close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TANZANIA

 • Tanzania

 •  

   Informacje o kraju


   

   

  1.1 Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

   

  Położenie geograficzne: płaskowyż na wysokości 900-1500m we  wschodniej Afryce w rejonie Wielkich Jezior Afrykańskich. Przez kraj przebiega Wielki Rów Afrykański, a od wschodu ma dostęp do Oceanu Indyjskiego.

  Powierzchnia: 947 tys. km2.

  Sąsiedzi: Demokratyczna Republika Kongo, Kenia, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Malawi, Mozambik

  Ludność: 53,95 mln mieszkańców.

  Stolica: Dodoma (411 tys. mieszkańców).

  Języki urzędowe: angielski i suahili.

   

  1.2 Warunki klimatyczne

   

  W Tanzanii panuje klimat tropikalny. Temperatury rzadko spadają poniżej 25°C, jedynie w górach, w zależności od sezonu, temperatury wynoszą ok 15-20°C. W Dar es Salaam i na Zanzibarze temperatura odczuwalna to zazwyczaj 30°C z uwagi na bardzo wysoką wilgotność powietrza. Pora ciepła trwa od listopada do lutego (25-31° C), natomiast najzimniejszy okres występuje od maja do sierpnia (15-20° C). Roczna średnia temperatura wynosi 23° C.

  W Tanzanii występują dwie strefy opadów. Pierwsza przypada na okres od grudnia do kwietnia (pd, pd-wsch., zach. i środkowa część kraju), a druga na okres od października do grudnia i od marca do maja (pn. i północne wybrzeże). 

   

  1.3 Główne bogactwa naturalne

   

  W wydobyciu są: diamenty, rubiny i szafiry, złoto, sól, gips, kaolin, fosforyty, rudy cyny i żelaza, węgiel kamienny, gaz ziemny. Nieeksploatowane złoża to rudy ołowiu, kobaltu, niklu, uranu, niobu, miedzi, tytanu, wanadu. 

   

  1.4 System walutowy, kurs i wymiana

   

  Walutą Tanzanii jest szyling tanzański (TZS), którego równowartość w kwietniu 2018 r. wynosi:

  1000 TZS = 1,49 PLN
  1000 TZS = 0,44 USD
  1000 TZS = 0,36 EUR 

   

  1.5 Religia

   

  W Tanzanii chrześcijanie stanowią 61,4 % ludności, muzułmanie 35,2%, inne wyznania 3,4%.

  Na Zanzibarze niemal 100% ludności to muzułmanie.

   

  1.6 Infrastruktura transportowa

   

  Przez Tanzanię przechodzą korytarze drogowe zapewniające połączenia lądowe z Kenią, Ugandą, Zambią, Rwandą, Burundi i Demokratyczną Republiką Konga. ich jakość i przepustowość pozostaje jednak niska.

  Sieć kolejowa składa się z dwóch systemów o różnych rozstawach toru. Starszym systemem jest oparta o rozstaw metrowy linia centralna łącząca Tanzanię z Kenią oraz Ugandą (prom kolejowy) i Kongiem. Nowszym systemem jest linia Tazara łącząca Tanzanię z Zambią i przez to z całą siecią kolejową południowej Afryki. 

  W Dar es Salaam znajduje się jeden z głównych portów w Afryce Wschodniej, w którym rocznie przeładowuje się 578 tys kontenerów TEU. . Jest to kluczowy ośrodek przeładunkowy dla całego regionu.

  Transport lotniczy w Tanzanii został zliberalizowany w 1992 r. Tanzania zajmuje czwarte miejsce w Afryce Subsaharyjskiej pod względem intensywności transportu lotniczego. Lotnisko Julius Nyerere  w Dar es Salaam posiada 2 terminale i odprawia rocznie blisko 2,5 mln pasażerów, w budowie jest terminal nr 3. 

   

  1.7 Wizy

   

  Od obywateli polskich wymagana jest wiza pobytowa. Wiza jednorazowa kosztuje 50 USD
  i daje możliwość pobytu przez okres 90 dni. Wizę można otrzymać na lotnisku lub na każdym innym przejściu granicznym.

   

  1.8 Wykaz świąt państwowych (2018)

   

  1 stycznia

  Nowy Rok 

  12 stycznia

  Dzień Rewolucji Zanzibarskiej 

  30 marca

  Wielki Piątek

  2 kwietnia

  Poniedziałek Wielkanocny

  26 kwietnia

  Dzień Zjednoczenia Tanzanii

  1 maja

  Święto Pracy

  31 maja

  Boże Ciało

  14 lub 15 czerwca

  Eid al-Fitr (zakończenie ramadanu)

  8 sierpnia

  Nane Nane (Święto Rolników)

  24 lub 25 sierpnia

  Eid al-Adha (Święto Ofiarowania)

  20 lub 21 listopada

  Maulid (Święto Urodzin Proroka)

  25 grudnia

  Boże Narodzenie

  26 grudnia

  Drugi dzień Bożego Narodzenia

   

   

   

  System administracyjny


   

   

  2.1. Ustrój polityczny

   

  Tanzania jest republiką konstytucyjną. Konstytucja Tanzanii została uchwalona 25 kwietnia 1977 roku, a poprawki wprowadzono w październiku 1984 r. Na czele państwa stoi prezydent, który jest jednocześnie szefem rządu, i którym od 2015 r. jest John P. Magufuli. Jednoizbowy parlament Tanzanii tworzy Zgromadzenie Narodowe (zwane Bunge). Autonomiczną częścią Tanzanii jest Zanzibar, który w 1964 roku (po uprzednim odzyskaniu niepodległości) wraz z ówczesną Tanganiką utworzył Zjednoczoną Republikę Tanzanii. Zanzibar wybiera swojego prezydenta, który stoi na czele rządu ds. Zanzibaru. Od listopada 2010 r. funkcję tę pełni Ali Mohamed Shein.

  Tanzania  dzieli się na 31 regionów (mkoa) oraz 169 dystryktów (wilaya). Każdy z dystryktów ma co najmniej jedną radę.

   

  2.2. Władza ustawodawcza i wykonawcza

   

  Zgodnie z konstytucją z 1977 r. Tanzania jest republiką, z prezydentem jako głową państwa, wybieranym w wyborach powszechnych na 5 letnią kadencję. Władza wykonawcza należy do rządu, na którego czele stoi prezydent. Prezydent wybiera członków rządu spośród Zgromadzenia Narodowego.  

  Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament (Zgromadzenie Narodowe). Zgromadzenie Narodowe składa się z 264 deputowanych wyłanianych w wyborach powszechnych, 113 kobiet mianowanych przez prezydenta, 5 członków wskazywanych przez Izbę Reprezentantów Zanzibaru, do 10 członków mianowanych przez prezydenta oraz jedno miejsce zarezerwowane dla Prokuratora Generalnego. Kadencja parlamentu trwa pięć lat. Jednakże wszystkie ustawy, które nie dotyczą całej Republiki Tanzanii, mają zastosowanie tylko do części kontynentalnej. Zanzibar posiada własną Izbę Reprezentantów składającą się z 50 członków wybieraną w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję, która ma wyłączne jurysdykcję w kwestiach dotyczących terytorium Zanzibaru. W październiku 2014 r. Komisja Konstytucyjna zakończyła prace nad projektem nowej ustawy zasadniczej, jednak żadnych zmian nie poczyniono.


  2.3. Struktura administracji gospodarczej

   

  Sprawy gospodarcze państwa należą do kompetencji Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Inwestycji Tanzanii, którego celem jest stworzenie warunków sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi przemysłu i handlu poprzez realizację odpowiednich strategii, udziału sektora prywatnego, rozwój przedsiębiorczości i ułatwienia dywersyfikacji produkcji, usług i rynków.  W ramach Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Inwestycji działają departamenty zajmujące się promocją handlu, małą i średnią przedsiębiorczością, integracją handlu zagranicznego, industrializacją itp.

   

  2.4 Sądownictwo

   

  Najwyższym sądem w Tanzanii jest Sąd Apelacyjny Tanzanii (Court of Appeal of Tanzania – CAT).

  Sąd Apelacyjny jest ostatecznym sądem apelacyjnym; przewodniczy mu chief justice. Sąd Najwyższy (High Court) ma swoją siedzibę w Dar es Salaam, ale organizuje sesje w regionach. Posiada nieograniczoną jurysdykcję cywilną i karną oraz rozpoznaje odwołania z sądów niższych instancji.

  Przewodniczącymi sądów okręgowych są sędziowie pokoju. Inne bardziej wyspecjalizowane sądy to Sąd Gospodarczy i Sąd Ziemski.

  Prezydent mianuje chief justice i sędziów, sędziów odwoławczych po uzyskaniu opinii chief justice i sędziów Sądu Najwyższego za radą Komisji Służby Sądowniczej. Sędziowie Sądu Apelacyjnego i Sądu Najwyższego mają mandat do czasu przejścia na emeryturę.

  Ponadto podobnie jak to ma miejsce w innych państwach Afryki Wschodniej, Tanzania promuje mechanizmy alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR). Mechanizmy te są przewidziane w konstytucji (art. 107A) oraz ustawach szczegółowych. W ostatnich latach powstała np. Komisja ds. Mediacji i Arbitrażu (Commission for Mediation and Arbitration – CMA), która rozstrzyga spory pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w oparciu o procedury mniej formalne i nastawione na rekoncyliację.

   

   

  Gospodarka


   

   

  3.1 Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

   

  Tanzania jest jednym z najbiedniejszych państw świata. Niemniej jednak roczny wzrost gospodarczy od roku 2000 wynosi średnio 7% PKB rocznie. Gospodarka oparta jest w głównej mierze na rolnictwie, co stanowi ok. jedną czwartą PKB, 85% eksportu i daje zatrudnienie około 80% siły roboczej. Tanzania jest biorcą pomocy finansowej zarówno od Banku Światowego, MFW, jak i wielu donatorów dwustronnych. Znaczna część funduszy przekazywana jest na poprawę infrastruktury, w tym kolejowej i portowej, która oferuje niezbędne połączenia handlowe dla krajów śródlądowych.

   

  3.2 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (2017)

   

  PKB (PPP)

  162 mld USD

  Roczne tempo wzrostu PKB

  6,5%

  PKB na 1 mieszkańca PPP

  3300 USD

  Stopa bezrobocia

  10,3%

  Inflacja

  5,4%

  Dług publiczny w PKB

  37,4%

  Podatek VAT

  18%

  źródło: CIA World Factbook

   

  3.3. Główne sektory gospodarki

   

  rolnictwo: 23,4%,

  przemysł: 28,6%,

  usługi: 47,6%

   

  Gospodarka Tanzanii od wielu lat wzrasta średnio o ok. 6-7% PKB rocznie. Najszybciej rozwijającym się podsektorem jest komunikacja, której wzrost wynosi blisko 20% rocznie. Sektor rolny wzrasta zaledwie o ok. 4%. Głównym problemem tego sektora jest fakt, iż 80% gruntów stanowią małe gospodarstwa rolne, stosujące archaiczne metody uprawy ziemi. Główne uprawy: pszenica, kukurydza, sorgo, kawa, herbata, bawełna, orzeszki ziemne, orzechy nerkowca, sizal, goździki, tytoń, kukurydza, banany.

  Na rozwój górnictwa niekorzystnie wpływają nieścisłości reformy podatkowej w zakresie dochodów państwa z wydobycia surowców.

  Przemysł: przetwórczy, tekstylny, wydobywczy (gaz, diamenty, złoto, kamienie szlachetne, węgiel, fosfaty, wapień, cynk). 

   

  3.4 Struktura i kierunki handlu zagranicznego

   

  Tanzania jest członkiem East African Community (EAC). W ramach EAC - Kenia, Tanzania, Uganda, Sudan Południowy, Rwanda i Burundi - w styczniu 2010 roku przyjęły wspólną zewnętrzną taryfę celną (CET), składającą się z trzech stawek: 0% (surowce i dobra inwestycyjne), 10% (dobra pośrednie) i 25% (gotowe produkty). Opłaty w wysokości do 100% stosuje się jedynie do produktów, które są uznane za wrażliwe w państwach członkowskich, a należą do nich: kukurydza, ryż, cement, cukier i produkty mleczne. Jednakże ta unia celna nie została jeszcze w pełni wdrożona, ponieważ istnieje znacząca lista wyjątków od Wspólnej Taryfy Zewnętrznej oraz bezcłowego przepływ towarów i usług. Konieczne są również prace techniczne w celu zharmonizowania i modernizacji procedur celnych w głównych portach wejścia EAC. Jednym z głównych partnerów handlowych Tanzanii jest Unia Europejska. Większość eksportu Tanzanii  do państw UE stanowi żywność (ponad 50%). Państwa UE eksportują zaś do Tanzanii przede wszystkim maszyny (55 % całości eksportu) i chemikalia.

   

  Eksport – wartość całego eksportu Tanzanii w 2017 r. - 5,19 mld USD. Towary eksportowe to przede wszystkim złoto, tytoń, kawa, orzechy nerkowca, bawełna.

  Główne rynki eksportowe: Szwajcaria (15,1%), Indie (13,8%), RPA (12,4%), Chiny (7%), Kenia (6,2%), DRK (5,7%), Belgia (5,6%).

   

  Import – wartość całego przywozu towarów do Tanzanii w 2017 r. – 8,61 mld USD. Główne importowane towary to: maszyny, pojazdy, surowce, ropa naftowa.

  Towary importowane do Tanzanii w 2017 r. pochodziły przede wszystkim z: Chin (20,7%), Indii (18,1%), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (7,5%), RPA (6%), Japonii (4,7%).

   

  Saldo polsko-tanzańskiej wymiany handlowej  (2017)

  Eksport Polski do Tanzanii           70,5 mln EUR

  Import do Polski z Tanzanii         24,5 mln EUR

                    

  3.5 Uczestnictwo Tanzanii w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

   

  ACP, AfDB, AU, EAC, EADB, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUSCO, NAM, OPCW, SADC, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMISS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO.

   

  3.6 Relacje gospodarcze z UE

   

  UE zaangażowana jest od wielu lat w Tanzanii i Afryce Wschodniej. Tanzania korzysta z wieloletnich unijnych programów partnerstwa na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego.

  Ramy współpracy gospodarczej pomiędzy Unią Europejską a Tanzanią uregulowane zostały w umowie Economic Partnership Agreement, której nowa wersja została wynegocjowana pomiędzy blokiem państw Afryki Wschodniej a UE w dn. 14 października 2014 r. Umowa nie weszła w życie, więc Tanzanię obowiązują wciąż stawki eksportowe w ramach „Everything but arms” (EBA).

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne

   

  Umowa między Rządem RP a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej z 28 września 2015 r. (weszła w życie tego samego dnia). 

   

  4.2. Handel zagraniczny

   

  Obroty handlowe z Tanzanią w 2017 r. wyniosły 95 mln EUR. Eksport towarów z Polski wyniósł 70,5 mln EUR. Wartość importu to 24,5 mln EUR, co daje dodatnie dla nas saldo w wysokości 46,0 mln EUR. Wymiana ta stanowi zaledwie 0,01 % całości polskiej wymiany handlowej. 

   

  4.3. Współpraca regionalna

   

  W maju 2013 r. podczas V Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach zainaugurowano I Forum Współpracy Gospodarczej Afryka – Europa Centralna. Wśród gości Forum, któremu patronat udzielił Minister Gospodarki RP, znaleźli się przedstawiciele biznesu Tanzanii (m.in. Pan Godfrey Mramba, Managing Partner&CEO, Basil&Alred). W maju 2014 roku w trakcie VI EKG odbyło się II Forum Współpracy Gospodarczej Afryka – Europa Centralna. Uczestniczył w nim P. Richard Kasesela, prezes Komitetu Doradczego ds. Górnictwa w Ministerstwie ds. Energetyki i Minerałów Tanzanii oraz P. Daniel Machemba, Dyrektor Wykonawczy Izby Handlowej z Tanzanii. Panel poświęcony Afryce jest kontynuowany w kolejnych edycjach EKG. Kluczowym działaniem na rzecz rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczo-regionalnej z Tanzanią są działania rządu RP w ramach Projektu Go Africa. Uruchomiony w 2013 r. Projekt zrodził się w wyniku analiz globalnych trendów gospodarczych. Go Africa to inicjatywa rządowa, która proponuje spójną strategię rozwoju współpracy z rynkami afrykańskimi. W projekt zaangażowane jest przede wszystkim Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Celem Projektu Go Africa jest zwiększenie polskich inwestycji w Afryce oraz wymiany handlowej, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polski w krajach afrykańskich. Projekt wspiera przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w krajach całej Afryki. Regionalna Izba Gospodarcza (RIG) w Łodzi  przy wsparciu Afrykańskiego Instytutu z Łodzi oraz PAIiIZ (obecnie PAIH) wspierają polskie firmy, które firmy mają w planach inwestycje (rolnictwo, górnictwo oraz sektor farmaceutyczny) w Afryce.

  W lipcu 2016 r. Radosław Domagalski-Łabędzki, podsekretarz stanu w MR, przebywał z misją gospodarczą w Kenii i Tanzanii. Głównym celem podróży była 14. sesja Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w Nairobi.

  W listopadzie 2017 r. w Dar es Salaam przebywała wielkopolska delegacja biznesowa, która brała wyłącznie udział w targach Tanzania Trade Expo 2017.

   

  4.4. Współpraca naukowo-techniczna

   

  Współpraca między Polską a Tanzanią w dziedzinie naukowo-technicznej ogranicza się do polskiej oferty stypendialnej oraz do odpłatnego kształcenia kadr tanzańskich (aktualnie studiuje na polskich uczelniach kilkunastu studentów tanzańskich). W kwietniu 2018 r. zainteresowanie współpracą zasygnalizował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

   

  4.5. Pomoc rozwojowa

   

  Tanzania jest państwem priorytetowym polskiej współpracy rozwojowej na podstawie Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2016-2020

  Szczegółowe informacje o polskim programie współpracy rozwojowej dostępne są na stronie Polskiej Pomocy.

   

   

  Dostęp do rynku


   

   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

   

  Tanzania jest państwem charakteryzującym się stabilnością polityczną, stabilnym kursem waluty, korzystnym położeniem geograficznym. Jest członkiem EAC, która jest obszarem unii celnej 5 państw regionu. W Tanzanii dynamicznie rozwija się sektor telekomunikacji i IT. Siła robocza jest tania. Tanzania jest państwem atrakcyjnym turystycznie (zwłaszcza Zanzibar i parki narodowe na północy kraju).

  Słabe strony rynku tanzańskiego to przede wszystkim wysoki fiskalizm państwa, wciąż stosunkowo wysoki poziom korupcji, brak stabilnych regulacji prawnych i podatkowych oraz niski poziom edukacji.

  W rankingu Banku Światowego Doing Business 2018 Tanzania zajmuje 137. miejsce.  

   

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP

  Wniosek o pozwolenie na pracę w Tanzanii jest w rzeczywistości wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy. Wyróżnione są trzy klasy pozwoleń na pobyt (A, B, C). Wnioski należące do kategorii A i B powinny być złożone w biurze imigracyjnym w Dar es Salaam. Klasa A dotyczy wniosków na pobyt dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej, rolniczej, hodowlą zwierząt, rozpoznawaniem złóż, górnictwem i produkcją. Zgoda na pobyt wydawana jest na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia (po wniesieniu ponownej opłaty) do lat czterech. Koszt zależy od sektora działalności i waha się od 2000 USD do 3000 USD. Pozwolenia należące do klasy B dotyczą osób, które otrzymały ofertę pracy w Tanzanii. Koszt pozwolenia wynosi 2000 USD i jest wydawany na okres dwóch lat. Klasa C dotyczy studentów i naukowców, którzy chcą podjąć naukę lub prowadzić badania w Tanzanii, misjonarzy, naukowców, lekarzy i wolontariuszy. Wnioski należące do kategorii C należy składać do regionalnego biura emigracji w państwie, w którym aplikant rezyduje. Koszt pozwolenia wynosi 200-500 USD. Więcej informacji na stronie: https://www.immigration.go.tz/index.php/en/services/residence-permits

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości

   

  Publiczne grunty w Tanzanii sklasyfikowane są w następujący sposób: grunty miejskie, grunty wiejskie oraz grunty  zarezerwowane. Zgodnie z ustawą o ziemi z 1999 r. wszystkie grunty w Tanzanii należą do państwa. Ziemię można jednak nabyć na trzy sposoby: poprzez nadanie prawa użytkowania przez rząd, udostępnianie ziemi przez TIC (Tanzania Investment Centre), leasing gruntów zajmowanych przez sektor prywatny. Dzierżawa, jak i inne formy nabycia nieruchomości, są przyznawane na okresy krótko i długoterminowe. Długoterminowe prawo dzierżawy pozwala na użytkowanie gruntu od 5 do 99 lat i jest odnawialne. W przypadku gruntów miejskich wniosek należy złożyć do Urban Authority Allocation Committee. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosek jest uzupełniany poprzez uiszczenie odpowiednich opłat, certyfikat stwierdzający zajęcie danej posiadłości, certyfikat rejestracji wydany przez Registrar of Titles. W przypadku gruntów rolnych procedura jest bardziej rozwinięta i wymaga zatwierdzenia m.in. przez Ministerstwo Ziemi. Agencja rządowa TIC asystuje przy realizacji wszystkich procedur dotyczących dzierżawy ziemi. 

   

  5.4. System zamówień publicznych

   

  Prawo o zamówieniach publicznych w Tanzanii regulowane jest dwoma ustawami z 2004 i 2011 r. Na podstawie ustawy z 2004 r. uruchomiono organ kontroli i monitoringu – Public Procurement Regulatory Authority (PPRA), którego struktura umożliwia zdecentralizowane działanie w zakresie realizacji zamówień publicznych, na poziomie rządowym i samorządowym. Ustawa obejmuje wszelkie zasady funkcjonowania systemu zamówień publicznych, w tym wprowadza kodeks postępowania, jak również sankcje karne i dyscyplinarne za jej naruszenie. Wszelkie szczegóły dotyczące zamówień publicznych, jak również obowiązujące akty prawne, są dostępne na stronie: http://www.ppra.go.tz/

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

   

  Tanzania jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), przystąpiła również do paryskiej Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Własności Przemysłowej, podpisała Universal Copyright Convention, Konwencję Berneńską  (International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works), Konwencję Nicejską  (Classification of Goods and Services) oraz Konwencję Waszyngtońską (PCT). Tanzania jest również członkiem Afrykańskiej Regionalnej Organizacji Własności Intelektualnej. Inwestorom zagranicznym przysługuje uznanie i ochrona praw patentowych na rynku lokalnym. Kwestie związane z ochroną własności intelektualnej regulują ustawy Copyright and Related Rights z 1966 r.,  Industrial Designs z 1937 r., Trademarks z 1986 r. oraz  Patents z 1987 r., które weszły w życie w 1994 r. Za kwestie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej w Tanzanii odpowiada rządowa agencja Business Registrations and Licensing Agency (BRELA). Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.brela.go.tz/

    

  5.6. Informacja o aktach prawnych

   

  Prawo Tanzanii jest w trakcie ciągłej reformy mającej na celu przyspieszenie procesu rozwoju państwa oraz dostosowanie prawa wewnętrznego do potrzeb międzynarodowego handlu i inwestycji. Do ważnych aktów prawnych należą:

  • The Natural Wealth and Resources (Permanent Sovereignty Act), 2017
  • The Public Procurement (Amendment) Act, 2016
  • The One Stop Border Ports Act, 2015
  • The Tax Administration Act, 2015
  • The Economic Development Zones Act No 2, 2011
  • Business Activities Registration Act, 2007,
  • Law of Contract Act (R.E Cap 345),
  • Companies Act, 2002,
  • Employment Act: (RL. Cap 366),
  • Severance Allowance Act: Cap 487 (No. 57 of 1962),
  • Security of Employment Act: (Act No.62 of 1964),
  • Workmen’s Compensation Act: (R.L Cap 263),
  • Immigration Act, 1995,
  • Fair Competition Act, 2003,
  • The Land Act, 1999 and Land (Amendment) Act, 2004,
  • The Village Land Act, 1999,
  • Mining Act, 1998,
  • Environmental Management Act No. 20 of 2004.

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Inwestycji

  Waterfront Building
  Sokoine Drive

  P.O. Box 9503
  Dar es Salaam, Tanzania

  Email: ps@mit.go.tz
  www.mit.go.tz

   

  Ministerstwo Energetyki i Minerałów 

  754/33 Samora Avenue

  P.O. Box 2000

  Dar es Salaam, Tanzania

  Email: info@mem.go.tz

  www.mem.go.tz

   

  Ministerstwo Wody i Irygacji 

  Ubungo,along Morogoro Road

  P.O. Box 9153

  Dar es Salaam, Tanzania

  www.maji.go.tz

   

  Ministerstwo Rolnictwa

  P.O Box 9192
  Dar es Salaam, Tanzania

  Email: psk@kilimo.go.tz 

  www.kilimo.go.tz

   

  Ministerstwo Hodowli i Rybołówstwa

  P.O. BOX 9152

  Dar es Salaam, Tanzania

  Email: ps-mlfd@mlfd.go.tz

  www.mifugouvuvi.go.tz

   

  Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Turystyki

  Wizara ya Maliasili na Utalii
  S.L.P. 9372
  Dar es Salaam, Tanzania

  Email:  ps@mnrt.go.tz

  www.mnrt.go.tz

   

  Tanzania Investment Centre

  Shaaban Robert Street
  P.O. Box 938
  Dar es Salaam, Tanzania

  Email: information@tic.co.tz

  www.tic.co.tz

   

  Tanzania Chamber of Commerce and Industry

  Makamba Street

  Dar es Salaam, Taznania

  Email: dsm@tccia.com      

  www.tccia.com    

   

  Export Processing Zones Authority (EPZA)

  Benjamin William Mkapa SEZ,
  Mabibo External

  P.O. Box 12112
  Dar es Salaam, Tanzania
  E-mail: info@epza.go.tz

  epza.go.tz

    

  Tanzania Private Sector Foundation

  Mwaya road, Msasani Peninsula
  Address: Private Sector House
  Plot: 1288, Mwaya Road
  Masaki, Msasani Peninsula
  P. O. Box 11 313, Dar es Salaam, Tanzania

  Email: info@tpsftz.org

  www.tpsftz.org

  25 września 2013 (ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: