close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • HAITI

 • Republika Haiti

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1.        Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Położenie geograficzne. Haiti (oficjalna nazwa Republika Haiti, po francusku République d’Haïti, w języku kreolskim Repiblik Ayiti) zajmuje zachodnią część wyspy Haiti, dawniej zwaną Hispaniolą, która wchodzi w skład archipelagu Wielkich Antyli. Od południa i zachodu oblewają ją wody Morza Karaibskiego, a od północy — Oceanu Atlantyckiego. Republika Haiti graniczy z położoną na tej samej wyspie Republiką Dominikańską.

  Wyżyny i masywy górskie stanowią około 80% powierzchni kraju. Na północy rozciągają się pasma Gór Czarnych i Masywu Północnego ze szczytami ponad 1000 m n.p.m. Środkową część kraju zajmuje Płaskowyż Centralny, który przecina dolina najdłuższej rzeki Haiti, Artibonite (236 km). Na południe od Płaskowyżu Centralnego jest położona zapadliskowa równina Cul-de-Sac z jeziorem Saumatre. W południowo-zachodnim krańcu Haiti, u nasady półwyspu Tiburon, znajduje się najwyższy szczyt kraju - La Sellé (2680 m n.p.m.).

  Ludność: Haiti ma 10 mln 385 tys. mieszkańców (2014). Roczny przyrost naturalny wynosi 1,58%. Według danych Latynoamerykańskiego Centrum Rozwoju (CELADE) w 2010 r. liczba ludności wynosiła 9 mln 883,5 tys. Przewiduje się, że w roku 2015 liczba ta wzrośnie do 10 mln 509,6 tys.

   

  Zdecydowaną większość ludności (95%) stanowią mieszkańcy pochodzenia afrykańskiego, 5% to Mulaci i biali.

   

  Obszar: terytorium Haiti zajmuje powierzchnię 27 750 km⊃2;.

   

  Stolica: stolicą Haiti jest Port-au-Prince (ok. 2,5 mln mieszkańców)

   

  Języki urzędowe: francuski, kreolski

   

  1.2.        Warunki klimatyczne

   

  Haiti pozostaje pod wpływem klimatu gorącego zwrotnikowego z dwiema porami deszczowymi. Średnia temperatura notowana w stolicy kraju waha się w granicach 31-35°C, średnia roczna suma opadów wynosi 1350 mm. W końcu lata i jesienią występują cyklony.

   

  1.3.        Główne bogactwa naturalne

   

  • boksyty,
  • miedź,
  • złoto,
  • marmur,
  • energia wodna

  Produkty rolne: kawa, mango, trzcina cukrowa, ryż, kukurydza, kakao, sorgo, rośliny strączkowe, owoce i warzywa.

   

  1.4.        System walutowy, kurs

   

  Walutą Haiti jest gourde, który dzieli się na 100 centymów. Średni kurs gourde do dolara w październiku 2013 r. wynosił 43,90.

   

  1.5.        Religia

   

  Dwa główne wyznania to katolicyzm (80%) i voo-doo, mieszanka afrykańskiego animizmu (wiary w duchy i siły natury) oraz chrześcijaństwa.

   

  1.6.        Infrastruktura transportowa

   

  Sieć komunikacyjna na Haiti jest słabo rozwinięta. Istnieje ok. 4 tys. km dróg, w tym 24% utwardzonych. Linie kolejowe są prywatne (ok. 80 km). Najważniejsze porty to: Port-au-Prince, Cap Haïtien. Główny port lotniczy: Port-au-Prince.

   

  Drogi z Port-au-Prince do Cap-Haitien, Les Cayes i Jacmel są asfaltowe, ale w złym stanie. W czasie niepogody wiele dróg staje się nieprzejezdnych. Nie ma pasażerskiego połączenia kolejowego. Podstawowym środkiem transportu większości ludności jest autobus, rower lub osioł.

   

  Główne drogi, linie energetyczne i komunikacyjne, niezbędne do odbudowy gospodarczej kraju, są w trakcie naprawy w ramach Programu Odbudowy Infrastruktury Ekonomicznej prowadzonego przez Międzyamerykański Bank Rozwoju. Prace rozpoczęto jeszcze przed trzęsieniem ziemi w 2010 r. Obecnie są kontynuowane.

   

  1.7.        Obowiązek wizowy

   

  Obywatele polscy mający ważne paszporty mogą wjeżdżać oraz przebywać na terytorium Haiti do 90 dni bez wizy.

   

  1.8.        Wykaz świąt państwowych

   

  1 stycznia

  Dzień Niepodległości (1804 r. – pierwsze niepodległe państwo na Karaibach)

  2 stycznia

  Dzień Przodków

  16 lutego

  Karnawałowy wtorek (2015)

  3 kwietnia

  Wielki Piątek (2015)

  14 kwietnia

  Pan-American Day

  1 maja

  Święto Pracy

  14 maja

  Wniebowstąpienie Pańskie (2015)

  18 maja

  Święto Flagi

  4 czerwca

  Boże Ciało (2015)

  15 sierpnia

  Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

  17 października

  Rocznica śmierci Jean'a Jacques'a Dessalines

  1 listopada

  Wszystkich Świętych

  2 listopada

  Święto Zmarłych

  18 listopada

  Dzień Sił Zbrojnych

  5 grudnia

  Odkrycie Haiti przez Krzysztofa Kolumba

  25 grudnia

  Boże Narodzenie

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny

   

  Zgodnie z konstytucją z 1987 Haiti jest republiką, z prezydentem wybieranym na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych (zakaz bezpośredniej reelekcji), jako głową państwa.

   

  2.2. Władza ustawodawcza

  Organem władzy ustawodawczej jest 2-izbowe Zgromadzenie Narodowe, wyłaniane w wyborach powszechnych, składające się z 89-osobowej Izby Deputowanych o kadencji 4 letniej i 30-osobowego Senatu o kadencji 6-letniej (1/3 składu jest odnawiana co 2 lata).

   

  2.3. Władza wykonawcza

   

  Władzę wykonawczą sprawuje rząd, odpowiedzialny przed Izbą Deputowanych, formowany przez premiera w uzgodnieniu z prezydentem. Premiera mianuje prezydent spośród polityków partii posiadającej większość w parlamencie.

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej

   

  Za politykę gospodarczą, finansową i monetarną Haiti odpowiada Ministerstwo Gospodarki i Finansów. Do kompetencji tego ministerstwa należy, między innymi:

   

  • określanie polityki podatkowej,
  • koordynacja prac nad tworzeniem budżetu państwa i jego wykonaniem,
  • ustalanie polityki monetarnej (w porozumieniu z Bankiem Centralnym),
  • nadzór nad działalnością banków, kantorów, instytucji finansowych, firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych etc.

  Struktura Ministerstwa obejmuje 6 departamentów:

   

  1. Generalna Dyrekcja ds. Administracyjno-Budżetowych,
  2. Departament ds. Badań nad Gospodarką,
  3. Departament ds. Kontroli Podatkowej,
  4. Departament ds. Finansów,
  5. Generalna Dyrekcja ds. Prawnych,
  6. Departament ds. Emerytur.

  We wszystkich departamentach kraju funkcjonują regionalne oddziały Ministerstwa odpowiedzialne za wdrożenie regionalnej polityki ekonomicznej.

   

  Ministerstwu Gospodarki podlegają następujące urzędy:

   

  • Główny Urząd Skarbowy,
  • Główny Urząd Celny,
  • Główny Urząd ds. Budżetu,
  • Haitańki Urząd Statystyki i Informatyki,
  • Krajowa Szkoła Administracji i Finansów
  • oraz Generalna Inspekcja Finansów.

  Ministerstwo nadzoruje także pracę autonomicznych instytucji, takich jak:

   

  • Krajowy Zarząd Portów,
  • Biuro Ubezpieczenia Pojazdów,
  • Krajowe Towarzystwo Parków Przemysłowych,
  • Urząd ds. Walki z Korupcją,
  • Fundusz Pomocy Gospodarczej i Społecznej,
  • Generalna Dyrekcja ds. Emerytur,
  • Krajowa Rada ds. Funduszy Emerytalnych.

  2.5. Sądownictwo gospodarcze.

   

  Struktura Haitańskiego sądownictwa obejmuje 4 poziomy:

   

  • Sąd Najwyższy, którego werdykty są ostateczne, rozstrzyga w sprawach związanych  z prawem konstytucyjnym, interpretacji lub zastosowania prawa, jak również rozpatruje skargi złożone na sędziów sądów niższych instancji, lub funkcjonariuszy Prokuratury Generalnej.  Jest ostateczną instancją, do której można się odwołać  w sprawach rozstrzyganych na poziomie sądów apelacyjnych.
  • Pięć regionalnych sądów apelacyjnych, z których każdy składa się z Przewodniczącego i dwóch sędziów. Sądy apelacyjne zajmują się odwołaniami od spraw przedstawionych przez sądy niższych instancji ich okręgu.
  • 14 sądów pierwszej instancji, właściwych do rozpoznawania spraw wniesionych po raz pierwszy, zarówno  w sprawach cywilnych, handlowych, jak i karnych. Nie ma ograniczenia terytorialnego, wnoszone sprawy mogą dotyczyć jakiegokolwiek okręgu.

  Najniżej w strukturze, a zarazem pierwszą instancją są sędziowie pokoju. Jest ich około 170-180 i działają w 165 jednostkach administracyjnymi kraju. Ich kompetencje są ograniczone do rozpatrywania drobnych spraw, głównie pozwów z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w których roszczenia nie przekraczają  kwoty 5000 Gourdes.

   

  Gospodarka


   

  3.1. Sytuacja gospodarcza Haiti – podsumowanie roku 2017

   

        W roku 2017 PKB Haiti wzrosło o 1,2% (1,5% w 2016 r.) i wyniosło 19.93 mld USD, szczególnie za sprawą wzrostów w sektorze rolniczym (21,9%, m.in. kawa, mango, kakao, trzcina cukrowa, ryż, kukurydza, sorgo, drewno i wetiweria pachnąca), przemyśle (4%, m.in. odzież, cukier, mąka, cement i oświetlenie) i w branży usługowej (57,3%). Sektor handlu zyskał impuls dzięki konsumentom prywatnym zyskując przez nominalny wzrost ilości przychodzących przelewów zagranicznych pochodzących z zagranicznych przekazów pieniężnych (33,6% PKB).

  W roku 2017 będący częścią PKB deficyt na rachunku bieżącym wzrósł o 0,7 punktu procentowego w stosunku do 2016, dochodząc do 4,0.

  Eksport w 2017 r. wyniósł 960 mln USD (995 mln USD w 2016 r.). Głównymi produktami eksportowymi były: odzież, przemysł wytwórczy, oleje, kakao, mango i kawa. 80,8% tych produktów trafia do Stanów Zjednoczonych, 5,1% na Dominikanę. Wartość importu w 2017 r. wyniosła 3.621 mld USD, obejmujący przede wszystkim żywność, przetworzone produkty, maszyneria i urządzenia transportowe, paliwo oraz surowce, pochodzące przede wszystkim z USA (19,3%), Chin (18,9%), Antyli Holenderskich (18,1%), Indonezji (6,5%) oraz Kolumbii (4,8%). Przepływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2017 r. (1.460 mld USD) wzrósł o około 6% w stosunku do tych odnotowanych w 2016. Różnica inflacji w ujęciu rocznym (w odniesieniu do grudnia poprzedniego roku) w 2017 r. wyniosła 14,7%.  

   

  3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych.

   

  Główne wskaźniki makroekonomiczne

  2014

  2015

  2016

  2017

  PKB wartość globalna w cenach bieżących (mld USD)

  18.41

  18.83

  19.35

  19.93

  PKB wartość na 1 mieszkańca w cenach bieżących (mln USD)

  1.741

  1.758

  1.783

  1.814

  Roczne tempo wzrostu PKB w %

  2.8

  1.2

  1.5

  1.2 

  Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w %

  26

  30

  34

  32

  Roczna stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI) w %

  3,9

  7,5

  13,6

  14,7

  Stopa bezrobocia w % (oficjalna - ale rzeczywiście blisko dwie trzecie Haitańczyków jest bez pracy lub zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin)

  bd

  bd

  bd

  40,06

  Wartość obrotów handlu zagranicznego (w mln USD)

  bd

  bd

  4.178

  4.581

  Wartość eksportu FOB (mln USD)

  bd

  bd

  995

  960

  Wartość importu FOB (mln USD)

  bd

  bd

  3.183

  3.621

  Relacja deficytu na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w %  

  bd

  bd

  bd

  -8

  Wartość netto rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (w mln USD)

  bd

  bd

  1.370

  1.460

  Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich Haiti za granicą (w mln USD)

  -

  -

  -

  -

   

   

  3.3. Główne sektory gospodarki

   

  Głównym sektorem gospodarki Haiti pozostaje rolnictwo, w którym zatrudnione jest ponad 60% ludności aktywnej zawodowo. Większość Haitańczyków, którzy utrzymują się z uprawy kukurydzy, sorgo, fasoli i bulw spożywczych, pracuje w małych gospodarstwach, o niskiej rentowności. Dodatkowym problemem jest erozja ziemi, która rocznie eliminuje 1% powierzchni uprawnych.

  Kawę i bawełnę uprawia się na dużych plantacjach, które są własnością zagranicznych przedsiębiorstw. Rolnictwo Haiti zaspokaja tylko 70% potrzeb żywnościowych kraju. Na mięso są hodowane króliki, trzoda chlewna i drób. Rybołówstwo jest bardzo archaiczne i w niewielkim stopniu przyczynia się do urozmaicenia diety mieszkańców Haiti.

  Haiti nie ma zbyt dużo bogactw naturalnych i prawie się ich nie eksploatuje. Kopalnia boksytów, którą zarządzał międzynarodowy koncern Reynolds, okazała się nierentowna i została zamknięta.

  Sektory liczące się w tworzeniu PKB to przede wszystkim: przemysł tekstylny, spożywczy i budownictwo. Polityka przyciągania inwestorów zagranicznych przyniosła efekt w postaci otwarcia  parku przemysłowego, który jest perspektywicznym projektem dla przemysłu tekstylnego. Park przemysłowy w Caracol, to jedna z ważniejszych inicjatyw wspierania inwestycji i jednocześnie tworzenia nowych miejsc pracy. Park przemysłowy, położony na północy kraju, został zainaugurowany w październiku 2012 r.  Oczekuje się, że ta nowoczesna fabryka wybudowana na państwowym terenie o powierzchni 240 ha w ciągu dziesięciolecia da pracę 40.000 ludzi.  Do tej pory w parku przemysłowym działają 4 firmy, które stworzyły pierwsze 1000 miejsc pracy i wyeksportowały pierwsze kontenery tekstyliów.

  W przeciwieństwie do innych karaibskich wysp, turystyka na Haiti w niewielkim stopniu przyczynia się do tworzenia PKB.

  3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

  Haiti jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Należy, m. in. do: ONZ, Organizacji  Państw Amerykańskich, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Światowej Organizacji Handlu, CARICOM, Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju.

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Polska nie ma dwustronnej umowy gospodarczej z Republiką Haiti.

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  Brak aktualnych danych na ten temat. Bilans handlu zagranicznego z Republiką Haiti w 2013 r. był dla Polski dodatni i wyniósł 1.529.002 USD

   

  Według danych GUS import Polski z Haiti w 2013 r. zamknął się kwotą 464.052 USD, w tym aż 81,86% (379.867 USD) artykułów importowanych to odzież i dodatki odzieżowe niedziane, 3,95% (18.320 USD) – odzież i dodatki odzieżowe dziane i 3,78% (17.518 USD) - obuwie.

   

  Import artykułów z Haiti:

   

  Odzież i dodatki odzieżowe inne niż z dzianin

  379.867 USD

  81,86%

  Odzież i dodatki odzieżowi z dzianin

  18.320 USD

  3,95%

  Obuwie, getry i podobne

  17.518 USD

  3,78%

  Rośliny w rodzaju stosowanych w perfumerii, farmacji lub do celów owadobójczych

  15.269 USD

  3,29%

  Skórki owoców cytrusowych lub melonów

  13.701 USD

  2,95%

   

  Polski eksport na Haiti w 2013 r. wyniósł 1.993.054 USD. Wśród eksportowanych produktów przeważały: mrożona wieprzowina (57,79%) i maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem, do wyrobów z gumy lub tworzyw sztucznych (23,94%).

   

  Wykaz produktów eksportowanych z Polski na Haiti:

   

  Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi

  1.151.827 USD

  57,79%

  Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem, do wyrobów z gumy lub tworzyw sztucznych

  477.208 USD

  23,94%

  Papier pakowy siarczynowy, niepowleczony, w zwojach lub  arkuszach

   122.550 USD

  6,15 %

  Aparaty fotograficzne (inne niż filmowe), gdzie indziej niewymienione

   53.549 USD

  2,69%

   

  4.3. Inwestycje.

   

  W chwili obecnej nie ma znaczących polskich inwestycji bezpośrednich na Haiti.

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Między Polską a Haiti nie ma tej formy współpracy.

   

  Dostęp do rynku


   

  5. Dostęp do rynku.

   

  W rankingu krajów o największych udogodnieniach dla rozpoczęcia działalności gospodarczej, na liście 189 gospodarek, Haiti zajmuje miejsce 187.

   

  Według danych, które publikuje Doing Business, założenie firmy w Haiti wymaga 12 procedur, proces trwa około 100 dni, kosztuje 265% dochodu per capita i wymaga kapitału w formie depozytu w wysokości minimum 19% kwoty haitańskiego dochodu per capita.

   

  Równie skomplikowany jest system podatkowy. Przedsiębiorstwa dokonują w ciągu roku średnio 47 płatności, 184 godzin rocznie zajmuje im przygotowanie, przedstawienie i opłacenie należności podatkowej, której kwota dochodzi nawet do 40% zysku.

   

  Eksport standardowego kontenera towarowego z Haiti wymaga 8 dokumentów, trwa około 30 dni i kosztuje 1200 dolarów. Import tego samego kontenera wymaga 10 dokumentów, trwa 30 dni i kosztuje ok. 1550 dolarów.

   

  Postępowanie sądowe w celu wyegzekwowanie warunków zawartej umowy, trwa średnio 530 dni, kosztuje 43% wartości przedmiotu sporu i wymaga 35 czynności proceduralnych.

   

   

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Zatrudnianie cudzoziemców.

   

  W celu wykonywania pracy cudzoziemcy muszą uzyskać zezwolenie, które wydaje Ministerstwo Pracy. Jest ono przyznawane na rok. Istnieje możliwość przedłużenia pozwolenia na kolejne roczne okresy, jednak nie dłużej niż do pięciu lat.

   

  Wykonywanie pracy bez zezwolenia jest zagrożone grzywną od 5 do 10 tys. Gourde. W przypadku ponownego przekroczenia przepisów wysokość grzywny może być podwojona, a Sąd Pracy może wystąpić o wycofanie pozwolenia na pobyt w kraju.

   

  Pozwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemców, którzy:

  • są akcjonariuszami spółki, powstałej zgodnie z przepisami  rozporządzenia z dnia 13 marca 1963 r.;
  • pozostają w związku małżeńskim z obywatelem/ką Haiti i są w stanie udokumentować co najmniej trzy lata nieprzerwanego pobytu w kraju;
  • przebywają w kraju przez co najmniej dziesięć lat;
  • są zatrudnione przez przedsiębiorcę na państwowym kontrakcie;
  • duchowni i pracownicy misji dyplomatycznych akredytowanych w Haiti;
  • pracownicy organizacji międzynarodowych.

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  Ministerstwo Gospodarki i Finansów
  www.mefhaiti.gouv.ht

   

  Główny Urząd Skarbowy

  www.dgi.gouv.ht
   

  Główny Urząd Celny
  www.douane.gouv.ht
   

  Haitański Instytut Statystyki i Informatyki
  www.ihsi.ht
   

  Jednostka  Techniczna Realizacji Projektów 

  www.ute.gouv.ht
   

  Bank Centralny Haiti

  www.brh.net
   

  Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Rozwoju Wsi (

  www.agriculture.gouv.ht 
   

  Ministerstwo Zdrowia i Spraw Społecznych
  www.mspp.gouv.ht
   

  Haitański Urząd ds. Górnictwa i Energii
  www.bme.gouv.ht
   

  Krajowe Laboratorium Budownictwa

  www.lnbtp.gouv.ht
   

  Ministerstwo Turystyki 
  www.haititourisme.gouv.ht
   

  Park przemysłowy  Caracol

  http://ute.gouv.ht/caracol/

  12 marca 2014 (ostatnia aktualizacja: 24 października 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: