracji znaków towarowych. Rząd podpisał i ratyfikował też traktaty Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej z 1976 r.

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6. Przydatne kontakty i linki

   

  6.1. Administracja gospodarcza

   

  Urząd Prezydenta                                                                 www.presidence.gov.mr

  Kancelaria Premiera                                                              www.primature.gov.mr

  Ministerstwo Finansów                                                         www.finances.gov.mr

              Generalna Dyrekcja Ceł                                            www.dgdmr.com

  Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Rozwoju                   www.economie.gov.mr

              Generalna Dyrekcja Promocji Sektora Prywatnego www.investinmauritania.gov.mr

  Ministerstwo Ropy Naftowej, Energii i Górnictwa              www.petrole.gov.mr

  Ministerstwo Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej             www.peches.gov.mr

  Ministerstwo Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Zagospodarowania Terytorialnego

                                                                                                www.habitat.gov.mr

  Ministerstwo Zaopatrzenia w Wodę Pitną i Kanalizacji       www.hydraulique.gov.mr

  Ministerstwo Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju      www.environnement.gov.mr

  Mauretański Bank Centralny                                                www.bcm.mr

  Główny Urząd Statystyczny                                                 www.ons.mr

  Urząd Podatkowy                                                                 www.jibaya.com

  Państwowa Spółka Przemysłowa i Górnicza                        www.snim.com

   

  6.2. Samorządy gospodarcze

  Izba Handlu, Przemysłu i Rolnictwa Mauretanii                  www.chambredecommerce.mr

  Krajowy Związek Pracodawców Mauretańskich                 www.unpm.mr

  Mauretańska Federacja Rolnictwa                                        www.umnagri.org

  Centrum Informacji na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Technicznego    

  www.cimdet.mr

  6.3. Oficjalna prasa ekonomiczna

  Mauretańska Agencja Informacyjna (AMI)                         www.ami.mr

   

  6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

  Oficjalna strona internetowa                                                 www.portailnational.gov.mr

  Portal Rozwoju Mauretanii                                                   www.pmd.mr

  Krajowy Urząd Turystyki                                                     www.tourisme-mauritanie.com

  Inne strony internetowe:                                                      

  Portal mauritania.mr                                                              www.mauritania.mr

  Agence Nouakchott d‘inform           ation                                       www.ani.mr

  Beta-conseils                                                                         www.beta.mr

  C.R.I.DE.M.                                                                         www.cridem.org

  Mauretański Bank Handlu Zagranicznego                           www.bmci.mr

   

  18 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2019)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: