close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • BARBADOS

 • Barbados

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1.  Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

   

  Wyspa na wschodzie Morza Karaibskiego w archipelagu Mniejszych Antyli, o powierzchni 431 km⊃2;. Stolicą jest Bridgetown. Liczba ludności 279 tys. mieszkańców, gęstość zaludnienia 642 mieszkańców/km⊃2;. Główne grupy etniczne: Murzyni (potomkowie niewolników) 90%, biali 4%, Azjaci 3%, Metysi 3%.

   

  1.2.  Warunki klimatyczne

   

    Klimat tropikalny łagodny, z podziałem na porę deszczową (od czerwca do grudnia) i suchą z pasatami. Średnia temperatur to 24 – 29 stopni Celsjusza przy niższej wilgotności niż w innych państwach regionu. Odległość od pasu huraganów powoduje, że huragany nad Barbadosem są niezmiernie rzadkie.

   

  1.3.  Główne bogactwa naturalne

   

  Ropa naftowa (złoża oceniane na 7,3 mln baryłek), gaz ziemny.

   

  1.4.  System walutowy, kurs, wymiana

   

   Na Barbadosie obowiązuje sztywny kurs walutowy. Lokalna waluta (dolar Barbadosu - BBD) jest powiązana z dolarem amerykańskim po kursie  2 BBD za 1 USD. Wymiany można dokonać na lotnisku, w bankach, kantorach i hotelach. Jednocześnie dolar amerykański jest w powszechnym użytku.

   

  1.5.  Religia

   

  Anglikanie 40%, Zielonoświątkowcy 8%, Metodyści 7%, inne odłamy protestanckie 12%, Katolicy 4%, inne 12%, nie deklarujący wyznania 17%.

   

  1.6.  Infrastruktura transportowa

   

  Barbados posiada sieć 1600 km dróg o utwardzonej nawierzchni. Ruch drogowy lewostronny. Nie ma sieci kolejowej. W stolicy znajduje się międzynarodowe lotnisko. Barbados ma także dwa porty morskie, obsługujące statki handlowe.

   

  1.7.  Obowiązek wizowy

   

  Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku wizowego przy pobycie turystycznym do 28 dni. Pobyty o charakterze innym niż turystyczny wymagają wizy, której koszt wynosi ok. 25 USD (wiza z prawem jednokrotnego przekroczenia granicy) lub 30 USD (wiza z prawem wielokrotnego przekraczania granicy). Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Przy wjeździe należy okazać bilet powrotny, nie wymaga się natomiast okazania środków finansowych na utrzymanie podczas pobytu. Nie ma szczególnych ograniczeń przy wwozie i wywozie środków finansowych. Restrykcje celne nie odbiegają od przyjętych powszechnie standardów. Restrykcje przy wwozie roślin, żywności, nasion i owoców (świadectwo fitosanitarne).

   

  1.8.  Wykaz świąt państwowych

   

  Nowy Rok, 21 stycznia – dzień Errola Barrowa (rocznica urodzin), Wielki Piątek, Wielkanoc (niedziela i poniedziałek), 28 kwietnia – Dzień Bohaterów Narodowych, 1 maja – Święto Pracy, poniedziałek po Zielonych Świątkach (święto ruchome), 1 sierpnia – Dzień Emancypacji, Kadooment Day – Święto Zbiorów (sierpień, święto ruchome), 30 listopada – Dzień Niepodległości, 25-26 grudnia - Boże Narodzenie.

   

  System administracyjny


   

  2.1.Ustrój polityczny

   

   

   Barbados jest częścią Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (Commonwealth). Ustrojem politycznym jest konstytucyjna monarchia dziedziczna, głową państwa jest królowa angielska, reprezentowana przez Gubernatora Generalnego (mianowanego przez królową).

   

                2.2.Władza ustawodawcza

   

  Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament. Izba niższa to Izba Zgromadzenia, w której zasiada 30 deputowanych, wybieranych co 5 lat w wyborach powszechnych. Izba wyższa to Senat, w którym zasiada 21 członków, mianowanych przez Gubernatora Generalnego – 12 wskazanych przez premiera, 2 wskazanych przez opozycję i 7 jego własnych kandydatów.

   

                 2.3.Władza wykonawcza

   

  Władzę wykonawczą stanowi rząd na czele z premierem. Premiera mianuje Gubernator Generalny, jest nim zazwyczaj przewodniczący partii politycznej, która wygrała wybory parlamentarne. Członków rządu, na wniosek premiera, mianuje Gubernator Generalny.

   

                  2.4.Struktura administracji gospodarczej

   

  Zadania z zakresu administracji gospodarczej wykonuje rząd, głównie Ministerstwo Spraw Gospodarczych, Handlu, Przemysłu i Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwo Finansów i Inwestycji (którym kieruje premier). Te dwa resorty nadzorują działalność wyspecjalizowanych agencji rządowych, wykonujących zadania z zakresu gospodarczego i zarządzające surowcami strategicznymi (ropa naftowa).

   

                 2.5.Sądownictwo gospodarcze

   

   Sądownictwo gospodarcze w pierwszej instancji sprawują sądy magistrackie (w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. USD) i Sąd Najwyższy. Od wyroku w pierwszej instancji przysługuje odwołanie do Sądu Apelacyjnego i do najwyższej instancji, jaką jest Karaibski Trybunał Sprawiedliwości (Barbados jako pierwszy kraj karaibski przyjął jurysdykcję Trybunału).

   

  Gospodarka


   

   

  3.1.Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

   

  Historycznie, od czasów kolonializmu brytyjskiego, gospodarka Barbadosu była nastawiona na uprawę trzciny cukrowej. Po odzyskaniu przez Barbados niepodległości w 1966 r. aktywność gospodarcza wyspy uległa dynamicznemu przesunięciu w stronę rozwoju sektora usług, przede wszystkim turystyki i finansów typu offshore oraz przemysłu lekkiego, które łącznie generują blisko trzy-czwarte PKB i 80% wartości eksportu.

   

  Od 2008r. gospodarka Barbadosu pozostaje w stagnacji oraz odczuwa deficyt rezerw zagranicznych. Mimo to kraj nie wystąpił o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W walce ze skutkami kryzysu rząd Barbadosu skoncentrował się na nie dopuszczeniu do wzrostu bezrobocia, zachęcaniu kapitału zagranicznego do inwestowania na wyspie oraz prywatyzacji, pozostających w rękach państwa sektorów gospodarki. Spowodowany kryzysem spadek dochodów z turystyki w ostatnich dwóch latach skutkował wzrostem długu publicznego. W 2014 r. Barbados przekroczył poziom 100% relacji całkowitego długu publicznego do PKB. Niezależnie od wpływu recesji na gospodarkę kraju, Barbados zachowuje jeden z najwyższych wskaźników PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w regionie Karaibów – około30,000 dolarów.

   

   

  Głównym partnerem handlowym Barbadosu jest Trynidad i Tobago oraz Stany Zjednoczone, które kupują odpowiednio 18,5% i 9,5% oferty eksportowej Barbadosu i pokrywają odpowiednio w 35,8,% i 26,7% zapotrzebowanie importowe tego kraju. Pozostałymi największymi partnerami handlowymi Barbadosu po stronie eksportu są: Francja (10,4%),  Saint Lucia (7,2%),i St. Vincent i Grenadyny (5,3%),a po stronie importu, oprócz krajów wyżej wymienionych – Rosja (38,3%)i Chiny (8,8%).  Głównymi pozycjami eksportowymi Barbadosu są wyroby przemysłu lekkiego, cukier, rum i chemikalia. Głównymi pozycjami importu są maszyny, materiały budowlane i paliwa.

   

  3.2.Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych

   

   

  Wyszczególnienie

  2015

  2016

  PKB wartość globalna (mld USD)

  4,72

  4,80

  PKB wartość na 1 mieszkańca (w miarę możliwości zarówno według kursów rynkowych jak i w jednostkach parytetu siły nabywczej) (USD)

  16 900

  17 200

  Tempo wzrostu PKB w %

  0,9

  1,7

  Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w %

  -6,8

  -6,7

  Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w %

  106,9

  108,9

  Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

  -1,1

  1,3

  Stopa bezrobocia w %

  11,3

  11

  Wartość obrotów handlu zagranicznego (mld USD)

  2 100,90

  2 041,70

  Wartość eksportu (mld USD)

  482,90

  466,70

  Wartość importu (mld USD)

  1 618,00

  1 575,00

  Relacja deficytu/nadwyżki na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w %

  -5,60

  -6,10

  Źródło: Bank Centralny Barbadosu, CIA World Factbook, IMF World Economic Outlook,

  The Economist Intelligence Unit, UNCTAD

   

   

  3.3.Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/udziale w PKB).

   

  Podstawą gospodarki Barbadosu jest sektor usług, wytwarzający ponad 74% PKB. Turystyka dominuje w sektorze usług, generując największe zatrudnienie na wyspie i stymulując rozwój innych sektorów gospodarki, zwłaszcza budownictwa. Barbados słynie z luksusowych kurortów wypoczynkowych na Karaibach. Barbados jest także drugim, po Trynidadzie i Tobago, regionalnym centrum finansowym CARICOM, zwłaszcza w zakresie finansów offshore. Na drugim miejscu pod kątem znaczenia dla gospodarki kraju, plasuje się sektor przemysłowy, zwłaszcza związany z przetwórstwem, branżą chemiczną, branżą komponentów elektrycznych, który generuje 22% PKB. Rolnictwo wytwarza jedynie 4% PKB i koncentruje się wokół uprawy trzciny cukrowej i melasy.

   

  3.4.Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

   

  Barbados jest jednym z czterech państw założycielskich (obok Gujany, Jamajki i Trynidadu i Tobago), Karaibskiej Wspólnoty i Wspólnego Rynku - CARICOM (The Caribbean Community and Common Market). CARICOM powstała w 1973 r. i w chwili obecnej zrzesza 15 państw-członków (oprócz państw założycielskich są to: Antigua i Barbuda, Bahamy, Belize, Dominika, Grenada, Haiti, Saint Lucia, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Vincent i Grenadyny, Surinam) oraz 5 państw nieposiadających pełnego statusu członkowskiego: Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Turks i Caicos). CARICOM jest największym i najważniejszym projektem integracji gospodarczej na Karaibach, dodatkowo pogłębionym o elementy tzw. Jednolitego Rynku i Gospodarki CARICOM (CSME - CARRICOM Single Market and Economy).

   

  Wstępny harmonogram wdrażania CSME został przyjęty w 1989 r. w Deklaracji członków CARICOM z Grand Anse, stawiającej sobie za główny cel pogłębienie integracji gospodarczej poprzez przejście od Wspólnego Rynku do utworzenia Jednolitego Rynku i Gospodarki, co powinno zaowocować progresywnym i głębszym włączeniem regionu Karaibów w system gospodarki globalnej oraz umocnić więzi handlowe z nie-tradycyjnymi partnerami państw karaibskich.

   

  Pierwszą fazą tworzenia CSME było utworzenie Jednolitego Rynku CARICOM w 2006 r. Pełna implementacja założeń Jednolitego Rynku i Gospodarki CARICOM ma nastąpić do 2015 r. Wzorowany na przykładzie Jednolitego Rynku Unii Europejskiej, CSME zakłada swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i siły roboczej oraz wspólną politykę handlową. CSME postuluje również wprowadzenie elementów wspólnej polityki monetarnej i fiskalnej oraz harmonizację prawa krajów - członków.

   

  Obecnie trwają negocjacje w sprawie ostatecznego terminu wejścia w życie pełnego CSME. Podczas szczytu Państw CARICOM w marcu 2008 r. część krajów członkowskich, należących do zdefiniowanej na mocy traktatu założycielskiego CARICOM grupy „Krajów Bardziej Rozwiniętych” (MDCs – More Developed Countries: Bahamy, Barbados, Jamajka, Trynidad i Tobago, Gujana, Surinam), domagała się odsunięcia w czasie, poza 2015 r., wprowadzenia CSME, obawiając się negatywnych skutków związanych z napływem taniej siły roboczej z biedniejszych krajów karaibskich. Barbados należy do przeciwników utrzymania przyjętego harmonogramu wprowadzenia CSME do 2015 r.

   

  Barbados (obok Trynidadu i Tobago), pozostaje jako jeden z dwóch krajów – członków CARICOM, które nie przystąpiły do utworzonego w 2005 r. przez Wenezuelę stowarzyszenia Petrocaribe. Petrocaribe jest elementem tzw. „boliwariańskiej, solidarnej polityki zagranicznej“ zmarłego Prezydenta Hugo Chaveza i polega na sprzedaży wenezuelskiej ropy naftowej państwom basenu Morza Karaibskiego na warunkach preferencyjnych tj. płatność jest kredytowana przez stronę wenezuelską na okres 25 lat przy symbolicznej 1% stawce oprocentowania. Nieprzystąpienie Barbadosu do Petrocaribe było podyktowane wcześniejszą odmową Trynidadu i Tobago, z którym Barbados realizuje wspólne projekty w zakresie ropy naftowej (np. na Barbadosie ma miejsce destylacja ropy z Trynidadu). W projekcie Petrocaribe oba kraje widzą zagrożenie dla wcześniejszego systemu dystrybucji ropy naftowej na Karaibach, w którym Trynidad i Tobago odgrywało kluczową rolę. Niemniej, Barbados nie wykluczył możliwości przystąpienia do Petrocaribe „w  bliżej nieokreślonej przyszłości“.

   

  Barbados jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) i brytyjskiej Wspólnoty Narodów (Commonwealth of Nations), powołanej do życia w 1931 r. organizacji międzynarodowej zrzeszającej dawne dominia brytyjskie, obecnie niepodległe kraje.

   

  3.5.Relacje gospodarcze z UE

   

  Unia Europejska jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym Barbadosu. Nadrzędnym celem UE jest pomoc krajom karaibskim umożliwiająca im skuteczne odpowiadanie na wyzwania w regionie. Strategia UE w tym zakresie składa się z trzech głównych kierunków: utworzenie politycznego partnerstwa opartego na wspólnych wartościach, przezwyciężanie słabych punktów w dziedzinie gospodarki i ochrony środowiska a także propagowanie spójności społecznej i walka z ubóstwem. Z drugiej strony celem UE jest pomoc wszystkim państwom w regionie Karaibów w osiąganiu długoterminowych celów rozwoju, samodzielnie i w warunkach bezpieczeństwa i stabilności. Dotyczy to również wsparcia tych krajów Karaibów, które do 2020 r., a więc do czasu wygaśnięcia obecnej umowy z Kotonu, zamierzają osiągnąć status państw rozwiniętych.

   

  UE silnie popiera dążenia państw Karaibów do budowania wspólnoty na szczeblu regionalnym, traktując CARICOM jako oś integracji a CARIFORUM (Karaibskie Forum Państw AKP – Afryki, Karaibów i Pacyfiku (obecnie 77 krajów): jego członkami są wszyscy członkowie CARICOM z wyjątkiem Montserrat) – jako oś współpracy. UE ma specjalne stosunki z regionem Karaibów od ponad 30 lat, które zostały zagwarantowane podpisaną w 1975 r. Konwencją z Lome, a od 2000 roku Umową o partnerstwie z Kotonu, w ramach której wyasygnowano specjalny budżet pomocowy i zaoferowano preferencje handlowe oraz szereg mechanizmów wsparcia dla wszystkich państw AKP. Od 1 stycznia 2008 r. w stosunkach UE – AKP zaczęły obowiązywać Umowy o partnerstwie gospodarczym (Economic Partnership Agreement – EPA), które wprowadziły istotne zmiany we wcześniejszych relacjach EU z krajami AKP. Od tego dnia zarówno preferencje handlowe na mocy Umowy z Kotonu jak i ulgi zapewnione w 2001 r. przez Światową Organizację Handlu (WTO) przestały obowiązywać. U podstaw EPA leży polityka wzajemności, która ma na celu dostosowanie się do zasady wzajemności obowiązującej w ramach WTO. W praktyce oznacza ona, że kraje AKP, aby móc wejść ze swoimi produktami na rynki Unii Europejskiej muszą w pełni otworzyć swoje rynki dla produktów z Unii oraz usunąć wszelkie bariery celne.

   

  Barbados zakończył negocjacje ws. EPA w końcu 2007 r. Oprócz umów gospodarczych z UE, Barbados korzysta również z unijnej pomocy rozwojowej finansowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR). W ramach 10. edycji EFR na lata 2008-2013 dla Barbadosu przeznaczono 10 mln euro m.in. na wsparcie rządowej polityki promocji i aktywizacji zasobów ludzkich na wyspie oraz dywersyfikacji struktury gospodarczej kraju. Dodatkowo, Barbados w okresie 2006-2010 otrzymał od UE 34 mln euro w ramach tzw. Protokołu Cukrowego AKP. Środki te przeznaczane są na wsparcie sektora cukrowego na Barbadosie i jego gospodarczą dywersyfikację.

   

  Barbados objęty jest Generalnym Systemem Preferencji Celnych UE (GSP). Założeniem tego systemu jest udzielanie przez kraje unijne preferencji celnych wszystkim krajom rozwijającym się i najmniej rozwiniętym, w myśl hasła ”Rozwój poprzez handel”. W praktyce dla krajów karaibskich i członków CARICOM, z których wszystkie objęte są systemem GSP, oznacza to znaczące redukcje stawek celnych na takie produkty jak: tytoń (redukcja o 52%), soki owocowe (30%), owoce (20%), warzywa (14%), ryby (20%). Od 2009 r. Barbados objęty jest również unijnym systemem GSP+. GSP+ oznacza dalszą redukcję stawek celnych (w niektórych przypadkach do 0) oferowaną przez UE krajom, które dodatkowo spełniają warunki poza-gospodarcze (tj. realizacja polityki zrównoważanego rozwoju, praktyk dobrego rządzenia, a zwłaszcza przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych, udział w walce z przestępczością zorganizowaną etc.).

   

  W handlowych stosunkach bilateralnych z krajami UE, Barbados tradycyjnie najmocniej związany jest z Wielką Brytanią, która pozostaje od wielu jednym z największych  odbiorców eksportu i importu spośród krajów unijnych.

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

   

  4.1.Gospodarcze umowy dwustronne

   

  Polska nie ma podpisanej żadnej dwustronnej umowy gospodarczej z Barbadosem. W kwietniu 2008 r. Prezydent RP ratyfikował podpisaną 25 czerwca 2005 r. w Luksemburgu Umowę zmieniającą Umowę o Partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. Umowa zmieniająca weszła w życie dnia 1 lipca 2008 r.

   

  Z Umowy wynika obowiązek udzielania przez państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej, w tym Polskę, na podstawie osobnych porozumień, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji „pokrywającej wszelkie ryzyko” (w tym kredytowe, ekonomiczne i polityczne) dla 75% operacji w krajach AKP oraz krajach i terytoriach zamorskich realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny z  funduszy własnych. 10 edycja EFR na lata 2008-2013 obejmuje środki finansowe o wartości poziomie 2,30 mld euro. Wysokość gwarancji jest proporcjonalna do wkładu państw członkowskich w kapitale Europejskiego Banku Inwestycyjnego i dla Polski wynosi 2,084%, co stanowi w chwili obecnej kwotę 31 mln 730 tys. euro. Minister Finansów jest odpowiedzialny za dokonywanie szacunków potencjalnych wypłat z tytułu gwarancji dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz za dokonywanie płatności z tego tytułu.

  Umowa nie rodzi dla Polski bezpośrednich skutków gospodarczych. Wkład Polski do 10. edycji EFR umożliwia natomiast polskim przedsiębiorcom uczestnictwo w przetargach organizowanych przez Komisję Europejską na realizację projektów w krajach AKP, finansowanych z EFR.

   

  4.2.Handel zagraniczny

   

  Według danych Ministerstwa Gospodarki, wartość obrotów handlowych z Barbadosem w 2016r. wyniosła łącznie 10 610 575,00 USD. Polski eksport na Barbados osiągnął w 2016r. wartość 3 855 700,00 USD, polski import z Barbadosu wyniósł 6 754 875,00 USD. Oba wskaźniki eksport / import uległy poważnemu spadkowi w stosunku do roku ubiegłego i bazowały głównie na jednostkach pływających.

   

  4.3.Inwestycje /wzajemne/

   

  Na Barbadosie nie ma jak dotąd żadnych polskich inwestycji bezpośrednich.

   

  4.4.Współpraca regionalna

   

  Obecnie brak jest jakiejkolwiek współpracy między Polską, a Barbadosem na szczeblu regionalnym.

   

  4.5.Współpraca samorządów gospodarczych

   

  Obecnie  brak jest jakiejkolwiek współpracy między Polską a Barbadosem na szczeblu samorządów gospodarczych. 

   

  Dostęp do rynku


   

   

  5.1.Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług /bariery/

   

  Rząd Barbadosu nie stosuje barier w dostępie do rynku dla zagranicznych towarów i usług. Barbados, starając się przyciągać zagranicznych inwestorów, głównie w sektorze turystycznym i bankowym, uzyskał w latach 90-tych reputację raju podatkowego i centrum finansów typu offshore. Po naciskach i groźbach wprowadzenia przez UE i OECD sankcji gospodarczych za domniemane pranie brudnych pieniędzy przez instytucje finansowe działające na wyspie, Barbados zdecydowanie ograniczył liczbę wydawanych pozwoleń i licencji na zakładanie banków offshore przez klientów zagranicznych oraz wprowadził nieco bardziej restrykcyjne zapisy w prawie podatkowym i finansowym. 

   

  5.2.Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP

   

  W celu podjęcia zatrudnienia na terenie Barbadosu niezbędne jest posiadanie wizy z prawem do pracy. Wizy wystawiane są przez Departament Imigracyjny, a aplikacje wizowe mogą być składane bezpośrednio do urzędu lub za pośrednictwem przedstawicielstw dyplomatycznych Barbadosu. Do aplikacji wizowej z prawem do pracy wymagane jest również dołączenie zaświadczenia o niekaralności w kraju zamieszkania. Wiza turystyczna nie upoważnia do podejmowania pracy w Barbadosie.

   

  5.3.Nabywanie i wynajem  nieruchomości

   

   Cudzoziemcy mogą nabywać i wynajmować nieruchomości na terenie Barbadosu bez dodatkowych restrykcji. Jedynym wymogiem jest posiadanie zezwolenia na nabycie nieruchomości, które wydaje Centralny Bank Barbadosu. Wydanie takiego pozwolenia jest zwykle formalnością. Prawo regulujące nabywanie nieruchomości na Barbadosie, podobnie jak w innych krajach anglojęzycznych Karaibów, wywodzi się z brytyjskiego prawa zwyczajowego (Common Law). Z uwagi na różnice w prawie cywilnym (m.in. polskim) i zwyczajowym, w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca, sugeruje się korzystanie z usług autoryzowanych pośredników sprzedaży nieruchomości.


  5.4. System zamówień publicznych

   

  System zamówień publicznych jest stosowany na Barbadosie na wszystkich szczeblach administracji państwowej. W grudniu 2008 r. rząd Barbadosu ogłosił modernizację i unowocześnienie systemu zamówień publicznych, w celu uczynienia systemu bardziej przejrzystym, skutecznym i niezawodnym. Na ten cel rząd Barbadosu otrzymał pożyczkę w wysokości 5 mln dolarów od Między-Amerykańskiego Banku Rozwoju (Inter-American Development Bank). Organem przeprowadzającym modernizację systemu zamówień publicznych jest Ministerstwo Finansów Barbadosu. 

          

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

   

  Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej jest na Barbadosie zapewniona. Wydzielone w Ministerstwie Handlu Międzynarodowego i Transportu Międzynarodowego, Corporate Affairs and Intellectual Property Office (CAIPO) stoi na straży przestrzegania ratyfikowanych przez Barbados dwu i wielostronnych umów i konwencji w zakresie ochrony własności intelektualnej. CAIPO jest jedyną instytucją na Barbadosie uprawnioną do administrowania i zarządzania systemem patentów, przemysłowych znaków towarowych, własności przemysłowej i intelektualnej, w tym copyright.           

  (więcej informacji: http://www.caipo.gov.bb)  

   

  Przydatne linki i kontakty


   

   

  6.1.Administracja gospodarcza

   

  http://www.centralbank.org.bb (Bank Centralny Barbadosu)

  http://www.foreign.gov.bb (Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego)

  http://www.commerce.gov.bb (Ministerstwo Wymiany, Przemysłu i Handlu)

  http://www.agriculture.gov.bb (Ministerstwo Rolnictwa)

  http://www.barbados.gov.bb (Oficjalny portal rządowy)

   

  6.2.Samorządy gospodarcze

   

  Brak

   

  6.3.Oficjalna prasa ekonomiczna

   

  http://www.barbadospost.com (Barbados Post)

   

  6.4.Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

   

  http://www.barstats.gov.bb (Biuro Statystyczne Barbadosu)

  http://www.ftc.gov.bb (Barbados Fair Trading Comission)

  www.carib-export.com (Karaibska Agencja Rozwoju Eksportu - Caribbean Export Development Agency)

  http://www.caricom.org (oficjalna strona CARICOM)

   

   

  8 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 13 maja 2017)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: