close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SALWADOR

 • Salwador

 •  

   Informacje o kraju


   

  1. Informacje ogólne

   

              1.1  Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

   

  Nazwa państwa: Republika Salwadoru (República de El Salvador)

   

  Położenie geograficzne: państwo w Ameryce Środkowej leżące nad Oceanem Spokojnym. Graniczy z Gwatemalą (dł. granicy 203 km) i Hondurasem (dł. granicy 342 km). Salwador jest krajem górzystym, tylko nad samym oceanem ciągnie się niewielki pas nizin.

   

  Ludność: 6,4 mln mieszkańców (2016). Skład etniczny: Metysi (90%), biali (9%), Indianie (1%). 64% populacji mieszka w miastach, z których największe to: stolica San Salvador (2,3 mln mieszkańców), San Miguel, Santa Ana i Zacatecoluca.

   

  Obszar: Salwador zajmuje 21 041 km2 (152. miejsce na świecie). Najmniejsze państwo Ameryki Środkowej; jako jedyne nie ma dostępu do Atlantyku.

   

  Stolica: San Salvador

   

  Język urzędowy: hiszpański.

   

              1.2  Warunki klimatyczne

   

  W Salwadorze panuje klimat podzwrotnikowy z temperaturami wynoszącymi 23-25 °C na wybrzeżu i opadami sięgającymi 1800-2400 mm. Występują dwie pory roku: sucha od listopada do kwietnia i deszczowa od maja do października.

   

  1.3  Główne bogactwa naturalne

   

  Energia wodna, energia geotermiczna, ropa naftowa, ziemia uprawna.

   

  1.4  System walutowy kurs i wymiana

   

  Waluta: USD (od 2001 r. środkiem płatniczym w Salwadorze jest dolar amerykański).

   

  1.5  Religia

   

  57% katolicy, 21% protestanci, 17% bezwyznaniowcy.

   

  1.6  Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty)

   

  Salwador dysponuje 65 lotniskami, w tym dwoma międzynarodowymi w stolicy San Salvador (Cuscatlán International Airport i Ilopango). Sieć drogowa liczy 10 886 km, z czego tylko 2 827 km jest utwardzone. Autostrady mają łączną długość 327 km. Ze względu na górzyste ukształtowanie terenu, sieć kolejowa liczy zaledwie 283 km. Najważniejsze porty morskie znajdują się w Acajutla i Puerto Cutuco nad Pacyfikiem.

   

   

              1.7  Obowiązek wizowy

   

  Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdu na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. Paszport powinien zachowywać ważność w dniach wjazdu i wyjazdu. Turysta powinien dysponować kwotą 150 USD na każdy dzień pobytu lub kartą kredytową. Służby imigracyjne mogą zażądać okazania biletu powrotnego lub umożliwiającego kontynuację podróży. Turystów podróżujących samolotem obowiązuje przy wyjeździe opłata lotniskowa w wysokości 30 USD. Opłata za przekraczanie granicy lądowej wynosi ok. 3 USD.

   

  1.8  Święta państwowe

   

  1 stycznia – Nowy Rok; 1 maja – Święto Pracy; 10 maja – Dzień Matki; 6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego; 15 września – Dzień Niepodległości; 2 listopada – Wszystkich Świętych; 25 grudnia – Boże Narodzenie. Święta ruchome: Wielki Czwartek, Wielki Piątek.

   

  System administracyjny


   

  2. System administracyjny

   

  2.1  Ustrój polityczny

  Zgodnie z konstytucją z 1989 r. Salwador jest republiką, na czele której stoi prezydent, wybierany w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim na 5-letnią kadencję (bez możliwości reelekcji), jako głowa państwa i szef rządu. Od czerwca 2014 r. funkcję prezydenta pełni Salvador Sánchez Cerén z partii Front Wyzwolenia Narodowego im. Farabundo Martí (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN).

   

  2.2  Władza ustawodawcza i wykonawcza

  Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Narodowego, złożonego z 84 deputowanych, wybieranych na 3-letnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent oraz powoływany przez niego i odpowiedzialny przed nim rząd. Prezydent jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych.

   

  2.3  Struktura administracji gospodarczej

   

  Administracja gospodarcza kraju podzielona jest pomiędzy kilka ministerstw. Ministerstwo Finansów (Ministerio de Hacienda) zajmuje się finansami publicznymi, skarbem państwa oraz polityką podatkową, kontrolną i celną. Ministerstwo Gospodarki (Ministerio de Economía) zajmuje się rozwojem przemysłu i przedsiębiorczości, wspieraniem eksportu i inwestycji zagranicznych oraz polityką energetyczną. Transport, inwestycje publiczne i rozwój mieszkalnictwa leżą w gestii Ministerstwa Robót Publicznych, Transportu, Mieszkalnictwa i Rozwoju Miejskiego (Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Vivienda). Ministerstwo Rolnictwa i Hodowli (Ministerio de Agricultura i Ganaderia) prowadzi sprawy związane z rolnictwem i hodowlą, a także inspekcją zoo- i fitosanitarną.

  Polityka monetarna i kredytowa oraz nadzór na systemem finansowym leżą w kompetencjach Banku Centralnego Salwadoru (Banco Central de Reserva, BCR). Zadaniem Wielosektorowego Banku Inwestycyjnego (Banco Multisectorial de Inversiones, BMI) jest udzielanie kredytów eksportowych i inwestycyjnych lokalnym firmom.

  Główną funkcją agencji PROESA jest wspieranie eksportu i inwestycji zagranicznych w kraju.

   

  2.4  Sądownictwo gospodarcze

   

  Działalność gospodarcza w Salwadorze regulowana jest przez Kodeks Handlowy z 1970 r. z późniejszymi zmianami.

  Nie istnieją wyspecjalizowane sądy ds. gospodarczych. Sądownictwo gospodarcze funkcjonuje w ramach sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych (II instancja) oraz Wydziału ds. cywilnych Sądu Najwyższego (instancja najwyższa). Przed skierowaniem sprawy do sądu, przedsiębiorca może skorzystać z pomocy centrum arbitrażowego przy Salwadorskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (www.camarasal.com).

   

   

  Gospodarka


   

  3. Gospodarka

   

  3.1 Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

   

  Od podpisania traktatu pokojowego kończącego wojnę domową w 1992 r. Salwador rozwijał się w sposób stały i umiarkowany, odnotowując wyraźne postępy w walce z biedą, którą udało się ograniczyć z 66% populacji w 1991 r. do 31,8% w 2014 r. Duże znaczenie dla powodzenia gospodarczego kraju miało uruchomienie w latach 90. ambitnego planu prywatyzacji, który objął m.in. sektor bankowy i telekomunikacyjny, wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej oraz system ubezpieczeń społecznych. Plan zakładał również ograniczenie ceł importowych, likwidację kontroli cen i poprawę ochrony praw własności intelektualnej. W 2001 r. w pełni zdolaryzowano gospodarkę. Poważnymi wyzwaniami dla kraju były kryzysy wywołane kataklizmami nawiedzającymi Salwador w latach 1998, 2001, 2005 i 2009. Salwador promuje otwarte środowisko handlu i inwestycji, rząd przeprowadził prywatyzację telekomunikacji oraz dystrybucji energii elektrycznej, bankowości i funduszy emerytalnych.

  Wojna domowa miała dewastujący wpływ na rolnictwo salwadorskie, dlatego też rząd postanowił wprowadzić plan rozwoju eksportu poprzez wsparcie sektora montażowo-przetwórczego „maquila” i ustanawianie specjalnych stref ekonomicznych. Obecnie w sektorze, którego podstawą produkcji są wyroby tekstylno-odzieżowe, zatrudnionych jest ok. 80 000 osób. Kolejnym krokiem w pro-liberalnej polityce rządów Salwadoru było rozszerzenie regionalnej integracji ekonomicznej poprzez wejście do Środkowoamerykańskiego Wolnego Rynku (CACM), Planu Puebla-Panama (później Projekt Mezoameryka) i układu o wolnym handlu między USA, AŚ i Dominikaną (CAFTA-DR). Salwador był pierwszym krajem AŚ, który ratyfikował ten dokument. Wejście traktatu w życie znacząco wzmocniło eksport towarów przetworzonych, cukru, etanolu i zwiększyło amerykańskie inwestycje w sektorze „maquila”.

  Stany Zjednoczone są głównym partnerem handlowym Salwadoru, z udziałem 45,7% w salwadorskim eksporcie i 36,7% w imporcie (2017 r.). Kolejne miejsca w imporcie zajmują: Gwatemala (10,5%), Chiny (8,7%), Meksyk (7,4%) i Honduras (6,7%). Kraje do których Salwador eksportuje swoje towary to przede wszystkim: Honduras (13,9%), Gwatemala (13,5%), Nikaragua (6,7%) i Kostaryka (4,6%).

  W 2009 r. w wyniku globalnego kryzysu gospodarczego odnotowano spadek PKB (najwyższy w regionie -3,5%) i popytu na towary salwadorskie w USA oraz obniżenie wartości przekazów walutowych od emigrantów (Salwador przoduje w regionie pod względem wartości przekazów per capita, od których zależne jest 22% rodzin; ogółem ich wartość jest bliska przychodom z eksportu). W 2012 r., w przeciwieństwie do większości krajów AŚ, wzrost gospodarczy był niski i wyniósł 1,5%, zmniejszyły się też inwestycje zagraniczne.

  W 2012 r. Salwador pomyślnie ukończył projekt Millennium Challenge Corporation dzięki któremu otrzymał 461 mln USD od agencji rządowej Stanów Zjednoczonych. Projekt miał na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i zmniejszenie ubóstwa, przez inwestycje w edukację, usługi publiczne, rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury transportowej. Pomoc trafiła na północ kraju, która stanowiła główną strefę konfliktu w czasie wojny domowej.

  Wzrost PKB Salwadoru w 2012 r. był niski (1,5%), lecz nieco wyższy od wzrostu w poprzednich latach. Pozytywnym sygnałem było znaczne obniżenie poziomu inflacji (wyniosła ona 2,4%) w stosunku do roku poprzedniego (5,1%). Cele fiskalne zostały osiągnięte, głównie dzięki poprawie ściągalności podatków.

  Według opublikowanych w 2014 r. danych Banku Światowego Global Findex, Salwador dokonał w ostatnich latach największego postępu gospodarczego w całej Ameryce Środkowej i Karaibach, dzięki inwestycjom m.in. w infrastrukturę i sektor finansowy. Firmie Tigo Money, zajmującej się mobilnymi przekazami pieniężnymi, w trzy lata udało się zwiększyć liczbę osób korzystających z usług finansowych o 23%.

  Tę tendencję ma zamiar utrzymać wybrany w czerwcu 2014 r. prezydent Salwadoru, Salvador Sánchez Cerén. Na początku kadencji zapowiedział, że przewodnimi zadaniami jego prezydentury mają być wzrost gospodarczy oraz walka z przestępczością, ale pierwszy rok urzędu Sánchez Cerén przeznaczył na poprawianie warunków życia najbiedniejszych obywateli. W 2017 r. PKB per capita wynosił 8 900 USD, a wzrost PKB wyniósł 2,4%. Współczynnik korupcji w sektorze publicznych wynosi 39 pkt., co pozycjonuje Salvador na 72 miejscu na 160 badanych państw. Rating Salvadoru wg Moody’s to B3 (7.11.2016 r.)

   

  3.2  Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych

   

   

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  PKB wartość globalna w USD

  23,814

  24,351

  25,054

  26,052

  26,797

  28,020

  PKB wartość na 1 mieszkańca w USD (PPP)

  3 827

  3 895

  3 988

  4 127

  4 223

  8 900

  Tempo wzrostu PKB w %

  1,9

  1,8

  1,4

  2,3

  2,4

  2,4

  Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w %

  -3,94

  -3,65

  3,37

  -3,19

  b.d.

  b.d.

  Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w %

  56,9

  58

  60,6

  60,6

  59,3

  59,3

  Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

  1

  0,4

  1,4

  1,6

  0,5

  1,0

  Stopa bezrobocia w %

  6,07

  5,93

  b.d.

  b.d.

  7

  7

  Wartość obrotów handlu zagranicznego w mld USD

  16,6

  17,52

  17,42

  17,64

  17,2

  16,3

  Saldo obrotów handlu zagranicznego w mld USD

  -4,4

  -4,68

  -4,42

  -4,2

  -3,88

  -4,80

  Wartość eksportu w mld USD

  6,10

  6,42

  6,50

  6,72

  6,66

  5,76

  Wartość importu w mld USD

  10,5

  11,1

  10,92

  10,92

  10,54

  10,59

  Relacja deficytu na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w %

  -5,37

  -6,51

  -4,84

  -3,55

  -1,98

  -3,6

  Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w mln USD

  447,71

  242,35

  509,25

  496,99

  486,48

  791,9

  Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w mln USD

  -35,89

  66,07

  198,19

  98,19

  112,59

  b.d.

  Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich (inward) w mld USD

  8,19

  8,26

  8,49

  9,00

  9,2

  b.d.

  Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich za granicą (outward) w USD

  b.d.

  0,002

  0,002

  0,002

  0,002

  0,002

  Źródła: Grupo de Banco Mundial , UNCTAD, CEPAL, CIA World Factbook, BCR, MFW, EIU, SIECA

   

  3.3  Główne sektory gospodarki

   

  W ostatnich latach gospodarka Salwadoru przeszła transformację z ekonomii opartej na eksporcie produktów rolno-spożywczych (gł. cukru i kawy, kukurydzy, ryżu) do systemu nisko zaawansowanej produkcji w sektorze montażowo-przetwórczym „maquila” (gł. tekstylia) oraz usług finansowych i handlu. W 2017 r. udział poszczególnych sektorów gospodarki w tworzeniu PKB (o łącznej wartości 28.02 mld USD) przedstawiał się następująco: 64,9% usługi, 24,6% przemysł oraz 10,6% rolnictwo.

  W sektorze rolniczym zatrudnionych jest 21% ludności pracującej. Do głównych produktów rolno-spożywczych Salwadoru należą kawa, trzcina cukrowa, organizmy morskie, fasola, zboża i produkty mleczne. W ostatnich latach rozwinęła się również produkcja mrożonek i owoców. Rolnictwo jest podatne na wpływ fenomenów naturalnych i wahania cen na rynkach światowych.

  W przemyśle jest zatrudnionych ok 20% osób czynnych zawodowo. Podstawą przemysłu jest sektor „maquila” wytwarzający przede wszystkim tekstylia i odzież. Jednakże, wobec konkurencji państw azjatyckich i sąsiadów (Nikaragui i Hondurasu), od 2003 r. obserwowany jest spadek produkcji. Pozostałe gałęzie przemysłu to produkcja napojów, cementu i wyrobów plastikowych oraz przetwórstwo żywności.

  W sektorze usług główną rolę odgrywają handel, transport i komunikacja, turystyka oraz usługi finansowe. Dynamiczny wzrost udziału usług w PKB zawdzięczany jest ambitnemu planowi prywatyzacji wdrażanemu od 1990 r. 

   

  3.4 Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

   

  Salwador jest stroną Środkowoamerykańskiego Wspólnego Rynku i Strefy Wolnego Handlu CAFTA-DR między państwami AŚ, Dominikaną i USA. Ponadto, posiada układy o wolnym handlu z Kolumbią, Meksykiem, Tajwanem, Chile i Panamą.

        Salwador jest członkiem następujących porozumień i organizacji: BCIE, CACM, CD, FAO, G-11, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (korespondent), ITSO, ITU, ITUC, LAES, LAIA (obserwator), MIGA, MINURSO, NAM (obserwator), OAS, OPANAL, OPCW, PCA, RG, SICA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, Unión Latina, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO.

   

  3.5  Relacje gospodarcze z UE

   

  Jako członek Systemu Integracji Środkowoamerykańskiej (SICA), Salwador utrzymuje wielopłaszczyznowe stosunki z UE. Głównym celem polityki unijnej wobec Salwadoru jest wspieranie wzrostu gospodarczego opartego na stabilnym procesie demokratycznym.

  W maju 2010 r. w ramach odbywającego się w Madrycie szczytu UE-AŚ, Salwador, wraz z pozostałymi krajami regionu, podpisał tekst Umowy Stowarzyszeniowej z UE. Porozumienie obejmuje aspekty polityczne i gospodarcze oraz współpracę w zakresie rozwoju. W wymiarze gospodarczym układ ustanawia obszar wolnego handlu w zakresie produktów przemysłowych i obniżenie taryf celnych dla niektórych towarów rolnych (banany, mięso, ryż). Parlament Salwadoru ratyfikował już Umowę Stowarzyszeniową.  

  Do czasu pełnego wejścia w życie ww. Umowy (potrzebna jest jeszcze ratyfikacja przez niektóre państwa UE), kształt stosunkom Salwadoru z UE nadaje Umowa ramowa o współpracy gospodarczej między UE i Ameryką Środkową z 1993 r.

  Unia jest szóstym partnerem handlowym Salwadoru (2017 r.), z udziałem 4% w wymianie towarowej ogółem.

  UE importuje głównie żywność i żywe zwierzęta (60%), maszyny i pojazdy (17,1%), produkty przetworzone (7,9%) i surowce nieropopochodne (7,2%). Eksportuje natomiast maszyny i pojazdy (45,9%), wyroby przemysłu przetwórczego (19,6%), wyroby przemysłu chemicznego (14,5%), produkty przetworzone (9%) oraz żywność (6,6%) (dane za 2016 r.).

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4. Dwustronna współpraca gospodarcza

   

              4.1  Gospodarcze umowy dwustronne

   

  Do czasu pełnego wejścia w życie Umowy Stowarzyszeniowej UE-AŚ, kształt stosunkom gospodarczym Salwadoru z Polską nadaje Umowa ramowa o współpracy gospodarczej między UE i Ameryką Środkową z 1993 r.

   

  4.2  Handel zagraniczny

   

  Wymiana handlowa między Polską i Salwadorem jest na niskim poziomie, a jej fluktuacje wskazują, że w znacznej mierze opiera się ona na okazjonalnych transakcjach przeprowadzanych na międzynarodowym rynku towarowym w zależności od aktualnych cen. Często towary trafiają do obu państw poprzez międzynarodowych pośredników, a bezpośrednie kontakty handlowe miejscowych i polskich przedsiębiorców odnotowywane są sporadycznie.

  Według danych GUS, w 2016 r. wzajemne obroty handlowe wyniosły 3,9 mln USD, w tym polski eksport 2,9mln USD, import 1 mln USD. W 2012 r. wzajemne obroty wzrosły do 4,13 mln USD, lecz zmniejszył się polski eksport (wyniósł 1 mln USD) i zwiększył import (osiągnął 3,13 mln USD). W 2013 r. wzajemne obroty wyniosły 5,4 mln USD w tym polski eksport 2,2 mln USD. W 2014 r. wymiana kształtowała się na poziomie 2,48 mln USD, a w 2015 r. spadła do zaledwie 2 mln USD. Ożywienie nastąpiło w 2016 r., gdzie obroty wzrosły o 200% (3,9 mld USD) i tendencja wzrostowa wydaje się utrzymywać. W pierwszych dwóch kwartach 2017 roku eksport wyniósł 1,7 mld USD, a import 0,6 mld USD.

  Polska eksportuje do Salwadoru m.in. opony, maszyny spawalnicze i wirówki; odzież używaną i inne artykuły używane; przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, importuje kawę, materiały elektryczne i t-shirty.

   

  Obroty handlowe między Polską i Salwadorem (w mln USD)

   

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017 I-VI

  Obroty

  3,3

  4,1

  5,4

  2,5

  2,0

  3,9

  2,3

  Eksport

  1,3

  1,0

  2,2

  1,4

  1,3

  2,9

  1,7

  Import

  2,0

  3,1

  3,2

  1,1

  0,8

  1,0

  0,6

  Saldo

  -0,8

  -2,1

  -1,0

  0,2

  0,5

  2

  1,1

   

  Dane MR RP

   

  4.3  Inwestycje wzajemne

   

  Dane Narodowego Banku Polskiego nie odnotowują, by firmy zarejestrowane w Salwadorze dokonywały bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Również w danych NBP brak jest informacji, by polskie firmy inwestowały w Salwadorze.

   

  4.4  Współpraca regionalna

   

  Z uwagi na znaczne oddalenie geograficzne Polski i Salwadoru współpraca o charakterze regionalnym nie istnieje.

   

  4.5  Współpraca samorządów gospodarczych

   

  Brak jest współpracy samorządów gospodarczych Polski i Salwadoru.

   

  Dostęp do rynku


   

  5. Dostęp do rynku

   

  5.1 Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

   

  Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad Salwador znacznie zliberalizował dostęp do rynku, zwłaszcza w kwestii towarów przemysłowych. Dalsza liberalizacja dostępu dla firm z UE nastąpi po pełnym wejściu w życie Umowy Stowarzyszeniowej UE-AŚ.

  Jako członek Jednolitego Rynku Ameryki Środkowej (CACM), Salwador stosuje wspólną dla krajów regionu taryfę celną, która określa wysokość stawek importowych dla państw trzecich (0% na dobra kapitałowe i przemysłowe, 15% na dobra konsumpcyjne). Średnia stawka celna w 2009 r. wyniosła 2,5%. 

  Polskie firmy nie informowały placówki o barierach w handlu z Salwadorem. Firmy unijne jako bariery w handlu wskazują m.in. na: rozbudowaną biurokrację, korupcję i opieszałość urzędników państwowych, przypadki arbitralnych decyzji celnych, stosowanie cel zaporowych na produkty takie jak m.in. odzież, papierosy, alkohole, mięso i wędliny oraz produkty mleczne, skomplikowane procedury sanitarne dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego, brak respektowania praw własności intelektualnej oraz zaniedbaną infrastrukturę publiczną. Zagrożeniem jest również rosnąca przestępczość – w efekcie Salwador od kilku lat odnotowuje najniższe tempo wzrostu inwestycji zagranicznych w regionie.  

  Rząd Salwadoru aktywnie wspiera lokowanie BIZ w kraju. Ustawodawstwo krajowe zezwala na inwestycje zagraniczne praktycznie we wszystkich sektorach gospodarki. Sektory takie jak transport, bankowość i dystrybucja energii elektrycznej pozostają silnie  zmonopolizowane.

  W rankingu gospodarek przyjaznych biznesowi „Doing Business 2015” opublikowanym przez BŚ, Salwador zajął 95. miejsce na 196 państwa sklasyfikowane – najwyższe oceny otrzymując w kategoriach „otrzymywanie kredytu” i „rejestrowanie własności”.

  Według klasyfikacji Banku Światowego z roku 2015 Salwador zajął 97 miejsce (na 189 państw sklasyfikowanych) pod względem łatwości handlu i prowadzenia biznesu.

   

  5.2  Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP

   

  Obcokrajowiec chcący podjąć pracę jest zobowiązany posiadać prawo pobytu oraz uzyskać pozwolenie na pracę wydawane przez Dyrekcję ds. Migracji i Obcokrajowców w Ministerstwie Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.seguridad.gob.sv.

   

  5.3  Nabywanie i wynajem nieruchomości

   

  Salwador zezwala na nabywanie ziemi i nieruchomości przez obcokrajowców; jedynym ograniczeniem jest zakaz posiadania przez nich ziemi uprawnej i posiadłości przewyższających 245 ha. Przy zawieraniu transakcji rekomendowane jest skorzystanie z pomocy kancelarii prawniczej lub agenta nieruchomości.

   

  5.4  System zamówień publicznych

   

  Salwador nie jest sygnatariuszem Wielostronnego Porozumienia w Sprawie Zamówień Publicznych - GPA WTO. Przyznawanie kontraktów publicznych reguluje ustawa Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública z 2000 r. z późn. zmianami. Ustawa wprowadziła równe traktowanie oferentów krajowych i zagranicznych, w praktyce jednak preferowani są oferenci krajowi oraz z państw-sygnatariuszy układu CAFTA-DR. Informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronie www.comprasal.gob.sv.

   

  5.5  Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

   

  Salwador zaadaptował do swojego prawodawstwa zapisy WTO dotyczące ochrony własności intelektualnej (TRIPs); jest także członkiem WIPO. Urzędem zajmującym się udzielaniem ochrony prawnej na przedmioty własności intelektualnej jest Rejestr Krajowy (Centro Nacional de Registro). Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.cnr.gob.sv.

  Pomimo wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych, sprzedaż nielegalnie skopiowanych multimediów i podrobionych marek towarowych jest wciąż dość częstą i praktycznie bezkarną praktyką.

   

  5.6  Informacja o aktach prawnych

   

  Zbiór aktów prawnych Salwadoru w języku hiszpańskim znajduje się na stronie www.asamblea.gob.sv.

  Informacje nt. legislacji salwadorskiej w jęz. angielskim dostępne są na stronie www.glin.gov.

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6. Przydatne kontakty i linki

   

  6.1  Administracja gospodarcza

   

  Ministerstwo Finansów / Ministerio de Hacienda www.mh.gob.sv

  Ministerstwo Gospodarki / Ministerio de Economía www.minec.gob.sv

  Ministerstwo Robót Publicznych, Transportu, Mieszkalnictwa i Rozwoju Miejskiego / Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano www.mop.gob.sv

  Ministerstwo Rolnictwa i Hodowli / Ministerio de Agricultura i Ganaderia www.mag.gob.sv

  Bank Centralny Salwadoru / Banco Central de Reserva www.bcr.gob.sv

  Wielosektorowy Bank Inwestycyjny / Banco Multisectorial de Inversiones www.bmi.gob.sv

  Agencja promocji eksportu i inwestycji PROESA www.proesa.com.sv

   

  6.2  Samorządy gospodarcze

   

  Krajowe Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Prywatnych / Asociación Nacional de la Empresa Privada www.anep.org.sv

  Salwadorska Izba Przemysłowo-Handlowa / Cámara de Comercio e Industria de El Salvador www.camarasal.com

  Korporacja Eksporterów Salwadoru / Corporación de Exportadores de El Salvador www.coexport.com.sv

  Salwadorska Fundacja Rozwoju Gospodarczego i Społecznego / Fundación Salvadoreña para El Desarrollo Económico y Social www.fusades.org

   

  6.3  Oficjalna prasa ekonomiczna

   

  La Prensa Gráfica www.laprensagrafica.com

  El Mundo www.elmundo.com.sv

   

  6.4  Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

   

  www.exporta.gob.sv

  www.elsalvadortrade.com.sv

   

  24 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 25 października 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: