close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • BELGIA

  •  

    Informacje o kraju


    

   Belgia jest krajem w przeważającej mierze nizinnym; w środkowej części kraju - Wysoczyzna Brabancji; w południowo-wschodniej części kraju – Ardeny. Klimat atlantycki, charakteryzujący się durzą średnią opadów oraz mniej intensywnymi niż w Polsce porami roku.

    

   Na liczącą około 11 milionów osób, populację zamieszkującą Belgię przypada ponad 6 mln Flamandów, 3 mln Walonów, milion mieszkańców Brukseli, 80 tysięczna grupa niemieckojęzyczna, 350 tysięczna, będąca wynikiem kolejnych fal migracyjnych, grupa pochodząca z krajów arabo-muzułmańskich (Marokańczycy, Algierczycy, Turcy) oraz inne grupy imigracyjne (Włosi, Francuzi, Holendrzy, Portugalczycy, Polacy).

    

   Belgia jest oficjalnie państwem trzyjęzycznym (niderlandzki, francuski i niemiecki). Należy jednak zaznaczyć, iż jedyną formalnie i faktycznie wielojęzyczną częścią kraju jest Bruksela. Językiem dominującym w życiu codziennym jest francuski (niemal 90% populacji). Drugim oficjalnym językiem stolicy jest niderlandzki (niecałe 10% populacji). Ze względu na dużą koncentrację instytucji i firm międzynarodowych, ich pracownicy najczęściej komunikują się między sobą po angielsku. Pozostałe części Belgii są formalnie jednojęzyczne. Flandrię zamieszkują najliczniejsi w skali kraju mieszkańcy niderlandzkojęzyczni (ok 60%). Językiem Walonii jest francuski. Na wschodzie kraju znajduje się zaś mały skrawek zamieszkiwany przez ludność niemieckojęzyczną (półoficjalnym, drugim językiem jest tam francuski).

    

   Pierwotnie obszar dzisiejszej Belgii zamieszkany był przez Celtów oraz celtycko-germański lud Belgów. Od I wieku p.n.e., tereny te znajdowały się we władaniu Rzymu. W V wieku n.e., obszar dzisiejszej Belgii stał się częścią państwa Franków. Po traktacie w Verdun, w 843 roku, Belgia została podzielona pomiędzy Francję i Niemcy. W XV wieku terytorium dzisiejszej Belgii przeszło pod panowanie książąt burgundzkich, w XVI w., pod panowanie hiszpańskiej gałęzi dynastii Habsburgów, a na początku XVIII w., pod panowanie austriackiej gałęzi dynastii Habsburgów. W 1790 roku utworzono Zjednoczone Stany Belgijskie. W latach 1794-1814, Belgia znajdowała się pod panowaniem francuskim. W latach 1815–30, wraz z Holandią tworzyła Królestwo Niderlandów. W wyniku rewolucji 1830 roku Belgia uzyskała niepodległość i uznaną w roku 1831 neutralność. Na tron powołano Leopolda I z dynastii sasko-koburskiej. W trakcie I wojny światowej, Belgia niemal całkowicie znalazła się pod okupacją niemiecką, a armia belgijska walczyła u boku aliantów. W trakcie II wojny światowej, król Leopold III skapitulował, ewakuując rząd do Wielkiej Brytanii. Część sił zbrojnych walczyła za granicą. Tuż po II wojnie światowej, Belgia wraz z Holandią i Luksemburgiem utworzyła unię gospodarczą BENELUX, istniejący do dziś pierwowzór integracji europejskiej. Belgia jest też jednym z sześciu krajów założycielskich wspólnoty europejskiej. Od końca lat 60-tych XX w. trwa proces przechodzenia belgijskiej państwowości od struktury unitarnej do federalnej.

    

   System administracyjny


    

   Belgia jest państwem federalnym złożonym z trzech Regionów (Flandrii, Walonii i Regionu Stołecznego Brukseli) oraz trzech Wspólnot językowych (flamandzkiej, francuskiej i niemieckojęzycznej). W toku trwających od 40 lat przemian instytucjonalnych jednostki te uzyskują coraz szersze kompetencje w dziadzienie gospodarki, zarządzania przestrzennego, kultury i edukacji. Są one również odpowiedzialne za współpracę międzynarodową w ramach przyznanych im kompetencji (włącznie z podpisywaniem umów z partnerami zagranicznymi).
   Federalizm belgijski opiera się na zasadzie równoważności norm prawa stanowionych przez poziom federalny i jednostki sfederowane. W jej świetle, poziom federalny nie posiada prawie żadnej możliwości kontroli decyzji podejmowanych przez Regiony i Wspólnoty, których ustawodawstwo w przyznanych im obszarach działania ma wartość  ustawodawstwa federalnego.
   Z administracyjnego punktu widzenia pewną rolę odgrywa ciągle 11 belgijskich prowincji, będących pozostałością struktury państwa unitarnego.    
    

    

   Gospodarka


    

   Belgia należy do grona najwyżej rozwiniętych gospodarek świata i jest równocześnie  jednym z najbardziej zglobalizowanych państw świata. Tranzytowy charakter jej położenia geograficznego wytworzył bardzo silne współzależności z krajami sąsiednimi (Niemcy, Francja, Holandia). Był i nadal pozostaje on również jednym z głównych bodźców do rozwoju nowoczesnej infrastruktury transportowej (autostrady, koleje, porty, lotniska regionalne). Dzięki wielojęzycznej i z reguły dobrze wykształconej sile roboczej, Belgia od lat znajduje się w czołówce państw o najbardziej wydajnych gospodarkach. Wewnętrznie jednak, jej struktura wyraźnie podzielona jest na dynamiczną Flandrię (60% belgijskiego PKB, 60% belgijskich spółek, 80% belgijskiego eksportu) i cierpiącą na syndrom deindustrializacji Walonię.

    

   Światowy kryzys dotknął Belgię w momencie, w którym kraj ten odnotowywał już spore spowolnienie koniunkturalne. Jak w przypadku wielu innych państw, problemy sektora finansowego zaraziły resztę belgijskiej gospodarki. Zaznaczyć jednak należy, iż szybka reakcja władz pozwoliła uratować, kosztem wielomilionowych nakładów, upadające banki. Również działania dotyczące rynku pracy, znacznie zredukowały spodziewany początkowo wzrost bezrobocia.

    

   Belgijski rząd federalny jako jeden z pierwszych w Europie postanowił podjąć zdecydowane kroki dotyczące nadzoru finansowego (zwiększenie kontroli ze strony instytucji publicznych, rozłożenie w czasie płatności dywidend i uzależnienie ich od długoterminowych wyników banków).

    

   Kryzys gospodarczy i w konsekwencji recesja światowa dotknęły w ogromnym stopniu także gospodarkę Belgii. Ostatni kwartał 2008 r. został zaznaczony wyjątkowym spadkiem PKB (-2,1 % w ciągu jednego kwartału), co przeciągnęło się na pierwszy kwartał 2009 r. Następnie, po czterech negatywnych kwartałach, nastąpił pozytywny wzrost (w trzecim kwartale wyniósł +0,5 %), w taki sposób, że Belgia weszła ponownie na drogę wzrostu gospodarczego, tak jak inne państwa strefy euro.


   Według analiz Narodowego Banku Belgii, na początku 2018 r. inflacja wyniosła 2,3%; bezrobocie – 7,0 %. Warto odnotować, iż obecnie we Flandrii bezrobocie konsekwentnie spada, dlatego pracodawcy mają poważne trudności ze znalezieniem pracowników. Problem ten miałoby rozwiązać zatrudnienie większej ilości pracowników z Walonii. Dane federalne z początku 2018 r. wskazują na 143 tys. ofert pracy w Belgii, z czego ponad 90 tys. przypada na Flandrię, 31 tys. na Walonię oraz 20 tys. na region Brukseli. Rok 2017 zakończył się dla Flandrii z wynikiem zainwestowanych przez zagraniczne firmy 2 mld euro w 215 projektów, co przełożyło się właśnie na wzrost zatrudnienia. Dzięki tym zagranicznym inwestycjom powstało ponad 5 tys. nowych miejsc pracy we wszystkich sektorach, w szczególności jednak w dziedzinie badań i rozwoju.

    

   Handel zagraniczny

    

   Belgia, oraz tereny na których się ona obecnie znajduje, od dawna stanowią jedne z największych drzwi do i z Europy. Jej centralne położenie w stosunku do zachodniej części kontynentu, silnie rozwinięte ośrodki miejskie, sąsiedztwo Francji, Niemiec i Holandii, stanowią o dużej aktywności gospodarczej tego kraju oraz o jego dużej zależności od handlu zagranicznego. Należy do tego dodać szczególną rolą Antwerpii, która jest drugim pod względem przeładunku towarów portem morskim w Europie, najgęstszą sieć linii kolejowych na starym kontynencie oraz wysoko rozwiniętą żeglugę śródlądową. Nie bez powodu zatem udział eksportu w belgijskim PKB sięga dwóch trzecich wartości tego wskaźnika.

    

   Szerokie otwarcie Belgii na współpracę gospodarczą i wymianę handlową z zagranicą sprawia, iż kraj ten jest w dużym stopniu narażony na wpływ zmian handlu światowego oraz uzależniony od rozwoju sytuacji na światowych rynkach, między innymi na rynku surowców energetycznych.

    

   Zaznaczyć należy tutaj, iż ze względu na bardzo dużą ilość podmiotów gospodarczych operujących na terenie Belgii, a będących, z punktu widzenia prawnego, rezydentami innych państw, władze belgijskie prowadzą podwójną statystykę wymiany handlowej z zagranicą. Bilans według tzw. kryterium wspólnotowego bierze pod uwagę obroty towarowe realizowane zarówno przez podmioty belgijskie jak i obce. Natomiast bilans liczony według tzw. kryterium narodowego obejmuje jedynie obroty dokonywane przez firmy belgijskie. W zależności od stosowanej metody obliczeń, zmienia się saldo belgijskiego handlu zagranicznego (liczone według metody wspólnotowej jest ono od lat pozytywne; metoda narodowa wykazuje zaś niewielki deficyt).

    

   Głównymi towarami  w belgijskim eksporcie są: wyroby chemiczne,  pojazdy mechaniczne, maszyny i urządzenia elektrotechniczne, wyroby z tworzyw sztucznych, produkty mineralne,  wyroby metalowe,  art. spożywcze i kamienie szlachetne. Belgia eksportuje około 70% produkowanych wyrobów chemicznych.


    
   Prawie 80% wartości belgijskiego eksportu przeznaczone jest na rynki europejskie. Pozostałe 20% rozkłada się między Azję, obie Ameryki  i Afrykę. Głównymi belgijskimi odbiorcami były Niemcy, Francja, Holandia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Warto zauważyć regularny wzrost belgijskiej sprzedaży do Azji (Indie, Chiny i Japonia), głównie kosztem rynków europejskich.

    

   Największymi dostawcami Belgii są kraje sąsiednie (Francja, Holandia, Niemcy oraz Włochy), a w dalszej kolejności Hiszpania, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone, Indie i Chiny.

    

   Największymi dostawcami Belgii są kraje sąsiednie - Holandia, Niemcy oraz Francja, a w dalszej kolejności Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz, Irlandia i Chiny.

    

   Główne sektory gospodarki

    

   Belgijski sektor usług charakteryzuje się rozbudowanym systemem infrastruktury logistyczno-transportowej (lądowej, kolejowej, portowo-dalekomorskiej i wodno-lądowej)  oraz pozycją  Antwerpii - jako ważnego światowego centrum obróbki,   handlu międzynarodowego i dystrybucji  kamieni szlachetnych (diamentów),  m.in. za pośrednictwem giełdy diamentowej. Diamenty przeznaczone są zarówno do produkcji biżuterii, jak i do wielu zastosowań przemysłowych. Najważniejszymi gałęziami przemysłu belgijskiego są:  chemia, przemysł metalurgiczny, elektro-maszynowy  (w tym produkcja samochodów)  oraz  branże  spożywcza i  tekstylna.


    
   Zdecydowana większość produkcji chemicznej ulokowana jest we Flandrii. Wokół Antwerpii powstał potężny klaster przemysłu chemicznego, co jest poważnym ułatwieniem dla eksportu oraz importu tych wyrobów przez port w tym mieście.
    
   Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym
    
   Belgia jest krajem współzałożycielem Unii Europejskiej, a od roku 1921 wspólnie z Luksemburgiem tworzy BLEU (Belgium-Luxembourg Economic Union), zaś wraz z Luksemburgiem i Niderlandami tworzy Unie Benelux. Traktat powołujący Unie Ekonomiczną Krajów Beneluksu został podpisany w 1958 roku, a wszedł w życie w 1960 roku. Belgia jest także członkiem OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) od momentu jej powstania (13 września 1961 roku), a od 1 stycznia 1995 jest członkiem WTO (World Trade Organisation).Belgia jest również członkiem wielu organizacji międzynarodowych o charakterze sektorowym.
    
   Relacje gospodarcze z UE
    
   Trzeba podkreślić, że wszystkie trzy regiony Królestwa Belgii są uprawnione do podpisywania umów międzynarodowych.
    
   Region Walonii ma podpisane umowy o charakterze kulturalnym, naukowym, itp. z wszystkimi krajami UE, poza Maltą, natomiast współpraca o charakterze gospodarczym dotyczy następujących krajów: Austria, Finlandia, Holandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Polska.


   Współpraca z Austrią skupia się wokół edukacji, kultury, nauki, turystyki i gospodarki.
   Umowa z Finlandią dotyczy natomiast głównie edukacji zawodowej, energii, środowiska, gospodarki i handlu.
   Dokładne informacje na temat wszystkich umów dostępne są na portalu  www.wbi.be
    
   Od roku 1993, kiedy Flandria otrzymała kompetencję zawierania umów międzynarodowych, zostało już podpisanych ponad 20 traktatów z innymi krajami lub regionami. Większość tych umów została zawarta autonomicznie z innym krajem, natomiast 5 ma charakter wielostronny. Większość traktatów zostało zawartych z partnerami w Europie, jednakże istnieją również ważne porozumienia na przykład z RPA i Chile.
   Więcej szczegółów znaleźć można na stronie www.flandre.be
    
   Region stołeczny Brukseli współpracuje z miastami lub regionami następujących krajów Unii Europejskiej: Bułgaria (Sofia), Czechy (Praga), Francja (Region Ile-de-France i Lille), Litwa (Wilno), Luksemburg, Niemcy (Berlin), Polska (Województwo Mazowieckie), Słowacja (Bratysława), Słowenia (Ljubljana), Węgry (Budapeszt).
   Współpraca pomiędzy regionem Brukseli a Pragą dotyczy głównie ochrony środowiska, transportu, rozwoju regionalnego i polityki gospodarczej.


   W przypadku Wilna jednymi z podstawowych dziedzin kooperacji są badania naukowe i technologiczne, środowisko, zdrowie publiczne.

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   Gospodarcze umowy dwustronne

   Do najważniejszych należą:

   o Traktat Akcesyjny podpisany w dn. 16.04.2003 r.
   o Umowa między Rządem PRL a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 19.05.1987 r. (Dz.U. 2001 nr 15 poz. 153,)
   o Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku z 20.08.2001 r. ( Dz.U. 2004 nr 211 poz. 2139 ).
   o Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Flandrii podpisana w dniu 6 czerwca 1994 roku
   o Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Walońskim, podpisana 10 października 1996 roku.
   o Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli, podpisana 29 listopada 2004 roku.

    

   Współpraca z Flandrią i jej wspólnotą językową

    

   Umowa o współpracy, przewiduje współpracę w wielu dziedzinach takich jak: gospodarka, nauka, technologia, zatrudnienie, polityka społeczna, środowisko i planowanie przestrzenne, infrastruktura, transport, telekomunikacja oraz polityka wobec środków masowego przekazu.

    

   o Dla zapewnienia realizacji wyznaczonych zadań została utworzona Wspólna Komisja Polsko-Flandryjska, która podczas swoich posiedzeń (w 1995 r.)  negocjuje i przyjmuje 2 letnie programy wykonawcze do umowy.

    

   Współpraca z Walonią i jej wspólnotą językową

    

   Podstawą prawną polsko-walońskiej współpracy międzyregionalnej są 2 letnie umowy dwustronne podpisywane na szczeblu regionalnym oraz umowy zawierane na szczeblu rządowym. Współpraca ta obejmuje kontakty województw, gmin i miast polskich z ich odpowiednikami w Walonii.

    

   Handel zagraniczny.

    

   WYMIANA HANDLOWA POLSKA-BELGIA W LATACH 2013-2018 (W MLN EUR)

    

    

    

   2013

    

   2014

    

   2015

    

   2016

    

   2017

   Dynamika

   2017         2016

    

   I-II 2018

   Dynamika

   II.2018         II.2017

   OBROTY

   7 045,6

   7 791,3

   8 231,0

   8 785,1

   9 668,3

   110

   1 678,8

   107

   EKSPORT

   3 424,2

   3  735,4

   3 912,9

   3 989,4

   4 482,2

   112

   786,8

   112

   IMPORT

   3 621,4

   4 056,0

   4 318,1

   4 795,7

   5 186,1

   108

   892,0

   103

   SALDO

   -197,2

   -320,6

   -405,2

   -806,3

   -703,9

   ---

   -105,3

   ---

   [Źródło: GUS]

    

   Charakterystyczną cechą polsko-belgijskiej wymiany handlowej jest jej silna koncentracja w  regionie Flandrii, z którą Polska realizuje około 85% łącznych obrotów między Polską i Belgią. Na region waloński  przypada tylko  13%, a na Stołeczny Region Brukseli jedynie 2%.

   Głównymi grupami towarowymi w eksporcie z Polski do Belgii są:
   - urządzenia mechaniczne i elektryczne  
   - pojazdy mechaniczne
   - produkty przemysłu chemicznego
   - artykuły rolno-spożywcze  
   - wyroby metalurgiczne  

    

   Głównymi grupami towarowymi w imporcie z Belgii do Polski są:
   - produkty przemysłu chemicznego  
   - tworzywa sztuczne  
   - pojazdy mechaniczne  
   - artykuły rolno-spożywcze  
   - wyroby nieszlachetne  

    

   W polskich dostawach do Belgii dominują: maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy, które stanowiły łącznie ponad 39% eksportu. Najważniejszymi towarami sprzedawanymi do Belgii są: samochody osobowe, części i akcesoria samochodowe, oleje ropy naftowej, meble, kable metalowe, części do silników.
   Największy udział w imporcie z Belgii mają: mięso wieprzowe, samochody osobowe, ciągniki. Oprócz tego importowano polimery, etyleny, leki.

    

   Inwestycje

   W ostatnich latach nastąpiło wyraźne przyśpieszenie napływu kapitału belgijskiego na rynek polski i tendencja ta utrzymuje się. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w Polsce zarejestrowanych jest 714 firmy z udziałem kapitału belgijskiego. Wśród inwestorów belgijskich najwięcej jest firm małych i średnich przedsiębiorców, którzy dominują również w dziedziny gospodarki wewnętrznej. Przedsiębiorstwa te plasują swoje inwestycje w różnych dziedzinach gospodarki, ale głównie w sektorach: finansowo-ubezpieczeniowym, energetycznym, spożywczym, materiałów budowlanych, maszyn rolniczych i usług komunalnych.
    

   Do najbardziej znanych belgijskich firm inwestujących w Polsce należą: Vlassenroot – specjalizująca się w spawaniu stali. Kolejnym znaczącym inwestorem na polskim rynku jest firma Solvay, która otworzyła w Polsce nowy zakład produkcji krzemionki. Do ważniejszych belgijskich inwestycji zagranicznych w Polsce w ostatnich latach należą: budowa centrum logistycznego Korczowa Logistic Park rozpoczęta w 2013 roku o wartości 120 mln euro, gdzie zatrudnienie znajdzie prawie 1000 osób; centrum usług BPO – Euroclear bank w Krakowie z miejscami pracy dla ok. 500 osób; rozpoczęta w 2010 roku inwestycja belgijskiej grupy SEA-Invest w Porcie Północnym i Rudoporcie w Gdańsku.

    

   Jednym z przykładów firm polskich obecnych zarówno w Belgii, jak i Luksemburgu jest krakowska firma Comarch. Na rynku belgijskim obecne są również duże firmy polskie: ECO Okna oraz Trans.eu BVBA (europejska giełda transportowa). Firma ECO Okna utworzyła pod koniec 2013r. centrum logistyczne w Courcelles oraz showroom ze swoimi produktami w Brukseli. Trans.eu BVBA z siedzibą w Antwerpii jest spółka koncernu Logintrans, który stworzył europejską giełdę transportową. W lipcu 2015r. firma Aluprof przejęła belgijska spółkę Schelfhaut z siedzibą w Dendermonde – dostawcę systemów aluminiowych dla budownictwa w krajach Beneluksu i w Północnej Francji. W 2017 r. polska firma Solaris podpisała umowę na dostawę do Walonii ponad 200 autobusów elektrycznych za 105 mln euro. W Belgii rejestrowanych jest coraz więcej małych polskich firm, często jednoosobowych, które zajmują się świadczeniem usług budowlanych, remontowych itp., głównie w oparciu o pracowników sprowadzanych z Polski.

    

   Współpraca regionalna

    

   24 października 2001 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Województwem Mazowieckim i Regionem Brukseli Stolicy. Na mocy tego porozumienia, strony współpracują szczególnie w następujących dziedzinach:

    

   · współpraca pomiędzy organami samorządów terytorialnych;
   · wspieranie integracji z Unią Europejską i wymiana informacji;
   · ochrona środowiska;
   · zagospodarowanie przestrzenne;
   · współpraca i promocja gospodarcza.

    

   W czerwcu 2007 r. został podpisany Szczegółowy Program Współpracy między Województwem Mazowieckim a Regionem Stołecznym Brukseli-Stolicy w zakresie ochrony środowiska na lata 2007 – 2010. Program przewiduje wyjazdy studyjne i wymianę doświadczeń w zakresie gospodarki niebezpiecznymi odpadami, gospodarki wodnej, edukacji ekologicznej, zanieczyszczeń powodowanych przez transport i ochrony terenów naturalnych. Realizację programu zainaugurowała wizyta studyjna przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta st. Warszawy w Brukseli w czerwcu 2007 r. (wizyta w oczyszczalni ścieków i spalarni odpadów). Obecnie trwają prace nad kolejnymi szczegółowymi programami współpracy w zakresie transportu, działań gospodarczych i spraw europejskich.
   Ze względu na skomplikowaną strukturę administracyjną Belgii, umowy o współpracy zawarte między Rządem Polskim a Flandrią, Walonią,
    
   Regionem Stołecznym Brukseli można również traktować jako umowy regionalne:

    

   Współpracę Rzeczypospolitej Polskiej z belgijskimi regionami Flandrią, Walonią i Regionem Brukseli regulują następujące umowy :
   o Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Flandrii podpisana w dniu 6 czerwca 1994 roku.
   o Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Walońskim, podpisana 10 października 1996 roku.
   o Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli, podpisana 29 listopada 2004 roku.

    

   Szczegółowe informacje na temat tych umów umieszczone są w punkcie Gospodarcze umowy dwustronne w rozdziale IV. „Dwustronna współpraca gospodarcza”

    

   Współpraca samorządów gospodarczych

    

   Istnieją 3 organizacje zajmujące się współpracą gospodarczą pomiędzy Polską a Belgią:

   · Belgian Business Chamber w Warszawie istnieje od roku 1992. Organizacja ta współpracuje z wieloma instytucjami, a ponadto zajmuje się promocją polsko-belgijskiej współpracy ekonomicznej i kulturalnej, promowaniem Belgii w Polsce, jak również informuje o możliwościach inwestowania w naszym kraju.

   · Bepolux - Belgijsko-Polsko-Luksemburska Izba Handlowa jest organizacją zrzeszającą prywatne firmy, federacje, biznesmenów. Jej głównym zadaniem jest promowanie belgijskich i luksemburskich inwestycji w Polsce, ale może ona również wspierać współpracę pomiędzy polskimi, a belgijskimi i luksemburskimi firmami.

   · W 1996 roku powołana została Walońsko-Polska Izba Handlowa. Stanowi ona uzupełnienie Belgijsko-Polsko-Luksemburskiej Izby Handlowej przyczyniając się w szczególności do ożywienia kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i walońskimi.
    
   · Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Flandrii podpisana w dniu 6 czerwca 1994 roku
   · Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Walońskim, podpisana 10 października 1996 roku.
   · Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli, podpisana 29 listopada 2004 roku.

    

   Dostęp do rynku


    

   Belgia jest krajem otwartym dla inwestorów zagranicznych.
    
   Atrakcyjność rynku belgijskiego dla zagranicznych inwestorów przejawia się między innymi w:
    
   -   centralnej lokalizacji w Europie,
   -   stabilności politycznej i gospodarczej,
   -    istnieniu rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej,
   -    wysokim poziomie centrów przemysłowych,
   -    ułatwieniach podatkowych i finansowych,
   -    obecności instytucji europejskich i międzynarodowych,
   -    wykwalifikowanej, wielojęzycznej i efektywnej sile roboczej,
   -     wysokim poziomie i wygodzie życia.
    
   Z myślą o zagranicznych inwestorach w Belgii stworzony został system atrakcyjnych zachęt finansowych i podatkowych, dzięki czemu Belgia przyciągnęła kilkaset zagranicznych i międzynarodowych koncernów, które utworzyły w tym kraju swe centra koordynacyjne, dystrybucyjne i usługowe oraz zakłady produkcyjne.
   Belgia na bieżąco modyfikuje swój system przyciągania zagranicznych inwestorów.

    
   Ważnym elementem pakietu środków na rzecz przyciągania inwestorów jest specjalny reżim podatkowy („expat’s status”), pozwalający delegowanej do Belgii kadrze dyrekcyjnej firm zagranicznych w Belgii wchodzących w skład grup międzynarodowych, znacznie ograniczyć obciążenia podatkowe w tym kraju z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednym z warunków jest nieposiadanie statusu belgijskiego rezydenta podatkowego.
    
   Dzięki federalnemu systemowi wspierania inwestycji, a także dzięki regionalnym programom rozwoju gospodarczego i przyciągania inwestorów, Belgia pozostaje  atrakcyjnym krajem dla inwestorów zagranicznych.

   Największymi zagranicznymi inwestorami w Belgii są USA, Francja, Wielka Brytania oraz Holandia.

    

    

    

   Przydatne linki i kontakty


    

   13 kwietnia 2015 (ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2018)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: