close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • HONDURAS

 • Honduras

 •  

   Informacje o kraju


   

  1. Informacje ogólne

   

              1.1.  Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

   

  Nazwa państwa: Republika Hondurasu (República de Honduras)

   

  Położenie geograficzne: państwo w Ameryce Środkowej, pomiędzy Morzem Karaibskim a Oceanem Spokojnym (Zatoka Fonseca), o łącznej długości wybrzeża 820 km. Honduras graniczy na zachodzie z Gwatemalą (dł. granicy 256 km), na południowym wschodzie z Nikaraguą (922 km) i na południowym zachodzie z Salwadorem (342 km). Do Hondurasu należą również przybrzeżne wyspy, z których największe to Wyspy Bahia (Islas de la Bahia). Honduras to kraj wyżynno-górzysty. Tereny górzyste zajmują prawie 4/5 powierzchni kraju i ciągną się od wybrzeża Zatoki Honduraskiej nad Morzem Karaibskim po Zatokę Fonseca nad Pacyfikiem. Wewnątrz kraju ciągnie się kilka pasm górskich pochodzenia wulkanicznego, z których najwyższy jest położony w zachodniej części grzbiet ze szczytem Cerro Las Minas (2890 m n.p.m.).

   

  Ludność: 8,2 mln mieszkańców (2015 r.). Skład etniczny: Metysi (90%), Indianie (7%), Murzyni (2%). Ponad połowa populacji mieszka na wsi. Największe miasta to: stolica Tegucigalpa (1,08 mln), San Pedro Sula, Choloma i La Ceiba.

  Obszar: Honduras zajmuje 112 090 km2 (102. miejsce na świecie).

  Stolica: Tegucigalpa

   

  Język urzędowy: hiszpański.

   

              1.2  Warunki klimatyczne

   

  Na wybrzeżu Pacyfiku panuje klimat równikowy wilgotny, w zimie suchy. Średnia temperatura wynosi 28°C, a średnia suma opadów na wyżynach waha się między 1500 a 3000 mm. Na wilgotnej nizinie nad Morzem Karaibskim przeciętna temperatura wynosi 25°C. Ilość opadów jest większa na północy. W północnej części wybrzeża latem występują trąby powietrzne.

   

  1.3  Główne bogactwa naturalne

   

  Drewno, złoto, srebro, miedź, ołów, cynk, antymon, ruda żelaza, węgiel kamienny, ryby, energia wodna.

   

  1.4  System walutowy kurs i wymiana

   

  Rząd Hondurasu stosuje kurs pełzający. Rezerwy dewizowe gromadzone są w USD. Waluta: 1 lempira = 100 centavos (1 USD = 23,38 HNL; stan na 25.08.2017 r.)

   

  1.5  Religia

   

  Wyznania: katolicy 97%; protestanci 3%.

   

  1.6  Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty)

   

  Honduras dysponuje 104. lotniskami, w tym czterema międzynarodowymi: w Tegucigalpie, San Pedro Sula, La Ceiba i na wyspie Roatan.

  Sieć drogowa liczy 14 239 km, z czego tylko 3 159 km to drogi asfaltowe. Ze względu na górzyste ukształtowanie terenu, sieć kolejowa Hondurasu liczy tylko 995 km. Znajduje się ona w większości na północnym wybrzeżu, gdzie wykorzystywana jest do transportu lokalnego i turystycznego.

  Najważniejsze porty morskie znajdują się w La Ceiba, Tela, San Lorenzo i Puerto Cortés. Ten ostatni jest obecnie jednym z najważniejszych portów towarowych Ameryki Środkowej i jedynym w tym regionie głębokowodnym portem morskim.

  Wody śródlądowe liczą 465 km; są przeważnie dostępne tylko dla niewielkich jednostek.

   

              1.7  Obowiązek wizowy

   

  Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich przy pobytach nieprzekraczających 90 dni w celach turystycznych, prywatnych lub służbowych. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od chwili przekroczenia granicy. Przy opuszczaniu kraju drogą lotniczą obowiązuje opłata, ale jest ona wliczana w bilet. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych procedur i wymagań wizowych można uzyskać w Ambasadzie RP w Meksyku.

   

  1.8  Święta państwowe

   

  1 stycznia – Nowy Rok; 14 kwietnia – Dzień Ameryk; 1 maja – Święto Pracy; 15 września – Dzień Niepodległości; 3 października – Dzień Żołnierza; 12 października – Dzień Kolumba; 21 grudnia – Dzień Sił Zbrojnych; 25 grudnia – Boże Narodzenie. Święta ruchome: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielki Poniedziałek.

   

  System administracyjny


   

  2. System administracyjny

   

  2.1  Ustrój polityczny

   

  Zgodnie z konstytucją z 1982 r. (modyfikowana m.in. w 1999 r.), Honduras jest republiką, na czele której stoi prezydent, wybierany w wyborach bezpośrednich na 4 lata, bez możliwości reelekcji. Prezydent jest równocześnie głową państwa i szefem rządu.

   

  2.2  Władza ustawodawcza i wykonawcza

   

  Władza wykonawcza należy do prezydenta i powoływanego przezeń rządu. Od stycznia 2014 r. funkcję prezydenta pełni Juan Orlando Hernández z Partii Narodowej Hondurasu (Partido Nacional de Honduras, PNH).

  Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowe Zgromadzenie Narodowe, o 4-letniej kadencji, liczące 128 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych.

   

  2.3  Struktura administracji gospodarczej

   

  Administracja gospodarcza kraju jest podzielona przede wszystkim pomiędzy dwa ministerstwa: Finansów oraz Przemysłu i Handlu. W kompetencjach Ministerstwa Finansów (Secretaria de Finanzas) leżą finanse publiczne i polityka kredytowa. MF zajmuje się też m.in. projektowaniem budżetu państwa, polityką podatkową, obsługą długu publicznego, programowaniem inwestycji publicznych oraz nadzorem celnym. Ministerstwo Przemysłu i Handlu (Secretaria de Industria y Comercio, SIC) zajmuje się rozwojem przemysłu (strefy przemysłowe), promocją inwestycji i eksportu, handlem, turystyką i rozwojem przedsiębiorczości. Rozwój państwa, innowacje i konkurencyjność, współpraca międzynarodowa oraz koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi leżą w gestii Ministerstwa Planowania i Współpracy Zagranicznej (Secretaria de Planificación y Cooperación Externa). Sprawy związane z rolnictwem i rybołówstwem leżą w obszarze kompetencji Ministerstwa Rolnictwa i Hodowli (Secretaria de Agricultura y Ganaderia, SAG).

  Polityka monetarna i kredytowa leżą w kompetencjach Banku Centralnego Hondurasu (Banco Central de Honduras, BCH). Narodowy Bank Rozwoju Rolnictwa (Banco Nacional de Desarrollo Agricola, BANADESA) zajmuje się udzielaniem finansowego wsparcia projektom z zakresu rozwoju rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa. 

  Szczegółowe informacje nt. administracji państwowej Hondurasu można znaleźć na stronie internetowej http://www.presidencia.gob.hn/

   

  2.4  Sądownictwo gospodarcze

   

  Działalność gospodarcza w Hondurasie regulowana jest przez Kodeks Handlowy z 1950 r. Kwestie inwestycyjne reguluje Prawo Inwestycji (Ley de Inversiones) z 1992 r. Link do dokumentu:

  http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20de%20Inversiones%20(actualizada-07).pdf.

  Nie istnieją wyspecjalizowane sądy ds. gospodarczych. Sądownictwo gospodarcze funkcjonuje w ramach sądów okręgowych pierwszej instancji (Juzgados de Letras), sądów apelacyjnych (druga instancja) oraz Wydziału ds. cywilnych Sądu Najwyższego (instancja najwyższa).

   

  Gospodarka


   

  3. Gospodarka

   

  3.1 Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

   

  Od dwóch lat gospodarka Hondurasu należy do najszybciej rozwijających się w Ameryce Środkowej. W 2017 r. PKB Hondurasu wzrósł o 4,8%; w 2018 r. prognozowany wzrost będzie mniejszy, głównie ze względu na perturbacje ekonomiczne w całym regionie spowodowane kryzysem w Nikaragui, ale i tak powinien osiągnąć ok. 3,6%-4%. Dalszemu wzrostowi gospodarczemu powinno również sprzyjać planowane przez rząd uproszczenie systemu podatkowego i wprowadzenie w nieodległej przyszłości jednolitej stawki podatkowej od działalności gospodarczej.

  Dobre wyniki ekonomiczne Hondurasu nie zmieniają faktu, że kraj ten wciąż należy do najbiedniejszych w regionie (60% ludności żyje poniżej progu ubóstwa, w tym 38,4% poniżej progu ubóstwa skrajnego), jednak utrzymanie wysokich wskaźników wzrostu gospodarczego przez dłuższy okres może tę sytuację zmienić, zwłaszcza jeśli władzom Hondurasu uda się jednocześnie dokonać dalszych postępów w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa publicznego (tylko w latach 2012-2017 liczba zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców zmniejszyła się o ponad połowę, z 86 do 42).

  W latach 90. XX w. rozwój przemysłu był ograniczony, a główne filary gospodarki stanowiły uprawa bananów i kawy. W listopadzie 1998 r. huragan Mitch spustoszył kraj, niszcząc infrastrukturę transportową i uprawy rolne oraz powodując migracje 1/3 ludności. Straty oszacowano na 40% PKB, a skutki huraganu były odczuwalne w gospodarce jeszcze przez kilka następnych lat. W 1999 r. PKB spadł o -1,4%, jednak już rok później wzrost gospodarczy wyniósł 6%, głównie dzięki znaczącej pomocy zagranicznej. W latach 2001-2002 tempo wzrostu PKB spadło do 2,5 i 2,6%, co było efektem kataklizmów naturalnych nawiedzających kraj (susze i powodzie) oraz niskich cen kawy na rynkach światowych.

  W 2007 r. udało się uzyskać znaczące umorzenia długów zagranicznych, m.in. ze strony BID. Dzięki wsparciu BID, BCIE i MCA w tym samym roku rozpoczęto 3-letni plan inwestycyjny o wartości 0,5 mld USD, obejmujący m.in. modernizację głównego portu Puerto Cortés, poszerzenie i modernizację głównego lądowego szlaku komunikacyjnego Hondurasu Puerto Cortés – San Pedro Sula – Tegucigalpa oraz połączenie z Pacyfikiem przez Salwador w porcie Cutuco.

  W latach 2011-2014 średni wzrost PKB wyniósł 3,27%. W 2015 r. wzrost PKB Hondurasu wyniósł 3,64%, a w 2016 r. nieznacznie mniej, bo 3,61%. W 2016 roku inflacja spadła z poziomu 6,4% z roku poprzedniego do poziomu 3,7%. Na tempo wzrostu gospodarczego ma wpływ poważne zadłużenie zagraniczne, sięgające 40% PKB, w 2015 roku wyniosło ono 7,65  mld USD.

  Na przestrzeni ostatniej dekady nastąpiła pewna dywersyfikacja produkcji, głównie poprzez rozkwit sektora „maquila” - zakładów przetwórczo-montażowych ukierunkowanych na eksport – spowodowany wprowadzeniem przez rząd systemu zachęt dla inwestorów zagranicznych (specjalne strefy ekonomiczne). Produkcja opiera się na nisko zaawansowanym technologicznie przetwórstwie rolnym i przemyśle odzieżowym. Odczuwalny jest brak wykwalifikowanej siły roboczej. Rząd wspiera rozwój eksportu towarów nietradycyjnych (krewetki, melony) oraz turystyki. Duże oczekiwania wiązane są z inwestycjami w bazę turystyczną, szczególnie w rejonie Wysp Zatokowych i pasie wybrzeża karaibskiego.

  Gospodarka Hondurasu jest wysoce uzależniona od regularnego dopływu przekazów walutowych z zagranicy, stanowiących ok. 18% PKB. W od stycznia do sierpnia 2018 r. wartość przekazów wyniosła 3.214 mld USD (wzrost o 9,2% w stosunku do tego samego okresu w 2017 r.).

  Honduras należy do państw o najbardziej nierównym podziale dochodu narodowego na świecie; ponad 60% ludności żyje poniżej linii ubóstwa. W 1999 r. Honduras wystąpił o wsparcie z programu Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) zarządzanego przez MFW. Warunkiem otrzymania pomocy było przyjęcie przez rząd ścisłych reguł polityki fiskalnej i monetarnej oraz przedstawienie długofalowego planu walki z biedą.

  Podstawą eksportu Hondurasu wciąż pozostają kawa i banany, które stanowią 35% jego całkowitej wartości. Kolejne miejsca zajmują: produkty rybołówstwa, złoto, olej palmowy, owoce morza, odzież, tytoń i drewno. Eksport w 2017 r. wyniósł 8,173 mld USD. Najważniejszymi partnerami Hondurasu to: USA (34,5%), Niemcy (8,9%), Belgia (7,7%), Salwador (7,3%), Holandia (7,2%), Gwatemala (5,2%) i Nikaragua (4,8%).

  Import w 2017 r. wyniósł 10,87 mld USD. Do głównych towarów importowanych należą: maszyny i urządzenia, paliwa, farmaceutyki, dobra przemysłowe, surowce, żywność przetworzona i samochody. Najważniejszymi partnerami Hondurasu to: USA (40,3%), Gwatemala (10,5%), Chiny (8,5%), Meksyk (6,2%), Salwador (5,7%), Panama (4,4%) i Kostaryka (4,2%).

  W pierwszej połowie 2018 r. do Hondurasu napłynęło 619,9 mln USD bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co oznacza 5,7% wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (586,2 mln USD). Najważniejszymi sektorami gospodarki Hondurasu, w których lokowali swoje środki zagraniczni inwestorzy, były: podwykonawstwo (35,9%), usługi (23,9%), transport, magazynowanie i telekomunikacja (łącznie 15,7%), przemysł (11,3%) oraz handel, gastronomia i hotelarstwo (9,8%). Inwestowany kapitał pochodził głównie z Ameryki Północnej (232,9 mln USD), innych krajów Ameryki Łacińskiej (200,9 mln USD) i UE (125,9 mln USD). Według władz Hondurasu, do końca 2018 r. wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym kraju powinna osiągnąć kwotę ok. 1,226 mld USD.

  W 2004 r. Honduras przystąpił do strefy wolnego handlu CAFTA-DR Ameryki Środkowej z USA i Dominikaną (traktat wszedł w życie w 2006 r.). Układ zniósł stawki celne na wiele produktów, zliberalizował rynek usług oraz stworzył przejrzyste reguły dot. inwestycji zagranicznych, ochrony własności intelektualnej, procedur celnych, handlu elektronicznego, przepisów fitosanitarnych i mechanizmów rozwiązywania sporów. CAFTA-DR ma kluczowe znaczenie dla gospodarki, jako że 2/3 wymiany handlowej odbywa się z państwami-stronami układu. Ponadto, Honduras jest stroną umów o wolnym handlu z Meksykiem i Tajwanem, negocjowane są umowy z Chile, Kanadą i CARICOM. Jest również stroną Umowy Stowarzyszeniowej UE-AŚ.

  Według raportu honduraskiego Banku Centralnego, w ostatnich sześciu latach Honduras odwrócił proporcje między energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych. W 2012 r. ze źródeł odnawialnych pochodziło 30% produkowanej w tym kraju energii, dziś jest to już 70%. Jednocześnie aż 11% wytwarzanej w Hondurasie energii pochodzi z ogniw fotowoltaicznych, co stawia ten kraj na trzecim miejscu w Ameryce Łacińskiej – po Chile i Meksyku – pod względem wykorzystania energii słonecznej.

   

  3.2  Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych

   

   

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  PKB wartość globalna w mld USD

  18,53

  18,5

  19,76

  20,84

  21,52

  22,98

  PKB wartość na 1 mieszkańca w USD

  2 178

  2 136

  2 242

  2 326

  2 361

  5 600

  Tempo wzrostu PKB w %

  4,13

  2,79

  3,06

  3,64

  3,61

  4,8

  Relacja deficytu finansów publicznych do PKB w %

  3,9

  6,2

  4,4

  b.d.

  b.d.

  b.d.

  Relacja całkowitego długu publicznego do PKB  w %

  29,3

  39,7

  40,6

  40,4

  41,2

  43,9

  Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

  3,6

  1,4

  6,8

  6,4

  3,7

  3,9

  Stopa bezrobocia w %

  b.d.

  3,91

  b.d.

  7,38

  6,3

  5,9

  Wartość obrotów handlu zagranicznego w mld USD

  22,51

  21,52

  22,32

  22,74

  21,68

  19,04

  Saldo obrotów handlu zagranicznego w mld USD

  -3,53

  -3,78

  -3,52

  -3,56

  -3,3

  -2,7

  Wartość eksportu w mld USD

  9,43

  8,87

  9,4

  9,59

  9,19

  8,17

  Wartość importu w mld USD

  13,02

  12,65

  12,92

  13,15

  12,49

  10,87

  Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich (inward) w mld USD

  9,02

  10,08

  11,50

  12,70

  13,70

  b.d.

  Dane: Grupo de Banco Mundial , UNCTAD, MFW, CEPAL, CIA World Factbook

   

  3.3  Główne sektory gospodarki

   

  Udział poszczególnych sektorów gospodarki w tworzeniu PKB przedstawia się następująco (2017 r.): 57,8% usługi, 28,4% przemysł, 13,8% rolnictwo. W sektorze przemysłowym zatrudnionych jest 21% ludności aktywnej zawodowo. Podstawą przemysłu jest sektor „maquila”. Fabryki są zlokalizowane głównie na północy kraju; produkcja opiera się na szyciu odzieży (50%), wytwarzaniu podzespołów elektrycznych dla przemysłu samochodowego oraz przetwórstwie owocowo-warzywnym.

  Generalnie produkcję przemysłową można podzielić na trzy działy:

  1. produkcję tradycyjną na potrzeby rynku wewnętrznego (odzież, żywność przetworzona, napoje);
  2. przetwórstwo owocowo-warzywne nastawione przede wszystkim proeksportowo;
  3. sektor montażowo-przetwórczy („maquila”).

    

   Usługi dają zatrudnienie 40% populacji aktywnej zawodowo. Sektorem notującym najszybszy wzrost jest turystyka, której rozwój jest wspierany przez rząd za pomocą licznych zachęt fiskalnych i ułatwień administracyjnych. Szybszy rozwój turystyki ogranicza słabo rozwinięta infrastruktura, wysoka przestępczość i często nawiedzające kraj kataklizmy.

  Honduras posiada duży i jak dotychczas w niewielkim stopniu wykorzystywany potencjał rolniczy, przede wszystkim z powodu braku nowoczesnych technologii produkcji rolnej. Innym problemem dotykającym honduraskie rolnictwo są częste klęski naturalne. Sektor rolniczy zatrudnia 39% siły roboczej Hondurasu. Rolnictwo zdominowane jest przez uprawy kawy i bananów, przeznaczonych głównie na rynek St. Zjednoczonych i europejski.

  Uprawa bananów opanowana jest przez kapitał amerykański (firmy Chiquita i Dole), natomiast uprawą kawy zajmuje się ponad 100 tys. drobnych producentów skupionych
  w Honduraskim Instytucie Kawy (IHCAFE), którego zadaniem jest jej sprzedaż. Ważne miejsce w eksporcie Hondurasu odgrywa także tytoń. W ostatnich latach rząd rozpoczął wspieranie nietradycyjnej produkcji rolnej i rybołówstwa (skorupiaki, melony, ananasy, arbuzy, mrożonki). Skorupiaki (krewetki, langusty) zajmują obecnie trzecie miejsce w strukturze eksportu Hondurasu.

  W 2006 r. rząd Hondurasu uruchomił plan mający na celu zwiększenie produkcji biodiesla. Założeniem planu było zwiększenie obszarów uprawy olejowców z 84 tys. do 200 tys. Honduras posiada doświadczenie w produkcji oleju palmowego; w przeciągu ostatniej dekady jego produkcja wzrosła o ponad połowę; zatrudnienie w tym sektorze znajduje 120 tys. osób.

   

  3.4 Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

   

              Honduras jest stroną Strefy Wolnego Handlu CAFTA-DR między państwami AŚ, USA i Dominikaną oraz traktatów o wolnym handlu z Meksykiem i Tajwanem.

              Honduras jest członkiem następujących porozumień i organizacji o charakterze gospodarczym: BCIE, CACM, CEPAL, FAO, G-77, IADB, IBRD, IDA, IFAD, IFC, ILO, IMF, LAES, ALADI (obserwator), MIGA, OAS, UNCTAD, UNIDO, UNWTO, WB, WCO, WIPO, WTO.

   

              3.5  Relacje gospodarcze z UE

  Jako członek Systemu Integracji Środkowoamerykańskiej (SICA), Honduras utrzymuje wielopłaszczyznowe stosunki z UE (dialog polityczny, współpraca gospodarcza).

  W maju 2010 r. w ramach odbywającego się w Madrycie szczytu UE-AŚ, Honduras, wraz z pozostałymi krajami regionu, podpisał tekst Umowy Stowarzyszeniowej z UE. Porozumienie obejmuje aspekty polityczne i gospodarcze oraz współpracę na rzecz rozwoju. W wymiarze gospodarczym układ ustanawia obszar wolnego handlu w zakresie produktów przemysłowych i obniżenie taryf celnych dla niektórych towarów rolnych (banany, mięso, ryż). Umowa została zaaprobowana przez Parlament Europejski w grudniu 2012 r., oczekuje na ratyfikację przez wszystkie państwa UE (państwa Ameryki Środkowej, w tym Honduras, już ratyfikowały Umowę). Część IV porozumienia, obejmująca handel jest tymczasowo stosowana od 1 sierpnia 2013 r. z Nikaraguą, Hondurasem i Panamą, od 1 października 2013 r. z Salwadorem i Kostaryką i od 1 grudnia 2013 r. z Gwatemalą.

  Do czasu pełnego wejścia w życie Umowy Stowarzyszeniowej UE-AŚ, kształt stosunkom Hondurasu z UE nadaje Umowa ramowa o współpracy gospodarczej między UE i Ameryką Środkową z 1993 r.

  UE jest głównym ofiarodawcą pomocy rozwojowej w Hondurasie, który jest beneficjentem pomocy unijnej w ramach programów Al-Invest, EURO-SOLAR, URB-AL, Eurosocial, PRESANCA, PROEMHO, Food Facility, LAIF. W latach 2007-2013 Honduras otrzymał 223 mln euro na cele związane ze spójnością społeczną, gospodarką leśną i bezpieczeństwem publicznym.

  Od 2003 r. obroty handlowe UE z Hondurasem notują lekki, ale systematyczny wzrost (załamanie nastąpiło w 2013 r); obecnie Unia jest drugim po USA partnerem handlowym Hondurasu, z udziałem 12% w ogólnej wymianie handlowej tego kraju. Eksport unijny w 2017 r. wyniósł 941 mln USD.

  UE importuje głównie owoce, warzywa, produkty roślinne (67,7%), oleje roślinne
  i zwierzęce (11,7%), tkaniny i ubrania 6% i żywe zwierzęta 5%. Eksportuje natomiast maszyny i pojazdy (40,3%), wyroby przemysłu chemicznego (14%), metale (8%) artykuły spożywcze (6%).

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4. Dwustronna współpraca gospodarcza

   

              4.1  Gospodarcze umowy dwustronne

   

  Do czasu pełnego wejścia w życie Umowy Stowarzyszeniowej UE-AŚ, kształt stosunkom gospodarczym Hondurasu z Polską nadaje Umowa ramowa o współpracy gospodarczej między UE i Ameryką Środkową z 1993 r.

   

  4.2  Handel zagraniczny

   

  Duże fluktuacje odnotowane w ostatnich latach w wymianie handlowej pomiędzy Polską i Hondurasem wskazują, że opiera się ona na okazjonalnych transakcjach przeprowadzanych na międzynarodowym rynku towarowym w zależności od aktualnych cen. Często towary trafiają do Hondurasu i Polski poprzez międzynarodowych pośredników, a bezpośrednie kontakty handlowe miejscowych i polskich przedsiębiorców odnotowywane są sporadycznie.

  Od kilku lat utrzymuje się znacząca przewaga polskiego importu nad eksportem (ujemne dla Polski saldo). W 2016 r. wzajemne obroty handlowe wyniosły 6,5 mln USD, w tym polski eksport 114 tys. USD. W 2012 r. obroty wzrosły o 44,5% w stosunku r./r., osiągając 14,6 mln USD, w tym polski eksport 4,6 mln USD, zaś import 10 mln USD. W 2013 r. obroty handlowe wyniosły 12,8 mln USD - polski eksport 2,9 mln USD. W 2014 r. wzajemne obroty handlowe wyniosły 10,6 mln (w tym polski eksport 2,1 mln USD, import 8,5 mln USD), natomiast w 2015 r. spadły o blisko 30% do poziomu 7,6 mln USD, w tym polski eksport wyniósł zaledwie 1,6 mln USD. W 2016 r. zaobserwowano pewne ożywienie wymiany handlowej – wartość eksportu podwoiła się osiągając 3,1 mld USD. Również wartość importu wzrosła do 8,4 mln USD, zamykając obroty handlowe na poziomie 11,5 mld USD. Pierwsze dwa kwartały roku 2017 ukazują, że wzrostowa tendencja wzajemnych relacji handlowych utrzymuje się osiągając 8,6 mln już pod koniec czerwca.

  Polska eksportuje do Hondurasu m.in. techniczny węglan amonu, substancje organiczne powierzchniowo czynne, folię aluminiową; importuje kawę, owoce (banany, melony), t-shirty i cygara.

   

  Obroty handlowe między Polską i Hondurasem (w mln USD)

   

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  Obroty

  10,2

  14,6

  12,8

  10,6

  7,6

  11,5

  6,5

  Eksport

  1,5

  4,6

  2,9

  2,1

  1,7

  3,1

  0,11

  Import

  8,6

  10,0

  9,9

  8,5

  5,9

  8,4

  6,3

  Saldo

  -7,1

  -5,4

  -7,1

  -6,4

  -4,3

  -5,3

  -6,1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Na podst. danych MG RP

   

  4.3  Inwestycje wzajemne

   

  Dane Narodowego Banku Polskiego nie odnotowują, by firmy zarejestrowane w Hondurasie dokonywały bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Również w danych NBP brak jest informacji, by polskie firmy inwestowały w Hondurasie.

   

  4.4  Współpraca regionalna

   

  Z uwagi na znaczne oddalenie geograficzne Polski i Hondurasu współpraca o charakterze regionalnym nie istnieje.

   

  4.5  Współpraca samorządów gospodarczych

   

  Brak odnotowanej współpracy samorządów. Jednakże w październiku 2015 r. – z inicjatywy prezesa KIG-u Andrzeja Arendarskiego, który jest również konsulem honorowym Hondurasu w Polsce - miało miejsce spotkanie polskich przedsiębiorców z prezydentem Hondurasu Juanem Orlando Hernandezem i członkami jego delegacji biznesowej, przy okazji oficjalnej wizyty prezydenta Hernandeza w Niemczech. Planowana jest misja handlowa KIG do Hondurasu i Panamy.

   

  Dostęp do rynku


   

  5. Dostęp do rynku

   

              5.1  Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

   

  Na przestrzeni ostatniej dekady, Honduras poczynił znaczne postępy pod względem liberalizacji gospodarki, znosząc wiele ograniczeń w sektorze przemysłowym, na rynku finansowym oraz wprowadzając zabezpieczenia prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej. Jako członek Jednolitego Rynku Ameryki Środkowej (CACM), Honduras stosuje wspólną dla krajów regionu taryfę celną, która określa wysokość opłat celnych dla państw trzecich (0% na dobra kapitałowe i przemysłowe, 15% na dobra konsumpcyjne). Generalnie, stosowane opłaty celne oscylują między 20 (maksimum) i 5% (minimum). W celu ochrony rynku lokalnego, produkty takie jak ryż, cukier, papierosy objęte są stawkami w wysokości 40-60%.

  Polskie firmy nie informowały placówki o barierach w handlu z Hondurasem. Przeszkody, na które natrafiają europejscy eksporterzy to m.in.:

  1. Występujące przypadki korupcji wśród urzędników państwowych, opieszałości w postępowaniu celnym oraz niewłaściwego klasyfikowania towarów. Według wskaźnika percepcji korupcji Transparency International, Honduras jest krajem o najwyższym w AŚ poziomie korupcji (134 m. na 178 krajów). Najbardziej narażonymi sektorami są telekomunikacja i energetyka; do nadużyć dochodzi także przy nabywaniu aktów własności ziemi oraz w zamówieniach publicznych. System rozstrzygania sporów jest mało przejrzysty.
  2. Brak jednoznacznych przepisów fitosanitarnych dotyczących importu produktów mlecznych i wieprzowiny. Służby sanitarne często arbitralnie traktują certyfikaty fitosanitarne z krajów pochodzenia towarów. Ponadto, wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego muszą przejść kwarantannę, a ich próbki zostać przesłane do kontroli, co najmniej 15 dni wcześniej.
  3. Wymóg rejestracji produktów agrochemicznych, farmaceutycznych, żywnościowych i pasz przed ich sprzedażą na rynku krajowym.
  4. Towary produkowane przez Honduras tj. ryż czy kukurydza podlegają okresowym zakazom importu, aby chronić produkcję krajową.

   Ustawodawstwo krajowe zezwala na inwestycje zagraniczne w większości sektorów gospodarki oraz zapewnia traktowanie narodowe inwestorom z innych państw. Tym niemniej, istnieją ograniczenia inwestycyjne dot. działalności przemysłowej i handlowej na małą skalę.

   W rankingu gospodarek przyjaznych biznesowi „Doing Business 2016” opublikowanym przez BŚ, Honduras zajął 110. miejsce (na 189 państw sklasyfikowanych).

    

   5.2  Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP

    

   Obcokrajowiec chcący podjąć pracę jest zobowiązany posiadać prawo stałego pobytu oraz uzyskać pozwolenie na pracę z honduraskiego Min. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Według Prawa Pracy Hondurasu, personel firm zarejestrowanych na terytorium kraju musi przynajmniej w 90% składać się z obywateli honduraskich. Ponadto, przepisy pozwalają zatrudniać zagranicznych pracowników naukowych jedynie w przypadku braku odpowiedniej kandydatury złożonej przez obywatela Hondurasu.

    

   5.3  Nabywanie i wynajem nieruchomości

    

   Generalnie, Honduras zezwala na nabywanie ziemi i nieruchomości przez obcokrajowców. Jednakże, według prawa Hondurasu, obcokrajowcy mogą nabywać ziemię o wielkości ¾ akra na osobę oraz nie mogą posiadać ziemi w 40-km strefie przygranicznej i przybrzeżnej. Tereny przekraczające ww. powierzchnie mogą zostać zakupione przez obcokrajowca, jeżeli utworzy on spółkę z obywatelem Hondurasu. Przy zawieraniu transakcji rekomendowane jest skorzystanie z pomocy kancelarii prawniczej i agenta nieruchomości. Koszty związane z nabywaniem nieruchomości wynoszą ok. 7-10% wartości transakcji.

    

   5.4  System zamówień publicznych

    

   Honduras nie jest sygnatariuszem Wielostronnego Porozumienia w Sprawie Zamówień Publicznych-GPA WTO. Przyznawanie kontraktów publicznych reguluje ustawa Ley de Contratación del Estado (Decreto No. 74-2001) z 2001 r. Ustawa nakłada obowiązek przeprowadzenia przetargu dla zamówień powyżej 1 mln lempir. Przetarg nie jest wymagany dla zamówień poniżej 500 tys. lempir. Warunki, które musi spełnić oferent zagraniczny, aby móc wziąć udział w przetargu to: pozostawać w zgodzie z przepisami Kodeksu Handlowego dot. działalności gospodarczej w Hondurasie oraz uzyskać wpis do rejestru oferentów prowadzonego przez lokalne Min. Finansów. Ustawa wprowadziła równe traktowanie oferentów krajowych i zagranicznych, w praktyce jednak preferowani są oferenci krajowi oraz z państw-sygnatariuszy układu CAFTA-DR.

    

   5.5  Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

    

   Honduras zaadaptował do swojego prawodawstwa zapisy WTO dotyczące ochrony własności intelektualnej (TRIPs); jest także członkiem WIPO. Urzędem zajmującym się udzielaniem ochrony prawnej na przedmioty własności intelektualnej jest DG Własności Intelektualnej (DIGEPIH) w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Tym niemniej, sprzedaż nielegalnie skopiowanych multimediów oraz nielegalne rozprzestrzenianie amerykańskich programów telewizyjnych przez lokalne stacje jest dość powszechną praktyką.

    

   5.6  Informacja o aktach prawnych

    

   Tekst ustawy o inwestycjach (w jęz. angielskim) dostępny jest na stronie www.mondaq.com/article.asp?articleid=11558.

    

    

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6. Przydatne kontakty i linki

   

  6.1  Administracja gospodarcza

   

  Strona rządu Hondurasu

  www.presidencia.gob.hn

   

  Ministerstwo Finansów / Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
  Avenida Cervantes, Barrio El Jazmin, Edificio SEFIN, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
  Tel.: (504) 222-0111, (504) 222-1211 Fax: (504) 238-2309
  E-mail: sgeneral@sefin.gob.hn
  http://www.sefin.gob.hn/

   

  Ministerstwo Rolnictwa i Hodowli / Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería
  Blvd. Miraflores, Avenida La FAO, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
  Tel.: (504) 232-4105; (504) 235-8982 Fax: (504) 231-0051
  E-mail:infoagro@sag.gob.hn

  http://www.sag.gob.hn/

   

  Kancelaria Prezydenta / Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial
  Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
  Tel.: (504) 232-1527; (504) 239-4058 Fax: (504) 232-1666
  http://www.sdp.gob.hn/

   

  Bank Centralny Hondurasu / Banco Central de Honduras
  Edificio Anexo, 5 y 6 Avenida entre 11 y 12 Calle Comayaguela, M.D.C.
  Tel.: 237-7979 Fax 238-8573

  http://www.bch.hn/

   

  Narodowy Urząd Statystyczny / Instituto Nacional de Estadística

  Lomas del Guijarro, edificio Plaza Guijarro, 5to. piso, Tegucigalpa, M.D.C.

  www.ine.gob.hn

   

  6.2  Samorządy gospodarcze

   

  Krajowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców / Asociación Nacional de Industriales

  http://www.andi.hn/

  Honduraska Rada Przedsiębiorstw Prywatnych /Consejo Hondureño de la Empresa Privada

  http://www.cohep.com

  Honduraskie Stowarzyszenie Przemysłu Maquiladora / Asociacion Hondureña De Maquiladores

  http://www.ahm-honduras.com/
  Izba Handlowo-Przemysłowa w Tegucigalpie / Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

  http://www.ccit.hn/

   

  Izba Handlowo-Przemysłowa w San Pedro Sula / Cámara de Comercio e Industria de Cortes

  http://www.ccichonduras.org/

   

  6.3  Oficjalna prasa ekonomiczna


  HonduDiario http://www.hondudiariohn.com/
  El Heraldo de Honduras http://www.elheraldo.hn
  La Prensa de Honduras http://www.laprensahn.com/
  Proceso Digital http://www.proceso.hn/
  Tiempo de Honduras http://www.tiempo.hn/

   

  6.4  Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

   

  www.hondurasinfo.hn

  www.hondurassiexporta.hn

  12 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 25 października 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: