close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SAINT LUCIA

 • Saint Lucia

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1.      Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Saint Lucia jest wyspą na Morzu Karaibskim należącą do Archipelagu Wysp Zawietrznych o powierzchni 616 km⊃2;. Saint Lucię zamieszkuje 162 tysiące mieszkańców (2013). Ponad 90% ludności stanowią Murzyni i Mulaci. Kraj dzieli się na 11 dystryktów: Anse-la-Raye, Castries, Choiseul, Dauphin, Dennery, Gros-Islet, Laborie, Micoud, Praslin, Soufriere, Vieux-Fort. Stolica – Castries, około 15 tys. mieszkańców. Językiem urzędowym jest angielski.

   

  1.2.      Warunki klimatyczne.

   

  Klimat tropikalny. Pora sucha trwa od stycznia do kwietnia, pora deszczowa – od maja do sierpnia. Średnia temperatura to 28°C.  Latem i jesienią występują cyklony.

   

  1.3.      Główne bogactwa naturalne.

   

  • lasy
  • zasoby geotermalne.

  1.4.      System walutowy, kurs.

   

  Oficjalną walutą Saint Lucii jest dolar wschodniokaraibski (XCD). 1 USD = 2,7 XCD.

   

  1.5.      Religia.

   

  Na Saint Lucii przeważają katolicy – 67,5%. Znaczącą grupę stanowią protestanci – 18%.

   

  1.6.      Infrastruktura transportowa.

   

  St. Lucia posiada dwa porty lotnicze i 1210 km dróg.

   

  1.7.      Obowiązek wizowy.

   

  Przy wjeździe do Saint Lucia obywateli polskich nie obowiązują wizy (pobyt do 180 dni). Paszport musi być ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Obowiązuje okazanie biletu powrotnego lub na dalszą podróż. Podobny wymóg stawiany jest w przypadku pobytu tranzytowego. Nie wymaga się określonej kwoty pieniędzy na deklarowany czas pobytu; koszt dziennego utrzymania turysty wynosi minimum 50 USD. Przy wyjeździe obowiązuje opłata lotniskowa w wysokości ok. 20 USD.

   

  1.8.      Wykaz świąt państwowych.

   

  Nowy Rok, 2 stycznia, 22 lutego – Dzień Niepodległości, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja – Święto Pracy, Zielone Świątki, Boże Ciało, 1 sierpnia – Dzień Emancypacji (Święto Zniesienia Niewolnictwa), 13 grudnia – Dzień Narodowy, 25-26 –      Boże Narodzenie.

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

  Demokracja parlamentarna w ramach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (Commonwealth). Głową państwa jest królowa Elżbieta II, którą reprezentuje mianowany przez nią gubernator generalny. Gubernator powołuje na premiera rządu przywódcę większości parlamentarnej, a na wniosek premiera – pozostałych członków rządu.

   

  2.2. Władza ustawodawcza.

   

  Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu, składającego się z Senatu – 11 senatorów mianowanych oraz Izby Zgromadzenia – 17 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję.

   

  2.3. Władza wykonawcza.

   

  Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez gubernatora generalnego.

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej.

   

  Resorty odpowiedzialne za sprawy gospodarcze:

  - Ministerstwo Finansów, Spraw Gospodarczych, Planowania i Opieki Społecznej,  

  - Ministerstwo Handlu, Rozwoju Biznesu i Inwestycji,

  - Ministerstwo Infrastruktury, Usług Portowych i Transportu,

  - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Handlu Międzynarodowego i Aeronautyki Cywilnej,

  - Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Lasów,

  - Ministerstwo Turystki, Dziedzictwa Narodowego i Sztuki,

  - Ministerstwo Administracji Publicznej, Zrównoważonego Rozwoju, Energii, Nauki i Technologii.

   

  Rolę banku centralnego Saint Lucii pełni Bank Centralny Wschodnich Karaibów, utworzony w 1983 r., który zarządza polityką pieniężną ośmiu gospodarek Karaibów – Anguilli, Antigui i Barbudy, Dominiki, Granady, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Santa Lucii oraz Saint Vincent i Grenadyn. Organami Banku są Rada Polityki Pieniężnej i Rada Zarządzająca. Rada Polityki Pieniężnej jest najwyższym organem decyzyjnym. W skład Rady wchodzą: Gubernator, Wicegubernator oraz ośmiu członków w randze ministra, wyznaczonych przez rządy.

   

  2.5. Sądownictwo gospodarcze.

   

  System prawny Saint Lucii jest ufundowany na Common Law i Kodeksie Napoleona. Nie istnieją wyspecjalizowane sądy gospodarcze. Sądownictwo gospodarcze jest wykonywane przez sądy cywilne. Organami apelacyjnymi są, kolejno: Sąd Apelacyjny, Sąd Najwyższy Wschodnich Karaibów oraz Komitet Sądowniczy Tajnej Rady Wielkiej Brytanii.  

   

  Kwestię rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów w relacjach UE – CARIFORUM określa Decyzja nr 2/2010 Wspólnej Rady CAROFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o Partnerstwie Gospodarczym między Państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. (2010/563/UE).

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   

  Głównym źródłem przychodów Saint Lucii są usługi – przede wszystkim turystyka – generujące 80% PKB. Każdego roku wyspę odwiedza ponad milion turystów. Udział produkcji przemysłowej w PKB wynosi 16%, zaś rolnictwa – 3%. Rolnictwo wyspy oparte jest na uprawie bananów, oleju kokosowego, awokado, kakao i mango, rybołówstwie oraz hodowli zwierząt.

   

  W latach 2008-2012 Saint Lucia rozwijała się w tempie poniżej 1%, na co wpłynęły przede wszystkim: spadek turystyki w wyniku globalnego kryzysu gospodarczego, katastrofy naturalne, w tym huragan „Tomas” w roku 2010, który zniszczył uprawy bananów. Wzrosły inflacja i bezrobocie. W 2012 r. Saint Lucia wprowadziła 15-procentowy podatek VAT, jako ostatnie państwo Wschodnich Karaibów. W 2013 r. relacja długu publicznego do PKB osiągnęła pułap 73,6%, średnia inflacja wyniosła 1,5% a bezrobocie osiągnęło poziom 21,4%.

   

  Według Urzędu Statystycznego Saint Lucii w 2013 roku wartość dodana brutto w gospodarce narodowej obniżyła się o 2,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Główne przyczyny to spadek produkcji sektora budowlanego, którego udział w PKB obniżył się z 9,6% w 2012 do 8,8% w 2013. Spowolnienie działalności budowlanej spowodowane było zmniejszoną liczbą inwestycji bezpośrednich w branży hotelarskiej, zarówno zagranicznych jak i krajowych. Przyczynił się do tego również spadek popytu na budownictwo przemysłowe. Pomimo rządowego pakietu wspomagającego, dzięki któremu obniżone zostały ceny detaliczne niektórych materiałów budowlanych, wzrost liczby budów w sektorze prywatnym był mniejszy niż przewidywano.

   

  Z drugiej strony, sektor turystyczny zanotował widoczny wzrost działalności. Liczba odwiedzających wyspę w roku 2013 wzrosła o 3,2% w porównaniu z rokiem poprzednim, obejmuje to wzrost również w ruchu statków wycieczkowych. Ponadto wydatki turystów na Saint Lucii zwiększyły się w tym czasie o 10,1%, co związane jest z poprawą sytuacji na rynku Stanów Zjednoczonych.

   

  Pomimo lekkiego wzrostu produkcji bananów i innych upraw, w roku 2013 udział sektora rolniczego w PKB utrzymał się na poziomie 3%, co było spowodowane zmniejszoną działalnością w rybołówstwie i hodowli zwierząt. Zatrudnienie w sektorze spadło o 5,5%, co równa się utracie około 425 miejsc pracy.

   

  Sektor finansowy pozostaje słaby ze względu na wzrastającą liczbę kredytów w sytuacji nieregularnej i związanymi z nimi prowizjami. Płynność finansowa banków komercyjnych poprawiła się wraz ze spadkiem wskaźnika kredytów do depozytów do poziomu 117,9%. W 2013 r. banki komercyjne zanotowały spadek udzielanych kredytów o 0,5% pomimo wzrostu o 3,1% kredytów na budowę oraz remont domów. Zobowiązania banków z tytułu depozytów spadły o 0,4%, co odzwierciedla malejącą liczbę depozytów czasowych.

   

  W roku podatkowym 2013/14 sytuacja finansów publicznych poprawiła się, całkowity deficyt obniżył się do poziomu 5,8% PKB w porównaniu do 9,2% w roku poprzednim. Całkowite wydatki spadły o 6,9% z powodu mniejszych nakładów inwestycyjnych oraz spowolnionego wzrostu wydatków bieżących. W tym samym czasie deficyt budżetowy był częściowo spłacany dzięki pokaźnym wypłatom depozytów rządowych w bankach komercyjnych, co w konsekwencji spowodowało spowolnienie wzrostu długu publicznego do 4,9%, czyli 73,6% PKB na koniec roku 2013.

   

  W 2013 r. handel zagraniczny Saint Lucii osiągnął sumę 736,32 mln USD, w tym eksport wyniósł 174,4 mln USD, import – 561,92 mln USD. Odzwierciedlając spadek popytu oraz pogarszającą się sytuację gospodarczą eksport towarów spadł o 3,8% a ich import o 7,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek eksportu spowodowany był obniżką cen takich produktów jak piwo, inne napoje alkoholowe, wyroby kartonowe oraz  elektryczne. To z kolei wywołane zostało wzrostem konkurencyjności innych producentów w regionie oraz zwiększonymi kosztami transportu. W 2013 roku zanotowano spadek importu dóbr kapitałowych o 23,8%, związany z obniżeniem zakupu maszyn i sprzętu transportowego. Import towarów konsumpcyjnych obniżył się o 6%, czego przyczyną były zmniejszone wydatki mieszkańców na meble, ubrania i obuwie, napoje i wyroby tytoniowe oraz mięso i produkty mleczne. W 2013 roku wzrosła jedynie wartość importu towarów pośrednich takich paliwo, choć w dużej mierze nie było to wyznacznikiem wzrostu konsumpcji, ale wzrostu cen ropy na rynku światowym, zwiększył się również import leków i innych wyrobów chemicznych.

   

  W 2012 roku do głównych partnerów w eksporcie należały: USA (34%) , Trynidad i Tobago (23,2%), UE (17%), Barbados (8,5%) oraz Saint Vincent i Grenadyny (3%)⊃1;.

   

  Główni partnerzy importowi to USA (42,6%), Trynidad i Tobago (23,8%), UE (8,4%), Japonia (4,3) oraz Barbados (3,5%)⊃1;.

   

  Saint Lucia eksportuje banany, kakao, awokado, olej kokosowy, paliwa kopalne i minerały oraz tekstylia; importuje żywność, produkty przetworzone, maszyny i urządzenia, paliwa i produkty chemiczne ⊃1;.

   

  ⊃1; Źródło WTO, dane za rok 2012.

   

  3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych.

   

   

  Główne wskaźniki makroekonomiczne

  2011

  2012

  2013

  PKB wartość globalna w cenach rynkowych (mln USD)

  1 284,82

  1 300,65

  1 336,04

  PKB wartość globalna w cenach stałych z roku 2006 (mln USD)

  949,17

  937,25

  916,05

  PKB wartość na 1 mieszkańca w cenach rynkowych (USD)⊃2;

  7 177

  7 185

  7 340

  Tempo wzrostu PKB w % (ceny rynkowe)

  3,3

  1,2

  2,7

  Tempo wzrostu PKB w % (ceny stałe 2006)

  1,33

  -1,26

  -2,26

  Relacja deficytu na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w %

  -18,89

  -16,59

  -10,87

  Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w %

  65,5

  72,1

  73,6

  Średnia stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

  2,8

  4,2

  1,5

  Stopa bezrobocia w %

  21,2

  21,4

  23,3

  Wartość handlu zagranicznego (mln USD)⊃1;

  856,95

  826,03

  736,32

  Wartość eksportu FOB (mln USD)⊃1;

  160,09

  182,43

  174,40

  Wartość importu FOB (mln USD)⊃1;

  696,86

  643,6

  561,92

  Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (mln USD)

  80,85

  75,77

  73,22

  Źródła: Ministerstwo Finansów, ⊃1;Eastern Caribbean Central Bank,⊃2;Obliczenia własne

   

  3.3. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Saint Lucia jest członkiem organizacji regionalnych: OPA (Organizacja Państw Amerykańskich), Organizacja Państw Wschodniokaraibskich (OECS), CARICOM, CARIFORUM, ALBA, Petrocaribe. Należy do wyspecjalizowanych agend ONZ, jak UNCTAD, UNESCO i FAO.

   

   

  3.4. Relacje gospodarcze z UE.

   

  Podstawą relacji gospodarczych między UE a Saint Lucią jest Umowa o Partnerstwie Gospodarczym UE – CARIFORUM (EPA), ratyfikowana przez St. Lucię w 2012 r. Zgodnie z EPA, wszystkie produkty państw CARIFORUM, z wyjątkiem cukru i ryżu, są zwolnione z opłat celnych w eksporcie do państw UE. Zniesienie taryf celnych dla produktów importowanych z UE odbywa się w kilku etapach. W 2013 r. ten proces obejmie 56% towarów, natomiast do 2033 r. 86,9% produktów unijnych zostanie zwolnionych z opłat celnych. Pozostałe 13,1% towarów, wrażliwych dla gospodarek CARIFORUM (75% produktów rolnych, ryb i owoców morza) będzie nadal objętych taryfami celnymi.

   

  Dla Saint Lucii Unia Europejska jest ważnym partnerem handlowym. Na rynkach europejskich Saint Lucia lokuje blisko 20% swojego eksportu. W 2012 r. wymiana handlowa między UE a Saint Lucią wyniosła 62 mln euro, w tym eksport – 44 mln euro, import – 18 mln euro. 

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne

   

  Polska nie ma dwustronnej umowy gospodarczej z Saint Lucią. Podstawą relacji gospodarczych między Polską a Saint Lucią jest Umowa o Partnerstwie Gospodarczym UE – CARIFORUM (EPA), ratyfikowana przez St. Lucię w 2012 r.

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  Obroty handlowe między Polską a Saint Lucią, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, osiągnęły w 2013 r. 105 063 USD. Bilans wymiany był dodatni dla Polski i wyniósł 104 901 USD. Polski eksport zamknął się kwotą 104 982 USD, podczas gdy import wyniósł zaledwie 81 USD.

   

  W polskim eksporcie do Saint Lucii w 2013 r. główne pozycje stanowiły:

   

  - wodorotlenek sodu (soda kaustyczna), stały: 64 766 USD (61,69%)

  - herbata, również aromatyzowana: 22 116 USD (21,07%)

   

  4.3. Inwestycje.

   

  W chwili obecnej nie ma polskich inwestycji bezpośrednich w Saint Lucii.

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Między Polską a Saint Lucią nie istnieje forma współpracy regionalnej.

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług /bariery/.

   

  W rankingu państw o najbardziej sprzyjających warunkach dla prowadzenia działalności gospodarczej, Saint Lucia znalazła się na 64. miejscu (Doing Business 2014).

  Z kolei w Indeksie Wolności Gospodarczej Saint Lucia została zakwalifikowana na 33. miejscu, jako drugie – po Chile – państwo o największej wolności wśród 29 krajów Ameryki Południowej, Środkowej i Karaibów. System gospodarczy charakteryzują elastyczne regulacje, skuteczny system prawny, zapewniający bezpieczeństwo własności prywatnej oraz stabilność makroekonomiczna. Zasady prowadzenia biznesu są przejrzyste.

  Zniesienie opłat celnych na towary pochodzące z Unii Europejskiej dokona się zgodnie z harmonogramem Umowy o Partnerstwie Gospodarczym UE – CARIFORUM (EPA), której stroną jest Saint Lucia. Szczegóły w punkcie 3.4.

   

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP.

   

  W celu wykonywania pracy cudzoziemcy muszą uzyskać zezwolenie, które wydaje Ministerstwo Pracy. Wykonywanie pracy bez zezwolenia jest zagrożone grzywną do 5 tys. USD lub karą do roku pozbawienia wolności.

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  Cudzoziemcy muszą uzyskać licencję na nabycie nieruchomości – Alien’s Landholding License. O licencję należy wystąpić do Ministerstwa Planowania, Rozwoju, Środowiska i Budownictwa za pośrednictwem miejscowego adwokata. Wniosek jest rozpatrywany przez Departament Kontroli, Radę Ministrów i Prokuraturę Generalną. Po przejściu procedur licencja jest zatwierdzana przez Premiera. Honoraria adwokata wynoszą od 3% do 5% wartości nieruchomości, opłaty instytucji rządowych – 7,5%. Ponadto należy zapłacić podatek w wysokości 10% wartości nieruchomości. Licencja jest bezterminowa.

   

  5.4. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  Rejestr własności intelektualnej podlega regulacjom ustawy nr 12 z 2000 r., zwanej Ustawą o Rejestrze Przedsiębiorstw i Własności Intelektualnej. Kompetentnym organem w zakresie ochrony marek i patentów jest, utworzony na mocy ustawy, Rejestr Przedsiębiorstw i Własności Intelektualnej (Registry of Companies & Intellectual Property).

   

  Saint Lucia jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

   

  5.5. Zamówienia publiczne.

   

  Organem odpowiedzialnym za zamówienia publiczne jest Ministerstwo Finansów, Spraw Gospodarczych, Planowania i Opieki Społecznej, które powołuje Główną Radę ds. Zamówień Publicznych. W skład Rady wchodzą: dyrektor ds. finansowych i planowania – jako przewodniczący –, przedstawiciel Prokuratury Generalnej, przedstawiciel Ministerstwa, w którego gestii znajduje się przedmiot zamówienia oraz przedstawiciel Izby Gospodarczej. Rada jest odpowiedzialna za tworzenie specyfikacji przetargowej.

   

  Umowa o Partnerstwie Gospodarczym UE – CARIFORUM gwarantuje dostęp do informacji dotyczącej zamówień publicznych (art. 168). Państwa CARIFORUM nie mają jednak obowiązku dopuszczenia przedsiębiorstw państw członkowskich UE do wszystkich przetargów.

   

  5.6. Inwestycje zagraniczne.

   

  Saint Lucia wprowadziła zachęty inwestorów zagranicznych w trzech kluczowych sektorach: turystyka, przemysł przetwórczy, IT.

  Turystyka:

  - zwolnienie z podatku dochodowego na okres maksymalnie 15 lat;

  - zwolnienie importowanych materiałów budowlanych i wyposażenia z opłat celnych i podatku konsumpcyjnego.

  Przemysł przetwórczy:

  - zwolnienie z podatków na okres maksymalnie 15 lat;

  - zwolnienie importowanego sprzętu oraz materiałów z opłat celnych;

  - brak restrykcji na repatriację zysków i kapitału.

  Sektor IT:

  - zwolnienie importowanego sprzętu z opłat celnych.

   

  5.7. Wymogi do prowadzenia działalności gospodarczej:

   

  1. zarejestrować firmę w Rejestrze Handlowym (Commercial Registry) – 6 dni;

  2. uzyskać pieczęć firmową – 7 dni;

  3. uzyskać numer identyfikacji podatkowej w Urzędzie Skarbowym (Inland Revenue Department) – 1 dzień;

  4. zarejestrować się jako pracodawca w Krajowej Korporacji Ubezpieczeń Społecznych (National Insurance Cooperation) – 1 dzień.

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  1. Administracja gospodarcza:

   

  - Ministerstwo Finansów, Spraw Gospodarczych, Planowania i Opieki Społecznej: www.finance.gov.lc

   

  - Ministerstwo Handlu, Rozwoju Biznesu i Inwestycji: www.commerce.gov.lc

   

  - Urząd Celny: www.customs.gov.lc

   

  - Rejestr Przedsiębiorstw i Własności Intelektualnej: www.rocip.gov.lc/stlucia/Company.aspx

   

  2. Samorządy gospodarcze:

   

  - Izba Gospodarcza Saint Lucii: www.stluciachamber.org

  - Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Saint Lucii: www.slisbastlucia.com

   

  3. Oficjalna prasa ekonomiczna:

  Brak.

   

  4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym:

   

  www.investstlucia.com

  www.enterprisestlucia.com

  8 listopada 2013 (ostatnia aktualizacja: 1 września 2014)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: