close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NIDERLANDY

 • Holandia

  •  

    Informacje o kraju


    

   Nazwa kraju. Królestwo Niderlandów (Koninkrijk der Nederlanden) położone jest Europie Zachodniej i na wyspach karaibskich. Cztery części Królestwa to Niderlandy, Aruba, Curacao i Sint Maarten. Niderlandy położone w Europie Zachodniej graniczą z Morzem Północnym, Belgią i Niemcami. Niderlandy karaibskie (Caribisch Nederland) to trzy gminy zamorskie - Bonaire, Sint Eustatius i Saba położone na wyspach na Morzu Karaibskim. Niderlandy są często nazywane Holandią, jednak Północna i Południowa Holandia to obecnie jedynie dwie zachodnie, nadmorskie prowincje, które odgrywały dominującą rolę w historii kraju.  

    

   Położenie geograficzne kraju. Holandia leży w delcie trzech dużych rzek – Renu, Mozy i Skaldy. 1/4 obszaru Holandii położona jest poniżej poziomu morza. Nisko położone tereny składają się głównie z ‘polderów’, płaskich obszarów lądu otoczonych rowami, gdzie poziom wody jest sztucznie kontrolowany. Kontrolowanie przepływów wody wymaga działania wielu osób i instytucji, co nauczyło Holendrów współpracy zespołowej. Holendrzy są dumni z posiadanych umiejętności w zarządzaniu wodą. Ich stała walka w osuszaniu lądu pomogła im wykształcić zdolności do przetrwania (can - do attitude). To jest powód dla którego partnerzy europejscy i społeczność międzynarodowa uznaje Holendrów jako potrafiących budować pomosty we współpracy.              

    

   Powierzchnia i ludność kraju. . Holandia ma relatywnie małą powierzchnię kraju - 41,500 km kwadratowych (obszar lądu 33,800 km i obszar wody 7,700 km), zamieszkałą przez 17,2 mln ludzi (w tym 13,2 miliona to rdzenni Holendrzy). Największe grupy cudzoziemców pochodzą z Turcji (405 tys. osób), Maroko (397), Indonezji (362), Surinamu (352) i Antyli Holenderskich (151), a z państw europejskich - z Niemiec (354) i Polski (173). Stolicą kraju jest Amsterdam, siedziba rządu znajduje się w Hadze.            

    

   Konkurencyjność gospodarki kraju. Holandia jest jednym z najlepiej przygotowanych krajów w Europie do prowadzenia działalności gospodarczej (według the Economist Intelligence Unit). Jednym z głównych czynników jest wysoko wykwalifikowana, elastyczna i umotywowana siła robocza w kraju. Koszty pracy nie są decydujące, duże znaczenie ma elastyczność umów pracy, ułatwienia dla zatrudnienia pracowników o wysokich kwalifikacjach, w tym dostosowane podejście rządu do oferowania ułatwień i korzyści podatkowych.  Centralne położenie geograficzne kraju, w powiązaniu z bardzo dobrą infrastrukturą i usługami logistycznymi, zachęca liczne firmy europejskie, amerykańskie i azjatyckie do lokowania ich głównych firm w Holandii.  Obecnie ponad 500 największych firm globalnych ma swoje biura w tym kraju.    

    

   Światowy Ranking Konkurencyjności (2017-2018): 1.Szwajcaria 5.86; 2.USA 5.85; 3.Singapur 5.71; 4.Holandia 5.66; 5.Niemcy 5.65; 6.Hongkong, Chiny 5.53; 7.Szwecja 5.52; 8.Wielka Brytania 5.51; 9.Japonia 5.49; 10.Finlandia 5.49; (…) 39.Polska 4,59 [źródło: World Economic Forum 2017]       

     

   Poziom życia w kraju. Holandia zajmuje wysokie miejsce w światowych rankingach w zakresie warunków jakości życia. Warunki mieszkaniowe są korzystniejsze niż w innych krajach a Holandia dysponuje rozbudowaną siecią placówek oświatowych, w tym wielu szkół międzynarodowych (ponad 130). Kształcenie odbywa się w dwóch językach (holenderskimi i angielskim). Również holenderski system ochrony zdrowia cieszy się wysoką opinią pod względem jakości, dostępu i finansowania usług medycznych.

   Najlepsze kraje do życia (Overall Best Countries Ranking 2018) – Szwajcaria 10.0; Kanada 9.9; Niemcy 9.6; Wielka Brytania 9.6; Japonia 9.5; Szwecja 9.4; Australia 9.2; USA 9.2; Francja 9.2; Holandia 8.8 [źródło: US News & World Report, Y&R’s BAV Group i Wharton Business School styczeń 2018]

    

    

   Obowiązek wizowy. Holandia jako strona układu z Schengen nie utrzymuje stałych przejść granicznych, za wyjątkiem portów morskich i lotnisk, które są zewnętrznymi granicami obszaru Schengen. Służby celne, straż graniczna i inne właściwe służby przeprowadzają wyrywkowe kontrole na terytorium całego państwa. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Królestwa Niderlandów jest paszport lub dowód osobisty. https://www.government.nl/topics/visa-for-the-netherlands-and-the-caribbean-parts-of-the-kingdom

    

   System administracyjny


    

   Ustrój polityczny. Holandia jest monarchią konstytucyjną. Obecnie panującym monarchą jest król Wilhelm Aleksander (nid: Willem-Alexander), który zasiada na tronie od 30 kwietnia 2013 r. Następczynią tronu jest najstarsza z trzech córek Wilhelma – księżniczka Cathrina Amalia. Król jest głową państwa dla całego Królestwa i każdego z czterech krajów, wchodzących w jego skład (Niderlandów, Aruby, Curacao, Sint-Maarten). Karaibskie części Królestwa (Aruba, Curacao, Sint Maarten) posiadają gubernatora, reprezentującego monarchę. Władza polityczna wynika z demokratycznego systemu parlamentarnego opartego na spisanej Konstytucji, która zapewnia ochronę indywidualnych wolności obywatelskich.   

       

   Władza ustawodawcza. Parlament (Staten-Generaal) składa się z dwóch izb. Izba Wyższa (Izba Pierwsza – Erste Kamer), odpowiednik polskiego Senatu - liczy 75 członków wybieranych pośrednio przez członków stanów Prowincji (Provinciale Staten) na 4 letnią kadencję. Izba Niższa (Izba Druga – Tweede Kamer), odpowiednik polskiego Sejmu – liczy 150 członków, wybieranych w wyborach powszechnych również na 4-letnią kadencję. Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel Królestwa Niderlandów, który ukończył 18 rok życia. Ostatnie wybory do Izby Wyższej odbyły się w 2015 r., natomiast wybory do Izby Niższej odbyły się 15 marca 2017 r. Ilość mandatów uzyskanych przez poszczególne partie w wyborach do Izby Niższej (Tweede Kamer) : Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD): 33 mandaty, Partia Wolności (PVV) - 20, Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) - 19, Demokraci 66 (D66) – 19, Partia Zielonych (GroenLinks) – 14, Partia Socjalistyczna (SP) – 14, Partia Pracy (PvdA) – 9, Unia Chrześcijańska (CU) – 5, inne partie : PvdA (5), 50+(4), SGP (3), DENK (3), FvD (2). Frekwencja wyborcza wyniosła 81,9%.   

    

   Władza wykonawcza. Władza wykonawcza sprawowana jest przez rząd składający się formalnie z premiera, ministrów i Króla. Uchwały rządowe podpisywane są przez Króla. Członków gabinetu formalnie mianuje Król, jednak odpowiedzialność polityczną ponoszą wyłącznie ministrowie. Premier ma ograniczoną władzę nad Radą Ministrów i często bywa określany jako primus inter pares (pierwszy pośród równych). Do jego obowiązków należą - przewodniczenie gabinetowi rządowemu, sprawowanie stanowiska Ministra Spraw Ogólnych (Minister van Algemene Zaken), cotygodniowe spotkania z Królem w celu omówienia polityki rządu oraz reprezentowanie Holandii na arenie międzynarodowej. Obecny rząd powstał w październiku 2017 r. na podstawie umowy koalicyjnej czterech partii tj. VVD, CDA, D66 i CU. Premierem po raz trzeci z rzędu jest Marc. Rutte.  Informacje dotyczące struktury i bieżącej działalności rządu znajdują się na stronie https://www.government.nl/

    

   Podział administracyjny kraju.  Holandia składa się z 12 prowincji (Południowa Holandia, Północna Holandia, Utrecht, Północna Brabancja,  Limburgia, Zelandia, Geldria, Groningen, Drenthe, Fryzja, Flevoland, Overijssel). Ciałem stanowiącym na szczeblu prowincji są Stany Prowincji (Provinciale Staten) mające kompetencje w dziedzinie ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, zaopatrzenia w energię, działań socjalnych, kultury i sportu. Zarząd każdej prowincji tworzy władze wykonawcze prowincji (het college van gedeputeerde staten), komisarz Króla jest przewodniczącym. Holandia posiada 388 gmin (gemeenten) i trzy ‘specjalne’ gminy położone na Karaibach (Bonaire, Saba, Sint-eustatius). Dbają one o infrastrukturę w zakresie wód i transportu, mieszkalnictwa, oświaty publicznej, gminnej opieki społecznej i zdrowotnej, kultury, sportu i rekreacji. Zarząd gminy tworzy burmistrz (przewodniczący mianowany przez rząd), rada gminy oraz kolegium składające się z burmistrza i członków zarządu gminy (wykonywanie uchwał). Obywatele krajów UE są uprawnieni do głosowania w wyborach lokalnych zaraz po osiedleniu się w Holandii. Obcokrajowcy spoza UE muszą przebywać legalnie w kraju co najmniej 5 lat, aby otrzymać takie prawo.        

    

   Struktura administracji gospodarczej kraju. W Holandii, za politykę gospodarczą odpowiada Ministerstwo ds. Gospodarczych. W ramach swoich kompetencji zajmuje się ono również sprawami rolnictwa. Kompetencje wykonawcze w administracji gospodarczej sprawują : Holenderskie Biuro Patentowe (Octrooicentrum) w ramach Holenderskiej Agencji ds. Przedsiębiorczości i Urząd ds. Konsumentów i Rynków (ACM). Kwestiami prognozowania ekonomicznego i statystyki zajmują się  Biuro ds. Analizy Polityki Gospodarczej (CPB) http://www.cpb.nl/en  i Holenderskie Biuro Statystyczne (CBS) https://www.cbs.nl/en-gb .       

    

   Sądownictwo gospodarcze. W Holandii nie istnieją osobne sądy gospodarcze czy nawet odpowiednie wydziały w sądach powszechnych. Sprawy gospodarcze (dotyczące np. prawa kontraktowego) są rozpatrywane przez wydziały cywilne sądów okręgowych. Holandia jest podzielona na 11 sądów okręgowych, 4 sądy apelacyjne oraz Sąd Najwyższy. Większość spraw rozpoczyna się w sądzie okręgowym. Każdy sąd okręgowy składa się maksymalnie z pięciu wydziałów, które zawsze prowadzą sprawy z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, kryminalnego lub ponad okręgowego. Jeżeli jedna ze stron procesu nie zgadza się z jego postanowieniem, sprawa może zostać rozpatrzona przez sąd apelacyjny i odpowiednio skierowana do Sądu Najwyższego https://www.government.nl/topics/administration-of-justice-and-dispute-settlement/contents/the-dutch-court-system. W Holandii szeroko rozpowszechniona jest działalność sądów arbitrażowych. Główne organizacje zaangażowane w arbitraż to : Izba Przemysłowo Handlowa (Kamer van Koophandel) www.kvk.nl  i Niderlandzki Instytut Arbitrażowy (Netherlands Arbitrage Instituut) http://www.nai-nl.org/en/. Podstawowa baza danych publikacji urzędowych, dzienników ustaw, dokumentów parlamentarnych znajduje się na stronie https://www.overheid.nl/. Opis holenderskiego porządku prawnego w języku polskim dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej (Europejska Sieć Sądownicza ds. Cywilnych i Handlowych  https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-nl-pl.do

    

   Gospodarka


    

   Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

   Pod względem terytorium i ludności, Holandia nie jest dużym krajem, zajmuje odpowiednio 131 i 66 miejsce na świecie (2018). Natomiast aktywność gospodarcza plasuje Holandię znacznie wyżej. Rozmiar gospodarki, mierzony wartością Produktu Krajowego Brutto (PKB) wyniósł 826 mld USD w 2017 r. (733 mld euro, MFW). Holandia jest 18. największą gospodarką świata i 6. największą gospodarką w Unii Europejskiej.

    

    

   PKB w 10 największych gospodarkach UE (k. 2017) w mld USD - Niemcy 3.685; Wielka Brytania 2.625; Francja 2.584; Włochy 1.938; Hiszpania 1.314; Holandia 826; Szwecja 539; Polska 525 [źródło: Eurostat, 2017]  

    

    

   Holandia jest jednym z najzamożniejszych krajów UE. Wartość holenderskiego PKB na jedną zatrudnioną osobę wynosi 53.582 USD (prawie 43 mld euro). Średni wysoki dochód na osobę w Niderlandach jest wynikiem wysokiego udziału w rynku pracy i wysokiej produktywności zawodowej mieszkańców kraju.

    

    

   PKB na osobę (per capita) – parytet siły nabywczej - (2017) w USD rocznie: 1.Katar 129.927; 2.Luksemburg 109.192; 3.Singapur 90.531; 4.Brunei 76.743; Irlandia 72.632; (…) 13.Holandia 53.582 [źródło: MFW 2017].

    

    

   W Holandii ludność aktywna zawodowo jest dobrze wykształcona, pracownicy mają zdolność do współpracy międzynarodowej, wielu z nich mówi więcej niż jednym językiem obcym. Wysoki poziom edukacji i silne fundamenty gospodarcze umożliwiają pracownikom wysoką produktywność pracy. Jest wartym odnotowania, że Holendrzy łączą wysoką wydajność pracy z wysokim poziomem obecności na rynku pracy, również wśród grupy zawodowej pracowników o średnich i niskich kwalifikacjach.       

    

    

   Sytuacja budżetowa kraju. W 2017 r. gospodarka holenderska (PKB) wzrosła o 3,2%, najwięcej od dekady i kryzysu finansowego w 2008 r. Dług publiczny na koniec 2017 r. wyniósł 416.1 mld euro i był o 24,4 mld euro niższy niż rząd holenderski założył w planie budżetowym (2017 Budget Memorandum). W 2017 r., po raz drugi od 2008 r. (po 2016), rząd centralny wydał na działania publiczne mniej środków niż wyniosły wpływy do budżetu. Doprowadziło to do nadwyżki w wysokości 1.1 mld euro. Powodem tej sytuacji były większe niż oczekiwano dochody z podatków i ubezpieczeń społecznych, jednocześnie wydatki były niższe od zaplanowanych.

    

    

   Deficyt budżetowy i dług publiczny rządu holenderskiego w latach 2011 -2017.

    

   2011

   2012

   2013

   2014

   2015

   2016

   2017

   Deficyt budżetowy % PKB

   -4.3

   -3.9

   -2.4

   -2.3

   -2.1

   0.4

   1.1

   Deficyt budżetowy mld euro

   -27.6

   -25.1

   -15.5

   -15.0

   -14.1

   2.9

   8

   Dług publiczny % PKB

   61.6

   66.4

   67.7

   67.9

   65.2

   62.3

   56.7

   Dług publiczny w mld euro

   396

   428

   442

   450

   441

   434

   416

   Dług publiczny na osobę w euro (w przybl.)

   24,000

   26,000

   26,000

   27,000

   26,000

   26,000

   24,000

    

   Inflacja. Holandia cieszy się dobrą reputacją w zakresie polityki monetarnej. Na długo przed wprowadzeniem waluty euro, wzrost cen w Holandii był na umiarkowanym poziomie dzięki właściwej polityce monetarnej holenderskiego Banku Centralnego (DNB). Rynki produktowe i rynek pracy działają relatywnie dobrze, co pomaga stabilizować wzrosty cen. Średnia inflacja do końca czerwca 2018 r. wyniosła 1.37%.

    

    

   Zatrudnienie. Holandia posiada relatywnie stabilny rynek pracy - liczba strajków pracowniczych w kraju jest mała – przyczynia się to do utrzymywania dobrego klimatu dla biznesu. Znacząca liczba populacji zdolna do aktywności zawodowej podejmuje pracę, jest to wskaźnik lepszy niż średnia w państwach OECD i w krajach strefy euro.W 2017 r. liczba os. zatrudnionych zwiększyła się o prawie 200 tys. Był to najsilniejszy wzrost od 2008 r. W I kwartale 2018 r. liczba os. zatrudnionych w Holandii wyniosła 8.564 mln.

    

    

   Bezrobocie spadło do najniższego poziomu od 8 lat, osiągając pod koniec 2017 r. 3,9%. To jeden z najniższych wskaźników w UE. Na niskim poziomie utrzymuje się bezrobocie w grupie osób młodych. W 2017 r. wskaźnik holenderskiej potencjalnej siły roboczej w wieku poniżej 25 lat wynosił ok. 10% (średnia w państwach strefy euro to prawie 20%). Relatywnie duża cześć mieszkańców kraju pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jest to często świadoma decyzja, która pozwala łączyć zadania zawodowe i rodzinne.  W porównaniu do danych międzynarodowych, w Holandii liczba osób - w szczególności kobiet - które pracują w zmniejszonym wymiarze czasu, jest wysoka. Blisko 75% wszystkich takich pracowników, to kobiety.  Jednak, średnia liczba godzin pracy tygodniowo pracowników jest na zbliżonym poziomie do innych państw strefy euro. To samo odnosi się do liczby godzin przepracowanych w ciągu roku przez pełno etatowych pracowników. 

    

    

   Płace. W 2017 r. odnotowano umiarkowany wzrost płac, o 1,5% w porównaniu do 2016 r. Płace rosły szybciej w sektorze prywatnym niż w administracji publicznej. Ich wzrost był wprost proporcjonalny do wzrostu cen.

    

    

   Wymiana handlowa. Holandia ma gospodarkę otwartą na zagranicę i poziom handlu z innymi krajami jest wysoki. Według danych holenderskiego Biura ds. Analiz Ekonomicznych, Holandia uzyskuje 33% swoich dochodów z eksportu towarów i usług. W 2017 r. wartość eksportu była na poziomie 85.3% PKB kraju. Do najważniejszych partnerów handlowych Holandii należą: Niemcy (146.8 mld USD obrotów handlowych w 2017); Belgia (68.3); Wielka Brytania (56.6); Francja (55.3); Włochy 25.7; USA (22.7); Hiszpania (19.9); Polska (15.6); Szwecja i Chiny.

    

    

   Holenderski eksport towarów i usług mierzony jako % do PKB na przestrzeni ostatniego półwiecza: 1970- 44.8; 1975- 49.8; 1980- 52.3; 1985- 62.1; 1995- 56.1; 2000- 70.1; 2005- 69.6; 2010- 71.9; 2015- 83.4 [źródło: CPB 2017].

    

    

   Holandia zajmuje prominentne 5. miejsce największego eksportera towarów na świecie. W 2017 r. wyeksportowała towary o wartości 652 mld USD (38.200 USD na mieszkańca), co stanowiło 3.5% światowego handlu łącznie. Holandia jest również znaczącym eksporterem usług komercyjnych – w 2017 r. wyniósł on ponad 160 mld euro, co uplasowało Holandię na 6. miejscu na świecie (import usług komercyjnych wyniósł w tym okresie 150 mld euro). W 2017 r. eksport usług przyniósł 76 mld euro wartości dodanej brutto holenderskiej gospodarce, co stanowiło 11% krajowego PKB.

    

    

   10 największych eksporterów towarów na świecie w 2017 r. w mld USD: 1.Chiny 2.263; 2.USA 1.546; 3.Niemcy 1.448; 4.Japonia 698; 5.Holandia 652; 6.Korea Płd. 574; 7.Hongkong, Chiny 550; 8.Francja 535; 9.Włochy 506; 10.Wielka Brytania 445 [źródło: WTO 2017]

    

    

   Kierunki geograficzne holenderskiego eksportu (w ujęciu procentowym 2017): Europa 75.7%; Azja 10.7%; Ameryka Północna 4.5%; Afryka 2.2%; Ameryka Środkowa i Południowa (bez Meksyku) 1.3%.

    

    

   Kierunki geograficzne holenderskiego eksportu w UE (w ujęciu procentowym 2017): 1.Niemcy 24.2%; 2.Belgia 10.7%; 3.Wielka Brytania 8.8%; 4.Francja 8.8%; 5.Włochy 4.2% [Centralne Biuro Statystyczne Holandii 2017].

    

    

   Struktura holenderskiego eksportu w mld USD (2017): maszyny w tym komputery 93.5 mld (14.3% całkowitego eksportu); maszyny elektryczne, wyposażenie 87.4 mld (13.4%); paliwa mineralne, w tym ropa naftowa 80.3 mld (12.3%); farmaceutyki 33.5 mld (5.1%); urządzenia optyczne, techniczne i medyczne 30.1 mld (4.6%); pojazdy 27.3 mld (4.2%); plastyk i artykuły z plastyku 25.4 mld (3.9%); chemikalia organiczne 21.4 mld (3.3%); żelazo i stal 14.8 mld (2.3%); żywe drzewa, rośliny i kwiaty cięte 10.3 mld (1.6%) [źródło: worldexports.com 2017].

    

    

   Holandia jest 8. światowym importerem towarów. W 2017 r. zaimportowała towary o wartości 574 mld USD (33.600 USD na mieszkańca), co stanowiło 3.6% udziału w handlu światowym (wzrost o 13.5% w stosunku do roku 2013). Holandia jest również znaczącym – 7. na świecie importerem usług komercyjnych o wartości 150 mld euro (2017). Największym partnerem handlowym Holandii są Niemcy. W 2015 r. 17,2 % wszystkich importowanych produktów pochodziło z Niemiec. Blisko połowę wszystkich produktów zakupionych w Niemczech stanowiły produkty chemiczne i maszyny. Belgia (9.8% całego importu towarów) i Chiny (9.1%) były odpowiednio drugim i trzecim partnerem importowym Holandii.

    

    

   Kierunki geograficzne holenderskiego importu (w ujęciu procentowym 2017): Europa 52.4%; Azja 30.4%; Ameryka Północna 7.8%; Afryka 2.5%; Ameryka Środkowa i Południowa (bez Meksyku) 3%.

    

    

   Struktura holenderskiego importu w mld USD (2017): maszyny elektryczne, wyposażenie 87.2 mld (15.2% całkowitego eksportu); paliwa mineralne, w tym ropa naftowa 87.1 mld (15.2%); maszyny w tym komputery 75.5 mld (13.1%); pojazdy 31.2 mld (5.4%); urządzenia optyczne, techniczne i medyczne 24.2 mld (4.2%); farmaceutyki 23.6 mld (4.1%); chemikalia organiczne 16.6 mld (2.9%); plastyk i artykuły z plastyku 16.2 mld (2.8%); żelazo i stal 11.7 mld (2%); aluminium 8.6 mld (1.5%) [źródło: worldexports.com 2017].

    

    

   Inwestycje zagraniczne. Przedsiębiorstwa holenderskie są niezwykle mocno zorientowane na współpracę zagraniczną. Wartość holenderskich inwestycji za granicą w 2017 r. wyniosła 5.809 mld USD, czyniąc Holandię największym inwestorem zagranicznym na świecie. (tzw. stock of Foreign direct investment –FDI- abroad)

    

    

   Najbardziej znaczący zagraniczni inwestorzy na świecie w mld USD (2017): 1.Holandia 5.809; 2.USA 5.644; 3.Niemcy 2.074; 4.Hong Kong, Chiny 1.806; 5.Wielka Brytania 1.634 [źródło: CIA, The World Factbook 2017].

    

    

   W 2016 r. do Holandii  napłynęły inwestycje zagraniczne o wartości 707 mld USD (667 mld euro), co stanowiło 88.3% PKB kraju (DNB 2016). Jest cechą wyróżniającą, że nieduży kraj jak Holandia, przyciąga tak dużo inwestycji zagranicznych. W 2016 r. inwestorzy zagraniczni stworzyli 15% miejsc pracy w sektorze prywatnym (935.310 miejsc pracy). W grupie ponad 6.300 firm zagranicznych, prowadzących działalność w Holandii, sprowadzonych staraniem Holenderskiej Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych znajdują się m.in. firmy z Ameryki Północnej (np. Abbott Laboratories, Boeing, Bombardier, Cisco Systems, Dow, Eastman Chemical, Heinz, Medtronic, NCR Corporation, Reebok), z Europy (np. Bosch, Danone, Siemens, RWE) oraz Azji i Bliskiego Wschodu (np. Astellas, BenQ, Daewoo, Fujifilm, Giant,  Hitachi, Huawei, ICBC, LG Electronics, SABIC, Samsung, Saudi Aramco, Tata Consultancy Services, Teijin, Yakult).

    

    

   Główne wskaźniki makroekonomiczne Holandii w latach 2010 – 2017

    

   2010

   2011

   2012

   2013

   2014

   2015

   2016

   2017

   PKB na 1 mieszkańca (w tys. euro)

   38,0

   38,5

   38,5

   38,8

   39,3

   40,3

   41,3

   42,9

   PKB kraju (w mld euro)

   632

   643

   645

   653

   663

   683

   703

   733

   PKB (dynamika w %)

   1,4

   1,7

   -1,1

   -0.2

   1,4

   2,0

   2,1

   3,2

   Inflacja (w %)

   1,9

   2,4

   2,9

   1,7

   0,7

   0,7

   1,0

   1,3

   Bezrobocie (w%)

   4,5

   5,0

   5,8

   7,2

   7,4

   6,9

   6,0

   4,8

   http://www.statista.com

   Perspektywa średnioterminowa. CPB prognozuje, że w latach 2018-2021, gospodarka holenderska będzie rosła w tempie powyżej 2% rok do roku. Inflacja i poziom stóp procentowych pozostaną na niskim poziomie. Budżet rządowy w 2021 r. planuje uzyskać nadwyżkę w wysokości 1.3% PKB. Wzrost gospodarczy w powiązaniu z nadwyżka budżetową spowoduje zmniejszenie długu publicznego w 2021 r. do poziomu ok. 45% PKB. W przyszłości wzrost gospodarczy będzie głównie generowany przez wzrost produktywności pracy. Bez rozwoju technologicznego będzie się obniżać. Stosunkowo niski wzrost strukturalny będzie pociągał za sobą niskie realne stopy procentowe, redystrybucja dochodów w społeczeństwie będzie utrudniona. Rząd będzie potrzebował dostosować się do odpowiedzialnego i zrównoważonego budżetu. Imigracja może przyczynić się do wzrostu, ale dochód na mieszkańca będzie mógł zostać zwiększony jedynie w przypadku, napływu pracowników, którzy są zdolni do uzyskania wyższej produktywności niż średnia produktywność krajowa.      

    

    

   Główne sektory gospodarki. W swojej polityce gospodarczej, rząd holenderski koncentruje się na 9 sektorach, które mają największe znaczenie dla handlu międzynarodowego i inwestycji. W sektorach tych duże znaczenie mają programy badawczo rozwojowe oraz innowacje.

    

    

   Sektor rolnictwa i produkcji żywności. W 2017 r. łączna wartość holenderskiego eksportu rolnego wyniosła 92 mld euro (wzrost o 7% w porównaniu z rokiem 2016). Największym konsumentem holenderskich produktów rolnych pozostają Niemcy, które w 2017 zaimportowały holenderską żywność za kwotę 23.4 mld euro. Dalej plasują się Belgia, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania. Holandia jest drugim, po Chinach, największym producentem warzyw, 4. największym producentem owoców, po USA, Hiszpanii i Chile. 3 z 25 największych światowych firm żywnościowych zlokalizowane są w Holandii. Więcej informacji: http://www.dutchfoodinnovations.com/

    

    

   Sektor ogrodnictwa. Holandia jest niekwestionowanym światowym liderem na rynku kwiatów, roślin, nasion kwiatowych, posiada blisko 50% światowego rynku produktów kwiatowych, jest eksporterem nr 1 na świecie w zakresie żywych drzew, roślin, cebul, nasion i ciętych kwiatów. Holenderskie innowacje w ogrodnictwie stosowane w szklarniach obejmują systemy nawodnienia, ruchome platformy, roboty, oświetlenie, recykling wody i odpadów. Holenderski sektor ogrodnictwa w 75% nastawiony jest na eksport, z tego powodu narażony jest na międzynarodowe zmiany popytu i cen. Więcej informacji: http://greenportholland.com/

    

    

   Sektor chemiczny. Holandia jest jednym z największych dostawców produktów i usług chemicznych w Europie. Konkurencyjność holenderskiego przemysłu chemicznego leży w jego wewnętrznej, międzykorporacyjnej integracji. Holandia posiada światowej klasy instytuty badawcze – TNO oraz uniwersytety w Delft, Twente, Wageningen i Eindhoven, długoletnią tradycję partnerstw publiczno-prywatnych (BE-Basic, Dutch Polymer institute) i centra COCI (Centres for Open Chemical Innovation). Więcej informacji : www.vnci.nl/english

    

    

   Przemysły kreatywne.  Holenderskie przemysły kreatywne (architektura, projektowanie, moda, gry i muzyka elektroniczna) znajdują się w czołówce rankingów światowych, oddziaływają na inne sektory, jak ochrona zdrowia, bezpieczeństwo czy energia. Przemysły kreatywne w Holandii tworzą nowe rozwiązania wobec wyzwań ekologicznych. Więcej informacji: www.creativeholland.com/en

    

    

   Sektor energii. Pięć rafinerii naftowych i port w Rotterdamie tworzą podstawową infrastrukturę przemysłu naftowego. Rotterdam, największy europejski port, obok Antwerpii i Gelsenkirchen jest jednym z trzech największych centrów paliwowych (fuelhubs). W 2015 r. produkcja paliw mineralnych wyniosła ponad 90 mld ton a ropy naftowej ponad 100 mld ton. Holandia jest liderem w zakresie ekologicznej produkcji gazu (green gas), wytwarzanie gazu z biomasy zostało opatentowane przez holenderską firmę energetyczną ECN, rozwijane są technologie z zakresie ekologicznego gazu skroplonego (bio-LNG). Holandia ma doświadczenie w zakresie energii pozyskiwanej z przybrzeżnych farm wiatrowych, spalania biomasy w elektrowniach węglowych, przechowywania energii i ciepła oraz energii słonecznej. W 2016 r. zespół z Uniwersytetu w Delft ustanowił nowy rekord świata (NUNA8) najdłuższego przejazdu ‘samochodem słonecznym’ na dystansie 4,700 km. Więcej informacji: http://www.cleantechholland.com/

    

    

   Sektor wysokich technologii i materiałów. Holandia jest światowym liderem w rozwoju nowych technologii i materiałów (HTMS) używanych w systemach komunikacyjnych, lotnictwie, przemyśle samochodowym, urządzeniach medycznych, wytwarzania energii czy półprzewodników. Holenderskie firmy wynalazły Wi-Fi, CD i DVD. Philips opracował płyty nośników danych Blu-ray, holender Jaap Haartsen wynalazł Bluetooth - urządzenie bezprzewodowej komunikacji pomiędzy rożnymi urządzeniami elektronicznymi. Komponenty produkowane przez firmy holenderskie znajdują się w 90% wszystkich obwodów scalonych urządzeń produkowanych na świecie. Holandia jest również światowym liderem w projektowaniu i budowie nanotechnologii (inteligentna elektronika). Sektor HTMS odgrywa niebagatelna rolę w realizacji europejskich programów innowacyjnych, takich jak JTI ECSEL, programy Eureka ITA3 i PENTA oraz Horyzont 2020 https://www.hollandhightech.nl/int

    

    

   Sektor medyczny. Holandia zajmuje 8. miejsce na świecie pod względem technologicznych wniosków patentowych, w tym 2. pod względem patentów biotechnologicznych (wg OECD). Firmy holenderskie są zdolne realizować zadania na każdym etapie, od projektowania szpitali, ich budowy i finansowania, projektowania sprzętu medycznego, zarządzania odpadami, efektywności energetycznej po kwestie środowiskowe. Najważniejszym centrum naukowym jest Eindhoven. Philips jest światowym liderem w zakresie zobrazowań medycznych i monitoringu pacjenta, DSM jest liderem w zakresie biomateriałów, międzynarodowy standard posiadają partnerstwa publiczno-prywatne (Netherlands Genomic Initatvie) i instytuty naukowe (TI Pharma, CTMM i BMM). Więcej informacji: www.health-holland.com/portal

    

    

   Sektor logistyczny. Według Światowego Forum Ekonomicznego, jakość infrastruktury holenderskiej jest jedną z najlepszych na świecie, co jest odzwierciedlone w rankingach światowych infrastruktury w 2017 r. - morskiej (1 miejsce); powietrznej (4); drogowej (2) i kolejowej (7). Celem tego sektora jest uzyskanie 1 miejsca w światowym rankingu World Logistics w 2020 r. (obecnie 4 miejsce). Port w Rotterdamie jest 11. na świecie (i największy w Europie) pod względem wielkości transportu ładunków morskich. Na holenderską żeglugę śródlądową przypada ponad połowa wszystkich przewozów w Europie. Holenderska flota liczy 7 tys. jednostek. Więcej informacji: http://www.hollandlogisticslibrary.com/

    

    

   Sektor wodny. Holendrzy znani są ze swojego zintegrowanego podejścia do zarządzania wodą w równoważeniu potrzeb społecznych, ekonomicznych, technologicznych, środowiskowych (Building with Nature). Holendrzy rozpoczęli stosowanie innowacyjnych technologii recyklingu wody w latach 90-tych XX w. (poziom oczyszczania wody przemysłowej jest tak wysoki, że może być ona wykorzystywana w przemyśle spożywczym). Sektor wodny dużo inwestuje w badania i rozwój poprzez partnerstwa publiczno-prywatne, takie jak Deltares, MARIN, Wetsus i KWR Watercycle Research Institute https://www.dutchwatersector.com/

    

    

   Technologie informatyczno-komunikacyjne. Holandia ma bardzo dobrze rozbudowaną infrastrukturę ICT i centra bezpieczeństwa cybernetycznego (Hague Security Delta). Około 1/3 internetowej wymiany danych pomiędzy Europą i USA przechodzi przez Holandię (Amsterdam Internet Exchange). Holendrzy są aktywni w internecie, 97% użytkowników w wieku od 16 do 74 lat, w porównaniu do 75% Europejczyków w tym samym wieku. Światowe Forum Ekonomiczne w swoim rankingu Network Readiness Index 2014 uplasowało Holandię na 4. pozycji, w grupie 143 krajów pod względem posiadanej infrastruktury ICT, liczby użytkowników ICT w administracji rządowej, gospodarstwach domowych i biznesie, jakości regulacji ICT dla biznesu, wpływu ICT na rozwój ekonomiczny i społeczny kraju. Według agencji International Telecommunication Union, Holandia zajmuje 7. miejsce w grupie najbardziej zaawanasowanych technologicznie państw pod względem ICT. 

    

    

   Przynależność do organizacji międzynarodowych o charakterze ekonomicznym. Holandia jest członkiem licznych organizacji programów systemu Narodów Zjednoczonych, m.in. Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF); Grupy Banku Światowego (World Bank); Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz Unii Europejskiej; Unii Beneluxu i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).    

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej. Traktat akcesyjny ze Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi z dnia 16 kwietnia 2003 r., który wszedł w życie w dniu 1 maja 2004 r. posiada podstawowe znaczenie dla całokształtu współpracy gospodarczej i wymiany handlowej miedzy Polską i krajami Unii Europejskiej, w tym z Królestwem Niderlandów. Szereg kwestii związanych z polsko-holenderską współpracą gospodarczą regulują bilateralne umowy międzyrządowe.  Najważniejsze z nich to : - Konwencja między Rzeczypospolita Polską a Królestwem Niderlandów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, podpisana w dniu 13 lutego 2002 r., obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. (Dz.U.2003 nr 2016 poz.2120) oraz Umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Niderlandów w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z dnia 7 września 1992 r. (Dz.U 1994 nr 57 poz.235).     

     

    

   Wymiana handlowa z Polską. W 2017 r. Holandia była 6. partnerem handlowym Polski pod względem eksportu i importu z naszego kraju. Obroty polsko-holenderskiej wymiany handlowej w 2017 r. wyniosły 16, 602 mld euro. Polski eksport do Holandii miał wartość 8,9 mld euro (4,5% całkowitego eksportu Polski). Więcej Polska eksportowała tylko do Niemiec, Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Polski import z Holandii wyniósł w tym okresie 7,6 mld euro (3,8% całkowitego importu Polski). Polska odnotowała większy import z Niemiec, Chin, Rosji, Włoch i Francji. Dodatnie saldo obrotów handlowych dla Polski w 2017 r. wyniosło 1,2 mld euro.

    

    

   Polsko-holenderskie obroty handlowe 2016-2017:

    

   2016 (mln euro)

   2017 (mln euro)

   2016/2017 (zmiana %)

   Eksport Polski do Holandii

   8 216,9

   8 909

   8,4 %

   Import Polski z Holandii

   6 871,0

   7 693

   12 %

   Obroty

   15 087,9

   16 625

   10,2 %

   Saldo

   1 346,0

   1 216,0

   -9,7 %

   Źródło : GUS

    

   Struktura eksportu z Polski do Holandii według działów CN w 2016 r. w mln euro - urządzenia mechaniczne i elektryczne 2,616; gotowe artykuły spożywcze 710; wyroby różne  650; pojazdy mechaniczne  636; produkty mineralne 571; wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 523; materiały i wyroby włókiennicze 451; tworzywa sztuczne, w tym wyroby z kauczuku 445; produkty przemysłu chemicznego 439; zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego 413; produkty pochodzenia roślinnego 182; materiały drzewne, papier i tektura 176; drewno 116; wyroby ceramiczne, szkło 94; urządzenia optyczne 63; wyroby skórzane 44; obuwie 41; tłuszcze, oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 38; metale i kamienie szlachetne, biżuteria 6; źródło MR.   

    

   Struktura importu Polski z Holandii (według działów CN w 2016 r. w mln euro) – urządzenia mechaniczne i elektryczne, do rejestracji i odbioru dźwięku 1,685;  produkty przemysłu chemicznego 1 064; tworzywa sztuczne, w tym wyroby z kauczuku 723; pojazdy mechaniczne  705; gotowe artykuły spożywcze 706; produkty pochodzenia roślinnego 435; wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 411; zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego 343; materiały i wyroby włókiennicze 255; tłuszcze, oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 185; wyroby różne  156; materiały drzewne, papier i tektura 126; urządzenia optyczne 108; produkty mineralne 76; wyroby ceramiczne, szkło 40; obuwie 39; wyroby skórzane 35; metale i kamienie szlachetne, biżuteria 5; źródło MR.     

    

   Według danych holenderskiego urzędu statystycznego (CBS), w 2017 r. eksport Holandii do Polski wyniósł 10,6 mld euro, odpowiednio import Holandii z Polski wyniósł 7,8 mld euro. Obroty handlowe obu krajów wyniosły 18,4 mld euro. Różnica w statystykach GUS i CBS dotyczących handlu zagranicznego wynika z faktu iż holenderski urząd statystyczny podaje wartości wyeksportowanych towarów według kraju wysyłki towarów, natomiast GUS według kraju pochodzenia towaru[1].    

    

    

   Inwestycje holenderskie w Polsce. Holenderskie skumulowane inwestycje bezpośrednie w Polsce wynosiły 33.9 mld euro na koniec 2016 r. Niderlandy są 1. największym inwestorem w Polsce. Udział niderlandzkich inwestycji stanowi 18% w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce. Na koniec 2016 r. ponad 2 500 firm działających w Polsce miało udziały holenderskie, z których 559 zainwestowało ponad 1 mln USD. Firmy posiadające udziały holenderskie zatrudniały bezpośrednio ponad 120 tys. pracowników. Ponad 54% całości niderlandzkiego kapitału zostało zainwestowane na terenie województwa mazowieckiego, 13% w Wielkopolsce i 7% na Śląsku. Firmy holenderskie inwestują głównie w działalność wytwórcza – 41% i w handel 8%. Do dużych inwestorów holenderskich w Polsce należą m.in. Unilever, Shell, Tomtom, Philips, Randstad, Lumileds, Heineken, ING i Teleplan.     

    

    

   Inwestycje polskie w Królestwie Niderlandów. Według danych NBP, skumulowana wartość polskich BIZ w Holandii (stocks outward) na koniec 2016 r. wyniosła 8,1 mld PLN (1,9 mld euro), co stanowiło 8,4% ogólnej wartości należności Polski z tytułu BIZ (5. pozycja). Według danych Narodowego Banku Holandii, na koniec 2016 r. całkowite bezpośrednie inwestycje zagraniczne Polski w Królestwie Niderlandów wyniosły 2,1 mld euro. Polskie BIZ w Holandii w 2016 r. wyniosły 286,7 mln euro [źródło: NBP] 

    

    

   Współpraca regionalna. Wybrane polskie województwa mają podpisane umowy o współpracy międzyregionalnej z prowincjami holenderskimi: Województwo Lubelskie współpracuje z Prowincją Gelderland; Województwo Pomorskie współpracuje z Prowincją Północna Holandia; Województwo Wielkopolskie  współpracuje z Prowincją Północna Brabancja natomiast Województwo Zachodniopomorskie współpracuje z Prowincją Overijssel. Polskie i niderlandzkie regiony współdziałają w zakresie gospodarczym, nowych technologii, rolnictwa, infrastruktury komunikacyjnej, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, edukacji oraz kultury. Obok współpracy miedzy regionami obu krajów, istnieje współpraca na szczeblu samorządowym w ramach umów o współpracy gmin i miast. Ostatnia taka umowa została podpisana w czerwcu 2018 r. pomiędzy miastem Rzeszów i Enschede.   

    

    

   Współpraca samorządów gospodarczych. Polska Izba Handlowa w Niderlandach (Polish Chamber of Commerce in the Netherlands) jest niezależną, samodzielną organizacją zrzeszającą firmy prowadzące działalność gospodarczą, której specyfika powoduje zainteresowanie rynkiem polskim i niderlandzkim. Celem Izby jest udzielanie pomocy w rozwijaniu biznesu firm członkowskich a także świadczenie usług wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski i Holandii.   Bliższe informacje na ten temat znajdują się na stronie http://pccnl.nl/ Holendersko - Polska Izba Handlowa (Netherlands-Polish Chamber of Commerce) jest organizacją która wspiera firmy w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, organizuje spotkania,  promuje działalność, prowadzi programy szkoleniowe.  Bliższe informacje na ten temat znajdują się na stronie http://nlchamber.com.pl/

    

   [1] Kraj pochodzenia jest to kraj, w którym towar został całkowicie pozyskany lub wytworzony, lub jeżeli w jego wytworzenie zostało zaangażowane więcej niż jedno państwo, za kraj pochodzenia uznaje się to państwo w którym został on po raz ostatni poddany istotnej i uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu. Kraj wysyłki jest to natomiast kraj, z którego terytorium towary zostały wprowadzone na obszar Polski. http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/faqHandelZagraniczny.aspx

    

   Dostęp do rynku


    

   Warunki dostępu do rynku dla polskich towarów i usług. W związku z członkostwem Polski i Królestwa  Niderlandów w UE, polscy przedsiębiorcy korzystają z pełnej swobody w zakresie przepływu towarów i usług, zgodnie z zasadami jednolitego rynku wewnętrznego. Rynek holenderski jest rynkiem o wysokim stopniu uregulowania na poziomie branż i firm. Bardzo ważną rolę odgrywają postanowienia układów zbiorowych  (tzw. CAO) oraz organizacje samorządu gospodarczego, w których członkostwo jest często obowiązkowe lub ich postanowienia są bezwzględnie obowiązujące dla wszystkich podmiotów działających w danej branży na rynku niderlandzkim. Bliższe dane na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Niderlandach znajdują się na stronach Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Hadze:

    

   https://netherlands.trade.gov.pl/pl/rodzaje-spolek-i-ich-rejestracja/kalejdoskop-firmowy

   https://netherlands.trade.gov.pl/pl/prawo-pracy/jesli-chcesz-pracowac-w-holandii

   https://netherlands.trade.gov.pl/pl/gospodarka/Co-warto-wiedzie%C4%87-o-gospodarce

    

   Transgraniczne świadczenie usług. 18 czerwca 2016 r., w Holandii weszły w życie postanowienia warunków zatrudniania pracowników delegowanych (The Terms of Employment Posted Workers in the European Union Act - WagwEU), które implementują dyrektywę 96/71/WE w sprawie pracowników delegowanych i dyrektywę implementującą (2014/67/EU). Wcześniejsze postanowienia w tej sprawie zostały wycofane (the Terms of Employment Cross Border Work Act – Waga). Pracodawcy z innych państw członkowskich UE, którzy tymczasowo przejeżdżają do Holandii w pracownikami delegowanymi do wykonania pracy (posting) podlegają postanowieniom WagwUE. Są trzy kategorie delegowania: (1) delegowanie bazujące na kontrakcie pomiędzy dostawcą usług i odbiorcą usług, gdzie dostawcą usług nie jest tymczasowa agencja pracy; to oznacza, że dostawca usług z innego państwa członkowskiego przyjeżdża do Holandii do wykonania pracy ze swoim personelem, którym zarządza i nadzoruje, na koszt dostawcy usług; (2) delegowanie w ramach grup wielonarodowych; takie delegowanie może mieć miejsce poprzez tymczasowe delegowanie pracownika z oddziału firmy w jednym kraju członkowskim do oddziału tej samej firmy w drugim kraju; (3) agencje pracy tymczasowej, to znaczy udostępnianie pracowników agencji pracy tymczasowej w Holandii, w sytuacji gdy biuro takiej agencji jest zarejestrowane w innym kraju członkowskim; odpowiedzialność za zarządzanie i nadzór w ramach agencji pracy tymczasowej nie leży w kompetencji dostawcy usług (agencji), ale po stronie wynajmującego, czyli odbiorcy usług; agencja pracy tymczasowej pozostaje jednak odpowiedzialna z warunki zatrudnienia takiego pracownika. Pracodawcy są zobowiązani do stosowania pewnych minimalnych warunków zatrudnienia wobec pracowników przybywających do Holandii do pracy tymczasowej. Tak zwane konieczne warunki zatrudnienia wynikają z przepisów prawa pracy w Holandii, zawartych w następujących przepisach: the Minimum Wage and Minimum Holiday Allowance Act, the Working Hours Act, the Working Conditions Act, the Placement of Personnel by Intermediaries Act, the Equal Treatment Act). W sytuacji gdy pracownik zagraniczny podejmuje pracę w sektorze, gdzie obowiązują umowy zbiorowe (collective agreement) konieczne warunki zatrudnienia również tutaj obowiązują, w odniesieniu do (a) maksymalnej liczby godzin pracy i minimalnej liczby godzin odpoczynku,(b) minimalnej liczby dni wolnych od pracy, które są płatne, (c) płacy minimalnej, z jej szczegółowymi składnikami, (d) warunków określających dostępność pracownika do pracy, (e) kwestii zdrowotnych i higieny w miejscu pracy, (f) środków ochronnych w odniesieniu do pracowników o specjalnym statusie, osoby młodociane, kobiety w ciąży, kobiety w pierwszym okresie po urodzeniu dziecka, (g) zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn i innych przepisów o przeciwdziałaniu dyskryminacji. Informacje dot. przepisów wynikających z umów zbiorowych są dostępne na stronie http://cao.minszw.nl. W sytuacji, gdy postanowienia przepisów pracy nie są stosowane, Inspekcja Pracy (Inspectorate SZW) może nałożyć grzywny, pracownicy i partnerzy społeczni mogą wszcząć działania przeciwko pracodawcy. Postanowienia  WagwUE zawierają szereg instrumentów zapewniających, że konieczne warunki zatrudnienia są właściwie stosowane. Przykładowo, służby inspekcji pracy państw członkowskich mogą wymieniać miedzy sobą informacje, a nałożone kary grzywny za popełniane przestępstwa mogą być pobierane transgranicznie. Istnieje szereg działań administracyjnych wobec firm, które organizują pracę tymczasową w Holandii. Są to, m.in. (1) zobowiązanie do dostarczania informacji do Inspektoratu SZW (Inspektorat podlega Ministerstwu ds. Społecznych i Zatrudnienia), jeżeli Inspektorat się o to zwróci, co jest zgodne z postanowienia WagwUE; (2) zobowiązanie aby w miejscu pracy były dostępne dokumenty dot. wynagrodzenia i przepracowanych godzin; (3) zobowiązanie do ustanowienia osoby do kontaktu z Inspektoratem SZW; (4) zobowiązanie zagranicznego dostawcy usług do raportowania z wyprzedzeniem na temat gdzie, kiedy i jacy pracownicy delegowani będą wykonywać pracę w Holandii. Od dnia 18 czerwca 2016 r. niedopełnienie trzech pierwszych obowiązków może spowodować nałożenie kar administracyjnych, natomiast obowiązek składania raportów został odłożony w czasie, do chwili uruchomienia systemu danych elektronicznych.     

    

   Przydatne linki i kontakty


    

   Ambasada RP w Hadze

   Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Hague

   Tel. (0031 -70) 79 90 100 (centrala)

   e-mail: haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   strona internetowa: http://www.haga.msz.gov.pl/

    

    

   Zagraniczne Biuro Handlowe (ZBH) w Królestwie Niderlandów

   Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

   Amsterdam

   e-mail: bartlomiej.danek@paih.gov.pl

   Bartłomiej Danek - kierownik biura

   https://netherlands.trade.gov.pl/pl/zbh/kontakt/263711,kontakt.html

    

    

   Polska Izba Handlowa w Holandii

   Polish Chamber of Commerce in the Netherlands

   Herengracht 582,
   1017 CJ Amsterdam
   Tel.: +31 (0) 20 227 00 08

   http://pccnl.nl/

    

    

   Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza

   Netherlands-Polish Chamber of Commerce

   Ul. Gen. Ludwika Mierosławskiego 23
   01-567 Warszawa
   Tel.: +48 22 419 54 41

   email: office@nlchamber.com.pl

   http://nlchamber.com.pl/

    

    

   3 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2018)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: