close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIELKA BRYTANIA

 • Wielka Brytania

  •  

    Informacje o kraju


    

   1.1.  Położenie geograficzne, ludność obszar, stolica, języki urzędowe.

    

   Położenie geograficzne: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, to państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W jego skład wchodzi Wielka Brytania (Anglia, Walia i Szkocja) oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Wielka Brytania zajmuje przeważającą część archipelagu Wysp Brytyjskich, który liczy łącznie ok. 5,5 tys., z czego 140 jest zamieszkałych. Znaczna część powierzchni kraju (ok. 94%) leży na głównej wyspie, oddzielonej od kontynentu europejskiego kanałem La Manche. Status dependencji Korony Brytyjskiej posiadają wyspy: Guernsey, Jersey i Man. Terytoria zależne, to: Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Falklandy, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Gibraltar, Kajmany, Montserrat, Turks i Caicos, Św. Helena, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego i Pitcairn. Zjednoczone Królestwo jest również członkiem-założycielem Wspólnoty Narodów zrzeszającej byłe kolonie, dominia i inne posiadłości brytyjskie.

    

   Ludność: Ludność liczy prawie 65 mln osób. Stolicą UK jest Londyn

   Obszar: Powierzchnia całkowita kraju wynosi 243.610 km2.

   Język urzędowy: Językiem urzędowym w całej Wielkiej Brytanii jest język angielski. Dodatkowo, w Walii i Szkocji językami urzędowymi są odpowiednio również walijski i szkocki.

    

   1.2.Warunki klimatyczne.

    

   Klimat Wielkiej Brytanii jest umiarkowany, ciepły, morski, z łagodzącym wpływem ciepłego Prądu Zatokowego. W wyniku zetknięcia się ciepłego prądu z zimnym powietrzem znad Arktyki i Islandii nad Wielką Brytanią powstają silne wiatry i obfite opady deszczu. Średnia temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy kraju wynoszą: w styczniu 4°C i 54 mm, w lipcu 18°C i 57 mm. 

    

   1.3. Główne bogactwa naturalne.

    

   Ropa naftowa i gaz ziemny (wydobywane z dna Morza Północnego), węgiel kamienny, rudy żelaza, ołów, cynk, cyna, wapień, piasek krzemowy, łupki.

    

   1.4. System walutowy, kurs i wymiana.

    

   Brytyjski system monetarny został stworzony w oparciu o system dziesiętny - każdy funt (1 GBP) dzieli się na sto pensów. W obiegu są monety o wartości 1p, 2 p, 5 p, 10 p, 20 p, 50 p, £1 oraz £2, a także banknoty o wartości £5, £10, £20 i £50. Jest walutą wymienialną. 

    

   1.5. Religia.

    

   Dominującą religią jest anglikanizm, głową kościoła anglikańskiego jest królowa Elżbieta II. Istotną grupę stanowią wyznawcy prezbiterianizmu, metodyści, baptyści oraz katolicy. Wśród ludności napływowej największą grupę stanowią muzułmanie, wyznawcy hinduizmu i sikhowie. Wielka Brytania jest społeczeństwem wielowyznaniowym, w którym panuje wolność religijna.

    

   1.6. Infrastruktura transportowa.

    

   Z uwagi na położenie geograficzne kraju rolę brytyjskich przejść granicznych odgrywają lotniska i porty morskie. Sieć dróg jest jedną z najlepiej rozwiniętych w Europie (obowiązuje ruch lewostronny), podobnie sieć kolejowa. Pod kanałem La Manche zbudowano również tunel, który umożliwia połączenia kolejowe pomiędzy Wielką Brytanią a Francją i pozostałą częścią Europy.

    

   1.7. Obowiązek wizowy.

    

   Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty.

    

   1.8. Wykaz świąt państwowych.

    

   W Wielkiej Brytanii nie obchodzi się świąt państwowych, natomiast dni wolne od pracy, to: 1 stycznia (New Year’s Day), Wielki Piątek (Good Friday), Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday), pierwszy (Early May) i ostatni (Spring Bank Holiday) poniedziałek maja, ostatni poniedziałek sierpnia (Summer Bank Holiday), 25 grudnia (Christmas Day) i 26 grudnia (Boxing Day).

    

    

   System administracyjny


    

    

   2.1. Ustrój polityczny.

    

   Zjednoczone Królestwo jest monarchią parlamentarną z rządem odpowiedzialnym przed parlamentem. Obecny monarcha brytyjski królowa Elżbieta II, zasiadła na tronie w 1952 i została koronowana w 1953. Obecnie jej funkcje są głównie ceremonialne, a rzeczywiste sprawowanie władzy spoczywa w rękach premiera (Prime Minister) i jego gabinetu. W wyniku ustąpienia premiera Davida Camerona z pełnienia urzędu, w dn. 13 lipca 2016 r., premierem rządu Wielkiej Brytanii została wieloletnia członkini Partii Konserwatywnej, Theresa May. Kierownictwo w pozostałych głównych partiach politycznych, tj. opozycyjnej Partii Pracy i Partii Liberalno-Demokratycznej (Liberal Democrats) pozostało bez zmian - przewodniczą im odpowiednio Jeremy Corbin i Timm Farron.

    

   Nie istnieje tu konstytucja w znaczeniu formalnym (konstytucja spisana), o ustroju zaś stanowi konstytucja w sensie materialnym, tzn. ogół norm i zasad dotyczących sprawowania władzy.

    

   2.2. Władza ustawodawcza.

    

   Władza ustawodawcza spoczywa w rękach Parlamentu (składającego się z dwóch izb: Izby Gmin i Izby Lordów) oraz monarchy. Parlament obraduje w Pałacu Westminsterskim. Projekty ustaw podlegają rozpatrzeniu na forum obu Izb.

   Izba Gmin, niższa izba parlamentu (i właściwe ciało ustawodawcze), liczy 651 posłów. Posłowie są wybierani według ordynacji większościowej, w jednomandatowych okręgach. Organizacja i zasady działania Izby są dostosowane do systemu dwupartyjnego i podziału na rządzącą większość i opozycję.

   Izba Lordów, to wyższa izba parlamentu, która długo pełniła bardzo istotną rolę w brytyjskim systemie politycznym. Jej uprawnienia polegają przede wszystkim na inicjatywie ustawodawczej, możliwości zastosowania weta odraczającego wobec ustaw uchwalonych przez Izbę Gmin oraz na wnoszeniu poprawek do ustaw. Izba Lordów pełni również funkcje sądownicze. W jej składa wchodzą Lordowie duchowni i Lordowie świeccy, po otrzymaniu stosownej nominacji.

    

   2.3. Władza wykonawcza.

    

   Władza wykonawcza spoczywa w rękach Rządu, pod przewodnictwem premiera. Premier jest odpowiedzialny za działania Rządu przed Parlamentem. Specyficzną cechą ustroju jest rozróżnienie pomiędzy rządem a gabinetem. Rządem nazywa się ogół ministrów powoływanych przez premiera lub monarchę, a ich liczba sięga stu osób. Gabinet to znacznie węższy (21 osób), właściwy organ rządowy.

    

   2.4.  Struktura administracji gospodarczej.

    

   Administracją gospodarczą w Wielkiej Brytanii zajmuje się Her Majesty Treasury, spełniający rolę Ministerstwa Finansów i Skarbu oraz Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS), odpowiadający łącznie polskiemu Ministerstwu Rozwoju i Ministerstwu Energii. Kwestą podatków i ceł zajmuje się Her Majesty Revenue & Customs, Ministerstwo ds. Poboru Podatków i Ceł. Ciałem odpowiedzialnym za politykę monetarną w Wielkiej Brytanii jest Bank Centralny, Bank of England.

   Najważniejsze organy administracji publicznej odpowiedzialne m.in. za sprawy gospodarcze, to:

   -       Prime Minister, First Lord of the Treasury and Minister for the Civil Service (Premier Rządu Brytyjskiego), http://www.number10.gov.uk/,

   -       Her Majesty Treasury (Ministerstwo Finansów), www.hm-treasury.gov.uk

   -       Office for Budget Responsibility (Urząd ds. Odpowiedzialności Budżetowej), http://budgetresponsibility.org.uk/,

   -       Department for Exiting the European Union (Ministerstwo ds. Wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej), https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union,

   -       Department for Business, Energy and Industrial Strategy (Ministerstwo ds. Biznesu, Energii i Strategy Przemysłowej), https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy,   

   -       Foreign and Commonwealth Office (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), www.fco.gov.uk,

   -       Department for International Trade (Ministerstwo ds. Handlu Zagranicznego), https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade,

   -       Her Majesty Revenue and Customs (Ministerstwo ds. Poboru Podatków i Ceł), https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs,

   -       Department for Environment, Food and Rural Affairs (Ministerstwo ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich), www.defra.gov.uk,

   -       Department for International Development (Ministerstwo ds. Rozwoju Międzynarodowego), www.dfid.gov.uk,

   -       Department of Health (Ministerstwo Zdrowia), www.dh.gov.uk,

   -       Department for Work and Pensions (Ministerstwo ds. Pracy i Emerytur), www.dwp.gov.uk,

   -       Department  for Transport (Ministerstwo Transportu), www.dft.gov.uk,

   -       Department for Communities and Local Government (Ministerstwo ds. Społeczności i Władz Lokalnych), www.communities.gov.uk,

    

    

   2.5. Sądownictwo gospodarcze.

    

   Sądownictwem zajmują się sądy okręgowe (County Courts) rozpatrujące większość spraw o charakterze cywilnym. Rozpatrywaniem odwołań od decyzji obejmujących imigrację, ubezpieczenie społeczne, alimenty, renty i emerytury, podatki oraz grunty zajmują się Trybunały (Tribunals). Sprawy związane z majątkiem i zarządem powierniczym, spółkami podatkowymi oraz upadłością leżą w gestii Wydziału Kanclerskiego (Chancery Division), wchodzącego w skład Wysokiego Trybunału (High Court). W Wydziale Kanclerskim umiejscowione są również: Sąd ds. Spółek (Companies Court) oraz Sąd ds. Patentów (Patents Court). Odwołaniami od orzeczeń sądów okręgowych w sprawach o upadłość i grunty zajmuje się Sąd Wydziałowy (Divisional Court), również wchodzący w skład Wysokiego Trybunału. Instancją odwoławczą od orzeczeń Wysokiego Trybunału, trybunałów oraz niektórych spraw przekazanych przez sądy okręgowe jest Sąd Apelacyjny (Court of Appeal). Odwołania od orzeczeń Sądu Apelacyjnego, a w wyjątkowych okolicznościach również od orzeczeń Wysokiego Trybunału, trafiają do Izby Lordów (House of Lords) brytyjskiego Parlamentu.

    

    

   Gospodarka


    

   3.1 Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

    

   Zjednoczone Królestwo (UK) jest państwem o gospodarce rynkowej, trzeciej pod względem wielkości PKB w Europie (po Niemczech i Francji - wg aktualnego kursu GBP). W ciągu ostatnich dwóch dekad rząd brytyjski dokonał prywatyzacji wielu przedsiębiorstw państwowych, odchodząc w znacznym stopniu od zasad tzw. państwa opiekuńczego (welfare state). Największy udział w brytyjskim PKB mają usługi, głównie bankowe i ubezpieczeniowe, a dzięki złożom gazu i ropy Wielka Brytania odgrywa dużą rolę w światowej produkcji surowców. Gospodarka UK uznawana jest za jedną z najbardziej liberalnych gospodarek Unii Europejskiej.

    

   Tabela 1. Zjednoczone Królestwo - podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (w %)

    

    

   2018

   2019

   2020

   2021

   2022

   2023

   Wzrost PKB

   1,5

   1,6

   1,7

   1,7

   1,7

   -

   Inflacja (CPI)

   2,6

   2,2

   2,1

   2,0

   2,0

   -

   Bezrobocie

   4,1

   4,1

   5,5

   5,4

   5,4

   -

       źródło: IMF database

    

    

   Wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii – po relatywnie dobrych pierwszych kwartałach, po referendalnej decyzji o Brexicie – osłabło w 2017 r. i na początku 2018 r. Wśród przyczyn tego trendu podaje się przede wszystkim spadek tempa wzrostu wydatków gospodarstw domowych oraz inwestycji.

    

   Zdaniem ekspertów w najbliższej przyszłości stopniowo uwidaczniać się będą coraz bardziej efekty referendalnej decyzji (z czerwca 2016 r.) o wyjściu W. Brytanii z UE, powodując dalsze obniżanie perspektywy wzrostu gospodarczego w kolejnych latach. Drugim kluczowym czynnikiem determinującym perspektywy wzrostu gospodarczego w UK będzie wynik negocjacji z Unią Europejską i sposób ułożenia relacji gospodarczych po Brexicie (w przypadku twardego Brexitu obniżają się perspektywy wyrostu gospodarczego w UK). Zgodnie z danymi przedstawionymi przez międzynarodowy fundusz walutowy w kwietniu 2018 roku wzrost PKB w UK wyniesie 1,5% w 2018 roku i utrzyma się na podobnym poziomie przez następne 4 lata. Głównym tego powodem miałaby być, groźba opuszczenia przez UK UE nie posiadając wynegocjowanej szczegółowej umowy handlowej i wymiana usług i towarów z UE od kwietnia 2019 roku na bardziej restrykcyjnych zasadach WTO.

    

   Według szacunków Biura Odpowiedzialności Budżetowej efektywny kurs funta szterlinga w lipcu 2018 r. był o ok. 8% niższy od poziomu z pierwszej połowy 2016 r. Wzrost inflacji spowodowany był w głównej mierze wzrostem cen dóbr (w przeciwieństwie do nich ceny usług pozostawały poniżej swojej długookresowej średniej). Jednocześnie zakłada się, że w przyszłym roku budżetowym inflacja będzie się kształtowała na poziomie 2,2% i będzie obniżać się w kolejnych latach.

    

   W wymiarze krajowym rząd kontynuował zadeklarowaną już wcześniej przez premier T. May, bardziej prospołeczną politykę fiskalną, której szczegółowe zamierzania na nowy rok fiskalny 2017/2018 minister finansów Ph. Hammond zaprezentował na początku marca, a na rok fiskalny 2018/2019 przedstawił 22 listopada. Realizacji programu prospołecznego i poprawy wizerunku rządu służyć ma szereg posunięć oczekiwanych przez społeczeństwo. Można tu wymienić przede wszystkim zapowiedziane przez ministra Hammonda dodatkowe zwiększenie w budżecie nakładów na ochronę zdrowia, podniesienie godzinowej stawki minimalnej, wprowadzenie szeregu ulg przekładających się na obniżkę kosztów życia. W przedstawionym budżecie państwa założono też większe wsparcie budownictwa mieszkaniowego, co miałoby doprowadzić do zwiększenia podaży mieszkań, a w dłuższej perspektywie częściowego rozwiązania tego problemu. Minister Hammond obiecał też dalsze pobudzania innowacyjności i poprawę infrastruktury oraz zwiększenia nakładów na badania i implementację nowych technologii.

    

   Zgodnie z przedstawionymi założeniami budżetowymi w roku fiskalnym 2018/19 wydatki budżetu państwa zaplanowano na 809 mld GBP. Jednocześnie oszacowano, iż dochody powinny wynieść 769 mld GBP. Potrzeby pożyczkowe państwa w bieżącym (2017/18) roku budżetowym mają wynieść 49,9 mld GBP i być o 8,4 mld GBP mniejsze niż zakładano jeszcze w marcu br. W roku budżetowym 2018/19 mają wynieść 39,5 mld GBP i być mniejsze o 1,3% mld w stosunku do wcześniejszych przewidywań. Dług brytyjskiego sektora publicznego (wyłączając publiczny sektor bankowy) w pierwszym kwartale 2018 r. wyniósł 1 780 mld GBP, co stanowiło 86,58% brytyjskiego PKB. Oznacza to wzrost o 137,8 mld GBP (8,3%) w stosunku do stanu z końca października 2016 r.

    

   3.2 Główne sektory gospodarki.

    

   UK jest jednym z najważniejszych na świecie centrów finansowych i handlowych. Usługi, a zwłaszcza bankowość, ubezpieczenia i usługi biznesowe stanowią największą część brytyjskiego PKB (ok. 78%) i zatrudniają ponad 80% ogółu siły roboczej. Produkcja przemysłowa odpowiada za ok. 15% PKB. Do najważniejszych gałęzi przemysłu należą: produkcja maszyn i urządzeń, sprzęt elektryczny, wyposażenie dla kolejnictwa, przemysł stoczniowy, lotniczy, produkcja pojazdów silnikowych i części do nich, sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny, przemysł metalurgiczny, chemiczny, wydobycie węgla i ropy, produkcja papieru, przetwórstwo żywności i przemysł tekstylny. Za ok. 6% brytyjskiego PKB odpowiada sektor budowlany. Rolnictwo, którego wkład w PKB wynosi ok. 1%, jest nowoczesne i wysoce zmechanizowane, zapewniając ok. 60% zapotrzebowania kraju na żywność.

    

   W obszarze polityki przemysłowej rząd T. May dokonuje korekty polityki realizowanej przez poprzedni rząd Konserwatystów (premiera D. Camerona) mającej na celu usunięcie nierówności w rozwoju gospodarczym poszczególnych regionów kraju, na co od czasu objęcia urzędu wielokrotnie zwracała uwagę premier T. May. Celem strategii miałoby być zwiększenia konkurencyjności brytyjskich przedsiębiorstw.  Jednym z najważniejszych problemów przed którym stoi dziś brytyjska gospodarka jest bowiem niska produktywność. Jej powodem jest niski poziom inwestycji sektora prywatnego, ale także zbyt niskie nakłady publiczne na szkolenia, przestarzała infrastruktura i wciąż zbyt niski poziom wydatków na badania i rozwój. Problemy te – przynajmniej częściowo - mają też znaleźć rozwiązanie dzięki nowej Strategii Przemysłowej. W styczniu 2017 r. brytyjski rząd przyjął „Zieloną Księgę” Building our Industrial Strategy przedstawiającą koncepcję budowy nowoczesnej strategii przemysłowej, którą ostatecznie opublikował 27 listopada. Zgodnie z przedstawionym dokumentem rząd będzie wspierał w szczególności cztery kluczowe sektory gospodarki: budownictwo, sektor samochodowy, inwestycje w sztuczną inteligencję oraz nauki przyrodnicze. Nowa strategia ma przeciwdziałać niskiej brytyjskiej produktywności, braku odpowiednich umiejętności na rynku a także skutkom Brexitu.   

    

   Uspokajające oceny dotyczące kondycji brytyjskiego sektora bankowego, w końcu listopada przedstawił Bank Anglii. 28 listopada gubernator Mark Carney stwierdził, że przeprowadzone tzw. stress testy różnych scenariuszy związanych z wyjściem z UE zakończyły się sukcesem. Zgodnie z nimi zarówno brytyjski bank centralny, jak i wszystkie brytyjskie banki powinny być w stanie sprostać ryzykom wiązanym z Brexit bez dodatkowej pomocy rządu, a system powinien udźwignąć nawet znaczące straty. Wcześniej, 2 listopada Bank Anglii podniósł stopy procenty do 0,5%. Stopy procentowe nie były podwyższane w WB od lipca 2007 r. W ostatnich 10-ciu latach w celu pobudzenia gospodarki obniżano je aż do rekordowego poziomu 0,25%.

    

   3.3 Londyn 

    

   Zgodnie z wynikami spisu ludności, liczba mieszkańców miasta sięga 8,78 mln, co stanowi ponad 13% całej populacji UK.

    

   Londyn zajmuje szóstą pozycję w globalnym rankingu miast o najwyższym poziomie produkcji. Londyn wytwarza ponad 22% wartości dodanej brutto dla całego UK, a jedna trzecia z 500 największych światowych firm z zestawienia magazynu Fortune ma swoją siedzibę w Londynie.

    

   Londyńska giełda jest obecnie drugą największą giełdą na świecie. Na giełdzie w Londynie pozyskiwane jest ok. 7% kapitału światowego. Tutaj dokonuje się ok. 30% światowego obrotu akcjami i 70% światowego handlu obligacjami. Londyn stanowi także siedzibę wielu firm usługowych z sektora mediów, marketingu i świata mody, a także przemysłu wydawniczego i muzycznego.

    

   3.4 Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

    

   Wielka Brytania jest m.in. członkiem:

    

   European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Investment Bank (EIB), European Union (EU), International Bank for Reconstruction and Development (World Bank), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Trade Organization (WTO), G7, G20.

    

   3.5 Regionalne różnice gospodarcze.

    

   W UK można zaobserwować duże różnice w kluczowych wskaźnikach gospodarczych pomiędzy regionami.

   Londyn generuje prawie 30% dochodów podatkowych budżetu państwa. Pozycja stolicy kraju umocniła się szczególnie w ostatnich 10-ciu latach. Towarzyszyła temu postępująca polaryzacja na fiskalnej mapie kraju. O ile w roku podatkowym 2004/05 Londyn dostarczał do budżetu tyle, ile 24 kolejne miasta, to w roku podatkowym 2014/15 wkład Londynu dorównał wpływom dostarczanym już przez 37 kolejnych miast. Polaryzacja pogłębiła się szczególnie w okresie kryzysu finansowego w latach 2008/09. W efekcie tego procesu wkład wielu brytyjskich miast do budżetu jest dziś mniejszy niż był 10 lat temu.

    

   Wartość dodana brutto w cenach bieżących na mieszkańca w Anglii w 2015 r. wyniosła średnio 26 159 GBP, podczas gdy w Szkocji było to 23 685 GBP, w Irlandii Północnej 18 584 GBP i w Walii 18 002 GBP. Łączna wartość dodana brutto poszczególnych krajów UK, jako odsetek łącznej wartości dodanej brutto, w dużej mierze odzwierciedla proporcje populacji. W Anglii wyniosła 86,0%, 7,6% w Szkocji, 3,3% w Walii oraz 2,1% w Irlandii Płn. Produktywność na mieszkańca – mierzona wartością dodaną brutto na przepracowaną godzinę w 2015 r. – w Anglii była wyższa od średniej w UK. Przy indeksie 100 dla UK, w Anglii wyniosła 101,7, Szkocji 98,4, Irlandii Płn. 80,9, Walii 80,6.

   Udział Anglii jest dominujący także w zakresie handlu zagranicznego - udział w łącznej wartości eksportowanych dóbr z UK w I kw. 2017 r. wyniósł w Anglii 75,8%, natomiast importowanych 80,3%. W pozostałych krajach UK udział w eksporcie wyniósł 8,9% w Szkocji, 4,4% w Walii oraz 2,7% w Irlandii Płn.; w imporcie 5,6% w Szkocji, 3,3% w Walii i 2,1% w Irlandii Płn.

    

   Jeśli chodzi o rolę sektora publicznego i prywatnego, zdecydowanie największy udział tego pierwszego można zaobserwować w Irlandii Płn., gdzie wydatki na głowę na usługi publiczne w latach 2015/16 wyniosły ok. 10 983 GBP (w porównaniu do 8 816 GBP w Anglii). Udział zatrudnienia w sektorze publicznym w ogólnym zatrudnieniu utrzymywał się na koniec II kw. 2017 r. na poziomie 16,9%, co stanowi najniższy odnotowany od momentu rozpoczęcia prowadzenia tego typu statystyk w 1999 r wynik. W Anglii, w której udział sektora publicznego jest najmniejszy (pracuje w nim 16,2% ogółu zatrudnionych), widoczna jest z kolei ważna rola sektora prywatnego w gospodarce – na 10 tys. pełnoletnich obywateli znajduje się tam 1 088 przedsiębiorstw, podczas gdy w pozostałych krajach UK jest to 872 w Walii, 845 w Irlandii Płn. i 728 w Szkocji (wg danych dla 2016 r.)

    

   3.6 Wymiana handlowa Zjednoczonego Królestwa z UE i państwami trzecimi

    

   W ciągu ostatnich kilku lat, wkład eksportu w ożywienie gospodarcze w UK był nieznaczny - wartość dóbr i usług eksportowanych z UK zmieniła się w bardzo niewielkim stopniu. Wartość importu UK również utrzymała się mniej więcej zbliżonym poziomie, dlatego saldo handlu zagranicznego miało bardzo niewielki wpływ na brytyjski wzrost PKB.

   Na przestrzeni 2017 r., UK odnotowało ujemne saldo w handlu zagranicznym, przy czym zaobserwowano zmniejszenie się deficytu handlowego w związku ze wzrostem eksportu towarów, stymulowanym osłabieniem kursu brytyjskiego funta.

    

   W okresie od stycznia do grudnia 2017 r., wartość brytyjskiego eksportu do krajów Unii Europejskiej wyniosła ok. 164 mld GBP. Wartość brytyjskiego importu z krajów UE w tym samym roku wyniosła nieco ponad 259 mld GBP.

    

   W przypadku brytyjskiego eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej, w okresie od stycznia do grudnia 2017 r., ich łączna wartość wyniosła prawie 174 mld GBP. Wartość brytyjskiego importu z krajów pozaunijnych wyniosła natomiast ok. 217 mld GBP.

    

   Łącznie, w wymienianym okresie, wartość brytyjskiego eksportu wyniosła ok. 338 mld GBP, zaś importu ok. 476 mld GBP, co daje ujemne saldo obrotów handlowych w wysokości ok. 137 mld GBP, przy czym ujemne saldo w obrocie handlowym z UE wyniosło ok. 95 mld GBP, a z państwami spoza EU ok. 42 mld. GBP.

    

   Tabela 2. Eksport Zjednoczonego Królestwa do krajów UE: 1-12.2017

    

   wartość eksportu za okres 1-12/2017         (mln GBP)

   wartość eksportu za 1-12/2016

   % zmiana eksportu 2017 do 2016

   % udział w całości eksportu

   pozycja  w rankingu za 2017

   pozycja w rankingu w 2016 

   łącznie

   165,284

   144,175

   14,6

   47,8

   -

   -

   Niemcy

   36,308

   32,790

   10,7

   10,5

   2

   2

   Francja

   25,625

   19,435

   31,8

   7,4

   3

   3

   Holandia

   21,336

   18,615

   14,6

   6,1

   4

   4

   Irlandia

   19,535

   17,101

   14,2

   5,6

   5

   5

   Belgia

   13,749

   11,971

   14,8

   3,9

   8

   7

    

   Tabela 3. Import Zjednoczonego Królestwa z krajów UE: 1-12.2017

    

   wartość importu za okres 1-12/2017         (mln GBP)

     wartość importu za 1-12/2016

   % zmiana importu 2017 do 2016

   % udział w całości importu

   pozycja  w rankingu za 2017

   pozycja w rankingu w 2016 

   łącznie

   259,091

   239,804

   8,0

   52,0

   -

   -

   Niemcy

   68,623

   64,507

   6,3

   13,7

   1

   1

   Holandia

   40,052

   34,903

   14,7

   8,0

   4

   4

   Francja

   26,935

   25,095

   7,3

   5,4

   5

   5

   Belgia

   24,925

   24,313

   2,5

   5,0

   6

   6

   Włochy

   18,794

   17,456

   7,6

   3,7

   8

   7

    

   Spośród państw pozaunijnych największym rynkiem zbytu dla brytyjskiego eksportu na koniec 2017 r. były Stany Zjednoczone, dalej zaś uplasowały się Chiny, a następnie Szwajcaria. Największym źródłem importu z kolei były Chiny, Stany Zjednoczone oraz Norwegia (patrz tabela 4. i 5.):

    

   Tabela 4. Eksport Zjednoczonego Królestwa do krajów spoza UE: 1-12.2017

     

   wartość eksportu za okres 1-12/2017

   (mln GBP)

   wartość eksportu za 1-12/2016

   % zmiana eksportu 2017 do 2016

   % udział w całości eksportu

   pozycja  w rankingu za 2017

   pozycja w rankingu w 2016 

   łącznie

   179,966

   157,230

   14,4

   52,1

   -

   -

   USA

   45,804

   47,423

   -3,5

   13,2

   1

   1

   Chiny

   16,674

   13,487

   23,6

   4,8

   6

   6

   Szwajcaria

   15,724

   9,199

   70,9

   4,5

   7

   10

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   - - - - - - -

    

    

   Tabela 5. Import Zjednoczonego Królestwa z krajów spoza UE: 1-12.2017

    

   wartość importu za okres 1-12/2017         (mln GBP)

   wartość importu za 1-12/2016

   % zmiana eksportu 2017 do 2016

   % udział w całości eksportu

   pozycja  w rankingu za 2017

   pozycja  w rankingu za 2016

   łącznie

   238,947

   195,668

   22,1

   47,9

   -

   -

   Chiny

   41,640

   40,588

   2,6

   8,3

   2

   2

   USA

   41,348

   36,669

   12,7

   8,3

   3

   3

   Norwegia

   19,201

   13,671

   40,4

   3,8

   7

   9

   - - - - - - -
   - - - - - - -

    

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   4.1 Polsko – brytyjska wymiana handlowa

    

   W roku 2017 wartość wymiany towarowej pomiędzy Polską i Wielką Brytanią wyniosła 76,1 mld PLN (17,8 mld euro). Ponadto, Wielka Brytania była trzecim największym pod względem wielkości odbiorcą polskiego eksportu: eksport do Wielkiej Brytanii wyniósł 55,4 mld PLN (wg GUS, styczeń-grudzień 2017). Należy zaznaczyć, iż do sklepów w Wielkiej Brytanii trafia ponad 9% polskiego eksportu z sektora rolno-spożywczego, klasyfikując tym samym UK jako drugiego pod względem wielkości odbiorcę polskich produktów rolno-spożywczych.  Biorąc pod uwagę sektor usług, trzema najbardziej pożądanymi świadczeniami eksportowanymi do Wielkiej Brytanii w 2016 roku były usługi transportowe, usługi w zakresie zarządzania biznesem i usługi informatyczne. 

    

   W strukturze polskiego eksportu do UK dominują zwykle towary o wysokim stopniu przetworzenia. Najpopularniejsze kategorie w polskim eksporcie to m.in.: (i) wyroby przemysłu elektromaszynowego, (ii) urządzenia mechaniczne i elektryczne,(iii) artykuły rolno-spożywcze, (iv) pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające, (v) meble i części meblowe. W przypadku towarów importowanych z UK do Polski, dominują również te o wysokim stopniu przetworzenia, jak np.: (i) wyroby przemysłu elektromaszynowego, (ii) wyroby przemysłu chemicznego, (iii) urządzenia mechaniczne.

    

   W latach 2013-2017 export towarów z Polski do Wielkiej Brytanii wzrósł o prawie 29% z 10,07 mld EUR do 12,97 mld EUR, natomiast w okresie I-IV.2018 roku wyniósł 4,31 mld EUR. Import towarów w latach 2013-2017 wzrósł o niecałe 18% z 4,11 mld EUR do 4,84 mln EUR, w miesiącach I–IV.2018 roku wyniósł 1,58 mld EUR. 

    

   4.2 Współpraca inwestycyjno-kapitałowa

    

   W 2016 roku Wielka Brytania była siódmym pod względem wielkości inwestorem zagranicznym w Polsce; wartość netto inwestycji bezpośrednich (FDI) wyniosła 480 mln euro (po Holandii, Niemczech, Luksemburgu, Francji, Austrii i Szwajcarii.) (źródło: dane NBP za rok 2016).  

    

   Inwestorzy brytyjscy należą do Top 10 największych w Polsce. 26 z największych firm na brytyjskim indeksie giełdowym FTSE 100 zainwestowało w Polsce. W wyniku ich inwestycji powstało w ponad 100 tys. miejsc pracy.

    

   Do największych inwestycji brytyjskich w Polsce należą: Tesco Plc (supermarkety), Imperial Tobacco Plc (przemysł tytoniowy), GlaxoSmithKline (farmacja), British Oxygen Corporation (gazy techniczne), AVIVA Plc (finanse), Bates Ltd (transport, magazyny), Cadbury’s Schweppes (art. spożywcze), Shell Overseas Holdings Ltd. (produkty naftowe), AstraZeneca (farmacja), Reuters Group Limited (SSC), Kainos (SSC).

    

   Zdaniem brytyjskiego ośrodka analitycznego Oxford Economics, do kluczowych czynników, decydujących o atrakcyjności Polski jako lokalizacji centrów usług firm UK należą: lokalizacja – bliskość geograficzna oraz polityczne i kulturowe więzi, a także kompetencje pracowników i otoczenie biznesowe

    

   Duże polskie firmy na rynku brytyjskim: Comarch (IT), Kulczyk Investment (consulting), Can Pak (opakowania),  In Post (logistyka), Fakro (okna), Impel ( nieruchomości), Inglot (kosmetyki), Pelion (farmaceutyka), Boryszew(motoryzacja), Krosnoglass (szkło dekoracyjne), Nowy Styl (krzesła, meble).

    

   Wzrasta zainteresowanie polskich firm i osób fizycznych podejmowaniem działalności, głównie usługowej, na terenie Wielkiej Brytanii: rejestrowane są firmy z sektora budowlanego, polskie hurtownie, sklepy i restauracje. Wg szacunków British  Polish Chamber of Commerce, już 60 tys. Tego typu firm założonych przez Polaków funkcjonuje na terenie Wielkiej Brytanii.

   Inwestycje Brytyjskie w Polsce wzrosły o prawie 58% z 304 mln EUR w roku 2010 do 480 mln EUR w roku 2016, osiągając maximum 3,54 mld EUR w roku 2013. Natomiast Polskie Inwestycje w Wielkiej Brytanii w latach 2010-2016 zmalały z 2,44 mld EUR do -215 mln EUR.

    

    

   4.3 Współpraca regionalna

    

   Bezpośrednią współpracę z regionami brytyjskimi nawiązały poniższe polskie województwa: 

   • Województwo dolnośląskie – z regionem West Midlands (porozumienie o współpracy podpisane 21.10.2004 r. w Birmingham),
   • Województwo łódzkie – z regionem West Midlands (list intencyjny o współpracy podpisany 13.02.2006 r.),
   • Województwo śląskie – z Walią (porozumienie o współpracy podpisane z Rządem Walii 16.10.2002 r. w Cardiff).

    

   4.4 Współpraca samorządów gospodarczych.

    

   Współpraca organizacji samorządów gospodarczych opiera się przede wszystkim na organizowaniu wzajemnych spotkań w celu rozwoju kontaktów wzajemnych. Współpraca ma charakter pracy bieżącej i nie odnotowuje się istnienia żadnych utrudnień dla dalszego jej rozwoju.

    

    

   Dostęp do rynku


    

   5.1 Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług.

    

   Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej temat przeszkód i barier w dostawach polskich towarów i usług do Wielkiej Brytanii przestał być aktualny. Istniejące specyficzne wymagania odnośnie wprowadzania pewnych towarów na rynek brytyjski nie mają charakteru dyskryminacyjnego, gdyż stosowane są jednakowo wobec wszystkich dostawców. Dotyczy to w szczególności przepisów odnośnie kwarantanny zwierząt oraz bardziej niż w pozostałych krajach unijnych restrykcyjnych przepisów w zakresie wyrobów przemysłu meblarskiego (konieczność posiadania certyfikatów na niepalność używanych do ich produkcji materiałów).

   W odniesieniu do przewozu zwierząt domowych z innych państw UE do Wielkiej Brytanii i ich wywozu obowiązują uproszczone procedury, których szczegóły dostępne są na stronie Department for Environment, Food and Rural Affairs: https://www.gov.uk/take-pet-abroad.

    

   5.2 Dostęp do rynku pracy; świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP.

    

   Od 1 maja 2004 roku, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, obywatele polscy mają takie same prawo do pracy na terenie Wielkiej Brytanii co obywatele starej „piętnastki”. Z dn. 30 kwietnia 2011 r. zniesiono obowiązek rejestracyjny Worker Registration Scheme, co oznacza, że przestały istnieć wszelkie formalne bariery w celu podjęcia pracy przez polskich obywateli.

    

   5.3 Nabywanie i wynajem nieruchomości.

    

   W chwili obecnej nie istnieją żadne ograniczenia dla obywateli polskich w kwestii nabywania i wynajmowania nieruchomości.

    

   5.4 System zamówień publicznych.

    

   Prawo zamówień publicznych funkcjonujące w Wielkiej Brytanii jest zgodne z dyrektywami unijnymi 2004/18/WE oraz 2004/17/WE. Dyrektywy zostały implementowane do prawa brytyjskiego przepisami Public Contracts Regulations 2006 oraz Utilities Contracts Regulations 2006. Instytucją brytyjską regulującą kwestie zamówień publicznych jest niezależna jednostka w ramach Cabinet Office (odpowiednik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) - Efficiency and Reform Group (https://www.gov.uk/government/organisations/efficiency-and-reform-group).

    

   5.5 Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

    

   Instytucją brytyjską zajmującą się sprawami własności przemysłowej i intelektualnej jest UK Intellectual Property Office (www.ipo.gov.uk). Prawo brytyjskie w tej kwestii regulowane jest przepisami Copyright, Designs and Patents Act 1988 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents). Zmiany dokonywane w prawie własności intelektualnej i przemysłowej od tamtego czasu dokonywane były przede wszystkim w celu implementacji dyrektyw unijnych.

    

    

   Przydatne linki i kontakty


    

   • Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH S.A. w Londynie

   https://uk.trade.gov.pl/pl/

    

    

   6.1. Administracja gospodarcza.

    

   • British Government https://www.gov.uk/

   • Prime Minister's Office http://www.number10.gov.uk

   • Her Majesty Treasury www.hm-treasury.gov.uk

   • Office for Budget Responsibility http://budgetresponsibility.org.uk/

   • Department for Business, Energy and Industrial Relations  https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy

   • Foreign and Commonwealth Office www.fco.gov.uk

   • Department for Environment, Food and Rural Affairs www.defra.gov.uk

   • Department for International Development www.dfid.gov.uk

   • Department of Health www.dh.gov.uk

   • Department for Work and Pensions www.dwp.gov.uk

   • Department for Transport www.dft.gov.uk

   • Department for Communities and Local Government www.communities.gov.uk

   • Home Office www.homeoffice.gov.uk

   • Ministry of Defence www.mod.uk

   • Department for Education http://www.education.gov.uk/   

   • Department for Culture, Media and Sport www.culture.gov.uk

   • Bank of England www.bankofengland.co.uk

   • Office for National Statistics www.ons.gov.uk

   • UK Intellectual Property Office www.ipo.gov.uk

   • Her Majesty Revenue and Customs www.hmrc.gov.uk

   • Department for International Trade https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade  

   • Department for Exiting the Europen Union https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union

   • Ustawodawstwo http://www.legislation.gov.uk/

   • Financial Conduct Authority, https://www.fca.org.uk/

    

    

   6.2. Sądownictwo gospodarcze.


   • Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii: http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_eng_en.pdf


   • Anglia i Walia:

   - Department of Justice www.justice.gov.uk
   - Her Majesty’s Courts Service http://www.justice.gov.uk/about/hmcts/


   • Szkocja:
   - Scottish Executive http://home.scotland.gov.uk/home
   - Scottish Courts www.scotcourts.gov.uk


   • Irlandia Północna:
   - Nortern Ireland Courts Service www.courtsni.gov.uk

    

   6.3. Samorządy gospodarcze.


   W Wielkiej Brytanii nie funkcjonuje samorząd gospodarczy w rozumieniu wspólnoty, do której należałyby wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą.


   Do najważniejszych zrzeszeń o charakterze biznesowym należą:
   • Confederation of British Industry (CBI) www.cbi.org.uk
   • Federation of Small Businesses (FSB) www.fsb.org.uk

    

   6.4. Prasa.


   • Financial Times www.ft.com
   • The Economist www.economist.com
   • The Times www.timesonline.co.uk
   • Guardian www.guardian.co.uk
   • Daily Telegraph www.telegraph.co.uk

    

   6.5. Strony o charakterze handlowym.


   • British Polish Chamber of Commerce www.bpcc.org.pl
   • British Chambers of Commerce www.britishchambers.org.uk
   • Companies House http://www.companieshouse.gov.uk/

   4 października 2013 (ostatnia aktualizacja: 3 sierpnia 2018)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: