close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA

 • Republika Zielonego Przylądka

 •  

   Informacje o kraju


   

  1. Informacje ogólne.

   

  1.1 Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

   

  Republika Zielonego Przylądka (RZP) to państwo położone Wyspach Zielonego Przylądka na Oceanie Atlantyckim, 600 km na zachód od wybrzeży Afryki. Składa się z 10 większych i wielu mniejszych wysp, które z kolei dzielą się na Zawietrzne (Ilhas de Barlavento) i Podwietrzne (Ilhas de Sotavento). Zajmują one powierzchnię 4 033 km2, a liczba mieszkańców oceniana była w lipcu 2015 r. na 546 tys.. Ludność kreolska stanowi 71%, ludy Bantu – 28 %, a biali – 1 %. Cechą charakterystyczną jest to, że poza granicami kraju, zwłaszcza w USA, Portugalii i Hiszpanii mieszka liczna diaspora, szacowana nawet na około 700 000 osób.

  Stolicą kraju jest Praia, a językiem urzędowym – portugalski (w użyciu jest też kreolski). Główną wyspą archipelagu jest Santiago, a największe miasta to Praia, Mindelo, Santa Maria, Santa Cruz i Sao Filipe.

   

  1.2. Warunki klimatyczne

   

  W kraju panuje klimat podrównikowy suchy, średnia roczna suma opadów wynosi 100-250 mm, a średnie miesięczne temperatury wahają się w granicach 22-27oC.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne

   

  W RZP nie ma złóż ważnych surowców mineralnych. Występują tu: sól kamienna, bazalt, wapień, kaolin, ił, gips. Kraj dysponuje też zasobami ryb.

   

  1.4. System walutowy, kurs i wymiana

   

  Walutą jest escudo Zielonego Przylądka (CVE), które dzieli się na 100 centavo.

  Ustalony stały parytet wobec euro wynosi: 1 EUR = 110,265 CVE.

  Na podstawie danych Banku Zielonego Przylądka (bank centralny) w dniu 4 grudnia 2015 r. kurs CVE w stosunku do dolara amerykańskiego kształtował się następująco: 1 USD = 103,331 CVE

   

  1.5. Religia

   

  Około 90% społeczeństwa stanowią chrześcijanie, głównie katolicy (ok.80%) i protestanci, a pozostałą część wyznawcy innych religii. .

   

  1.6. Infrastruktura transportowa

   

  Głównymi portami lotniczymi w RZP są: międzynarodowe lotnisko w Praia oraz nowo otwarte lotnisko w Boa Vista, natomiast porty morskie znajdują się w Porto Grande i Sal. Archipelag posiada 1350 km dróg (w tym ok. 418 km nieutwardzonych).

   

  1.7. Obowiązek wizowy

   

  Od obywateli RP wymagane są wizy, które można uzyskać w Ambasadzie Republiki Zielonego Przylądka w Berlinie: Stavanger Strasse 16, 10439 Berlin, tel.: + 49 30 2045 0955, faks: + 49 30 2045 0966, e-mail: info@embassy-capeverde.de, strona internetowa: www.embassy-capeverde.de. Wizę wjazdową można też otrzymać na niektórych lotniskach międzynarodowych na miejscu.

  W związku z możliwością nagłej zmiany przepisów wjazdowych i celnych, w sprawie aktualnych informacji na ten temat (również przepisów celnych) należy każdorazowo zwracać się do Ambasady Republiki Zielonego Przylądka.

  Powyższe informacje są opublikowane w poradniku „Polak za granicą” na stronie MSZ (http://polakzagranica.msz.gov.pl/).

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych (i religijnych)

   

  1 stycznia – Nowy Rok

  13 stycznia – Dzień Demokracji i Wolności

  20 stycznia – Dzień Bohaterów Narodowych

  ruchome – Środa Popielcowa

  ruchome – Wielkanoc

  1 maja – Święto Pracy

  19 maja – Dzień Samorządowy (municipal)

  1 czerwca – Dzień Dziecka

  5 lipca – Dzień Niepodległości

  15 sierpnia – Wniebowzięcie

  1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych

  26 listopada – Święto Dziękczynienia

  25 grudnia – Boże Narodzenie

   

   

  System administracyjny


   

  2. System administracyjny

   

  2.1. Ustrój polityczny

  Republika Zielonego Przylądka uzyskała niepodległość w lipcu 1975 r. Ta była kolonia portugalska postrzegana jest jako jedna z najstabilniejszych demokracji konstytucyjnych w Afryce. Głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach bezpośrednich na 5-letnią kadencję, który posiada szeroki zakres uprawnień przyznany mu w konstytucji. Jedna osoba może sprawować urząd przez dwie kadencje. Od 9 września 2011 r. prezydentem jest Jorge Carlos Fonseca.

  RZP jest jednym z najstabilniejszych politycznie krajów w regionie.  Od 1990 r., tj. od momentu zniesienia konstytucyjnego zapisu o monopolu władzy dla Afrykańskiej Partii Niepodległości Zielonego Przylądka (PAICV), w kraju panuje system wielopartyjny z regularnie odbywającymi się wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi.

   

  2.2. Władza ustawodawcza

  Parlament RZP jest jednoizbowy. Zasiada w nim 72 posłów wybieranych na 5-letnią kadencję. Ostanie wybory parlamentarne odbyły się w lutym 2011 r.

   

  2.3. Władza wykonawcza

  Premiera rządu mianuje prezydent za zgodą parlamentu. Stoi on na czele Rady Ministrów mianowanej również przez prezydenta z rekomendacji premiera. Od 1 lutego 2001 r. funkcję premiera sprawuje Jose Maria Pereira Neves.

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej

  Za prowadzenie polityki gospodarczej odpowiedzialny jest rząd. Główne resorty zajmujące się sprawami gospodarczymi to:

  • Ministerstwo Finansów i Planowania
  • Infrastruktury i Gospodarki Morskiej
  • Ministerstwo Rozwoju Wsi 
  • Ministerstwo Turystyki, Inwestycji i Rozwoju Przedsiębiorstw
  • Ministerstwo Środowiska, Mieszkalnictwa i Zarządzania Terytorialnego

   

  2.5. Sądownictwo gospodarcze

  System jurysdykcyjny RZP oparty jest na sądownictwie portugalskim. Rozwiązywanie sporów handlowych między rządem a zagranicznymi inwestorami odbywa się przed sądem lub komisją arbitrażową. Sędziowie mogą być obywatelami innych państw, ale w takim przypadku nie mogą posiadać tej samej narodowości co strony sporu. Jeśli nie udaje się wyznaczyć sędziego w ramach zwykłej procedury, mogą oni być wybrani przez Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Decyzja sędziego lub komisji arbitrażowej jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

   

   

  Gospodarka


   

  1. Gospodarka.

   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

   

  Republika Zielonego Przylądka jest jednym z najstabilniejszych krajów Afryki zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym. W kraju tym funkcjonują zasady gospodarki rynkowej. Mimo postępów odnotowanych w sferze społecznej utrzymuje się ubóstwo i rosną nierówności. Celem rządu jest zapewnienie silnego wzrostu gospodarczego, przynoszącego korzyści całemu krajowi, a zwłaszcza najuboższym.

  Do atutów RZP – według francuskiej agencji Coface – należą: korzystne usytuowanie geograficzne (blisko Europy i Afryki), potencjał turystyczny, zasoby rybołówstwa, efektywny sektor usług bankowych i telekomunikacyjnych, powiązanie lokalnej waluty z euro oraz stabilność polityczna i dobre sprawowanie rządów. Natomiast do słabych punktów zalicza się: rozczłonkowanie geograficzne (państwo wyspiarskie) i suchy klimat, niewielki rynek wewnętrzny, słabe rolnictwo i przemysł przetwórczy, braki w infrastrukturze i transporcie, całkowite uzależnienie od importu  żywności i produktów energetycznych, uzależnienie od koniunktury w Europie (85% wymiany handlowej z  tym rynkiem), uzależnienie od pomocy międzynarodowej oraz od przekazów pieniężnych od diaspory (głównie z Portugalii) i wpływów z turystyki, wysoka stopa bezrobocia (16%, a wśród młodych osób – 32%). 

  Mimo dużego wsparcia udzielanego RZP przez światowe instytucje finansowe (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy) istnieją obszary wymagające przemyślanej i długofalowej polityki gospodarczej. Jest to m.in. wysoki stopień wrażliwości na skoki cen na rynkach międzynarodowych i uzależnienie od wahań cen ropy naftowej na światowych rynkach, brak jasno sprecyzowanej strategii rozwoju sektora energetycznego, trudności w zwiększeniu eksportu towarów oraz dywersyfikacji jego struktury, niska konkurencyjność miejscowych firm. Rozwój gospodarczy nie zawsze idzie w parze z oczekiwaną redukcją poziomu ubóstwa.

  Wdrażanie programu konsolidacji fiskalnej wywiera korzystny wpływ na hamowanie pogłębiającego się deficytu budżetowego. Mimo rosnącego długu publicznego ryzyko niewypłacalności pozostaje jeszcze pod kontrolą, gdyż większość pożyczek to kredyty preferencyjne i długoterminowe. Dynamika zadłużenia państwa jest jednak źródłem słabości państwa w kontekście niskiego poziomu wzrostu gospodarczego.

  Z powodu dużych potrzeb w zakresie importu urządzeń dla realizacji projektów infrastrukturalnych, ale także zakupów żywności i energii, saldo obrotów bieżących jest strukturalnie deficytowe. Eksport jest zdominowany przez produkty rybne (ryby, owoce morza i ich przetwory) oraz usługi (turystyka i związany z nią transport).

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) szacuje, że w 2015 roku wzrost PKB osiągnął w RZP 3,5% wobec 1,8% rok wcześniej. Średnia roczna inflacja, która w roku 2014 ukształtowała się na poziomie -0,2%, w 2015 roku wyniosła 1,0%. Deficyt na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego pogłębił się z 7,6% PKB w roku 2014 do 9,7% PKB   w 2015 roku, a dług publiczny wzrósł odpowiednio z 114,0% PKB do 124,7% PKB.

  W ocenie The Economist Intelligence Unit (EIU) wartość eksportu RZP wzrosła ze 184,2 mln USD w 2013 roku do 253,0 mln USD w roku 2014, a importu – z 808,4 mln USD do 862,0 mln USD.

  Wg EIU w 2014 roku do najważniejszych dostawców towarów do RZP należały: Algieria (72,5% ogólnej wartości importu), Portugalia (10,0%), Holandia (2,2%), Kanada (2,2%). Natomiast wśród głównych odbiorców eksportu RZP były: Hiszpania (46,1% całkowitej wartości wywozu), Polska (22,4%), Portugalia (11,8%), Włochy (3,1%).

   

  3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych

   

   

  Wyszczególnienie

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014*

  2015*

  Wartość globalna PKB (mld USD) 1

  1,712

  1,664

  1,865

  1,752

  1,838

  1,858

  1,641

  Wartość PKB na 1 mieszkańca (USD) 1

  3 524

  3 413

  3 801

  3 463

  3 589

  3 584

  3 127

  Tempo wzrostu PKB (%) 2

  -1,3

  1,5

  4,0

  1,1

  1,0

  1,8

  3,5

  Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB (%)

  -5,9

  -10,7

  -7,7

  -10,3

  -8,9

  -7,4

  -4,1

  Relacja całkowitego długu publicznego do PKB (%)

  65,2

  72,4

  78,8

  91,1

  100,7

  114,0

  124,7

  Stopa inflacji, średnia roczna (%)

  1,0

  2,1

  4,5

  2,5

  1,5

  -0,2

  1,0

  Stopa bezrobocia (%)

  13,0

  10,7

  12,2

  16,8

  16,4

  12,0

  10,0

  Wartość obrotów handlu zagranicznego (mln USD)

  837,1

  928,7

  1 236,2

  990,3

  992,6

  1115,0

  b.d.

  Wartość eksportu FOB (mln USD)

  80,4

  122,8

  196,6

  173,1

  184,2

  253,0

  b.d.

  Wartość importu FOB (mln USD)

  756,7

  805,9

  1 039,6

  817,2

  808,4

  862,0

  b.d.

  Relacja deficytu/nadwyżki na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB (%)

  -14,6

  -12,4

  -16,3

  -12,6

  -4,9

  -7,6

  -9,7

  Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (mln USD)

  174

  159

  155

  70

  70

  78

  b.d.

  Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (mln USD)

  1

  0

  1

  -3

  -5

  -5

  b.d.

  Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w RZP (mln USD)

  1 177

  1 252

  1 356

  1 455

  1 593

  1474

  b.d.

  Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich RZP za granicą (mln USD)

  1

  1

  3

  b.d.

  b.d.

  b.d.

  b.d.

   

   

   

   

  1 ceny bieżące

  2 ceny stałe

  * dane szacunkowe

  Źródło: MFW, EIU, UNCTAD

   

  3.3.Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/udziale w PKB)

   

  Ocenia się, że w 2014 roku udział sektora pierwszego (rolnictwo, rybołówstwo) w tworzeniu PKB wyniósł 9,9%, drugiego (przemysł) – 18,4%, a trzeciego (usługi) – 71,8%.

  Do głównych  upraw zalicza się: banany, kukurydzę, fasolę, słodkie ziemniaki, trzcinę cukrową, herbatę, orzechy ziemne. Wsparciem dla branży rybołówczej będzie podpisana w 2014 r., na 4 lata, nowa umowa połowowa z UE. W zamian za dostęp 71 unijnych statków (z Hiszpanii, Portugalii, Francji) do łowisk RZP, kraj ten otrzyma coroczną rekompensatę finansową, która zostanie przeznaczona m.in. na promowanie zrównoważonego rybołówstwa.

  Sektor drugi obejmuje takie branże, jak: produkcja żywności i napojów, przetwórstwo ryb, produkcja butów i odzieży, wydobycie soli, naprawa statków.

  Głównym motorem wzrostu gospodarczego jest sektor trzeci, w tym zwłaszcza turystyka. Dalszy jej rozwój hamuje jednak niewystarczająca infrastruktura. Ponadto, mimo podjętych wysiłków na rzecz przyciągnięcia turystów z innych regionów (zwłaszcza z Azji), RZP jest nadal uzależniona od turystyki z krajów europejskich, której wzrost hamuje mało korzystna koniunktura w Europie. Pozytywne wyniki odnotowuje branża finansowa i informatyczna. W branży bakowej dominują banki europejskie (głównie portugalskie)  

   

  3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

   

  Republika Zielonego Przylądka jest członkiem Światowej Organizacji Handlu. Posiada również szereg podpisanych umów dwustronnych, m.in. z Austrią, Belgią, Holandią, Niemcami, Portugalią, Włochami, Szwecją i Szwajcarią, a także z Chinami, Rosją i Wielką Brytanią. RZP należy również do ECOWAS i jest objęta programem działań w ramach Millenijnych Celów Rozwoju.

   

  3.5. Relacje gospodarcze z UE

   

  UE jest głównym partnerem handlowym RZP.

  Stosunki między Unią Europejską a RZP reguluje Umowa z Kotonu (podpisana w 2000 r. przez kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz UE), a także porozumienie o specjalnym partnerstwie między UE i RZP i partnerstwo na rzecz o mobilności.

  Dokument  o specjalnym partnerstwie UE i rząd RZP podpisały w listopadzie 2007 r., a realizowany w jego ramach plan działań opiera się na wspieraniu reform w zakresie zarządzania państwem, zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa, współpracy z krajami Makaronezji i Afryki Zachodniej, modyfikacji ustawodawstwa w zakresie norm prawnych i technicznych w zgodzie z prawodawstwem UE, walce z ubóstwem i działaniami na rzecz rozwoju.

  Umowa z Kotonu ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego krajów AKP, a jej instrumentem finansowym jest Europejski Fundusz Rozwoju (European Development Fund – EDF).

  Środki finansowe z 10. EDF (2008-2013) są głównym źródłem wspierania współpracy technicznej i finansowej z RZP. 86% środków przeznaczono na wsparcie budżetowe dla realizacji działań na rzecz redukcji ubóstwa i przyśpieszenia wzrostu gospodarczego oraz wdrażania specjalnego partnerstwa UE-RZP. Pozostałą część środków przydzielono dla sektora wody i usuwania odpadów oraz na specyficzne projekty w różnych dziedzinach. W ramach 10. EDF wsparcie przeznaczone na wdrażanie strategii redukcji ubóstwa wyniosło 32,6 mln EUR, na plan działania dot. specjalnego partnerstwa – 11,5 mln EUR, a na ułatwienie współpracy technicznej – 1,8 mln EUR.

  W dniu 29 sierpnia 2014 r. UE i RZP podpisały nową czteroletnią umowę połowową, która zastąpiła poprzedni protokół wygasający 31 sierpnia. W myśl nowego porozumienia 71 unijnych statków (z Hiszpanii, Portugalii, Francji) będzie mogło łowić na wodach terytorialnych RZP 5 tys. ton tuńczyka i innych migrujących gatunków. W zamian UE zwiększa swoją rekompensatę finansową z 435 tys. do 550 tys. EUR rocznie w ciągu 2 pierwszych lat i do 500 tys. rocznie w 2 pozostałych latach. Połowę tych środków RZP otrzymuje z tytułu opłat za dostęp do łowisk, a resztę – na promowanie zrównoważonego rybołówstwa (w tym wzmocnienie zdolności kontroli i monitorowania oraz wsparcie dla lokalnych społeczności rybackich).

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4. Dwustronna współpraca gospodarcza

   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne

   

  Polska nie podpisała z RZP gospodarczych umów dwustronnych.

   

  4.2. Handel zagraniczny

   

  Według danych Ministerstwa Gospodarki wartość obrotów towarowych między Polską a Republiką Zielonego Przylądka utrzymywała się w ostatnich latach na bardzo niskim poziomie, a znaczącą część tej wymiany stanowił polski eksport do RZP.

  W 2014 roku wywóz towarów z RP do RZP osiągnął 1,6 mln EUR (dynamika 227% w stosunku do 2013 roku). Natomiast w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2015 roku wartość polskiego eksportu do RZP wyniosła 0,8 mln EUR.

  Wymiana towarowa między RP a RZP kształtowała się w ostatnich latach następująco:

   

   

   

  Wartość

  (EUR)

  Dynamika

  (%)

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  I-X

  2015

  2013/

  2012

  2014/

  2013

  I-X 2015/

  I-X 2014

  Obroty

  77 482

  -

  522 787

  878 097

  714 174

  -

  834 946

  81

  -

  -

  Eksport RP

  do RZP

  57 758

  -

  508 192

  867 166

  710 532

  1 612 469

  808 748

  82

  227

  54

  Import RP

  z RZP   

  19 724

  323 959

  14 595

  10 931

  3 642

  -

  26 198

  33

  -

  -

  Saldo dla Polski

  38 034

  -

  493 597

  856 235

  706 890

  -

  782 550

   

   

   

   

   

   

  • dane objęte tajemnicą statystyczną

   

  W 2014 roku Polska eksportowała do RZP głównie towary z takich działów, jak:  

  • zboża (kukurydza),
  • przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze,
  • pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria (samochody ciężarowe).

  Natomiast w okresie styczeń-październik 2015 roku przedmiotem polskiego eksportu były przede wszystkim: przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze.   

   

  4.3. Inwestycje

   

  Brak jest polskich inwestycji w RZP.

  Według danych NBP poziom inwestycji bezpośrednich RZP w Polsce w latach 2010-2013 przedstawiał się następująco:

   

  Napływ kapitału z tytułu bezp inw RZP w RP

   

   

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  Inwestycje bezpośrednie RZP w Polsce (mln EUR)

  4,3

  -4,7

  0,3

  -0,2

  0,6

   

   

   

  4.4. Współpraca regionalna

   

  Brak jest współpracy regionalnej na szczeblu samorządowym między obu krajami.

   

  4.5. Współpraca samorządów gospodarczych

   

  Nie istnieją kontakty dwustronne między samorządami gospodarczymi Polski i RZP.

   

  Dostęp do rynku


   

  5. Dostęp do rynku.

   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery).

   

  W rankingu Banku Światowego Doing Business 2016 Zielony Przylądek (Cap Vert) zajął 126. miejsce na 189 badanych krajów pod względem swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

  Członkostwo RP w UE powoduje, że polskie firmy mają pełnoprawny dostęp do rynku RZP. Członkostwo tego kraju w WTO oraz umowa AKP-UE regulują kwestie handlowe.

  Wg danych Banku Światowego średnia stawka celna w imporcie do RZP w 2013 r. wynosiła dla wszystkich produktów 15,1% (w przypadku średniej ważonej było to 10,9%), w tym dla surowców – 16,6%, a dla produktów przetworzonych – 14,8% (wobec średniej ważonej odpowiednio 10,6% i 11,2% ).

  Biorąc pod uwagę praktyczny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej w RZP, najkorzystniejszym wyjściem jest znalezienie partnera na miejscu, posługującego się językiem portugalskim lub kreolskim, co znacznie ułatwi nawiązywanie kontaktów i prowadzenie działalności. Na rynku działają firmy promocyjne i marketingowe, które wspierają rozwijanie biznesu.

  Inwestorom udziela wsparcia  Agencja Promocji Inwestycji RZP. Na stronie internetowej tej instytucji (www.cvinvest.cv) znajdują się informacje skierowane do potencjalnych inwestorów.

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości

   

  Ze względu na wysoki poziom spekulacji oraz słabe zewidencjonowanie nieruchomości (kataster) w RZP ryzyko związane z ich nabyciem jest znaczące. Dekret ustawodawczy nr 57/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. stanowi, że działalność związana z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami może być prowadzona tylko przez firmy zarejestrowane w RZP.

  Umowy najmu muszą być zarejestrowane przez notariusza.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

   

  RZP jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) od 1997 roku.

  W 2010 r. został powołany Instytut Własności Intelektualnej RZP.

  Ustawa nr 8/VII/2007 z 26 mars 2007 ustanowiła system prawny odnoszący się do promocji i ochrony praw własności intelektualnej.

   

  5.6. Informacja o aktach prawnych

   

  • Akty prawne regulujące aktywność inwestorów zagranicznych

  Realizację inwestycji w RZP reguluje ustawa z 11.07.2012 r. (Law No. 13/VIII/2012 of 11 July) oraz dekret z mocą ustawy z 24.09.2013 r. (Decree-Law No. 34/2013 of 24 September). Przewidziane są liczne zachęty inwestycyjne, w tym podatkowe, celne i sektorowe.

  • Kwestie podatkowe

  Informacje nt. kwestii podatkowych i celnych są zamieszczone na stronie Krajowej Dyrekcji Dochodów Państwa Ministerstwa Finansów i Planowania ‘www.dnre.gov.cv).

  Wśród obowiązujących podatków są m.in.:

  Podatek od dochodów osób fizycznych – stawka progresywna: 11,67% (dla dochodów w granicach 0-408.843 CVE), 15,86% (408.843-860.163 CVE), 21,39% (860.163-1.720.327 CVE), 27,22% (1.720.327-2.580.490 CVE), 35% (ponad 2.580.490 CVE).

  Podatek od dochodów firm: 30 %.

  Podatki pobierane u źródła: dywidendy (0%), odsetki (15/20%), należności licencyjne (15/20%).

  Podatek VAT: 15%.

  Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez pracodawcę wynosi 15%.

  Polska i RZP nie podpisały umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6. Przydatne kontakty i linki.

   

  6.1. Administracja gospodarcza

  Kancelaria Prezydenta:                                                          www.presidencia.cv

  Rząd:                                                                                     www.governo.cv

  Ministerstwo Finansów i Planowania                                              

              Krajowa Dyrekcja Dochodów Państwa:                   www.dnre.gov.cv

  Agencja Promocji Inwestycji RZP (Cape Verde Investimentos): www.cvinvest.cv

  Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji (ADEI): www.adei.cv

   

  6.2.  Samorządy gospodarcze

  Izba Handlu, Przemysłu i Usług (CCIS):                             www.ccis.cv

  Stowarzyszenie Młodych Przedsiębiorców RZP:                 www.ajec.org.cv

   

  6.3. Oficjalna prasa ekonomiczna

  A Semana:                                                                             www.asemana.publ.cv

  Liberal:                                                                                  www.jornaliberal.com

  Expresso das Ilhas:                                                                www.expressodasilhas.sapo.cv

  El corresponsal:                                                                     www.elcorresponsal.com

  Portal z najnowszymi wiadomościami:                                 www.cabodiario.com

   

  6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym i turystycznym

  Bank Centralny:                                                                    www.bcv.cv

  Giełda Papierów Wartościowych:                                        www.bvc.cv

  Urząd Statystyczny:                                                             www.ine.cv

  Katalog przedsiębiorstw i instytucji publicznych:                www.caboverdepages.com

  CVTelecom:                                                                          www.cvtelecom.cv

  Portale informacyjne:                                                            www.caboverde.com

                                                                                                www.caboverde24.com

                                                                                                www.caboverdeonline.com

   

  18 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2016)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: